1 Corinthians 16

Nɨgwí̵ ámá Gorɨxoyá wínɨyo nánɨ awí eaarɨgí̵ápɨ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Agwɨ seyí̵ne' payí̵ nearo “Ámá Gorɨxoyá imónɨgí̵á Judia pɨropenɨsí̵yo ŋweagí̵áyo nɨgwí̵ wianí̵wá nánɨ awí eaarɨŋwɨnɨ.” nɨrɨgí̵ápɨ nánɨ bɨ osearɨmɨnɨ. Nionɨ Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á Garesia pɨropenɨsí̵yo wí e wí e ŋweagí̵áyo “Nɨgwí̵ awí eámeámí̵ nerí̵ná apɨ e'í̵rɨxɨnɨ. Apɨ e'í̵rɨxɨnɨ.” ure'wapɨyiŋápɨ seyí̵ne' enɨ axí̵pɨ nero re e'í̵rɨxɨnɨ. 2Nionɨ rɨxa seyí̵ne' tí̵ŋí̵ e nɨseaímearɨ ŋweaŋáná seyí̵ne' nɨgwí̵ ámɨ wí awí eámeámí̵ mepa epí̵rí̵a nánɨ Sade' ayí̵ ayo awí neánɨróná woxɨnɨ woxɨnɨ omɨŋí̵ ne'í̵asáná nɨgwí̵ meáí̵ápɨ tí̵nɨ yamɨŋɨyí̵ nɨtɨróná píránɨŋí̵ xegí̵ wí e yómɨŋí̵ tí̵í̵rɨxɨnɨ. 3Rí̵we'ná nionɨ seyí̵ne' tí̵e nɨre'morí̵ná ámá seyí̵ne' re nɨyaiwiro rí̵peáí̵áyo, “Nɨgwí̵ rɨpɨ ananɨ Jerusaremɨ nánɨ nɨmeámɨ upaxí̵yí̵rɨnɨ.” nɨyaiwiro rí̵peáí̵áyo payí̵ wí nearɨ wiowárɨmí̵árɨnɨ. 4E nerɨ aí “Ayí̵ tí̵nɨ nurí̵ná ananɨrɨnɨ.” nimónánáyí̵, nionɨ ayí̵ tí̵nɨ waní̵wárɨnɨ.

“Rí̵we'ná seyí̵ne' tí̵ámɨnɨ bɨmí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

5Rí̵wí̵yo nionɨ Masedonia pɨropenɨsí̵yo imanɨ nɨbɨrɨ seaíme'napɨmí̵árɨnɨ. “Masedonia pɨropenɨsí̵ tí̵ŋí̵mɨnɨ xámɨ u'ɨmɨgɨnɨ.” nimónarɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 6Imanɨ nɨbɨrɨ nɨseaíme'napɨmáná seyí̵ne' tí̵nɨ ayá wí onɨmiápɨ ŋweámí̵árí̵anɨ? Emá rawɨrawá imeamí̵kwí̵ yarɨŋí̵pɨ nɨpimɨnɨ seyí̵ne' tí̵nɨ ŋweámí̵árí̵anɨ? Nionɨ mají̵árɨnɨ. Sa seyí̵ne' tí̵nɨ nɨŋweámonɨ ámɨ gí̵mɨnɨ “Oumɨnɨ.” nɨnimónɨrí̵ná seyí̵ne' nionɨ óí̵ e dɨŋí̵ sɨxí̵ níga umí̵a nánɨ niapowárɨpí̵rí̵árɨnɨ. 7Ayí̵ rɨpɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Nionɨ “Agwɨ sɨŋwí̵ nɨseaga oseamu'rómɨnɨ.” mɨnimónarɨnɨ. “Seyí̵ne' tí̵nɨ ayá wí ŋweáɨmɨgɨnɨ.” nɨnimónɨrɨ dɨŋí̵ e ikwí̵moŋá eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Ámɨnáo xe e'wɨnɨgɨnɨrɨ sɨŋwí̵ nɨnanɨrí̵náyí̵, e emí̵árɨnɨ. 8E nerɨ aiwɨ sí̵á Judayene Pedikosɨyɨ rɨnɨŋí̵yi imóní̵e nánɨ Epesasɨyo re ŋweámí̵árɨnɨ. 9Pí nánɨ marí̵áɨ, nionɨ yarɨŋápɨ nánɨ pí̵rí̵ mákí̵mí̵ nianɨro yarɨgí̵á obaxí̵ eŋagɨ aiwɨ Gorɨxo ámá ayá wí xí̵o nánɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵ropí̵rɨ nánɨ oure'wapɨyinɨrɨ ówaŋí̵nɨŋí̵ ní̵kwiiŋí̵rɨnɨ.

10Timotio nɨseaímearí̵náyí̵, nionɨ Ámɨnáo nánɨ nemerɨ ure'wapɨyarɨŋápa o enɨ axí̵pɨ ure'wapɨyarɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ seyí̵ne' tí̵nɨ nɨŋwearí̵ná ayá sí̵wí̵ muropa ení̵a nánɨ píránɨŋí̵ we'yo ume'í̵rɨxɨnɨ. 11Segí̵yí̵ wí Timotiomɨ xe peayí̵ owianí̵poyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ mɨwɨnɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. O tí̵nɨ nɨrɨxí̵meá imónɨgí̵áyí̵ wí tí̵nɨ nawínɨ nionɨ tí̵ŋí̵ re nánɨ bɨpí̵rí̵a nánɨ wenɨŋí̵ nerɨ ŋweaŋagɨ nánɨ o “Ámá tí̵ naŋí̵ nɨniro niowáráoɨ.” yaiwíwɨnɨgɨnɨrɨ seyí̵ne' omɨ píránɨŋí̵ we'yo nɨme'ra nuro nionɨ tí̵ŋí̵ e nánɨ bɨní̵a nánɨ wí̵re'napí̵í̵rɨxɨnɨ.

