1 Corinthians 7

Ámá meánɨgí̵áyí̵ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Seyí̵ne' payí̵ nearo yarɨŋí̵ nigí̵ápɨ nánɨ áwaŋí̵ bɨ osearɨmɨnɨ. Oyɨ, ámá apɨxí̵ bɨ mɨmeapa nerí̵náyí̵, ayí̵ naŋí̵ yarɨŋoɨ. 2E nɨsearɨrɨ aí í̵wí̵ xɨxegí̵nɨ ámá inarɨgí̵ápimɨ dánɨ í̵eapá seainɨpaxí̵ eŋagɨ nánɨ oxí̵ woxɨ woxɨ dɨxí̵ apɨxí̵ mearɨ apɨxí̵ wíyɨ wíyɨ enɨ dɨxí̵ oxí̵ meánɨrɨ e'ɨrɨxɨnɨ. 3Apɨxí̵ wíyɨ “Gí̵ oxo í̵á onɨxɨrɨnɨ.” nɨsimónɨrí̵ná xiagwoxɨ ímɨ xe í̵á xɨrí̵ɨrɨxɨnɨ. Oxí̵ woxɨ “Gí̵ apɨxímɨ í̵á oxɨrɨmɨnɨ.” nɨsimónɨrí̵ná xiepíyɨ enɨ “Xe í̵á onɨxɨrɨnɨ.” yaiwíɨrɨxɨnɨ. 4Xiagwoxɨ, ayí̵ dɨxí̵ nápɨ nánɨ xiáwoxɨmanɨ. Dɨxí̵ apɨxí dɨxí̵ nápɨ nánɨ xií̵áírɨnɨ. Xiepíyɨ enɨ, ayí̵ dɨxí̵ nápɨ nánɨ xií̵áíyɨmanɨ. Dɨxí̵ oxo, ayí̵ jíxɨyá nápɨ nánɨ xiáworɨnɨ. 5Ayɨnánɨ wɨyagwí wɨyagwí “Í̵á oxɨrɨnaiyɨ.” nɨrɨnɨríná arí̵á me' miní̵ xɨxe “Oyɨ.” rɨní̵isixɨnɨ. Sí̵á árí̵ní̵ Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ wiani nánɨ xɨxe “Oweoɨ.” nɨrɨnɨríná, ayí̵ ananɨrɨnɨ. E nɨsearɨrɨ aí sí̵á “ ‘Oweoɨ.’ orɨnaiyɨ.” yaiwíí̵ípɨ rɨxa nórɨmáná eŋáná ámɨ í̵á xɨrɨní̵isixɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Woxɨ woxɨ “Ámá wí tí̵nɨ í̵wí̵ inanípɨ nánɨ mɨŋí̵ minɨpa oemɨnɨ.” nɨsimónɨrɨ aí xɨxenɨ apɨ emɨnɨrɨ nánɨ eŋí̵ mɨreánɨŋagɨ nánɨ Seteno ámá wí tí̵nɨ í̵wí̵ inɨrɨ nánɨ rɨrí̵peáwɨnɨgɨnɨrɨ “Ámɨ í̵á xɨrɨní̵isixɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. 6“Sí̵á árí̵ní̵ Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ urɨpí̵rɨ nánɨ xɨxe ‘Oweoɨ.’ nɨrɨnɨróná, ayí̵ ananɨrɨnɨ.” seararɨŋápɨ sekaxí̵ e e'í̵rɨxɨnɨrɨ mɨseararɨŋɨnɨ. Nɨseaimónɨrí̵ná xe e e'í̵rɨxɨnɨrɨ sɨŋwí̵ seanarɨŋɨnɨ. 7“Ámá ní̵nɨ nionɨ apɨxí̵ mɨmeapa eŋáonɨ yapɨ nimónɨrí̵ná, ayí̵ ananɨrɨnɨ.” nimónarɨnɨ. E nerɨ aí Gorɨxo ámá o omɨ xɨxegí̵nɨyo wá nɨwianɨrɨ nɨwiirí̵ná wíyo meánɨpaxí̵ oimóní̵poyɨnɨrɨ wiirɨ wíyo mɨmeánɨpaxí̵ oimóní̵poyɨnɨrɨ wiirɨ eŋí̵ eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ.

