1 Corinthians 9

“Wáí̵ wurɨmeiarɨŋwáone nɨsearápɨpaxí̵pɨ Poronɨ wí searápɨŋámanɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1“O áxeŋwarí̵ inɨŋorɨnɨ.” rɨniaiwiarɨŋoɨ? “Jisasoyá wáí̵ wurɨmeiarɨŋí̵ wo mimónɨnɨ.” rɨniaiwiarɨŋoɨ? “O negí̵ Ámɨná Jisasomɨ sɨŋwí̵ mɨwɨnɨŋorɨnɨ.” rɨniaiwiarɨŋoɨ? “O Ámɨnáo nánɨ wáí̵ neararɨŋí̵pimɨ dánɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋwae'ne menɨnɨ.” rɨyaiwinarɨŋoɨ? 2“Poro Jisasoyá wáí̵ wurɨmeaiarɨŋí̵ womanɨ.” niaiwiarɨgí̵áyí̵ wí eŋánáyí̵ aí seyí̵ne' aŋɨpaxí̵ nionɨ wáí̵ wurɨmeiarɨŋá imónɨŋápɨ nánɨ “Rɨxa xɨxenɨ nɨjí̵á imónɨŋoɨ.” nimónarɨnɨ. Poronɨ wáí̵ searáná seyí̵ne' rɨxa Gorɨxo tí̵nɨ nawínɨ ikárɨnɨgí̵áyí̵ne' nimónɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ ámáyo áwaŋí̵ re'nɨŋí̵ urarɨŋoɨ, “O nepa Jisasoyá wáí̵ wurɨmeiarɨŋí̵ worɨnɨ.” urarɨŋoɨ.

3Ámá pairɨrí̵ niarɨgí̵ápɨ wiaíkímɨnɨrɨ nánɨ rɨpɨ nura warɨŋárɨnɨ, 4“Jisasoyá wáí̵ wurɨmeiarɨŋwáone nánɨ re nɨneaiaiwiro rɨrarɨŋoɨ, ‘Awa yarɨgí̵ápɨ nánɨ nɨgwí̵ nánɨ wayí̵á iniɨgí̵ nɨro aiwá nɨro epaxí̵ mimónɨŋoɨ.’ nɨneaiaiwiro rɨrarɨŋoɨ? 5‘Wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵á wí̵a tí̵nɨ Ámɨnáomɨ xogwáowa tí̵nɨ Pitao tí̵nɨ awa apɨxí̵ nɨmearo apɨxí̵ tí̵nɨ nawínɨ emearɨgí̵ápa Porowa axí̵pɨ wí e epaxí̵ mimónɨŋoɨ.’ nɨneaiaiwiro rɨrarɨŋoɨ? 6Apɨ nɨyaiwiro rɨrarɨŋoɨ? Rí̵mɨnɨ rɨpɨ nɨyaiwiro rɨrarɨŋoɨ? ‘Wáí̵ wurɨmeaiarɨgí̵á wí̵a wigí̵ nɨgwí̵ omɨŋí̵ pí̵nɨ wiárɨpaxí̵ aiwɨ Poro tí̵nɨ Banabaso tí̵nɨ awau'nɨ aiwá nɨpɨsi nánɨ nɨgwí̵ omɨŋí̵ yarɨgí̵ípɨ pí̵nɨ wiárɨpaxí̵ mimónɨŋiɨ.’ nɨyeaiaiwiro rɨrarɨŋoɨ? 7Sɨmɨŋí̵ wínarɨgí̵á ámá wo mɨxí̵ oniípoyɨnɨrɨ wirɨmeáí̵ gɨyí̵ rɨxa eŋí̵ nɨmeámáná wiwanɨŋí̵ upí̵rowárɨnarɨgí̵árɨnɨ? Oweoɨ, wí e epaxí̵ menɨnɨ. Ámá gɨyí̵ aiwá omɨŋí̵ nurɨmáná mɨmianí̵ yarɨgí̵árɨnɨ? Oweoɨ, apɨ enɨ wí epaxí̵ menɨnɨ. Ámá gɨyí̵ burɨmákau' nɨmeróná wiwanɨŋí̵yí̵ amɨŋí̵ mɨnɨpa yarɨgí̵árɨnɨ? Oweoɨ, apɨ enɨ wí epaxí̵ menɨnɨ. 8Nionɨ ámá dɨŋí̵ moarɨgí̵ápimɨnɨ nɨxí̵dɨrɨ rí̵a rarɨŋɨnɨ? Oweoɨ, ŋwí̵ ikaxí̵ Moseso nɨrɨrɨ eaŋí̵pimɨ dánɨ enɨ axí̵pɨ e rɨnɨnɨ. 9Apimɨ dánɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, ‘Burɨmákau' tí̵nɨ wití̵ aiwá exwexwɨmí̵ nerí̵ná bɨ mɨnɨpa oenɨrɨ maŋí̵ gwí̵ mɨjárɨpanɨ.’ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ ‘Gorɨxo burɨmákau' nánɨnɨ dɨŋí̵ nɨmorɨ rɨŋí̵rɨnɨ.’ rɨseaimónarɨnɨ? 10‘Ayí̵ ámae'ne nánɨ enɨ dɨŋí̵ nɨmorɨ mɨrɨpa eŋí̵rí̵anɨ?’ mɨseaimónɨpa reŋoɨ? Oyɨ, ayí̵ ámae'ne nánɨ enɨ rɨŋí̵rɨnɨ. Moseso ámá aiwá ɨwí̵á urɨpí̵rɨ nánɨ xwí̵á yuní̵ nikɨxe'a warɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ aiwá yóí̵ e'áná miarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ ní̵nɨ nawínɨ wigí̵ bɨ nɨpí̵rí̵a nánɨ dɨŋí̵ nikwí̵moro e'í̵rɨxɨnɨrɨ e rárɨŋí̵rɨnɨ. 11Wáí̵ wurɨmeiarɨŋwáone xwɨyí̵á Gorɨxoyápɨ nɨsearɨrí̵ná aiwá ɨwí̵ánɨŋí̵ seaurarɨŋagwɨ aí re rɨseaimónarɨnɨ, ‘Aiwá ɨwí̵ánɨŋí̵ neaurarɨgí̵ápimɨ dánɨ bɨ nɨmiro aiwá nɨpí̵rɨ nánɨ nɨnearápɨrónáyí̵ranɨ, aikí̵ yínɨpí̵rɨ nánɨ nɨnearápɨrónáyí̵ranɨ, ayí̵ naŋí̵ mɨyarɨŋoɨ.’ rɨseaimónarɨnɨ? 12‘Ámá wí ananɨ nɨsearápɨro nɨpaxí̵ eŋánáyí̵, ayí̵ none aŋɨpaxí̵rɨnɨ.’ nimónarɨnɨ.” rarɨŋárɨnɨ.

