Titus 2

Bai’obaiyen Tur An Anatutut

1Baise Titus, o tur anababatun hio baibasitamaim inu’in na’atube ini’obaiyih. 2Regaregah ini’obaiyih, yateh nanub hinakaifih gewas, taiyuwih hina rumutumutufurih, hai not narerekab, abisa baibasitamaim inu’in hinabukikin baitumatum, yabow naatu wainabenamaim hinama 3 a  Na’atube baibina’ah hai tur ina’owen, hai yawas hinaya’asair, men hinayanuw, men harew fokarih tom isan nayewra’ahih, baise sawar gewasih hini’obaibiyih, 4saise baibin baubuh koufair hinitih aa’awah oro’orot hiniyabuwih naatu natunatuh auman hiniyabuwih. 5 b  Naatu hai not narerekab, hinakubaitutur baibin gewasih hinamatar bar ana bowabow hinasinaf, a’awah fanah hinab, saise boro men yait ta God ana tur ni’ib tur kakafin na’omih. 6Tur ta’imonaban oro’orot baubuh koufair initih hai not narerekab. 7 c  A bowabowamaim sawar tutufin etei inabosunusunub itinin gewasin inamatar, bai’obaiyen wanawanan turobe not gewasin anababatun ini’obaiyih, taiyuw initurobe nati bowabow isan. 8 d  Tur gewasinamak inao sabuw iyab tur tibigigim awah naha’e, saise baigegeyah boro biya’ohow hinab naatu boro men tur kakafin hina’uwitamih. 9 e  Akirwairafih sawar tutufin etei hai orot ukwarih teo na’atube fanah hinab hinasinaf, bowabow gewasin hinabow hai orot ukwarih hiniyasisir, men awah hinayafutifut, 10men hai sawar ta’imon rou’ab hinitait, baise hai bowabowamaim itinin gewasin hinasinaf hinitutumih, saise sawar etei hai sinafumaim God ata baiyawasenayan ana bai’obaiyen boro itinin gewasin namatar. 11Anayabin God ana manaw ana kabeberamaim sabuw baiyawasih isan i na irerereb. 12 f  Naatu ebi’obaiyit, ma kakafih, tafaram ana naniyan kakafih tanakwahir, naatu ma gewasin, ma mutufurin, God ana kokomaim ma iti boun ana veya tanab, 13nuhit nafot ereyasisir tanama ata God gagamin naatu ata baiyawasenayan Jesu Keriso bonamanamarin enan tanakaif. 14 g  I taiyuwin it ata efan bai morob, saise ata yawas kakafihine tama’am tubunit, naatu takusouwit i ana sabuw nowan anababatun tatamatar tatabomoremorer bowabow gewasin tatabow. 15 h  Titus, sawar iti etei’imak sabuw ini’obaibiyih koufair initih naatu inakwararih inarumutufurih. A fair ibaib na’atube inabow. Men yait ta o nanuwfuruw.

Copyright information for `AAI