1 Corinthians 3

“Seare'wapɨyarɨŋwáone sa Gorɨxomɨ xɨnáíwane'nɨŋí̵ imónɨŋwáonerɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', nionɨ e nɨsearɨrɨ aí xámɨ seyí̵ne' tí̵nɨ nɨŋwearɨ nɨseare'wapɨyirí̵ná ámá kwíyí̵pɨ tí̵gí̵á wíyónɨŋí̵ seare'wapɨyipaxí̵ mimónɨgí̵árɨnɨ. Ámá kwíyí̵pɨ mayí̵ imónɨgí̵á Gorɨxomɨ mɨxí̵darɨgí̵áyo ure'wapɨyarɨŋwápa axí̵pɨ seare'wapɨyiŋárɨnɨ. Ámá Kiraisomɨ iwamí̵ó nɨxí̵dɨrí̵ná o tí̵nɨ rɨxa ikárɨnɨgí̵áyí̵ne' aiwɨ sɨnɨ pí̵opia yapɨ imónɨŋáná seare'wapɨyiŋárɨnɨ. 2Seyí̵ne' niaíwí̵ pí̵opia aiwá mɨnɨpaxí̵nɨŋí̵ imónɨŋagí̵a nánɨ xwɨyí̵á ínɨmɨ imónɨŋí̵pɨ nɨseare'wapɨyirí̵ná aiwá mɨseaiapí̵ amɨŋí̵nɨŋí̵ seaiapɨŋárɨnɨ. Agwɨ ríná aí seyí̵ne' kwíyí̵pɨ oseaíwapɨyimɨnɨrɨ yarɨŋí̵pimɨ mɨxí̵dí̵ segí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ í̵eapá seainarɨŋí̵pimɨ nɨxí̵dɨro sɨnɨ aiwá nɨpaxí̵nɨŋí̵ mimónɨŋoɨ. Seyí̵ne' segí̵ wínɨyo sɨnɨ sɨpí dɨŋí̵ wiaiwiro sí̵mí̵ tí̵nɨ inɨro nerónáyí̵, “Í̵eapá neainarɨŋí̵pimɨ xí̵dɨrane sɨpí ámá Gorɨxomɨ mɨxí̵darɨgí̵áyí̵ yarɨgí̵ápa erane mepa yarɨŋwɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? 4Ayí̵ rɨpɨ nánɨ e seararɨŋɨnɨ. Seyí̵ne' yaŋí̵ nepayónɨro wiyí̵ne' “Nene Poromɨnɨ xí̵darɨŋwae'nerɨnɨ.” rɨro ámɨ wiyí̵ne' “Aporosomɨnɨ xí̵darɨŋwae'nerɨnɨ.” rɨro nerónáyí̵, re rɨseaimónarɨnɨ, “Ámá Gorɨxomɨ mɨxí̵darɨgí̵áyí̵ yapɨ mepa yarɨŋwɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? 5Seyí̵ne' píránɨŋí̵ dɨŋí̵ yaikirópoyɨ. Aporoso pí rí̵a imónɨnɨ? Poronɨ pí rí̵a imónɨŋɨnɨ? Sa Ámɨnáoyá xɨnáípawínɨŋí̵ nimónɨrai yawawi xɨxegí̵nɨ pí pí e'isixɨnɨrɨ í̵á yeaumɨráná yarɨgwí̵íwawirɨnɨ. Yawawi apɨnɨ yarɨgwí̵ípimɨ dánɨ seyí̵ne' Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵rogí̵árɨnɨ. 6Nionɨ iwamí̵ó wáí̵ nɨsearɨrí̵ná aiwá ɨwí̵ánɨŋí̵ seaurɨŋárɨnɨ. Aporoso rí̵wí̵yo nɨseare'wapɨyirí̵ná aiwá apɨ yeáyí̵ enɨgɨnɨrɨ iniɨgí̵nɨŋí̵ seapɨseameŋí̵rɨnɨ. Yawawi e egwí̵íwawi aiwɨ seyí̵ne' Gorɨxoyá dɨŋí̵yo dánɨnɨ aiwá ná nerápɨrí̵nɨŋí̵ yapɨgí̵árɨnɨ. 7Ayɨnánɨ gí̵mɨnɨ go aiwá ɨwí̵á urɨŋí̵ranɨ, gí̵mɨnɨ go iniɨgí̵ pɨseaŋí̵ranɨ, ayí̵ ananɨrɨnɨ. Sa Gorɨxoyá dɨŋí̵yo dánɨ aiwá ná yaparɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ xí̵o nánɨnɨ “Seáyɨ e imónɨŋo, ayí̵ orí̵anɨ?” yaiwipaxí̵rɨnɨ. 8Aiwá ɨwí̵á urɨŋo tí̵nɨ iniɨgí̵ pɨseaŋo tí̵nɨ awau' wí̵o wí̵omɨ seáyɨ e mɨwimónɨnɨ. Nɨwau'nɨ xɨxenɨ axí̵pɨ imónɨŋiɨ. Sí̵á Gorɨxo ámáyo yayí̵ wimoní̵áyimɨ awau'mɨ yayí̵ nɨwimorí̵ná wí̵o xegí̵ eŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ wiirɨ wí̵o xegí̵ eŋí̵pɨ tí̵nɨ enɨ xɨxenɨ wiirɨ ení̵árɨnɨ. 9Yawawi Gorɨxomɨ xɨnáípawínɨŋí̵ nimónɨrai e e'isixɨnɨrɨ wimónarɨŋí̵pɨ yanɨrai nánɨ gwí̵ nawínɨ mónɨgwí̵íwawi eŋáná seyí̵ne' oyá aiwá omɨŋí̵yí̵ne'nɨŋí̵ imónɨŋagí̵a nánɨ rarɨŋɨnɨ.

