1 Corinthians 13

“Ámáyo nepa dɨŋí̵ sɨpí nɨwirí̵ná rɨpɨ rɨpɨ yarɨgí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

“Arɨge nerɨ Gorɨxo wimónarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ yanɨre'wɨnɨ?” nɨseaimónɨrí̵ná epí̵rí̵ápɨ nánɨ áwaŋí̵ bɨ osearɨmɨnɨ.

1Nionɨ gwí̵ wɨrí̵ wɨrí xwɨyí̵á mí̵kí̵ ámáranɨ, aŋí̵nají̵ranɨ, rarɨgí̵ápimɨ dánɨ ananɨ rɨpaxí̵ nimónɨrɨ aí ámáyo dɨŋí̵ sɨpí mɨwipa nerí̵náyí̵, surí̵má nɨrárɨrɨ berí̵ ikaxí̵ nɨrɨrí̵ná yaiwínɨŋí̵ yárarɨŋí̵pánɨŋí̵ imónɨmí̵ɨnɨ. Soŋí̵ udí̵á xámɨ mɨŋwɨrárɨpa nemáná eááná rarɨŋí̵pánɨŋí̵ enɨ imónɨmí̵ɨnɨ. 2Nionɨ xwɨyí̵á Gorɨxoyápɨ wí̵á rókiamopaxí̵ imónɨrɨ amɨpí ní̵nɨ o e'ɨmɨgɨnɨrɨ eŋwɨpeárɨŋí̵ ínɨmɨ imónɨŋí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á imónɨrɨ amɨpí ní̵nɨ ámá “Ayí̵ apɨ rí̵a imónɨnɨ?” nɨyaiwiro nɨjí̵á imónɨgí̵ápɨ nánɨ nɨjí̵á imónɨrɨ nerɨ aí ámáyo dɨŋí̵ sɨpí mɨwipa nerí̵náyí̵, surí̵má imónɨmí̵ɨnɨ. Nionɨ Gorɨxomɨ dɨŋí̵ eŋí̵ neánɨrɨ nɨwɨkwí̵rorɨŋí̵pimɨ dánɨ “Dí̵wí̵ rɨpɨxɨ ná jí̵e uɨ.” urɨpaxí̵ nimónɨrɨ aiwɨ ámáyo dɨŋí̵ sɨpí mɨwipa nerí̵náyí̵, surí̵má imónɨmí̵ɨnɨ. 3Nionɨ gí̵ iyí̵á í̵á amɨpí yaŋí̵ nɨmerɨ uyípeayí̵yo nɨwirɨ aí ámáyo dɨŋí̵ sɨpí mɨwipa nerí̵náyí̵, wí naŋí̵ nimɨxɨpaxí̵ menɨnɨ. Negí̵ womɨ pɨkianɨro yarí̵ná niaíwomɨ wárɨpí̵rɨ nánɨ re nurɨrɨ aí, “Nionɨ í̵á nɨnɨxɨrɨro rí̵á nɨwioárí̵poyɨ.” nurɨrɨ aí ámáyo dɨŋí̵ sɨpí mɨwipa nerí̵náyí̵, nionɨ e'ápɨ wí naŋí̵ nimɨxɨpaxí̵ mimónɨnɨ.

4Ámá wínɨyo dɨŋí̵ sɨpí nɨwirí̵ná pípɨ marí̵áɨ, rɨpɨ yarɨgí̵árɨnɨ. Sɨpí wínɨyí̵ wíí̵ápɨ apaxí̵ me' pɨrí̵ umamoarɨgí̵ámanɨ. Ayá nurɨmɨxɨrɨ naŋí̵ imónɨŋí̵pɨnɨ wiiarɨgí̵árɨnɨ. Wínɨyo sɨpí dɨŋí̵ wí wiaiwiarɨgí̵ámanɨ. Wínɨyo dɨŋí̵ sɨpí wiarɨgí̵áyí̵ wiwanɨŋí̵yí̵ mɨxí̵ meakí̵nɨnɨro wárɨxa imónɨro 5uyí̵nií̵ wikárɨro yarɨgí̵ámanɨ. Amɨpí nenenɨ arɨge nerɨ neaímeanɨrí̵enɨŋoɨnɨrɨ mepa ero apaxí̵ me' sí̵mí̵ rí̵nɨŋí̵ mɨwinɨpa ero í̵wí̵ wínɨyí̵ wikárí̵ápɨ nánɨ sí̵mí̵ xwaŋwí̵ níkwónɨmɨ memepa ero yarɨgí̵árɨnɨ. 6Nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋí̵ yarɨgí̵ápɨ nánɨ dɨŋí̵ nií̵á mɨwiní̵ we' rónɨŋí̵ imónɨŋí̵ yarɨgí̵ápɨ nánɨ dɨŋí̵ nií̵á winarɨŋí̵rɨnɨ. 7Ámá wínɨyo dɨŋí̵ sɨpí wiarɨgí̵áyí̵ pí pí wímeááná “Xe oneaímeanɨ.” yaiwiro dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵ápɨ wí pí̵nɨ mɨwiárɨpa ero amɨpí ní̵nɨ Gorɨxo nɨwiirí̵ná nánɨ dɨŋí̵ nikwí̵moro ŋwearo pí pí sɨpí imónɨŋí̵ wímeááná xwámámí̵ wiro yarɨgí̵árɨnɨ.