8Segí̵ ámá sɨnɨ mɨmeánɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ apɨxí̵ aní̵yí̵ tí̵nɨ nánɨ rɨpɨ osearɨmɨnɨ. Ayí̵ mɨmeánɨŋáonɨ yapɨ sɨnɨ anɨŋí̵ e nimónɨróná naŋí̵ yarɨŋoɨ. 9E nɨsearɨrɨ aí rɨpɨ enɨ osearɨmɨnɨ. “Ámá wí tí̵nɨ í̵wí̵ inanɨ nánɨ mɨŋí̵ mɨneainɨpa oyaneyɨ.” nɨseaimónɨrɨ aí xɨxenɨ apɨ yanɨro nánɨ eŋí̵ mɨseaeánɨpa nerónáyí̵ xe meání̵í̵rɨxɨnɨ. “Nɨmeánɨpí̵rɨ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí nɨwia nurí̵náyí̵, naŋí̵ meŋagɨ nánɨ xe meání̵í̵rɨxɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. 10Rɨxa meánɨgí̵áyí̵ne' nánɨ ŋwí̵ ikaxí̵ rɨpɨ —Apɨ nionɨyápɨ marí̵áɨ, Ámɨnáo rɨŋí̵pɨnɨ. Apɨ osearɨmɨnɨ. Apɨxí̵ meánɨgí̵íwa wigí̵ oxowamɨ nɨwárɨmɨ mupanɨ. 11E mepa nerɨ nɨwárɨmɨ nurí̵náyí̵, ámɨ oxí̵ mɨmeání̵ kikií̵á ŋweáí̵rɨxɨnɨ. “Kikií̵á oŋweámɨnɨ.” mɨwimónɨpa nerí̵náyí̵, ámɨ xiagwo tí̵nɨ kumɨxɨní̵í̵rɨxɨnɨ. Xiagwowa enɨ wigí̵ apɨxíwamɨ emɨ mɨmopa e'í̵rɨxɨnɨ.

12Ámá xamɨŋí̵ wínɨyí̵ne' xwɨyí̵á rɨpɨ —Apɨ Ámɨnáo rɨŋí̵pɨmanɨ. Nionɨyápɨrɨnɨ. Apɨ enɨ osearɨmɨnɨ. Ámɨnáomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋí̵yí̵ woxɨ apɨxí̵ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵roŋí̵ wí rɨmeánɨŋáná í sɨnɨ “Ananɨ meánɨŋáomɨnɨ omeánɨmɨnɨ.” nɨwimónɨrí̵ná xiagwoxɨ ímɨ emɨ mɨmopa e'ɨrɨxɨnɨ. 13Apɨxí̵ Ámɨnáomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋíxɨ, oxí̵ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵roŋí̵ womɨ meánɨŋíxɨ eŋánáyí̵, o sɨnɨ “Gí̵ apɨxí̵ meaŋáí tí̵nɨ anɨŋí̵ oŋweámɨnɨ.” nɨwimónɨrí̵ná omɨ nɨwárɨmɨ mupa e'ɨrɨxɨnɨ. 14Ayí̵ rɨpɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Oxí̵ Ámɨnáomɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵roŋí̵ wo arɨge nerɨ Gorɨxoyá wo imónɨpaxí̵rɨnɨ? Ayí̵ xegí̵ xiepí dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋí tí̵nɨ nawínɨ nemerɨŋí̵pimɨ dánɨ Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ ámá xí̵oyá wo imónɨpaxí̵rɨnɨ. Apɨxí̵ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵roŋí̵ wí enɨ xegí̵ xiagwo, dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋo tí̵nɨ nawínɨ nemerɨŋí̵pimɨ dánɨ ámá Gorɨxoyá wí imónɨpaxí̵rɨnɨ. Apɨ mepa nero pí̵nɨ nɨwiárɨnɨmɨ nurónáyí̵, segí̵ niaíwí̵ Gorɨxoyá wí mimóní̵ oyá sɨŋwí̵yo dánɨ piaxí̵nɨŋí̵ eánɨgí̵áyí̵ imónɨpí̵rɨxɨnɨ. Nionɨ seararɨŋápɨ xɨxenɨ nerí̵náyí̵, oyá imónɨpí̵rí̵árɨnɨ. 