1 John 2

1Gí̵ niaíwí̵piayí̵ne', í̵wí̵ mepa e'í̵rɨxɨnɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ rɨpɨ seyí̵ne' nánɨ eaarɨŋɨnɨ. E nerɨ aí wiene í̵wí̵ nerí̵náyí̵, arɨrá neaiarɨŋo ápo Gorɨxo tí̵ŋí̵ e nɨrómáná yokwarɨmí̵ owiinɨrɨ neaurɨyarɨnɨ. We' rónɨŋí̵ o, ayí̵ Jisasɨ Kiraiso nánɨ rarɨŋɨnɨ. 2O xewanɨŋo nɨperí̵ná rɨdɨyowánɨŋí̵ ninɨrɨ xano Gorɨxomɨ nɨwiapemɨxɨrɨ nánɨ negí̵ í̵wí̵ yarɨŋwápɨ yokwarɨmí̵ neaiiní̵a nánɨ imónɨŋorɨnɨ. Í̵wí̵ nene yarɨŋwápɨnɨ marí̵áɨ, í̵wí̵ ámá xwí̵á rɨrí nɨrímɨnɨ amɨ gɨmɨ ŋweagí̵áyí̵ yarɨgí̵ápɨ nánɨ enɨ nɨwiapemɨxɨrɨ nánɨ yokwarɨmí̵ wiiní̵a nánɨ imónɨŋorɨnɨ.

Ámá Gorɨxo tí̵nɨ ikárɨnɨgí̵áyí̵ epaxí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

3Nene xí̵o sekaxí̵ nearɨŋí̵pimɨ nɨxí̵dɨrane'náyí̵, wonɨ wonɨ dɨŋí̵ re yaiwinɨpaxenerɨnɨ, “Nionɨ o nánɨ nepa nɨjí̵á nimónɨrɨ o tí̵nɨ nawínɨ ikárɨnɨŋáyí̵ wonɨrí̵anɨ?” yaiwinɨpaxenerɨnɨ. 4Ámá wo “Nionɨ o nánɨ nɨjí̵á nimónɨrɨ o tí̵nɨ nawínɨ ikárɨnɨŋáonɨrɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ aí sekaxí̵ nearɨŋí̵pɨ xɨxenɨ mɨyarɨŋo eŋánáyí̵, yapí̵ rarɨŋí̵rɨnɨ. Nepa imónɨŋí̵ Gorɨxo nearɨŋí̵pɨ í̵á xɨrarɨŋí̵manɨ. 5E nerɨ aí xwɨyí̵á Gorɨxo nearɨŋí̵pɨ go go nɨxí̵dɨrí̵náyí̵, omɨ u'rapí nerɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ muyí aga xɨxenɨ píránɨŋí̵ dɨŋí̵ sɨxí̵ uyinɨ. Nene apɨ nerane'ná “Gorɨxo tí̵nɨ nawínɨ ikárɨnɨŋwae'nerí̵anɨ?” yaiwinaní̵wɨnɨ.

