1 Corinthians 8

Naŋwí̵ mimóní̵ ŋwí̵ápɨ nánɨ rɨdɨyowá inɨŋí̵pɨ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Seyí̵ne' payí̵ nearo naŋwí̵ ámá wigí̵ mimóní̵ ŋwí̵á imónɨŋí̵pɨ nánɨ rɨdɨyowá yarɨgí̵ápɨ nánɨ yarɨŋí̵ nigí̵ápɨ nánɨ bɨ osearɨmɨnɨ. Ayí̵ neparɨnɨ. Seyí̵ne' rí̵wamɨŋí̵ nearo nɨrɨgí̵ápa Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋwae'ne nɨnenenɨ rɨxa nɨjí̵á imónɨŋwae'nerɨnɨ. Ayí̵ nepa imónɨŋagɨ aiwɨ rɨpɨ osearɨmɨnɨ. Ámá “Rɨxa nɨjí̵á imónɨŋáonɨrí̵anɨ?” nɨwimónɨrí̵ná, dɨŋí̵ apimɨ dánɨ wárɨxa imónarɨgí̵árɨnɨ. E nerɨ aí ámá wíyo dɨŋí̵ sɨpí nɨwirɨ arɨrá nɨwirí̵ná apimɨ dánɨ Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨŋwae'ne sí̵kí̵kí̵ ámɨ bɨ eámɨxɨnarɨŋwárɨnɨ. None go go “Amɨpí bɨ nánɨ rɨxa nɨjí̵á imónɨŋáonɨrí̵anɨ?” nɨyaiwinɨrí̵náyí̵, nɨjí̵á Gorɨxo “Ámá ní̵nɨ e oimóní̵poyɨ.” wimónarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ sɨnɨ xɨxenɨ wí mimónɨŋorɨnɨ. E nerɨ aí go go “Nɨjí̵á imónɨŋáonɨrí̵anɨ?” mɨyaiwiní̵ Gorɨxomɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ nuyirí̵náyí̵, Gorɨxo “Ámá o nionɨyá imónɨŋí̵ worí̵anɨ?” yaiwinɨ. Ayɨnánɨ gí̵wí̵ ámá wí wigí̵ ŋwí̵ápɨ nánɨ rɨdɨyowá nemáná ámɨ makerí̵á imɨxarí̵ná Jisasoyá imónɨgí̵áyí̵ne' bí̵ nero narɨgí̵ápɨ nánɨ rɨpɨ osearɨmɨnɨ. Nene nɨjí̵árɨnɨ. Xwí̵á tí̵yo mimóní̵ ŋwí̵ápɨ obaxí̵ eŋagɨ aiwɨ bɨ nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨmanɨ. Nɨpɨnɨ nepa ŋwí̵á mipɨmónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Ŋwí̵á nepa imónɨŋí̵pɨ, ayí̵ ná wonɨ Gorɨxonɨrɨnɨ. Ámá wí re rarɨgí̵árɨnɨ, “Ŋwí̵á rɨpɨ aŋí̵namɨ dáŋí̵pɨrɨnɨ.” Wí “Xwí̵árímɨ dáŋí̵pɨrɨnɨ.” rarɨgí̵árɨnɨ. Ŋwí̵á rarɨgí̵á apɨ bɨ “Nepa ŋwí̵á imónɨnɨ.” rɨnɨŋí̵pɨrɨnɨ. Bɨ “Kwíyí̵ seáyɨ e imónɨŋí̵ tí̵ŋí̵rɨnɨ.” rɨnɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ apɨ obaxí̵ ayá wí imónɨŋagɨ aiwɨ nene nánɨ ŋwí̵á imónɨŋí̵pɨ, ayí̵ ná wonɨ Gorɨxorɨnɨ. O negí̵ áporɨnɨ. Amɨpí nánɨ mí̵kí̵ ikiŋorɨnɨ. Ámá xí̵o nánɨ imónɨŋwae'ne ayí̵ onɨrɨnɨ. Nene nánɨ seáyɨ e imónɨŋí̵pɨ enɨ “Pírɨnɨ?” marí̵áɨ, ayí̵ ná wonɨ Ámɨná Jisasɨ Kiraisorɨnɨ. Omɨ dánɨ Gorɨxo amɨpí ní̵nɨ imɨxɨrɨ sɨŋí̵ nene imónɨŋwápɨ neaimɨxɨrɨ eŋorɨnɨ.

