a11.11Sa 12.22; Psa 94.14; Php 3.5
b11.31Ki 19.10, 14
c11.41Ki 19.18
d11.8Deu 29.4; Isa 29.10
e11.9-10Psa 69.22-23
i11.26Isa 59.20-21
j11.27Jer 31.33-34
k11.33Isa 55.8-9
l11.34Isa 40.13; 1Cor 2.16
m11.35Job 41.11

Romans 11

God Ana Kabeber Israel Isan

1 a  Ayu kwa abibatiyi: Kwanotanot Israel sabuw God kwahirih? Aiyabin! Ayu i Israel orot, Abraham ana rara’ane atufuw naatu au durun i Benjamin. 2God ana sabuw marasika nowanamih rurubinih men kwahirihimih. Buk wanawanan efan ta’amaim Elijah Israel sabuw isah gam God iu kwanotanot? 3 b  “Regah ifefeyan eo, “Regah a dinab orot etei hirouw himorob sawar, naatu a sibor hai gemogem i etei hikwayam hihururuw hire, ayu akisu’umo kutatabuw ama’am. Naatu boun i tesisinaftobon ayu hinarabu ana morobomih.” 4 c  Baise God Elijah iya’afut eo, “Ayu au bai’ufununayah sabuw eteiseven thousand iyabBaal men hikwakwafir i tema’am.” 5Ef i nati ta’imon boun emamatar. Sabuw matanta’amo iyab God ana manaw ana kabeberamaim rurubinih i tema’am. 6I ana roubinen i manaw kabeber tafanamaim bat esisinaf. Men sabuw hai bowabowamaim. Anayabin God ana roubinen sabuw hai bowabowamaim na’itin narurubiniyih na’at, nati manaw kabeber i yabin en.

7Ana itinin nati isan, Israel sabuw abisa isan hinot hinunuwet men hitita’urimih, baise sabuw matan ta God rurubinihiwat hinunuwih hitita’ur. Sabuw turin God ea’afih tainih gogor naatu dogoroh fokar. 8 d  Buk Atamaninamaim eo na’atube,

“God nuhih ibur dogoroh iwa’an fokar,
imih boun ana veya hinanuw men hina’itin, hinanowar men naniyan hinab.
9 e  Naatu David eo na’atube,

“Kwihamiyih hai hiyuw banimih ematar,
naatu warasa na’atube ebuwih tere
saise baimakiy hinab
10Matah kubofafar, saise men hinanuw,
mar etei bit kwitih tun erabih teso’ob.”
11 f  Abibatiy maiye. Israel sabuw ah rusukun hire’er boro na’atuka hina’in? En anababatun! Baise boro hinamisir maiye. Anayabin i hai ra’iyemaim ef botawiy yawas gewasin na Ufun Sabuw hibai, isan imih Israel sabuw isah tibibobowen. 12Jew sabuw hai kakafihimaim baigegewasin gagamin tit tafaram etei ebaib. Naatu i ayubih ana kasiyomaim Ufun Sabuw baigegewasin gagamin na’in suware tebaib. Imih Israel sabuw moumurih na’in hinarur ana veya baigegewasin i boro gagamin na’in hinab.

13Boun i kwa Ufun Sabuw isa ao. Ayu iti na’atube kwa Ufun Sabuw a tur abarayan ana ma’am, ayu iti bowabow wanawananamaim boro anasinaftobon anabow gewas. 14Saise imaim anotanot au sabuw Jew hita’it ra’ahu hinanugigir ibo hinan yawas hinab. 15Anayabin Jew sabuw kouh God hibitinimaim, tafaram wanawanan sabuw God ana rakit hima’am botabirih hina bairi hitounuw. Imih God sabuw bairi tibitounuw ana veya, ana itinin i sabuw murumurubih bow na yawas ebitih maiye na’atube.

