1 Corinthians 6

“Segí̵ wíyo xwɨrɨxí̵ mumepanɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Segí̵yí̵ wo xegí̵ imónɨŋí̵ wo tí̵nɨ xwɨyí̵á imɨxɨpɨsi nánɨ nimónɨrí̵ná, arɨge nerɨ “Ámá Gorɨxoyá imónɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ nɨrɨrane píránɨŋí̵ oyeaimɨxí̵poyɨ.” mɨyaiwí ayo nɨmu'rorɨ “Ámá Gorɨxoyá mimónɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ nɨrɨrane píránɨŋí̵ oyeaimɨxí̵poyɨ.” nɨyaiwirɨ wigí̵ opisí̵ aŋí̵ tí̵ŋí̵ e nánɨ warɨŋí̵rɨnɨ? 2Gorɨxoyá ámá imónɨŋwae'ne Kiraiso nɨweapɨrí̵ná xí̵o tí̵nɨ nawínɨ nene ámá Gorɨxoyá mimónɨgí̵áyo xwɨrɨxí̵ umeaní̵wápɨ nánɨ sɨnɨ nɨjí̵á mimónɨpa reŋoɨ? Seyí̵ne' xwɨrɨxí̵ seáyɨ e imónɨŋí̵ apɨ umepí̵rí̵á eŋagɨ nánɨ “Xwɨyí̵á onɨmiá agwɨ ríná rɨnarɨŋwápia xwɨrɨxí̵ mɨmenɨpaxí̵ imónɨŋwae'nerɨnɨ.” rɨyaiwinarɨŋoɨ? Ananɨ xwɨrɨxí̵ menɨpaxí̵ imónɨgí̵áyí̵ne'rɨnɨ. 3Aŋí̵nají̵ maŋí̵ Gorɨxoyáyo pí̵rí̵ wiaíkigí̵áyo xwɨrɨxí̵ nene umeaní̵wápɨ nánɨ sɨnɨ nɨjí̵á mimónɨpa reŋoɨ? Seyí̵ne' e epí̵rí̵á eŋagɨ nánɨ xwɨyí̵á xwí̵á tí̵yo rɨnarɨŋwáyo aŋɨpaxí̵ xwɨrɨxí̵ umepaxí̵yí̵ne'rɨnɨ. 4Ayɨnánɨ wiyí̵ne' xwɨyí̵á bɨ tí̵gí̵áyí̵ne' nimónɨróná pí nánɨ ámá Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyí̵ne'yá sɨŋwí̵yo dánɨ sɨpí̵á imónɨgí̵áyí̵ wí píránɨŋí̵ oneaimɨxí̵poyɨnɨrɨ ayí̵ tí̵ŋí̵ e nánɨ warɨgí̵árɨnɨ? 5Ayá seaimopaxí̵ bɨ rɨpɨ yarɨŋí̵ oseaimɨnɨ. Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyí̵ne', segí̵yí̵ wo wo tí̵nɨ xwɨyí̵á tí̵ŋí̵ nimónɨrí̵ná segí̵yí̵ dɨŋí̵ tí̵ŋí̵ wo xwɨyí̵á arí̵á nɨwirɨ píránɨŋí̵ wimɨxɨyipaxí̵ imónɨŋo menɨranɨ? 6Se'rɨxí̵meánɨŋí̵ imónɨŋí̵ wo wí̵omɨ xwɨrɨxí̵ oumemɨnɨrí̵ná, ayí̵ naŋí̵ mimónɨŋí̵ nerɨ aí Jisasomɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ píránɨŋí̵ oyeaimɨxí̵poyɨnɨrɨ ayí̵ tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨmeámɨ nurí̵náyí̵, ayí̵ aga sɨpí imónɨŋí̵pɨ yarɨnɨ. 7“Jisasomɨ píránɨŋí̵ oxí̵daneyɨ.” yaiwiarɨgí̵áyí̵ne' xwɨrɨxí̵ nɨmenɨróná apimɨ dánɨ rɨxa rí̵paíwí̵nɨŋí̵ meaárarɨŋoɨ. Dɨxí̵ womɨ xwɨrɨxí̵ mume' xe onikárɨnɨrɨ nerí̵náyí̵, “Ayí̵ apánɨ yarɨŋoɨ.” searɨmí̵ɨnɨ. Xwɨrɨxí̵ mume' amɨpí xe í̵wí̵ onɨrápɨnɨrɨ nerí̵náyí̵, “Ayí̵ apánɨ yarɨŋoɨ.” searɨmí̵ɨnɨ. 8E nerɨ aí seyí̵ne' wí e mepa nero sɨpí ikárɨnɨro í̵wí̵ rápenɨro yarɨŋoɨ. Se'rɨxí̵meánɨŋí̵ imónɨgí̵áo aí apɨ e wikárarɨŋoɨ. 9Gorɨxo ámá rɨkɨkɨrí̵ó yarɨgí̵áyí̵ xe xí̵oyá xwioxí̵yo opáwípoyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ mɨwɨnɨpa ení̵ápɨ nánɨ seyí̵ne' sɨnɨ nɨjí̵á mimónɨpa reŋoɨ? Seyí̵ne' xeŋwí̵nɨ nɨmoro yapí̵nɨŋí̵ me'wapí̵nɨpanɨ. Ámá í̵wí̵ ninɨrɨ rí̵peánarɨgí̵áyí̵ranɨ, wigí̵ ŋwí̵ápimɨ í̵á xɨrarɨgí̵áyí̵ranɨ, oxí̵ wo apɨxí̵ wí tí̵nɨ í̵wí̵ inarɨgí̵áyí̵ranɨ, oxí̵ wo wí̵o tí̵nɨ “Í̵wí̵ oinaiyɨ.” wimónarɨgí̵áyí̵ranɨ, oxí̵ wo wí̵o tí̵nɨ iyí̵ onarɨgí̵áyí̵ranɨ, 10í̵wí̵ urápekɨxearɨgí̵áyí̵ranɨ, amɨpí wayáyo sɨŋwí̵ í̵wí̵ wɨnarɨgí̵áyí̵ranɨ, iniɨgí̵ xwe' nɨnɨro papɨkí̵ yarɨgí̵áyí̵ranɨ, ikayí̵wí̵ umeararɨgí̵áyí̵ranɨ, mají̵á nɨwikárɨmáná í̵wí̵ uráparɨgí̵áyí̵ranɨ, ámá e yarɨgí̵áyí̵ wí Gorɨxo gí̵ xwioxí̵yo xe oŋweápoyɨnɨrɨ wí sɨŋwí̵ wɨnɨní̵á menɨnɨ. 11Xámɨ wiyí̵ne' apɨ bɨ yagí̵áyí̵ne' imónɨŋagí̵a aí Ámɨná Jisasɨ Kiraiso tí̵nɨ kwíyí̵ negí̵ ápo Gorɨxoyápɨ tí̵nɨ egí̵ípimɨ dánɨ Gorɨxo segí̵ yagí̵ápɨ rɨxa igí̵ánɨŋí̵ seaeámorɨ sɨyikwí̵ mínɨŋí̵yí̵ne' imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ seaimɨxɨrɨ xwɨyí̵á mayí̵ imónɨgí̵áyí̵ne' imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ seaimɨxɨrɨ eŋí̵rɨnɨ.

