1 Corinthians 4

“Gorɨxo ámá xí̵oyá imónɨgí̵áyo yarɨgí̵ápɨ nánɨ pirɨró umení̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Seyí̵ne' wáí̵ rɨmearɨŋwáone nánɨ dɨŋí̵ nɨmoróná rɨpɨnɨ móí̵rɨxɨnɨ, “Awa Kiraiso apɨ e'í̵rɨxɨnɨrɨ wimónarɨŋí̵pɨ epí̵rɨ nánɨ xegí̵ xɨnáíwánɨŋí̵ imónɨgí̵áwarí̵anɨ? Xwɨyí̵á oyá yumí̵í rɨnɨŋí̵pɨ áwaŋí̵ wurɨyipí̵rɨ nánɨ xegí̵ bosɨwowánɨŋí̵ imónɨgí̵áwarí̵anɨ?” yaiwíí̵rɨxɨnɨ. 2“Bosɨwí̵ nimónɨro yarɨgí̵áyí̵ wigí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ amɨpí ayá wí nerí̵náyí̵, ayí̵ apánɨ yarɨŋoɨ.” yaiwiarɨŋwámanɨ. “Sa ná bɨnɨ boso urarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ dɨŋí̵ uŋwɨrárɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ nerí̵náyí̵, ayí̵ apánɨ yarɨŋoɨ.” yaiwiarɨŋwárɨnɨ. 3Ámá opisí̵ aŋí̵yo dánɨ xwɨrɨxí̵ mearɨgí̵á wíranɨ, seyí̵ne'ranɨ, segí̵ dɨŋí̵yo dánɨ nionɨ gí̵ yarɨŋápɨ nánɨ pirɨró nɨnɨmerí̵náyí̵, ayá sí̵wí̵ bɨ mɨnɨró “Apɨ, ayí̵ ananɨrɨnɨ.” yaiwimí̵ɨnɨ. Niɨwanɨŋonɨ aí gí̵ yarɨŋápɨ nánɨ pirɨró nɨmenɨrɨ “E e'ápɨ naŋí̵rí̵anɨ? E e'ápɨ sɨpírí̵anɨ?” yaiwinarɨŋámanɨ. 4Nionɨ dɨŋí̵ peá nunɨrɨ “Í̵wí̵ bɨ me'áonɨrɨnɨ.” nɨyaiwinɨrɨ aiwɨ “Xwɨyí̵á mayonɨ imónɨŋɨnɨ.” wí rɨpaxí̵ menɨnɨ. Nionɨ yarɨŋápɨ nánɨ pirɨró epaxí̵ imónɨŋo, ayí̵ ná wonɨ Ámɨná Gorɨxorɨnɨ. 5Ayɨnánɨ sɨnɨ imónɨŋáná seyí̵ne' ámá wíyo xwɨyí̵á mumeárɨpanɨ. Ámɨnáo —O nɨbɨrí̵ná amɨpí sí̵á yinɨŋí̵mí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵yí̵ wí̵á ókímɨxɨrɨ ámá dɨŋí̵ ínɨmɨ nɨkwí̵rómáná egí̵ápɨranɨ, rɨgí̵ápɨranɨ, nɨpɨnɨ sɨŋánɨ imɨxɨrɨ ení̵orɨnɨ. O weapɨní̵e nánɨ xwayí̵ nanɨro ŋweáí̵rɨxɨnɨ. Íná dánɨ xɨxegí̵nɨ womɨnɨ womɨnɨ yayí̵ nɨneamerí̵ná wo xegí̵ ne'ra uŋí̵pɨ tí̵nɨ wo xegí̵ ne'ra uŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nearɨní̵árɨnɨ.

“Seyí̵ne' seáyɨ e seáyɨ e nɨmenɨróná naŋí̵manɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

6Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', payí̵ rɨna nearí̵ná ewayí̵ xwɨyí̵á nionɨ tí̵nɨ Aporoso tí̵nɨ nánɨ nɨra warɨŋápɨ, ayí̵ seyí̵ne' dɨŋí̵ píránɨŋí̵ nɨmoro “Poro nene yarɨŋwápɨ nánɨ rí̵a neararɨnɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ nánɨ nɨra warɨŋɨnɨ. Seyí̵ne' yawawi nánɨ nɨra warɨŋápɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmoróná Bɨkwí̵yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ ogámí̵ mepa nero seáyɨ e mimónɨpa nemáná wíyo imɨmí̵ wimɨxɨro wíyo seáyɨ e umí̵eyoaro mepa e'í̵rɨxɨnɨrɨ seararɨŋɨnɨ. 7Seyí̵ne' nánɨ ámá gɨyí̵ “Seáyɨ e imónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.” yaiwiarɨŋoɨ? Oweoɨ, wí e mɨseaiaiwiarɨŋoɨ. Amɨpí seyí̵ne' imónɨgí̵ápɨ Gorɨxo wí sɨxí̵ mɨseamímoŋí̵ reŋoɨ? Oweoɨ, amɨpí seyí̵ne' imónɨgí̵ápɨ o sɨwiá sɨxí̵ seamímoŋí̵rɨnɨ. O sɨwiá sɨxí̵ seamímoŋí̵ eŋagɨ nánɨ pí nánɨ seáyɨ e nimónɨro sɨxí̵ mɨseamímopa eŋí̵ nání̵nɨŋí̵ mɨxí̵ meakí̵nɨnarɨŋoɨ. 8Neparí̵anɨ? Seyí̵ne' rɨxa aiwá xwe' nɨnɨrónɨŋí̵ agwí̵ ímí̵ rí̵a seayinɨ? Rɨxa amɨpí wí mɨmu'rónɨgí̵áyí̵ne' nimónɨro rí̵a ŋweaŋoɨ? None sɨnɨ sɨpí̵ánɨŋí̵ nimónɨrane ŋweaŋáná seyí̵ne' rɨxa mɨxí̵ ináyí̵ nimónɨro rí̵a ŋweaŋoɨ? Ai, none enɨ seyí̵ne' tí̵nɨ nawínɨ mɨxí̵ ináyí̵ nimónɨrane seáyɨ e imónaní̵wá nánɨ re neaimónarɨnɨ, “Seyí̵ne' nepa rɨxa mɨxí̵ ináyí̵ nimónɨro, sɨŋwɨrɨyí̵ naŋí̵ imónɨmɨnɨrɨ eŋí̵rɨnɨ.” neaimónarɨnɨ. 9Nionɨ dɨŋí̵ re nimónarɨŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ, “Wáí̵ wurɨmeaiarɨŋwáone Gorɨxo aga sɨwiá neawárɨŋonerɨnɨ. Ámá xwɨrɨxí̵ numemáná ‘Rɨxa opɨkípoyɨ.’ rárɨnɨŋí̵yí̵nɨŋí̵ imónɨŋwáonerɨnɨ. Pí pí ní̵nɨ sɨŋwí̵ tí̵gí̵áyí̵ —Aŋí̵nají̵ranɨ, ámáranɨ, ní̵nɨ sɨŋwí̵ nɨneanɨro rɨpí̵á neamearɨpí̵rɨ nánɨ áwɨnɨmɨ yarɨŋwáone imónɨŋwɨnɨ.” nimónarɨnɨ. 10None Kiraisomɨ nɨxí̵dɨrane nánɨ majɨmají̵á ikárɨnɨŋwáone aí seyí̵ne' o tí̵nɨ nawínɨ nikárɨnɨro nánɨ rɨxa dɨŋí̵ naŋí̵ imónɨŋí̵pɨnɨ tí̵gí̵áyí̵ne'rɨnɨ. None eŋí̵ samɨŋí̵ neaweŋone aí seyí̵ne' rɨxa eŋí̵ eánɨgí̵áyí̵ne'rɨnɨ. None peayí̵ neawianɨgí̵one aí seyí̵ne' seáyɨ e seaimɨxɨgí̵oyí̵ne'rɨnɨ. 11Eŋíná dánɨ agwɨ ríná nánɨ none agwí̵ nánɨ erane iniɨgí̵ nánɨ neainɨrɨ iyí̵á írɨkwí̵nɨ pánɨrane ámá we' tí̵nɨ neaupɨkákwiarɨgí̵one imónɨrane aŋí̵ sá weaní̵wá nánɨ wí mayone eŋagɨ nánɨ aŋí̵ xwɨrí̵nɨmerane 12negí̵ we' tí̵nɨ omɨŋí̵ anɨŋí̵ miní̵ erane ámá rɨperɨrí̵ neaíáná píránɨŋí̵ naŋí̵nɨ umearɨrane xeanɨŋí̵ neaíáná xwámámí̵ wirane 13ikayí̵wí̵ neamearáná pɨyí̵á xwɨyí̵á urɨrane yarɨŋwáonerɨnɨ. Xwí̵á rɨrí nɨrímɨnɨ dáŋí̵yí̵ ráí̵ neaimoarɨgí̵onerɨnɨ. Ámá ní̵nɨ none piaxí̵ eaŋí̵ íyaŋwí̵nɨŋí̵ neaimoarɨgí̵onerɨnɨ. Agwɨ ríná enɨ apɨ sɨnɨ e neaimoarɨŋoɨ.