E nerɨ aí none nɨsearápɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ mɨsearápɨŋwárɨnɨ. Ámá xwɨyí̵á yayí̵ neainɨpaxí̵ urarí̵ná “Amɨpí wí nearápanɨro nánɨ rí̵a yarɨŋoɨ?” nɨyaiwiro dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵ropa epí̵rɨxɨnɨrɨ nɨsearápɨpaxí̵ nimónɨrane aí wí mɨsearápí̵ dí̵wí̵ ikeamónɨŋwápimɨ xwámámí̵ wiŋwárɨnɨ.
13Ámá amɨpí aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ ínɨmɨ eŋí̵yo mearɨgí̵áwa aiwá nɨpí̵rɨ nánɨ iwámɨ weŋí̵pɨ meaarɨgí̵ápɨ nánɨ seyí̵ne' nɨjí̵á mimónɨpa reŋoɨ? Ámá naŋwí̵ Gorɨxo nánɨ nɨmeámɨ báná rɨdɨyowá wiiarɨgí̵áwa rɨdɨyowá wiíí̵ápɨ bɨ nɨmearo narɨgí̵ápɨ nánɨ enɨ seyí̵ne' nɨjí̵á mimónɨpa reŋoɨ? 14Axí̵pɨ Ámɨná Jisaso sekaxí̵ re rɨŋí̵rɨnɨ, “Ámá xwɨyí̵á yayí̵ seainɨpaxí̵pɨ wáí̵ nurɨmeiarɨgí̵áwa apimɨ dánɨ aiwá nɨpí̵rɨ nánɨ meáí̵rɨxɨnɨ.” 15Ámɨnáo sekaxí̵ e rɨŋí̵ aí nionɨ seyí̵ne' tí̵nɨ nɨŋwearí̵ná wí mɨsearápí̵ nerɨ agwɨ enɨ apɨ bɨ nionɨ oniapí̵poyɨnɨrɨ payí̵ nearɨ mɨseamónaparɨŋɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Nionɨ aiwá nɨsearápɨrɨ mɨní̵ nerɨ ne'ra uŋápɨ nánɨ mɨxí̵ meakí̵nɨnarɨŋápɨ ámá wo aiwá nɨniapɨrí̵ná nɨsaŋioŋwɨrárɨnɨgɨnɨrɨ nánɨ “Nionɨ xámɨ pe'ɨmɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ. 16Arí̵á nípoyɨ. Nionɨ xwɨyí̵á yayí̵ neainɨpaxí̵pɨ wáí̵ nɨsearɨrí̵ná Gorɨxo e e'wɨnɨgɨnɨrɨ sekaxí̵ nɨrowáre'napɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ e yarɨŋápɨ nánɨ niɨwanɨŋonɨ mɨxí̵ meakí̵nɨnɨpaxí̵ wí menɨnɨ. Nionɨ Gorɨxo e e'wɨnɨgɨnɨrɨ nɨrowáre'napɨŋí̵pɨ mepa nerí̵náyí̵, sí̵á wí nionɨ mají̵á nórɨpaxí̵rɨnɨ. 17Gí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ “Wáí̵ ourɨmemɨnɨ.” nɨnimónɨrɨ sɨŋwɨrɨyí̵, “Gorɨxo yayí̵ nimopaxí̵pɨ emɨnɨrɨ yarɨŋɨnɨ.” rɨpaxí̵rɨnɨ. Gí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ “Wáí̵ ourɨmemɨnɨ.” mɨnimóní̵ Gorɨxo sekaxí̵ nɨrowáre'napɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ nerí̵náyí̵, arɨge nɨyaiwirɨ “O yayí̵ nimopaxí̵pɨ yarɨŋɨnɨ.” rɨmí̵ɨnɨ? 18Ayɨnánɨ pípimɨ dánɨ nionɨ yayí̵ nimopaxí̵rɨnɨ? Nionɨ ámáyo xwɨyí̵á yayí̵ neainɨpaxí̵pɨ wáí̵ nurɨrí̵ná apimɨ dánɨ urápɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ murápɨpa nerɨŋí̵yo dánɨ yayí̵ nimopaxí̵ imónɨŋí̵pɨ yarɨŋɨnɨ.