15E nɨsearɨrɨ aí Gorɨxomɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵roŋí̵ meánɨgí̵ío “Gí̵ apɨxí̵ Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋí̵ rímɨ nɨwárɨmɨ oumɨnɨ.” nɨwimónɨrí̵ná xiepíxɨ xe pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ onunɨrɨ sɨŋwí̵ wɨní̵ɨrɨxɨnɨ. Dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵roŋí̵ meánɨgí̵íí “Gí̵ oxí̵ Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋí̵ romɨ nɨwárɨmɨ oumɨnɨ.” nɨwimónɨrí̵ná xiagwoxɨ xe pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ onunɨrɨ sɨŋwí̵ wɨní̵ɨrɨxɨnɨ. Nɨseawárɨmɨ ugí̵áyí̵ne' sɨnɨ áxeŋwarí̵ inɨgí̵áyí̵ yapɨ mimónɨŋoɨ. Gorɨxo nɨwayɨrónɨro ŋweáí̵rɨxɨnɨrɨ nánɨpɨ rɨxa we'yo í̵á neaumɨrɨŋene eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 16Oxí̵ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵roŋí̵ womɨ xiepíxɨ, jíxɨ dɨxí̵ oxomɨ pí̵nɨ mɨwiárɨpa nerɨ o tí̵nɨ nɨŋwearí̵ná sɨŋwepɨgí̵ nɨwirɨŋí̵pimɨ dánɨ wierí̵kiemearí̵árí̵anɨ? Mɨwierí̵kiemeapa erí̵árí̵anɨ? Jíxɨ mají̵árɨnɨ. Apɨxí̵ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵roŋí̵ wímɨ xiagwoxɨ, joxɨ enɨ í tí̵nɨ nɨŋwearí̵ná sɨŋwepɨgí̵ nɨwirɨŋí̵pimɨ dánɨ wierí̵kiemearí̵árí̵anɨ? Mɨwierí̵kiemeapa erí̵árí̵anɨ? Joxɨ enɨ mají̵árɨnɨ. Ayɨnánɨ segí̵ ámá Gorɨxomɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵rogí̵á meánɨgí̵áyo nɨwárɨmɨ mupa e'í̵rɨxɨnɨrɨ seararɨŋɨnɨ.

“Segí̵ imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ yaŋí̵ seadɨmɨxɨŋí̵pɨ imóní̵í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

17Seyí̵ne' woxɨnɨ woxɨnɨ Ámɨná Gorɨxo ayí̵ xɨxegí̵nɨ apɨ apɨ e imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ yaŋí̵ seadɨmɨxɨŋí̵pɨ, o ayí̵ nionɨyá ámá oimóní̵poyɨnɨrɨ we'yo í̵á seaumɨráná imónɨgí̵ápɨ axí̵ apɨnɨ “Xe oimónɨmɨnɨ.” nɨyaiwiro imóní̵í̵rɨxɨnɨ. Gorɨxoyá sɨyikí̵ nimónɨrɨ amɨ gɨmɨ ŋweagí̵á nɨyonɨ sekaxí̵ axí̵pɨ urɨmearɨŋárɨnɨ. 18Segí̵yí̵ wo Judayo eŋagɨ nánɨ iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó wákwínɨŋáná Gorɨxo o ámá nionɨyá oimónɨrɨ we'yo í̵á numɨrɨrí̵náyí̵, ámá o “Iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó wákwínɨŋí̵pɨ arɨge nerɨ yo mɨyimɨnɨre'ɨnɨ?” mɨyaiwipa e'wɨnɨgɨnɨ. Segí̵yí̵ wo iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó mɨwákwínɨŋáná Gorɨxo nionɨyá oimónɨrɨ we'yo í̵á numɨrɨrí̵náyí̵, ámá o Judayí̵ woní̵nɨŋí̵ oimónɨmɨnɨrɨ iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó mɨwákwínɨpa e'wɨnɨgɨnɨ. 19Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó nɨwákwínɨrí̵náranɨ, mɨwákwínɨpa nerí̵náranɨ, Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ ná ayo mimónɨnɨ. Oyá sɨŋwí̵yo dánɨ “Ná ayo imónɨnɨ.” yaiwiarɨŋí̵pɨ, ayí̵ sekaxí̵ xí̵o rɨŋí̵pimɨ xí̵darɨgí̵ápɨnɨrɨnɨ. 