6Ámá wo “Nionɨ Jisaso tí̵nɨ nawínɨ kumɨxɨnɨgwí̵í wonɨrɨnɨ.” nɨrɨnɨrí̵náyí̵, Jisaso xwí̵á tí̵yo nemerí̵ná xano wimónɨŋí̵pɨ nɨpɨnɨ yárɨŋí̵pa axí̵pɨ e'wɨnɨgɨnɨ. 7Gí̵ dɨŋí̵ sɨxí̵ seayiŋáyí̵ne', “O sekaxí̵ sɨŋí̵ bɨ nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ eaarɨnɨ.” mɨyaiwipanɨ. Iwamí̵ó imónɨŋíná dánɨ sekaxí̵ Jisaso rɨŋí̵ seyí̵ne' nɨjí̵á imónɨgí̵ápɨ —Apɨ xwɨyí̵á seyí̵ne' arí̵á wigí̵ápɨrɨnɨ. Apɨ nánɨ nɨrɨrɨ eaarɨŋɨnɨ. 8E nɨsearɨrɨ aí sí̵á yinɨŋí̵pɨ rɨxa nɨdeaxa nurɨ wí̵á ónarɨŋí̵pa Jisaso xewanɨŋo neaíwapɨyiŋí̵pɨ rɨxa ónarɨŋagɨ nánɨ nionɨ “Sekaxí̵ Jisaso rɨŋí̵pɨ sɨŋí̵ imónɨnɨ.” searɨpaxí̵rɨnɨ. Xámɨ xewanɨŋoyá sekaxí̵pimɨ nɨxí̵dɨrɨ yarɨŋagɨ wɨnɨrane agwɨ seyí̵ne' nɨxí̵dɨro yarɨŋagí̵a seanɨrane nerane nánɨ “Xwɨyí̵á apɨ nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨrí̵anɨ?” yaiwiarɨŋwɨnɨ.

9Ámá wo “Nionɨ Jisaso neaíwapɨyiŋí̵pɨ nɨxí̵dɨrɨ wí̵á ókiŋe emearɨŋá wonɨrɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ aí xexɨrí̵meáyo sí̵mí̵ tí̵nɨ nɨwirí̵náyí̵, sɨnɨ sí̵á yinɨŋí̵mí̵nɨŋí̵ ŋweanɨ. 10Ámá Jisaso neaíwapɨyiŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nerɨ xexɨrí̵meáyo dɨŋí̵ sɨxí̵ uyarɨŋí̵ go go, ayí̵ wí̵á ókiŋe nɨŋwearɨ nánɨ xexɨrí̵meáyí̵ óreámioapaxí̵ wí wíwapɨyarɨŋí̵manɨ. 11E nerɨ aí xexɨrí̵meáyo sí̵mí̵ tí̵nɨ wiarɨŋí̵ go go, ayí̵ sí̵á yinɨŋe'nɨŋí̵ imónɨŋe ŋwearɨ aŋí̵ emerɨ nerí̵ná xegí̵ sɨŋwí̵yo sí̵á uyinɨŋagɨ nánɨ xí̵o gɨmɨ nánɨ warɨŋe mají̵á imónɨŋorɨnɨ.

“Ayí̵ rɨpɨ nánɨ nɨsearɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ eaarɨŋɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

12Niaíwí̵piayí̵ne', Jisasɨ Kiraiso neaiiŋí̵pimɨ dánɨ segí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ Gorɨxo rɨxa yokwarɨmí̵ seaiiŋí̵ eŋagɨ nánɨ apiayí̵ne' nánɨ nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ eaarɨŋɨnɨ. 13Ámɨnáoyí̵ne', soyí̵ne' iwamí̵ó imónɨŋíná eŋo tí̵nɨ nawínɨ ikárɨnɨro nɨjí̵á imónɨro eŋagí̵a nánɨ soyí̵ne' nánɨ nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ eaarɨŋɨnɨ. Ámá sɨwarí̵á rɨgí̵oyí̵ne', soyí̵ne' sɨpí imónɨŋomɨ —Ayí̵ oboyɨ rɨnɨŋo nánɨ rarɨŋɨnɨ. Omɨ rɨxa xopɨrárí̵ wíí̵á eŋagɨ nánɨ nionɨ soyí̵ne' nánɨ nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ eaarɨŋɨnɨ. Niaíwí̵yí̵ne', seyí̵ne' ápo Gorɨxo tí̵nɨ nawínɨ ikárɨnɨro nɨjí̵á imónɨro eŋagí̵a nánɨ seyí̵ne' nánɨ nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ eaarɨŋɨnɨ. 14Ámɨnáoyí̵ne', soyí̵ne' iwamí̵ó imónɨŋíná eŋo tí̵nɨ nawínɨ ikárɨnɨro nɨjí̵á imónɨro eŋagí̵a nánɨ soyí̵ne' nánɨ nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ eaarɨŋɨnɨ. Ámá sɨwarí̵á rɨgí̵oyí̵ne', soyí̵ne' Jisasomɨ nuxí̵dɨróná eŋí̵ sɨxí̵ eánɨro xwɨyí̵á Gorɨxoyápɨ aumau'mí̵ inɨro sɨpí imónɨŋomɨ xopɨrárí̵ wiro egí̵á eŋagɨ nánɨ soyí̵ne' nánɨ nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ eaarɨŋɨnɨ.

