Titus 3

Kirisiyan Hai Yawas

a Hai not inakusib sabuw iyab hi’ukwarin tebobonawiyih babahimaim hinama, hinifanabow, bowabow etei isah hinanowarasit hinabow gewas. Men yait ta isan tur kakafin hinao, baise dogoroh wanawanan tufuw nama, gamin kwanekwan hinahaiw, taiyuwih hinayara’iyih taituwah bairi hinibegon gewas hinama naatu kakaf sabuw hini’obaiyih. b Anayabin it auman marasika nati na’atube ata not hikwaris, tabifanasair, hibifufuwit, sawar kakafih yumatah ta ta biyat ana yasisir isan fatumit, kakafin wanawanan tama’am, tabahiy kwanekwan, dogorot wanawanan baifa’efa’en awan karatan, naatu taiyuwit nena taifa’ifa’it. Baise God ata baiyawasenayan ana kabeber naatu ana yabow yara’iy na birerereb ana maramaim c ata kakafihine iyawasit. Men bowabow gewasin tasisinaf isan iyawasitamih, baise i ana kabeberamaim yawas itit harewamaim ikifuwit tatufuw maiye. Naatu Anun Kakafiyinamaim ata yawas iwa’an boubun matar. d Iti baitinin gewasin maiyow tafatamaim isuwai re ata baiyawasenayan Jesu Keriso wanawananamaim. Saise bosiyasiyaramaim tayamutufurit tanan i nowan tatamatar ma’ama wanatowan isan nuhit tafot tatama. Tur etei au’uwi i turobe anababatun, ayu akokok inakubuna gewas, saise sabuw God tibitumitum hinakakaf bowabow gewasin hinasinaf. Sawar iti etei i gewasih naatu orot babin etei boro hai ma gewasin nitih; e baise ofafar isah baikoko’aw obosabosa, ginyow naatu gamin baiyow i kwanahaiw, anayabin nati sawar i hai yabin en orot babin hai ma boro ni’afiy. 10  f Kou’obo’obowayan orot wantoro’ot kwanimatanuw, naatu bairou’abin iban kwanimatanuw maiye, nati ufunamaim kwanahaiw. 11 O iso’obaka nati orot i ikwaris naatu taiyuwin ana kakafinamaim ubar itin.

Paul Ana Tur Yomanin

12  g Artemas o Tychicus o isa aniyafar nan biya natitit ana mar, saife’ewat a ef inanuwet inan Nicopolis imaim ana ma’am biyau inatit. Anayabin ayu au not abogaigiwas yakukur ana veya boro nati’imaim anama. 13  h Zenas, ofafar so’obayan naatu Apollos hairi hai ef remor isan sawar etei ana fofonin inibaisih saise hinanan efamaim men sawar ta isan hiniyababan. 14  i Naatu ata sabuw hiyasairih bowabow gewasin sinaf isan ana ef hinaso’ob naatu hinan baibaisayah gewasih hinamatar, saise hai yawas men nan ro’on en namataramih. 15 Au tur yomanin, sabuw iyab iti bairi ama’am a merar teyiy. Naatu sabuw iyab bairit ata baitumatum ta’imon tibiyabuwit hai merar ayiy. Manaw kabeber kwa etei isan nama.

Copyright information for `AAI