20Ayɨnánɨ ámá woxɨnɨ woxɨnɨ, seyí̵ne' Gorɨxo ámá nionɨyá oimóní̵poyɨnɨrɨ we'yo í̵á seaumɨráná pí pí xɨxegí̵nɨ imónɨgí̵ápɨ xe apɨnɨ nimónɨro ŋweáí̵rɨxɨnɨ. 21Woxɨ Gorɨxo ámá nionɨyá oimónɨrɨ we'yo í̵á rumɨráná ámá woyá xɨnáíxí̵nɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ wiiarɨŋoxɨ nimónɨrí̵náyí̵, ududí̵ bɨ mirɨnɨpa nerɨ “Nionɨ sɨnɨ axí̵ apɨnɨ nimónɨrí̵ná, ayí̵ ananɨrɨnɨ.” yaiwíɨrɨxɨnɨ. E nerɨ aí xɨnáíxí̵nɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ wiiarɨŋoxɨ ámá áxeŋwarí̵ minɨgí̵áyí̵nɨŋí̵ imónɨpaxí̵ eŋánáyí̵, ananɨ xɨnáíxí̵nɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ wiiarɨŋí̵pɨ pí̵nɨ nɨwiárɨrɨ kikií̵á u'ɨrɨxɨnɨ. 22Xɨnáíxí̵nɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ wiiarɨŋoxɨ, ayí̵ rɨpɨ nánɨ “Ududí̵ bɨ mirɨnɨpanɨ.” rɨrarɨŋɨnɨ. Gɨyí̵ Ámɨná Gorɨxo ámá nionɨyá oimóní̵poyɨnɨrɨ we'yo í̵á umɨráná ámá wíyá xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyí̵ eŋánáyí̵, ayí̵ sɨnɨ apɨ imónɨŋagí̵a aí Gorɨxo rɨxa gwí̵ roayíroŋí̵yí̵rɨnɨ. Gɨyí̵ Ámɨnáo ámá nionɨyá oimóní̵poyɨnɨrɨ we'yo í̵á umɨráná áxeŋwarí̵ minɨgí̵áyí̵ eŋánáyí̵, ayí̵ xí̵o wimónarɨŋí̵pɨ epí̵rí̵a nánɨ xegí̵ xɨnáíwánɨŋí̵ omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyí̵ imónɨŋagí̵a nánɨ “Ududí̵ mirɨnɨpanɨ.” seararɨŋɨnɨ. 23Jisaso neaiiŋí̵pimɨ dánɨ Ámɨnáo bí̵nɨŋí̵ nɨseairɨ gwí̵ searoayíroŋí̵ eŋagɨ nánɨ ámá wíyí̵yá xɨnáíwayí̵ne'nɨŋí̵ mimónɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. 24Gí̵ nɨrɨxí̵meánɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ne', Gorɨxo ámá nionɨyá oimóní̵poyɨnɨrɨ we'yo í̵á seaumɨráná pí pí xɨxegí̵nɨ imónɨgí̵ápɨ o xegí̵ sɨŋwí̵yo dánɨ apɨnɨ imóní̵í̵rɨxɨnɨ.

Ámá mɨmeánɨgí̵áyí̵ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

25Seyí̵ne' ámá sɨnɨ mɨmeánɨgí̵áyí̵ nánɨ payí̵ nearɨ yarɨŋí̵ nigí̵ápɨ nánɨ Ámɨnáo sekaxí̵ bɨ mɨnɨrɨŋí̵ aiwɨ nionɨ —Nionɨ Ámɨnáo wá nɨnɨwianɨrɨ niiŋí̵pimɨ dánɨ xwɨyí̵á dɨŋí̵ uŋwɨrárɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ seararɨŋáonɨrɨnɨ. Nionɨ gí̵ dɨŋí̵yo dánɨ bɨ osearɨmɨnɨ. 26Xeanɨŋí̵ neaímeámɨnɨrɨ yarɨŋí̵pɨ rɨxa neaímeaarɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ nionɨ dɨŋí̵ re moarɨŋɨnɨ, “Ámá agwɨ pí pí imónarɨgí̵ápa anɨŋí̵ axí̵pɨ e imóní̵í̵rɨxɨnɨ. ‘E nerí̵náyí̵, ayí̵ naŋí̵rɨnɨ.’ nimónarɨnɨ.” Nionɨ dɨŋí̵ e moarɨŋɨnɨ. 27Woxɨ rɨxa apɨxí̵ meaŋoxɨ eŋánáyí̵, “Ímɨ arɨge wárɨmɨnɨre'ɨnɨ?” nɨyaiwirɨ mepanɨ. Woxɨ apɨxí̵ mɨmeaŋoxɨ eŋánáyí̵, “Apɨxí̵ arɨge nerɨ meámɨnɨre'ɨnɨ?” nɨyaiwirɨ mepanɨ. 