15Seyí̵ne' amɨpí sɨpí xwí̵á tí̵yo dáŋí̵ yarɨgí̵ápimɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ muyipa ero amɨpí ní̵nɨ xwí̵á tí̵yo weŋí̵yo dɨŋí̵ sɨxí̵ muyipa ero e'í̵rɨxɨnɨ. Amɨpí xwí̵á tí̵yo dáŋí̵ yarɨgí̵ápimɨ go go dɨŋí̵ sɨxí̵ nuyirí̵náyí̵, ápo Gorɨxomɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ muyinɨnɨ. 16Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Amɨpí xwí̵á tí̵yo dáŋí̵ yarɨgí̵ápɨ í̵wí̵ nánɨ í̵eapá winarɨŋí̵pɨranɨ, sɨŋwí̵ í̵wí̵ wɨnarɨgí̵ápɨranɨ, “Amɨpí xwe' tí̵ŋáonɨrí̵anɨ?” nɨyaiwinɨrɨ seáyɨ e menarɨgí̵ápɨranɨ, apɨ nɨpɨnɨ ápo Gorɨxoyá dɨŋí̵yo dánɨ yarɨgí̵ámanɨ. Sɨpí xwí̵á tí̵yo dáŋí̵ imónɨŋí̵ yarɨgí̵á eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 17Amɨpí sɨpí xwí̵á tí̵yo dáŋí̵ yarɨgí̵ápɨ anɨpá nimóga urɨ í̵eapá nɨwinɨrɨ “Apɨ nionɨyá eŋáná ananɨrɨnɨ.” yaiwiarɨgí̵ápɨ apɨ enɨ anɨpá nimóga urɨ ení̵á eŋagɨ aiwɨ ámá Gorɨxo “E e'í̵rɨxɨnɨ.” yaiwiarɨŋí̵pimɨ xí̵darɨgí̵áyí̵ anɨpá wí mimóní̵ anɨŋí̵ íníná ŋweapí̵rí̵á eŋagɨ nánɨ amɨpí xwí̵á tí̵yo eŋí̵pimɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ muyipa e'í̵rɨxɨnɨ.

Ámá Kiraisomɨ xopɨrárí̵ wianɨro yarɨgí̵áyí̵ yapí̵ wíwapɨyipí̵rɨxɨnɨrɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