Ure'wapɨyarɨgí̵áyí̵ nánɨ aŋí̵ mɨrarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ rí̵ramɨŋɨyí̵ eŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Seyí̵ne' Gorɨxoyá xegí̵ aŋiwánɨŋí̵ enɨ imónɨŋoɨ.
10Nionɨ Gorɨxo wá nɨnɨwianɨrɨ e nimónɨrɨ e'wɨnɨgɨnɨrɨ sɨxí̵ nɨmímoŋí̵pimɨ dánɨ ámá sí̵ŋá aŋí̵ mɨranɨro nánɨ dɨŋí̵ e'mí̵ saímí̵ moarɨgí̵ápánɨŋí̵ nerí̵ná píránɨŋí̵ nɨseare'wapɨyirɨ sí̵ŋá xámɨ tɨwayɨroŋanigɨnɨ. Sí̵ŋá xámɨ nɨtɨwayɨrómáná eŋáná ámá ámɨ xamɨŋí̵ wo e dánɨ nɨmɨra peyarɨnɨ. E nerɨ aí seyí̵ne' sí̵ŋá xámɨ tɨwayɨrónɨŋomɨ dánɨ omɨraneyɨnɨróná u'rapí me' woxɨnɨ woxɨnɨ xɨxegí̵nɨ píránɨŋí̵ dɨŋí̵ nɨmorɨ mɨrí̵í̵rɨxɨnɨ. 11Seyí̵ne' nɨjí̵á re imónɨŋoɨ. Sí̵ŋá iwamí̵ó tɨwayɨrónɨŋo, ayí̵ Jisasɨ Kiraisorɨnɨ. Sí̵ŋá ámɨ sɨŋí̵ wo tɨwayɨrónɨpaxí̵ mimónɨnɨ. Omɨ dánɨnɨ seáyɨ e nɨmɨra peyipaxí̵rɨnɨ. 12Omɨ dánɨ aŋí̵ nɨmɨra nɨpeyirí̵ná ámá wí sí̵ŋá gorí̵ tí̵nɨranɨ, sí̵ŋá sirɨpá tí̵nɨranɨ, sí̵ŋá ayá tí̵ŋí̵ imónɨŋí̵yí̵ tí̵nɨranɨ, mɨrɨro wínɨyí̵ íkí̵á tí̵nɨranɨ, ówí̵ tí̵nɨranɨ, ará sɨyikí̵ tí̵nɨranɨ, mɨrɨro yarɨŋoɨ. 13Ámá xɨxegí̵nɨ nɨmɨra ugí̵ápɨ sí̵á Kiraiso weapɨní̵áyimɨ ámá nɨnenenɨ sɨŋwí̵ wɨnanɨ nánɨ sɨŋánɨ imónɨní̵árɨnɨ. Sɨŋánɨ imónáná re yaiwianí̵wárɨnɨ, “Aŋí̵ nɨmɨrɨróná ayí̵ tí̵nɨ mɨrɨgí̵árí̵anɨ?” yaiwianí̵wárɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Sí̵á ayimɨ rí̵á nɨní̵í̵pimɨ dánɨ sɨŋwí̵ wɨnaxí̵daní̵wárɨnɨ. Xɨxegí̵nɨ mɨrɨgí̵ápɨ wíyí̵yá rí̵á náná “Ayí̵ Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro aí rí̵á nɨpaxí̵ imónɨŋí̵ tí̵ní̵nɨŋí̵ mɨrɨgí̵árí̵anɨ?” yaiwirane wíyí̵yá rí̵á nɨmɨnɨrɨ e'í̵ aí sɨnɨ mɨrɨnɨŋagɨ nɨwɨnɨrane'náyí̵, “Ayí̵ Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roróná píránɨŋí̵ nɨxí̵dɨro rí̵á mɨnɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵ní̵nɨŋí̵ mɨrɨgí̵árí̵anɨ?” yaiwirane yaní̵wárɨnɨ. 14Aŋí̵ ámá gɨyí̵ gɨyí̵ sí̵ŋá xámɨ tɨwayɨrónɨŋomɨ seáyɨ e nɨmɨra peyigí̵ápɨ rí̵á mɨní̵ sɨnɨ mɨrɨnɨŋánáyí̵, ámá ayo Gorɨxo yayí̵ wimoní̵árɨnɨ. 15Aŋí̵ ámá gɨyí̵ gɨyí̵ nɨmɨra peyigí̵ápɨ rí̵á nowáránáyí̵, “Aŋí̵ riwá mɨrarɨŋɨnɨ.” yaiwigí̵ápɨ anɨpá imóní̵í̵ eŋagɨ aiwɨ Gorɨxo yeáyí̵ nuyimɨxemearí̵ná aŋí̵ xiáwí̵yo rí̵á nɨmɨnɨrɨ yarí̵ná rí̵áyo dání̵nɨŋí̵ umɨxeaní̵árɨnɨ.