E nerɨ aí ámá Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ ní̵nɨ nɨjí̵á apɨ nimónɨro “Negí̵ ŋwí̵á xí̵dagwápɨ ná mí̵kí̵ mayí̵ imónɨŋí̵pɨrí̵anɨ?” yaiwiarɨgí̵ámanɨ. Segí̵yí̵ wí Jisasomɨ sɨnɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵ró nerí̵ná wigí̵ ŋwí̵ápɨ í̵á nɨxɨra nɨwagí̵asáná yarɨgí̵áyí̵ eŋagí̵a nánɨ mimóní̵ ŋwí̵ápɨ nánɨ gí̵wí̵ rɨdɨyowá iní̵í̵pɨ nɨnɨróná “Ayí̵ gí̵wí̵ ŋwí̵á imónɨŋí̵pɨ nánɨ rɨdɨyowá e'í̵ápɨ rí̵a narɨŋɨnɨ?” nɨyaiwiro wigí̵ dɨŋí̵ pí̵wí̵nɨŋí̵ imónɨgí̵ápimɨ dánɨ “Nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨŋɨnɨ.” nɨyaiwiro nánɨ apimɨ dánɨ piaxí̵ nɨweánɨrɨ udunarɨŋí̵rɨnɨ. E nerɨ aiwɨ aiwá mɨnɨpa yarɨŋwápimɨ dánɨranɨ, narɨŋwápimɨ dánɨranɨ, Gorɨxo neamímɨnarɨŋí̵manɨ. Mɨnɨpa nerí̵ná oyá sɨŋwí̵yo dánɨ sɨyikwí̵piane'nɨŋí̵ imónarɨŋwámanɨ. Nɨnɨrí̵ná enɨ oyá sɨŋwí̵yo dánɨ seáyɨ e imónarɨŋwámanɨ. E nerɨ aí ámá Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro aí wigí̵ dɨŋí̵ yóí̵nɨŋí̵ mimónɨgí̵áyí̵ wiyí̵ne' ananɨ nɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ narɨŋagí̵a nɨseanɨro nánɨ ayí̵ enɨ nɨnɨmáná “Nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋí̵pɨ rí̵a e'wɨnɨ?” nɨyaiwirɨŋí̵pimɨ dánɨ óreámioapí̵rɨxɨnɨrɨ dɨŋí̵ tí̵nɨ ní̵í̵rɨxɨnɨ. 10 Ámá Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro aiwɨ sɨnɨ dɨŋí̵ yóí̵nɨŋí̵ mimónɨgí̵áyí̵ segí̵ ámá “Ŋwí̵á rɨnɨŋí̵ rɨpɨ ná mí̵kí̵ mayí̵rɨnɨ.” yaiwiarɨŋí̵ wo ŋwí̵á imónɨŋí̵ apɨ nánɨ aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵íwamɨ nɨŋweámáná aiwá rɨdɨyowá e'í̵ápɨ narɨŋagɨ nɨwɨnɨróná “Nene enɨ ananɨ nɨpaxenerí̵anɨ?” nɨyaiwinɨro eŋí̵ sɨxí̵ nínɨmáná nɨpí̵ráoɨ. 11 Rɨxa nɨnɨro wigí̵ xwioxí̵yo dánɨ wí̵á mɨwókipa nerɨ udunáná re searɨmí̵ɨnɨ, “Seyí̵ne'yá nɨjí̵á imónɨgí̵ápimɨ dánɨ sɨnɨ yóí̵nɨŋí̵ mimónɨgí̵á tɨyí̵ —Ayí̵ segí̵ se'rɨxí̵meánɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Kiraiso upeiŋí̵yí̵rɨnɨ. Ámá ayí̵ seyí̵ne' nɨjí̵á nimónɨro ‘Pí pí ŋwí̵á ámá mewegí̵á nepa mimónɨnɨ.’ yaiwiarɨgí̵ápimɨ dánɨ rɨxa xwɨrí̵á ikɨxenáoɨ.” searɨmí̵ɨnɨ. 12 Ayɨnánɨ nene negí̵ nɨrɨxí̵meá dɨŋí̵ sɨnɨ yóí̵ mimónɨgí̵áyo sɨpí e wikárɨrane ayí̵ wigí̵ dɨŋí̵ “Apɨ nerane'ná nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨŋwɨnɨ.” yaiwinarɨgí̵ápimɨ wiaíkirane nerɨŋí̵pimɨ dánɨ Kiraisomɨ enɨ sɨpí wikárarɨŋwɨnɨ. 13 Ayɨnánɨ nionɨ gí̵wí̵ narɨŋápimɨ dánɨ gí̵ nɨrɨxí̵meá imónɨgí̵áyí̵ óreámioapaxí̵ eŋánáyí̵, ayí̵ nóreámioaro udunɨnɨgɨnɨrɨ nionɨ aga ná rí̵wí̵yo dánɨ aiwɨ ámɨ gí̵wí̵ bɨ nɨmí̵ámanɨ.

Copyright information for AAK