“Ámá pí pí imónɨgí̵ápa nionɨ enɨ imónarɨŋárɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

19Nionɨ nepa ámá womɨ xɨnáíní̵nɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ wiiarɨŋáonɨ meŋagɨ aí ámá ayá wí Jisasomɨ oxí̵dí̵poyɨnɨrɨ nánɨ nionɨ gí̵ dɨŋí̵yo dánɨ ámá nɨyí̵yá xɨnáíní̵nɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ wiiarɨŋáonɨ imónɨŋɨnɨ. 20Nionɨ gí̵ Judayí̵ tí̵nɨ nɨŋwearí̵ná Jisasomɨ dɨŋí̵ owɨkwí̵rópoyɨnɨrɨ ayí̵nɨŋí̵ nimónɨrɨ yarɨŋárɨnɨ. Ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnɨŋí̵pimɨ ŋwí̵á mɨxeŋwɨrárɨnɨŋáonɨ aiwɨ gí̵ Judayí̵ apimɨ ŋwí̵á xeŋwɨrárɨnɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ nawínɨ nɨŋwearí̵ná, “Nionɨ arɨge yarí̵ná ayí̵ Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵ropí̵ráoɨ.” nɨyaiwirɨ nánɨ nionɨ enɨ apimɨ ŋwí̵á xeŋwɨrárɨnɨŋáonɨ imónarɨŋárɨnɨ. 21Gí̵ Judayí̵ tí̵nɨ nɨŋwearí̵ná ayí̵nɨŋí̵ nimónɨrɨ aiwɨ ámá Gorɨxoyá ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnɨŋí̵pimɨ ŋwí̵á mɨxeŋwɨrárɨnɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ nawínɨ nɨŋwearí̵ná, ayí̵ Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵róí̵rɨxɨnɨrɨ nionɨ enɨ ŋwí̵á mɨxeŋwɨrárɨnɨŋáonɨ imónarɨŋárɨnɨ. Nionɨ ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnɨŋí̵pimɨ mɨxí̵dí̵ nerɨ marí̵áɨ, Kiraiso rɨŋí̵pimɨ xí̵darɨŋáonɨ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 22Nionɨ ámá eŋí̵ samɨŋí̵ wegí̵áyí̵ tí̵nɨ nawínɨ nɨŋwearí̵ná ayí̵ Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵ropí̵rɨ nánɨ nionɨ enɨ eŋí̵ samɨŋí̵ nɨweŋonɨ nimónɨrɨ ure'wapɨyarɨŋárɨnɨ. Ámá ní̵nɨ wíyo erí̵kiemeáɨmɨgɨnɨrɨ ayí̵ pí pí imónɨgí̵ápa nionɨ enɨ axí̵pɨ e imónarɨŋárɨnɨ. 23Nionɨ apɨ nɨpɨnɨ yarɨŋápɨ, ayí̵ rɨpɨ nánɨ yarɨŋárɨnɨ. Xwɨyí̵á yayí̵ neainɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ uráná arí̵á nipí̵rɨ nánɨ yarɨŋárɨnɨ. Xwɨyí̵á apɨ ámáyo naŋí̵ wimɨxarɨŋí̵pimɨ nionɨ enɨ onímeanɨrɨ e yarɨŋárɨnɨ.