12Negí̵ nɨrɨxí̵meá imónɨŋí̵ Aporoso nánɨ xwɨyí̵á rɨpɨrɨnɨ. Nionɨ negí̵ nɨrɨxí̵meá wí seyí̵ne' tí̵ámɨnɨ nurowáre'napɨrí̵ná omɨ eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ ayá wí wíagɨ aiwɨ o “Ríná seyí̵ne' tí̵ŋí̵ e nánɨ obɨmɨnɨ.” mɨwimónarɨnɨnɨ. E nerɨ aí “Seyí̵ne' tí̵ámɨnɨ bɨpaxí̵ imónɨŋɨnɨ.” nɨwimónɨrí̵ná bɨní̵árɨnɨ.

Yoparí̵pɨ nurɨrí̵ná urɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

13Seyí̵ne' píránɨŋí̵ awínɨŋí̵ ŋwearo dɨŋí̵ wɨkwí̵rogí̵ápɨ xaíwí̵ í̵á xɨrɨro dɨŋí̵ sɨxí̵ ínɨro eŋí̵ eánɨro e'í̵rɨxɨnɨ. 14E neróná pí pí seyí̵ne' yarɨgí̵ápɨ ámáyo dɨŋí̵ sɨpí nɨwirɨŋí̵yo dánɨ e'í̵rɨxɨnɨ.

15Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', nionɨ eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ bɨ rɨpɨ oseaimɨnɨ. Sɨtepanasepówa nánɨ seyí̵ne' nɨjí̵árɨnɨ. Ámá Gɨrikɨ pɨropenɨsí̵yo dáŋí̵yí̵ epówa aiwá nɨwákwíní̵ miarɨgí̵ápa Jisasomɨ xámɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro uxí̵dɨgí̵epówarɨnɨ. Wigí̵ dɨŋí̵yo dánɨ “Ámá Gorɨxoyá imónɨgí̵áyo arɨrá owianeyɨ.” yaiwigí̵ápɨ nánɨ sí̵mí̵ e nɨtɨnɨro yarɨgí̵epówarɨnɨ. 16Seyí̵ne' ámá e'nɨŋí̵ imónɨgí̵áyo yeáyí̵ nɨwurí̵nɨro ámá ayí̵ tí̵nɨ nɨkumɨxɨnɨro rí̵wí̵ nɨrí̵kwínɨmáná Gorɨxoyá imónɨgí̵áyo arɨrá wiarɨgí̵á gɨyo enɨ yeáyí̵ wurí̵ní̵í̵rɨxɨnɨ.

17Sɨtepanaso tí̵nɨ Potunetaso tí̵nɨ Akaikaso tí̵nɨ awa nionɨ tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨbɨro seyí̵ne' nɨbɨro mɨniipaxí̵ imónɨŋí̵pɨ arɨrá níagí̵a nánɨ nionɨ dɨŋí̵ nií̵á ninarɨnɨ. 18Awa nionɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ nɨmímoro seyí̵ne' enɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ seamímoro e'agí̵a nánɨ seáyɨ e imónɨgí̵áwa iwa rí̵anɨrɨ sɨŋwí̵ mí wómɨxí̵poyɨ. 19Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á Esia pɨropenɨsí̵yo dáŋí̵yí̵ yayí̵ seawáre'naparɨŋoɨ. Akwirao tí̵nɨ xiepí Pɨrisiraí tí̵nɨ ayau' egí̵ aŋí̵yo dánɨ Jisasoyá sɨyikí̵pɨ imónɨgí̵á awí eánarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ nawínɨ yayí̵ nɨseawáre'napɨrí̵ná seyí̵ne' enɨ Ámɨnáo tí̵nɨ nawínɨ ikárɨnɨgí̵áyí̵ne' eŋagí̵a nánɨ yayí̵ bɨ onɨmiápɨ mɨseawáre'naparɨŋoɨ. 20Negí̵ nɨrɨxí̵meá re dáŋí̵yí̵ ní̵nɨ enɨ yayí̵ seawáre'naparɨŋoɨ. Sewanɨŋí̵yí̵ne' yayí̵ ninɨróná xɨxe yayí̵ óí̵ eánɨní̵poyɨ.

21Xámɨ neága uŋí̵pɨ ámá wo nionɨ rarí̵ná eáí̵ aiwɨ agwɨ nionɨ Poronɨ gí̵ we' tí̵nɨ yayí̵ nɨseawáre'napɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ rɨpɨ nearɨ wí̵re'naparɨŋɨnɨ. 22Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ Ámɨnáomɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ muyipa nerí̵náyí̵, xe oroapɨkíní̵poyɨ. “Ámɨnáo rɨxa oweapɨnɨ.” nimónarɨnɨ. 23“Ámɨná Jisaso wá seawianí̵wɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ. 24Kiraisɨ Jisaso tí̵nɨ nawínɨ ikárɨnɨŋwae'ne eŋagɨ nánɨ nɨyí̵ne'nɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ nɨseaya u'ɨmɨgɨnɨ. “E e'ɨmɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

Copyright information for `AAK