16Rafiy kafuf imasib reban sibor kuyayara’ah, kafuf tutufin etei i kakafiyin matar, naatu ai wairoron turin God ana sibor inabitin na’at, famefamen auman i nowan himatar. 17 g  Kwa Ufun Sabuw a’itinin i kutorolive famefamen na’atube. Baise hi’afuw umatanumolive famenamaim hituwituw hikuboubunih hiyen, imih boun kwa i Jew sabuw hai yasisir turin kwabai kwabiyasisir. 18Isan imih sabuw nati ai famehibe hi’afuw hire’ere men kwananuw furuwih kwani’o’orotomih. Anayabin kwa i ai famefamen, naatu ai famen ana fair i ai anane ana fair ebaib.

19Kwa boro iti na’atube kwanao, “Ai famen hi’afuw hisaroun, imih ayu boro i ana efanin anab hinitutuwu.” 20Nati i turobe. Nati sabuw ai famehibe hi’afuw hibisaroun, anayabin men hitumatum, kwa i kwaitumatum imih kwana hai efan kwabai. Baise nati isan men kwanio’oro’ot. 21Anayabin Jew sabuw i ai famen anababatun men yawananih, baise e’afuw isaroun, imih kwa auman boro men nayawanan nihamiy kwanama’amih.

22 h  Imih God ana kabeber naatu ana yaso’ar hairi kwana’itin. Sabuw iyab kakafin sinafuyah God nati sabuw isah i yan esoso’ar, baise kwa isa i ekakabeber. Naatu i ana kabeberamaim kwanama’am na’at i mar etei ana gewasin kwanama. Baise men imaim kwanama’am kwa i boro na’afuw nabosairi kwanatit. 23Sabuw nati hinamatabir maiye hinabusuruf God hinabitumitum, boro nabow hai efanamaim naya. Anayabin God ana fair ema’am karam boro nasinaf. 24Kwa Ufun Sabuw, kwa i kaiyarolive famen na’atube kwama’am hi’afuw kwana umatanumolive famenamih hitutuwi. Naatu Jew sabuw i umatanumolive na’atube. Isan imih God karam ai famefamen anababatun hitagagagir ti’inu’in boro nabow nitutuwen maiye.

25Ayu akokok iti tur ana kirikirifot i kwanaso’ob gewas, saise men kwa akis not wairafih kwanarouw kwana’omih. Israel sabuw afa dogoroh i fokar, imih boro nati na’atube hinama nanan Ufun Sabuw runamih hio ana fofonin hinan hinarun. 26 i  Ef iti na’atube namatar saise Israel sabuw etei boro niyawasih, Buk Atamaninamaim iti na’atube eo.

“Baiyawasenayan boro Zion ine nan,
Jacob wawawan bowabow kakafih tisisinaf nabosairen.”
27 j  “Naatu
hai bowabow kakafih ana bobosairen
ufunamaim au obaibasit boro anitih.”
28Israel sabuw hina God ana rakit na’atube himatar, saise Tur Gewasin kwa Ufun Sabuw isa tan. Baise Israel i God ana rourubinen sabuw, imih God ebiyabuwih anayabin uwahinah oro’orot wabih gagamin. 29God men kafa’imo siwar bitih umahimaim bosair naatu ana sabuw rurubinih isah nuhin burumih. 30Baise kwa Ufun Sabuw marasika God fanan kwasair, baise boun ana kabeber i’obaiyi kwa’i’itin, anayabin Israel sabuw fanan hisair. 31Naatu ef i ta’imon, kabeber nati kwakwabaib i boun Jews sabuw auman God i’obaiyih ti’i’itin. 32Anayabin sabuw etei hibifanasair isan God ibasit hifanasair, saise hai fanasairane etei’imak takabibirih.

God Ana Merarayow

33 k  Yowe! abifofofor men kafaita,

yait boro God ana toto ana buyoy, ana not naatu ana so’ob isan nafufun nibabatiy,
yait boro i abisa esisinaf isan nanuwih nibabatiy?
34 l  O yait Regah ana not iso’ob?
O yait boro Regah ana binan inao ini’obaiy?
35 m  O yait God a sawar itin,
saise God boro wan nay obo nit?
36 n  Anayabin sawar tutufin etei hai an i God,
etei i wanawananamaim, naatu etei i nowan.
Imih kwafiren, bora’ara’aten etei i tanitin wanatowan, wanatowan.Amen.
Copyright information for `AAI