“Gorɨxo yayí̵ neaimoní̵wɨnɨgɨnɨrɨ Jisasomɨ píránɨŋí̵ ouxí̵daneyɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

24Ámá yamɨyamu'rónɨgí̵ inarɨgí̵áyí̵ ní̵nɨ aŋí̵nɨ nero aí ná wonɨ, mu'róo xí̵o dɨŋí̵ nɨyaiwirɨ nɨyirɨ meaarɨŋí̵pɨ nánɨ seyí̵ne' nɨjí̵á mimónɨpa reŋoɨ? Ayɨnánɨ seyí̵ne' enɨ Jisasomɨ nɨxí̵dɨróná yamɨyamu'rónɨgí̵ nero xámɨ re'moarɨgí̵ápánɨŋí̵ e'í̵rɨxɨnɨ. 25Ámá re yaiwiarɨgí̵áyí̵, “Nií̵á xɨxegí̵nɨ yanɨro nánɨ awí eánarɨgí̵e nánɨ nurɨ wínɨyo mu'róɨmɨgɨnɨ.” yaiwiarɨgí̵áyí̵ wiwanɨŋí̵yí̵ eŋí̵ sɨxí̵ ímɨxɨnanɨro nánɨ pí pí mɨŋí̵ winarɨŋí̵pɨ arí̵á nikeamoro eŋí̵ sɨxí̵ eámɨxɨnarɨgí̵árɨnɨ. E yarɨgí̵áyí̵ urí̵ imɨxɨnɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ bɨ meaanɨro nánɨ yarɨŋagí̵a aí nene urí̵ imɨxɨnɨpaxí̵ mimónɨŋí̵pɨ meaanɨrane nánɨ yarɨŋwɨnɨ. 26Ayɨnánɨ nionɨ Jisasomɨ nɨxí̵dɨrí̵ná yamɨyamu'rónɨgí̵nɨŋí̵ ninɨrɨ irí̵nií̵ xɨxenɨ warɨŋárɨnɨ. We' neánɨrí̵ná xarɨxarí̵ nerɨ meá píránɨŋí̵ sopɨŋí̵ norɨ nɨrómáná xɨxenɨ eaarɨŋáonɨrɨnɨ. 27Niɨwanɨŋonɨ eŋí̵ sɨxí̵ oímɨxɨnɨmɨnɨrɨ nánɨ náonɨ iwaŋí̵nɨŋí̵ eánɨrɨ pí pí nionɨ mɨŋí̵ ninarɨŋí̵pɨ arí̵á oikeamómɨnɨrɨ nánɨ iwaŋí̵nɨŋí̵ eánɨrɨ yarɨŋárɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ e yarɨŋárɨnɨ. Nionɨ ámá wíyo wáí̵ re nurɨme'ɨsáná, “Kiraisomɨ nɨxí̵dɨróná yamɨyamu'rónɨgí̵nɨŋí̵ ninɨro xí̵dí̵í̵rɨxɨnɨ.” nurɨme'ɨsáná eŋáná Gorɨxo “Ayí̵ tí̵nɨ yamɨŋɨyí̵ mimónɨŋɨnɨ.” nɨrɨnɨgɨnɨrɨ e yarɨŋárɨnɨ.

Copyright information for `AAK