“Poronɨ ikanɨŋí̵ niaxí̵dí̵í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

14Rí̵wamɨŋí̵ nionɨ neáa warɨŋá apɨ seyí̵ne' ayá oseaimómɨnɨrɨ meá niaíwí̵ gí̵ dɨŋí̵ sɨxí̵ seayiŋáyí̵ne'nɨŋí̵ dɨŋí̵ í̵á oxɨrí̵poyɨnɨrɨ eaarɨŋɨnɨ. 15Seyí̵ne' Kiraisomɨ píránɨŋí̵ xí̵dɨpí̵rí̵a nánɨ yayí̵wí̵ seamearɨgí̵áyí̵ nepa í̵á mɨropaxí̵ eŋánáyí̵, segí̵ áponí̵nɨŋí̵ imónɨŋáonɨ ayí̵ obaxí̵ menɨnɨ. Nionɨ xwɨyí̵á yayí̵ seainɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ iwamí̵ó wáí̵ nɨsearɨrí̵ná seyí̵ne' Kiraisɨ Jisaso tí̵nɨ nawínɨ ikárɨnɨpí̵rɨ nánɨ nionɨ seameaŋáyí̵ne'nɨŋí̵ imónɨŋagí̵a nánɨ seararɨŋɨnɨ. 16Segí̵ áponí̵nɨŋí̵ imónɨŋáonɨ, ayí̵ nionɨ eŋagɨ nánɨ eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ rɨpɨ oseaimɨnɨ, “Nionɨ yarɨŋápa axí̵pɨ ikanɨŋí̵ niaxí̵dí̵í̵rɨxɨnɨ.” osearɨmɨnɨ. 17Nionɨ seararɨŋápɨ oe'poyɨnɨrɨ xámɨ Timotiomɨ —O gí̵ dɨŋí̵ sɨxí̵ uyirɨ dɨŋí̵ uŋwɨrárɨrɨ eŋáorɨnɨ. Kiraiso nánɨ wáí̵ urɨŋápimɨ dánɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵róagɨ nánɨ gí̵ íwónɨŋí̵ imónɨŋorɨnɨ. Omɨ seyí̵ne' tí̵ámɨnɨ urowáre'napɨŋárɨnɨ. O rɨxa nɨseaímearí̵ná nionɨ Kiraisomɨ nɨxí̵dɨrí̵ná yarɨŋápɨ —Apɨ nionɨ amɨ amɨ nemerí̵ná Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á nɨyonɨ ure'wapɨyarɨŋápɨrɨnɨ. Apɨ nánɨ o dirɨrí̵ seainɨŋoɨ.

18Wiyí̵ne' nionɨ mɨbɨpa emí̵a nání̵nɨŋí̵ seáyɨ e seáyɨ e nɨmenɨro wárɨxayí̵ne' imónarɨŋoɨ. 19E nerɨ aí Ámɨná Gorɨxo nɨwimónɨrí̵ná nionɨ sɨnɨ me' seyí̵ne' tí̵ámɨnɨ nɨbɨrɨ wárɨxayí̵ne'yá xwɨyí̵ápɨ arí̵á mɨseaí segí̵ eŋí̵ neánɨro seáyɨ e imónɨgí̵ápɨ apimɨ dánɨ rí rimónarɨgí̵awixɨnɨrɨ sɨŋwí̵ seanaxí̵dɨmí̵árɨnɨ. 20Ámá maŋí̵pánɨ rarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrane'ná “Ayí̵ Gorɨxoyá xwioxí̵yo páwipí̵rí̵áyí̵rí̵anɨ?” yaiwiarɨŋwámanɨ. Eŋí̵ neánɨro uxí̵darɨŋagí̵a nɨwɨnɨrane'ná “Ayí̵ oyá xwioxí̵yo ŋweáyí̵rí̵anɨ?” yaiwiarɨŋwá eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 21Seyí̵ne' gí̵mɨnɨ gɨpɨ nánɨ seaimónarɨnɨ? “Poro sɨyikí̵ nearanɨ nánɨ iwaŋí̵ nɨmeámɨ bí̵wɨnɨgɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? “Dɨŋí̵ sɨxí̵ neayarɨŋí̵pɨ neaíwapɨyinɨ nánɨ nɨpení̵ nimónɨmáná bí̵wɨnɨgɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ?

Copyright information for `AAK