8Ámáyo dɨŋí̵ sɨpí wiarɨŋwápɨ ná rí̵wí̵yo aí wí anɨpá imónɨní̵a meŋagɨ nánɨ anɨŋí̵ í̵á xɨrɨpaxí̵rɨnɨ. E nerɨ aiwɨ Gorɨxoyá kwíyí̵pimɨ dánɨ wí̵á rókiamopaxí̵ imónɨŋwápɨranɨ, xwɨyí̵á mí̵kí̵ apɨ apimɨ dánɨ rɨpaxí̵ imónɨŋwápɨranɨ, pí pí nɨjí̵á imónɨŋwápɨranɨ, apɨ nɨpɨnɨ anɨpá imónɨní̵árɨnɨ. 9Nionɨ seararɨŋápɨ nánɨ áwaŋí̵ bɨ osearɨmɨnɨ. Agwɨ ríná nene Gorɨxoyá kwíyí̵pimɨ dánɨ nɨjí̵á imónɨŋwápɨ sa bɨnɨ bɨnɨ imónɨŋwɨnɨ. Oyá xwɨyí̵á wí̵á rókiamoarɨŋwápɨ nɨpɨnɨ marí̵áɨ, bɨnɨ bɨnɨ rókiamoarɨŋwárɨnɨ. 10E nerɨŋí̵ aiwɨ Kiraiso nɨweapɨrɨ amɨpí Gorɨxo e'ɨmɨgɨnɨrɨ yarɨŋí̵pɨ rɨxa yóí̵ imónáná agwɨ ríná nene bɨnɨ bɨnɨ imónɨŋwápɨ anɨpá imónɨní̵árɨnɨ. 11Nionɨ seararɨŋápɨ niaíwí̵ tí̵nɨ rí̵ramɨŋɨyí̵ oemɨnɨ. Eŋíná nionɨ sɨnɨ niaíwí̵ nimónɨrí̵ná niaíwí̵ rarɨgí̵ápa xwɨyí̵á axí̵pɨ rɨrɨ niaíwí̵ yaiwiarɨgí̵ápa axí̵pɨ yaiwirɨ niaíwí̵ dɨŋí̵ moarɨgí̵ápa axí̵pɨ morɨ ne'ɨsáná aí rɨxa ámɨnáonɨ nimónɨmáná niaíwí̵ yarɨgí̵ápɨ sɨnɨ í̵á mɨxɨrí̵ pí̵nɨ wiárɨŋárɨnɨ. 12Agwɨ nene Gorɨxo e'ɨmɨgɨnɨrɨ yarɨŋí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á bɨnɨ bɨnɨ imónɨŋwápɨ xɨxí̵eá sí̵á yɨkínɨŋí̵yo dánɨ nene sɨŋwí̵ nɨpɨkwɨnɨ mainenarɨŋwápɨ tí̵nɨ rí̵ramɨŋɨyí̵ oemɨnɨ. Agwɨ ríná xɨxí̵eáyo sí̵mɨmaŋí̵nɨ roŋagɨ nɨwɨnɨrane aiwɨ rí̵we'ná nepa o tí̵nɨ xɨxenɨ sí̵mɨmaŋí̵yo sɨŋwí̵ ainenaní̵wárɨnɨ. Agwɨ ríná nene bɨnɨ bɨnɨ nɨjí̵á nimónɨrɨ aí rí̵we'ná xí̵o nene nánɨ xɨxenɨ nɨjí̵á imónɨŋí̵pa nene enɨ xí̵o nánɨ nɨjí̵á imónaní̵wárɨnɨ. 13E nerɨŋí̵ aiwɨ agwɨ ríná Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵rorane o neaiiní̵ápɨ nánɨ dɨŋí̵ ikwí̵morane wínɨyo dɨŋí̵ sɨpí wirane yarɨŋwá biau' bɨ apɨ anɨŋí̵nɨ imónɨní̵ápɨrɨnɨ. Biau' bɨ apɨ bɨ seáyɨ e imónɨŋí̵pɨ, ayí̵ ámáyo dɨŋí̵ sɨpí wiarɨŋwápɨrɨnɨ.

Copyright information for `AAK