“Ámá náomɨ dánɨ pí pí neróná Gorɨxomɨ seáyɨ e umepaxí̵ imónɨŋí̵pɨnɨ e'poyɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

12Seyí̵ne' re nɨyaiwiarɨŋagí̵a aiwɨ “Pí pí ‘Oemɨnɨ.’ nɨneaimónɨrí̵ná ananɨ epaxenerɨnɨ.” nɨyaiwiarɨŋagí̵a aiwɨ apimɨ nɨpimɨnɨ dánɨ naŋí̵ seaimɨxɨpaxí̵ menɨnɨ. Amɨpí nionɨ “Oemɨnɨ.” nɨnimónɨrí̵ná apɨ ananɨ nepaxonɨ aiwɨ wí nánɨnɨ xe mɨŋí̵ nɨniga ounɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnɨmí̵ámanɨ. 13Ámá í̵wí̵ inarɨgí̵á wí í̵wí̵ wiwanɨŋí̵yí̵ yarɨgí̵ápɨ nánɨ re oyaiwípoyɨnɨrɨ, “Ananɨrɨnɨ. Ámá nápɨ, ayí̵ apɨ nánɨ menɨranɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ ewayí̵ ikaxí̵ rɨpɨ rarɨgí̵árɨnɨ, “Aiwá ayí̵ agwu' nánɨrɨnɨ. Agwu' enɨ ayí̵ aiwá nánɨrɨnɨ.” E rarɨgí̵ápɨ nepa rɨnɨŋagɨ aiwɨ Gorɨxo agwu' tí̵nɨ aiwápɨ tí̵nɨ anɨpá imɨxɨní̵árɨnɨ. E nerɨ aí ámae'ne í̵wí̵ inaní̵wá nánɨ menɨnɨ. Ámɨnáo wimónarɨŋí̵pɨnɨ yaní̵wá nánɨ imónɨŋwɨnɨ. Ámɨnáo enɨ ámá nápɨ naŋí̵ oimóní̵poyɨnɨrɨ yarɨŋí̵rɨnɨ. 14Gorɨxo sa negí̵ Ámɨná Jisaso owiápí̵nɨmeanɨrɨ sɨŋí̵ wimɨxɨŋí̵manɨ. Nene enɨ wiápí̵nɨmeaní̵wá nánɨ xegí̵ eŋí̵ eánɨŋí̵pimɨ dánɨ sɨŋí̵ neaimɨxɨní̵á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

