1 Corinthians 5

Wigí̵ wo xanoyá apɨxí tí̵nɨ í̵wí̵ ninɨri meánɨgí̵ípɨ nánɨ mɨxí̵ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Xwɨyí̵á bɨ rɨpɨ seyí̵ne' nánɨ rɨnɨmearɨnɨ, “Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á Korinɨyo ŋweagí̵áyí̵ wí í̵wí̵ inarɨŋoɨ.” rɨnɨmearɨnɨ. Í̵wí̵ apɨ e'má Gorɨxomɨ mɨxí̵darɨgí̵áyí̵ aí xe oiní̵poyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ mɨwɨnarɨgí̵ápɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Segí̵ wo xanoyá apɨxí tí̵nɨ í̵wí̵ ninayíí̵isáná meánɨgí̵í eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 2Í̵wí̵ apɨ sɨnɨ eŋáná pí nánɨ wárɨxayí̵ne' imónarɨŋoɨ? Sɨpí apɨ yarɨŋomɨ segí̵ sɨyikí̵ imónɨgí̵ápimɨ dánɨ nɨparɨro mopaxí̵ eŋagɨ nánɨ apɨ e nemáná ŋwí̵ nearo sɨŋwɨrɨyí̵, ayí̵ naŋí̵ yanɨrɨ egí̵árɨnɨ. 3Nionɨ ná jí̵amɨ nɨŋwearɨ aí gí̵ dɨŋí̵pɨ seakɨkayoŋáonɨ seyí̵ne' tí̵nɨ ŋweaarɨŋápánɨŋí̵ sɨpí apɨ eŋomɨ rɨxa xwɨyí̵á umeárɨŋárɨnɨ. 4Ámɨná Jisaso nɨrowárɨŋí̵pimɨ dánɨ dɨŋí̵ re moárí̵anigɨnɨ, “Ayí̵ awí neánɨróná nionɨ sɨnɨ dɨŋí̵ ukɨkayoŋáná eŋí̵ eánɨŋí̵ Ámɨná Jisasoyápimɨ dánɨ xwɨyí̵á axí̵ rɨpɨ rɨní̵í̵rɨxɨnɨ, ‘Xe í̵wí̵ apɨ yarɨŋo náomɨnɨ xwɨrí̵á wikɨxení̵a nánɨ Seteno tí̵nɨ owáraneyɨ. Rí̵wí̵yo sí̵á Ámɨnáo bɨní̵áyimɨ xegí̵ dɨŋí̵pɨ yeáyí̵ uyimɨxemeaní̵a nánɨ agwɨ Seteno tí̵nɨ owáraneyɨ.’ rɨní̵í̵rɨxɨnɨ.” dɨŋí̵ e moárí̵anigɨnɨ.

“Ámá sɨpí eŋomɨ emɨ parɨmóí̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

6Seyí̵ne' wárɨxa imónarɨgí̵ápɨ aga naŋí̵ menɨnɨ. Yisí̵ bɨ onɨmiápɨ tí̵agɨ aí bisí̵kerí̵á nɨpimɨnɨ íkwiaŋwí̵ eapɨnárarí̵ná nɨpɨnɨ nɨmɨga warɨŋí̵pɨ nánɨ seyí̵ne' nɨjí̵á mimónɨpa reŋoɨ? 7Yisí̵ onɨmiápɨ táná bisí̵kerí̵á nɨpimɨnɨ íkwiaŋwí̵ eapɨnárarɨŋí̵pa axí̵pɨ xámɨ í̵wí̵ ná wonɨ e'í̵ aí ámá obaxí̵ axí̵pɨ xe'nɨpaxí̵ eŋagɨ nánɨ seyí̵ne' bisí̵kerí̵á sɨŋí̵nɨŋí̵ imónɨpí̵rɨ nánɨ yisí̵ xámɨŋí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ emɨ kwí̵rɨmópoyɨ. Seyí̵ne' rɨxa bisí̵kerí̵á yisí̵ mayí̵ sɨŋí̵nɨŋí̵ imónɨŋagɨ aí seararɨŋɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. “Judayene Gorɨxoyá aŋí̵najo neamu'roagí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ moanɨ nánɨ sipɨsipí̵ rɨdɨyowá yarɨŋwápa Kiraiso enɨ nene nánɨ rɨxa rɨdɨyowá inɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ seyí̵ne' rɨxa bisí̵kerí̵á yisí̵ mayí̵ sɨŋí̵nɨŋí̵ imónɨŋoɨ.” nimónarɨnɨ. 8Ayɨnánɨ nene Kiraiso neaiiŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ moanɨ nánɨ aiwá apɨ nɨnɨrane yayí̵ nerane'ná bisí̵kerí̵á yisí̵ xámɨŋí̵pɨ —Apɨ sɨpí wikárɨro rɨkɨkɨrí̵ó ero yarɨgí̵ánɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ tí̵nɨ nimɨxɨrɨ mɨní̵ bisí̵kerí̵á yisí̵ mayí̵pɨ —Apɨ dɨŋí̵ naŋí̵pɨnɨ í̵á xɨrɨro nepa imónɨŋí̵pɨnɨ nánɨ rɨro yarɨgí̵ápɨrɨnɨ. Bisí̵kerí̵á yisí̵ mayí̵ apɨ tí̵nɨ ní̵wanɨgɨnɨ.

