c9.2-3Gen 19.28; Exo 10.12-15; Jol 2.2, 10
e9.6Job 3.21; Jer 8.3
f9.7Jol 2.4
g9.8Jol 1.6
h9.9Jol 2.5
j9.20Psa 115.4-7; 135.15-18; Dan 5.23; Rev 16.9, 11

Revelation of John 9

1 a  Tounamatar baifive ana tour bababin ana veya, ayu anuwanuw maramaim daman hea’obow me yan rara’iy aitin. Naatu daman Sou Awan Wanu’umin
9.1Bariaw turabyss teo.
botawiyin isan ana tufatan hitin.
2 c  Naatu daman Sou Awan Wanu’umin ana tufatan uyi’uy ana maramaim sow agor kutikutin tit, ana’itin i ra’iy e’arah ana sow eyeyey na’atube. Sou Awan Wanu’umin ana sow yen veya matan naatu gagub etei gugum nuwayowanin en. 3Sow yey wanawananamaim ir afu’afuw hirob hire hina me yan hitit, naatu kafukafus ana fair na’atube ir afu’afuw hitih. 4 d  Naatu hi’uwih, “Men yen ana fotan o ana ai rourih men ta kwani’afiy, baise sabuw iyab God ana kwah nakwetahimaim men tema’am akisih kwani’afiyih. 5Naatu hi’uwih men sabuw kwanayubih hinamorob, baise kwanayubih weweh nakwan sumarfive nasawar, kafukafus eyubih weweh ekwanikwan na’atube.” 6 e  Nati sumarfive wanawanan weweh nakwanikwan ana maramaim sabuw boro morob ana ef hinanuwet, baise morob boro men hinatita’ur hai kok i boro mi’itube hitamorob, baise morob boro nabihir nawa’ir.

7 f  Ir afu’afuw biyah ana itinin ihorse na’atube, yumatah ana itinin orot babin hai yumatabe, ukwarihimaim i sawar ta ana itinin kowasgold na’atube hiyara’aten auman baiyow isan hibobuna hitit. 8 g  Aribuh i baibin aribuhibe naatu wah ilion wahibe. 9 h  Dogoroh hai ber isan i sawar tairon na’atube hi’afuw dogoroh hiyafafar, naatu bebeh ana nidun ihorse moumurih baiyow isan tikik’ayowen tinunuw ana nidun na’atube. 10Urahine i yuh auman, naatu hinayubi wewe ekwanikwan ana naniyan i kafukafus eyub wewe ekwanikwan na’atube. Sumarfive sabuw yubih biyababan baitih isan yuhine hai fair hibai. 11Sou Awan Wanu’umin ana tounamatar i hai aiwob na’atube ma kaifih, tounamatar wabin Abaddon Hebrew fanahimaim, Greek fanahimaim i Apolion.
9.11(wab anayabin i Gurusenayan)


12Biyababan aga’ag wantoro’ot i na sawar, naatu biyababan aga’ag rou’ab i boro tenan. 13Tounamatar baisix ana tour bababin ana veya, God nanamaim gemgold ana tainih kwafe’en fanah ine titit anowar, 14fanan ta i tounamatar baisix isan eo, “Euphrates harew gagaminamaim tounamatar kwafe’en hifatum tebatabat kurufamih!” 15Naatu tounamatar kwafe’en hirurufimih ana veya, nati veya ta’imon, nati sumar naatu nati kwamuramaim tafaram auwaraunane sabuw etei rouw morob isan hibobunabuna. 16Orot baiyow isan himowaraboun tit hio anonowar etei itwo hundred million na’atube. 17Naatu au mimumaimhorse moumurih tafahimaim orot boyeyah auman hima’am, hai itinin i iti na’atube, dogoroh hai ber ana woun i wairaf na’atube, ana furumin isaphire na’atube, naatu ana wairin isulfur na’atube, naatuhorse ukwarih hai itininlion na’atube, naatu awahimaim wairaf, sow agor kutikutin naatusulfur hititit. 18Orot babin auwaraunanehorse awahine sawow kakafih tounu, wairaf, sow naatusulfur hititit imaim etei himorob. 19Anayabinhorse hai fair i awahimaim ma’am naatu yuhine auman ma’am, yuh hai itinin i kokobe ukwarih auman, nati’imaim sabuw tiyubih biyababan tibitih.

20 j  Sabuw turih sawow kakafin men hibai himomorob i men dogor baikitabir hibai abisa umahimaim hisinaf himamatar hihamiyenamih. demon hikwakwafirih,gold murubih,silver, bronze, agim, ai aurih matah en, tainih en remor en, aibat hitar hima hikwakwafirih men hihamiyen. 21Na’atube sabuw hi’asbunubunuw, hisew hikwerakwer, hibiwa’an kwanekwan, naatu hibabain men hihamiyen dogor baikitabiren hibaimih.

Copyright information for `AAI