a8.3Exo 30.1-3; Rev 5.8
b8.5Exo 19.16-19; Lev 16.12; Rev 11.19; 16.18
c8.7Exo 9.23-26; Ezk 38.22; Jol 2.30
d8.11Jer 9.15

Revelation of John 8

Kwahakwah

1Fef firorow bai seven hikwah inu’inLamb bai kwibikwib ana veya maramaim etei hinutanub mar kafai,hour turinawat, agugum hima. 2Naatu tounamatar etei seven tour seven hitih hibotanen God nanamaim hibatabat aitih. 3 a  Tounamatar ta umanamaim fi’ufiu ana kerowasgold bai auman na sibor ya’aya ana gemamaim batabat aitin. Naatu fi’ufiu gagamin na’in hitar hiwan God ana sabuw kakafiyih hai yoyoban auman bai gemgold nanamaim bat eot ra’ah. 4Fi’ufiu ana sow naatu sabuw kakafiyih hai yoyoban tounamatar umanane yen God nanamaim tit. 5 b  Imaibo tounamatar fi’ufiu ana kerowas bai sibor ana gem tafanamaim wairaf bai kerowas wanawanan iwan rouw me yan re’ere ana veya namanamar bokiyat gunum rouware gugugug iwa’an naatu iriyoy tit.

Tour

6Tounamatar etei seven umahimaim tour hibobotanen babinen isan awahimaim hiya. 7 c  Naatu tounamatar wantoro’ot batabat ana tour bababin ana veya, toun kabay totomar wairaf rara auman sartabir yar re me yan tit, tafaram auwaraun tutufin etei earah, ai nati tafaram auwaraunane hibatabat etei hi’arat, naatu fotan nati tafaram auwaraunane hituw hi’inu’in etei hi’arat.

8Tounamatar bairou’abin ana tour bababin ana veya sawar ta gagamin na’in oyaw tomar fudir tafan wairaf to’ab auman nunuw in riy yan re, riy auwaraunane tutufin etei rara matar. 9Riy auwaraunane wanawanan sawar yawasih ma’anih etei himorob, naatu wa nati riy auwaraunane hibatabat etei hitaseseb.

10Tounamatar baitounin ana tour bababin ana veya daman gagamin na’in matan hinowabe in toto’ab maramaim hea’obow tafaram auwaraun ana harew naatu ana harew sosoh yan ra’iy. 11 d  Nati daman wabin i Tubatub, naatu Tubatub tafaram auwaraunane ana harew yah re’er harew etei tenakuyakuy himatar naatu sabuw iyab nati harew tenakuyakuy hitomatom etei himorob.

12 e  Tounamatar baikwafi’inin ana tour bababin ana veya, veya matan auwaraunane, sumar matan auwaraunane, daman matah auwaraunane etei himabiy. Imih sawar iti etei rebah auwaraunane higugum hin. Naatu auyit auwaraunane men marakaw, na’atube gugumin auwaraunane auman.

13 f  Imaibo ayu anuwanuw mamu ikou mar ana yan foun rererey fanan anowar, “Ago, ago, ago! Kwa sabuw iyab tafaramamaim kwama’am tounamatar tounu hai tour hinabababin ana veya biyababan boro kakafin maiyow kwanab!”

Copyright information for `AAI