28E nɨsearɨrɨ aí woxɨ apɨxí̵ nɨmearí̵ná ayí̵ í̵wí̵ bɨ mɨyarɨŋɨnɨ. Apɨyáíxɨ enɨ oxí̵ nɨmeánɨrí̵ná ayí̵ í̵wí̵ bɨ mɨyarɨŋɨnɨ. E nerɨ aí xeanɨŋí̵ meánɨgí̵áyí̵ sɨnɨ xwí̵á tí̵yo ŋweaŋáná wímeaní̵ápɨ seaímeanɨgɨnɨrɨ seararɨŋɨnɨ. 29Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', e nɨsearɨrí̵ná rɨpí̵nɨŋí̵ seararɨŋɨnɨ, “Jisaso weapɨní̵áyi nánɨ rɨxa aŋwɨ ayo eŋagɨ nánɨ ámá apɨxí̵ rɨxa meagí̵áyí̵ne' re nimónɨro e'í̵rɨxɨnɨ. Apɨxí̵ mayowa áxeŋwarí̵ minɨpa nero nánɨ ‘Gorɨxo wimónarɨŋí̵pɨnɨ oemɨnɨ.’ nɨyaiwiro yarɨgí̵áwa yapɨ nimónɨro e'í̵rɨxɨnɨ. 30Ámɨxí̵á yarɨgí̵áyí̵ne' ámɨxí̵á mɨyarɨgí̵áyí̵ yapɨ nimónɨro e'í̵rɨxɨnɨ. Dɨŋí̵ nií̵á seainarɨŋí̵yí̵ne' dɨŋí̵ nií̵á mɨwinarɨŋí̵yí̵ yapɨ nimónɨro e'í̵rɨxɨnɨ. Amɨpí bí̵ nero tí̵gí̵áyí̵ne' amɨpí mayí̵yí̵ yapɨ nimónɨro e'í̵rɨxɨnɨ. 31Omɨŋí̵ nerí̵ná amɨpí xwí̵á tí̵yo weŋí̵pimɨ dánɨ omɨŋí̵ yarɨgí̵áyí̵ne' ámá apɨ nánɨ wí ududí̵ mɨwinarɨgí̵áyí̵ yapɨ nimónɨro e'í̵rɨxɨnɨ.” Amɨpí agwɨ ríná xwí̵á rɨrímɨ eŋí̵yí̵ imónɨŋí̵pa anɨŋí̵ imónɨní̵á menɨnɨ. Xegí̵ bɨ imónɨní̵a nánɨ aŋwɨ ayo eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 32“Amɨpí ayá wí nánɨ ududí̵ mirɨnɨpa oe'poyɨ.” nɨnimónɨrɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá apɨxí̵ mɨmeagí̵áyí̵ Ámɨnáo nionɨ yarɨŋápɨ nánɨ yayí̵ owinɨnɨrɨ nánɨ o yayí̵ winɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨnɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmóa warɨgí̵árɨnɨ. 33E nerɨ aí ámá apɨxí̵ meagí̵áyí̵ “Gí̵ apɨxí yayí̵ owinɨnɨrɨ nánɨ arɨge emɨnɨre'ɨnɨ?” nɨyaiwiro apɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmóa nuro 34dɨŋí̵ bɨ biau' í̵á xɨrarɨgí̵árɨnɨ. Apɨxí̵ sɨnɨ oxí̵ mɨmeánɨgí̵íwa tí̵nɨ apɨyáíwa tí̵nɨ íwa wí wí re yaiwiarɨŋí̵rɨnɨ, “Niínɨ gí̵ nápɨ tí̵nɨ dɨŋí̵pɨ tí̵nɨ sɨyikwí̵ mínɨŋí̵ Ámɨnáo gí̵ ámá e oimóní̵poyɨnɨrɨ wimónarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ oimónɨmɨnɨ.” nɨyaiwirɨ o nánɨ wiipaxí̵ imónɨŋí̵pɨ nánɨnɨ dɨŋí̵ moarɨŋí̵rɨnɨ. E nerɨ aí apɨxí̵ rɨxa oxí̵ meánɨgí̵íwa wí wí axí̵pɨ e yarɨŋí̵manɨ. “Gí̵ oxo yayí̵ owinɨnɨrɨ nánɨ arɨge emɨnɨre'ɨnɨ?” nɨyaiwirɨ xwí̵á tí̵yo dánɨ imónɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmóa warɨŋí̵rɨnɨ. 35Nionɨ seararɨŋápɨ naŋí̵ oniinɨrɨ mɨseararɨŋɨnɨ. Sewanɨŋí̵yí̵ne' nɨxí̵dɨrí̵ná naŋí̵ oseaiinɨrɨ seararɨŋɨnɨ. Nionɨ áxeŋwarí̵ oseaimɨnɨrɨ mɨrarɨŋɨnɨ. Seyí̵ne' naŋí̵ imónɨŋí̵pɨnɨ nero amɨpí pí pí imónɨŋí̵pɨ nánɨ mɨmɨwiaíkí̵ mɨseainɨpa yarí̵ná “Ámɨnáo wimónarɨŋí̵pɨnɨ oyaneyɨ.” nɨyaiwiro oe'poyɨnɨrɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ.