15Seyí̵ne' Kiraisoyá sɨyikí̵pɨ imónɨgí̵áyí̵ne' eŋagɨ nánɨ xí̵oyá nápimɨ dánɨ seyí̵ne' bɨ bí̵nɨŋí̵ imónɨgí̵ápɨ nánɨ sɨnɨ mají̵á rimónɨŋoɨ? Ayɨnánɨ nionɨ oyá nápimɨ dánɨ bí̵nɨŋí̵ imónɨŋáonɨ nɨyónɨmɨ nurɨ apɨxí̵ iyí̵ ede dánɨ warɨgí̵á wímɨ nɨkumɨxɨnɨrí̵ná “Ayí̵ ananɨrɨnɨ.” rɨyaiwiarɨŋoɨ? Oweoɨ, wí e yaiwipaxí̵ menɨnɨ. 16Ámá apɨxí̵ iyí̵ ede dánɨ warɨgí̵ímɨ kumɨxɨnɨgí̵á gɨyí̵ gɨyí̵, ayí̵ xí̵í tí̵nɨ nawínɨ nimónɨro ná ayí̵ ná bɨní̵nɨŋí̵ imónɨgí̵ápɨ nánɨ seyí̵ne' sɨnɨ mají̵á rimónɨŋoɨ? Bɨkwí̵yo dánɨ xwɨyí̵á rɨpɨ “Ayau' nɨkumɨxɨnɨrí̵ná ná ayí̵ ná bɨní̵nɨŋí̵ imónɨgí̵írɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 17E nerɨ aí ámá Ámɨnáo tí̵nɨ nawínɨ kumɨxɨní̵áyí̵ o tí̵nɨ nawínɨ nimónɨróná kwíyí̵ axí̵pɨ tí̵gí̵áyí̵ imónarɨgí̵árɨnɨ. 18Ámá wí tí̵nɨ í̵wí̵ inanɨgɨnɨrɨ wáyí̵ nero e'í̵ u'í̵rɨxɨnɨ. Pí pí í̵wí̵ ámá yarɨgí̵á wínɨyí̵ náomɨ bí̵arɨwámɨnɨ nero aí apɨxí̵ tí̵nɨ í̵wí̵ inarɨgí̵ápɨ xegí̵ bɨ imónɨnɨ. Náomɨ ínɨmɨ dánɨ nero nánɨ wiwanɨŋí̵yí̵ xwɨrí̵á ikɨxenarɨgí̵árɨnɨ. 19Segí̵ ná xɨxegí̵nɨ imónɨgí̵ápɨ, ayí̵ kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ nánɨ —Apɨ Gorɨxo sɨxí̵ seamímóáná seaaínɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ nánɨ segí̵ wará aŋí̵nɨŋí̵ imónɨgí̵ápɨ nánɨ seyí̵ne' sɨnɨ mají̵á rimónɨŋoɨ? Gorɨxo Jisaso neaiiŋí̵pimɨ dánɨ rɨxa bí̵nɨŋí̵ neaiŋí̵ eŋagɨ nánɨ rɨxa xí̵oyá imónɨŋwɨnɨ. Sɨnɨ sewanɨŋí̵yí̵ne'yá mimónɨŋoɨ. Ayɨnánɨ seyí̵ne' segí̵ nápimɨ dánɨ pí pí neróná Gorɨxomɨ seáyɨ e umepaxí̵ imónɨŋí̵pɨnɨ e'í̵rɨxɨnɨ.

Copyright information for `AAK