“Seyí̵ne' Gorɨxoyá aŋí̵ wiwánɨŋí̵ imónɨŋoɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

16Aŋí̵ Gorɨxo tí̵nɨ awí eánarɨgí̵iwánɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ne' imónɨŋí̵pɨ nánɨ seyí̵ne' sɨnɨ mají̵á rimónɨŋoɨ? Oyá kwíyí̵pɨ seyí̵ne' aŋiwánɨŋí̵ imónɨŋí̵pimɨ ínɨmɨ seaŋweaŋí̵pɨ nánɨ enɨ sɨnɨ mají̵á rimónɨŋoɨ? 17Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ aŋí̵ Gorɨxo tí̵nɨ awí eánarɨgí̵iwámɨ xwɨrí̵á seaikɨxe'ánáyí̵, iwá nionɨyáiwánɨ imóní̵wɨnɨgɨnɨrɨ imɨxɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ xí̵omɨ enɨ xwɨrí̵á wikɨxení̵árɨnɨ. Seyí̵ne' nɨyí̵ne'nɨ, ayí̵ aŋí̵ iwánɨŋí̵ imónɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

“Segí̵yí̵ wone mɨneamí̵eyoapanɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

18Ámá woxɨ “Niɨwanɨŋonɨ dɨŋí̵ e'mí̵ saímí̵ moŋáonɨrɨnɨ.” nɨyaiwinɨrɨ yapí̵ me'wapí̵nɨpanɨ. Segí̵yí̵ wo “Nionɨ ámá ríná dáŋí̵yí̵yá sɨŋwí̵yo dánɨ dɨŋí̵ píránɨŋí̵ e'mí̵ saímí̵ moŋáonɨrɨnɨ.” nɨyaiwinɨrí̵náyí̵, nepa Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ dɨŋí̵ e'mí̵ saímí̵ moŋo imónɨní̵a nánɨ dɨŋí̵ apɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmáná wigí̵ sɨŋwí̵yo dánɨ mají̵á ikárɨnarɨŋí̵ wo imóní̵wɨnɨgɨnɨ. 19Ámá Gorɨxomɨ mɨxí̵darɨgí̵áyí̵ “Nene dɨŋí̵ e'mí̵ saímí̵ moarɨŋwárɨnɨ.” yaiwinarɨgí̵ápɨ, ayí̵ Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ majɨmají̵á nikárɨnɨro yarɨgí̵ápɨ eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Bɨkwí̵yo dánɨ nionɨ seararɨŋápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ rɨpɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ, “Ámá ‘Dɨŋí̵ e'mí̵ saímí̵ moarɨŋwárɨnɨ.’ yaiwinarɨgí̵ápimɨ dánɨ sɨpogwí̵ wioárɨní̵áyo opɨkíní̵poyɨnɨrɨ yarɨŋo, ayí̵ Gorɨxorɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 20Ámɨ wí e enɨ bɨ rɨpɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “Ámɨná Gorɨxo nɨjí̵árɨnɨ. Ámá ‘Dɨŋí̵ e'mí̵ saímí̵ moŋwae'nerɨnɨ.’ yaiwinarɨgí̵áyí̵ wigí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ eŋwɨpearɨgí̵ápɨ surí̵má imónɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ. 21Ayɨnánɨ negí̵ neare'wapɨyarɨgí̵áyí̵ womɨ seáyɨ e numí̵eyoarane “Omɨnɨ xí̵darɨŋwae'nerɨnɨ.” mɨrɨpa oyaneyɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Amɨpí ní̵nɨ ayí̵ seyí̵ne' arɨrá seainí̵a nánɨrɨnɨ. 22Poronɨranɨ, Aporosoranɨ, Pitaoranɨ, xwí̵á rɨríranɨ, seyí̵ne' sɨnɨ sɨŋí̵ nɨŋwearí̵náranɨ, nɨperí̵náranɨ, amɨpí agwɨ ríná imónɨŋí̵yí̵ranɨ, rí̵wí̵yo imónɨní̵áyí̵ranɨ, ní̵nɨyí̵ ayí̵ seyí̵ne'yá imónɨnɨ. 23Seyí̵ne' enɨ Kiraisoyá imónɨŋoɨ. O enɨ Gorɨxoyá imónɨŋo eŋagɨ nánɨ “Negí̵ neare'wapɨyarɨgí̵áyí̵ womɨ seáyɨ e mimɨxɨpa oyaneyɨ.” seararɨŋɨnɨ.

Copyright information for `AAK