36Ámá go go “Apɨyá nionɨ nánɨ rɨxɨŋí̵ nurɨyigí̵ímɨ nɨpɨkwɨnɨ mɨwikárarɨŋɨnɨ.” nɨyaiwirí̵náyí̵, í xwe' nimónɨrɨ rɨxa meapaxí̵ imónɨŋagɨ sɨŋwí̵ wɨnɨrɨ “Ímɨ rɨxa omeámɨnɨ.” nɨyaiwirɨ mɨŋí̵ ninɨrɨ nánɨ “Kikií̵á bɨ epaxonɨmanɨ.” yaiwinɨrɨ nerí̵náyí̵, xe o xegí̵ wimónarɨŋí̵pɨ nerɨ ímɨ omeanɨ. E nerí̵ná, ayí̵ sɨpí bɨ mɨyarɨnɨnɨ. Ananɨrɨnɨ. 37E nerɨ aí go go “Ná bɨnɨ apɨ oemɨnɨ.” rɨnɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ ínɨrɨ í̵eapá winɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ xe mɨŋí̵ oninɨnɨrɨ mimónɨpa erɨ xewanɨŋo xegí̵ dɨŋí̵yo dánɨ “Apɨyá nionɨ nánɨ rɨxɨŋí̵ nurɨyigí̵í kikií̵á oŋweanɨ.” yaiwirɨ nerí̵náyí̵, ayí̵ naŋí̵ yarɨnɨ. 38Ayɨnánɨ ámá apɨxí̵ xegí̵ rɨxɨŋí̵ wurɨyigí̵ímɨ nɨmearí̵ná, ayí̵ naŋí̵ yarɨnɨ. Ámá apɨxí̵ xegí̵ rɨxɨŋí̵ wurɨyigí̵ímɨ mɨmeapa nerí̵ná, ayí̵ enɨ naŋí̵ nerɨ seáyɨ e imónɨŋí̵pɨ yarɨnɨ.

39Apɨxí̵ wíyá oxo sɨnɨ mɨpe' ŋweaŋáná anɨŋí̵ re yaiwíwɨnɨgɨnɨ, “Oyá apɨxínɨ rimónɨŋɨnɨ?” yaiwíwɨnɨgɨnɨ. E nerɨ aí xegí̵ oxo rɨxa nɨperí̵náyí̵, sɨnɨ omɨ mɨmeání̵ “Go gomɨ omeánɨmɨnɨ?” nɨwimónɨrí̵ná, ananɨ meání̵wɨnɨgɨnɨ. E nerɨ aí ámá sɨpí̵á imónɨŋí̵ womɨ mɨmeání̵ Jisaso tí̵nɨ ikárɨnɨgí̵áyí̵ womɨnɨ meání̵wɨnɨgɨnɨ. 40Ámɨ nɨmeánɨrí̵ná, ananɨ eŋagɨ aiwɨ nionɨ gí̵ dɨŋí̵ ayí̵ rɨpɨ nimónarɨnɨ, “Í ámɨ mɨmeání̵ sɨnɨ anɨŋí̵ apɨxí̵ aní̵ nɨŋwearí̵náyí̵, yayí̵ oxí̵ tí̵nɨ nɨŋwearí̵ná winɨní̵ápimɨ seáyɨ e imónɨŋí̵pɨ winɨní̵árɨnɨ.” nimónarɨnɨ. “Nionɨ enɨ Gorɨxoyá kwíyí̵ tí̵ŋáonɨrí̵anɨ?” nɨyaiwirɨ seararɨŋɨnɨ.

Copyright information for `AAK