9Nionɨ xámɨ payí̵ wɨna re nɨrɨrɨ nearɨ mónapɨŋárɨnɨ, “Seyí̵ne' ámá í̵wí̵ inarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ nawínɨ gwiaumí̵ minɨpanɨ.” nɨrɨrɨ nearɨ mónapɨŋárɨnɨ. 10E nɨrɨrɨ nearí̵ná ámá Gorɨxomɨ mɨxí̵darɨgí̵á í̵wí̵ inɨróranɨ, sɨŋwí̵ í̵wí̵ wɨnɨróranɨ, í̵wí̵ urápɨróranɨ, wigí̵ ŋwí̵ápimɨ xí̵dɨróranɨ, yarɨgí̵áyí̵ nánɨ mɨsearɨŋanigɨnɨ. “Ámá Gorɨxomɨ mɨxí̵darɨgí̵á apɨ apɨ e yarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ gwiaumí̵ wí minɨpa oemɨnɨ.” nɨyaiwirónáyí̵, xwí̵á rɨrímɨ pí̵nɨ nɨwiárɨrɨ nánɨ e epaxí̵ imónɨŋagɨ nánɨ wí e mɨsearɨŋanigɨnɨ. 11Payí̵ xámɨ nɨrɨrɨ nearí̵ná ayí̵ rɨpɨ imónɨŋí̵pɨ nánɨ searɨŋanigɨnɨ, “Ámá ‘Jisasomɨ nɨxí̵dɨrɨ nánɨ segí̵ se'rɨxí̵meáonɨrɨnɨ.’ rarɨŋí̵ wo apɨxí̵ wí tí̵nɨ í̵wí̵ inɨrɨranɨ, sɨŋwí̵ í̵wí̵ wɨnɨrɨranɨ, xegí̵ ŋwí̵ápimɨ xí̵dɨrɨranɨ, ámáyo ikayí̵wí̵ umearɨrɨranɨ, iniɨgí̵ xwapí̵ nɨnɨmáná papɨkí̵ erɨranɨ, ámáyá amɨpí wí í̵wí̵ urápɨrɨranɨ, e yarɨŋo tí̵nɨ gwiaumí̵ minɨpanɨ. Aiwá aí o tí̵nɨ nawínɨ nɨkumɨxɨnɨrɨ mɨnɨpanɨ.” nɨrɨrɨ eaŋanigɨnɨ. 12Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨŋwae'ne tí̵nɨ sɨnɨ nawínɨ mimónɨgí̵áyo nionɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnaxí̵dɨrɨ xwɨyí̵á urɨpaxí̵ rimónɨŋɨnɨ? Oweoɨ, ayo Gorɨxo sɨŋwí̵ nɨwɨnaxí̵dɨrɨ xwɨyí̵á urɨpaxí̵rɨnɨ. E nerɨ aí ámá Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro nánɨ seyí̵ne' tí̵nɨ nawínɨ imónɨgí̵áyo sɨŋwí̵ nɨwɨnaxí̵dɨro sɨpí yarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrí̵ná xwɨyí̵á urí̵í̵rɨxɨnɨ. Ámá sɨpí eŋomɨ emɨ parɨmóí̵rɨxɨnɨrɨ seararɨŋɨnɨ.

Copyright information for `AAK