18Gí̵ niaíwí̵yí̵ne', sí̵á yoparí̵yí̵ imónɨníná rɨxa rínárɨnɨ. Eŋíná dánɨ arí̵á re wiŋwápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ “Ámá Kiraisomɨ xopɨrárí̵ wimɨnɨrɨ yarɨŋo rɨxa nɨbɨní̵árɨnɨ.” arí̵á e wiŋwápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ agwɨ ríná ámá Kiraisomɨ xopɨrárí̵ wianɨro yarɨgí̵áyí̵ rɨxa nimónɨro ŋweaŋoɨ. Ayí̵ rɨxa nimónɨro yarɨŋagí̵a sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrane nánɨ “Sí̵á yoparí̵yí̵ imónɨníná rɨxa rínárí̵anɨ?” yaiwiŋwɨnɨ. 19Ámá ayí̵ xámɨ none tí̵nɨ nawínɨ nerɨmeánayirane aí nepa none tí̵nɨ nawínɨ mimónɨpa nero nánɨ pí̵nɨ nɨneawiárɨmɨ ugí̵áyí̵rɨnɨ. Ayí̵ nepa none tí̵nɨ kumɨxɨnɨŋwáyí̵ nimónɨro sɨŋwɨrɨyí̵, none tí̵nɨ ananɨ ŋweaanɨro egí̵árɨnɨ. E nerɨ aí “Ayí̵ negí̵ imónɨgí̵áyí̵ wí menɨnɨ.” yaiwianɨ nánɨ pí̵nɨ nɨneawiárɨmɨ ugí̵árɨnɨ. 20Seyí̵ne' ayí̵nɨŋí̵ imónɨgí̵á wiyí̵ne'manɨ. Gorɨxoyá kwíyí̵pɨ rɨxa seaaínɨŋí̵yí̵ne' eŋagí̵a nánɨ xwɨyí̵á nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ nánɨ seyí̵ne' rɨxa nɨjí̵árɨnɨ. 21“Nene sɨnɨ mají̵á imónɨŋagwɨ nánɨ rí̵wamɨŋí̵ rɨpɨ nearɨ mónaparɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? Oweoɨ, seyí̵ne' rɨxa nɨjí̵á nimónɨro “Xwɨyí̵á nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ í̵á nɨxɨrɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ wí yapí̵ rɨpaxí̵ menɨnɨ.” nɨjí̵á e enɨ imónɨŋagí̵a nánɨ rí̵wamɨŋí̵ rɨpɨ eaarɨŋɨnɨ. 22Xwɨyí̵á yapí̵ rarɨŋo, ayí̵ gorɨnɨ? Amɨpí wí nánɨ rarɨŋo marí̵áɨ, sa “Ámá yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáo Jisasomanɨ.” rarɨŋo, ayí̵ orɨnɨ. Kiraisomɨ xopɨrárí̵ wimɨnɨrɨ yarɨŋorɨnɨ. Xanomɨ tí̵nɨ xewaxomɨ tí̵nɨ nɨwau'mɨnɨ rí̵wí̵ umoŋorɨnɨ. 23Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ xewaxomɨ rí̵wí̵ numorí̵náyí̵, ayí̵ xanomɨ enɨ rí̵wí̵ umoarɨŋoɨ. Gɨyí̵ gɨyí̵ xewaxo nánɨ “Yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ urowáre'napɨŋorí̵anɨ?” nɨyaiwiro numímɨnɨrí̵náyí̵, ayí̵ xanomɨ enɨ umímɨnarɨŋoɨ. 24Seyí̵ne' xwɨyí̵á Jisaso nánɨ iwamí̵ó dánɨ arí̵á wigí̵ápɨ pí̵nɨ mɨwiárɨpa nero dɨŋí̵ í̵á xɨrí̵í̵rɨxɨnɨ. Aga xɨxenɨ e nerónáyí̵, xewaxo tí̵nɨ nawínɨ imónɨro xano tí̵nɨ enɨ nawínɨ imónɨro epí̵rí̵árɨnɨ. 25Xewanɨŋo mimáyo dánɨ nearɨŋí̵pɨ, ayí̵ rɨpɨrɨnɨ, “Seyí̵ne' e nerónáyí̵, dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ tí̵gí̵áyí̵ne' imónɨpí̵rí̵árɨnɨ.” nearɨŋí̵pɨrɨnɨ. 26Payí̵ rɨnamɨ xámɨ eáápɨ ámá xwɨyí̵á Jisaso nánɨ rɨnɨŋí̵pɨ yapí̵ seaíwapɨyanɨro yarɨgí̵áyí̵ nánɨ nɨrɨrɨ eáárɨnɨ. 27Seyí̵ne' ayí̵nɨŋí̵ imónɨgí̵á wiyí̵ne'manɨ. Kwíyí̵ Gorɨxoyá seaaínɨŋí̵pɨ rí̵ánɨŋí̵ mimóní̵ sɨnɨ aí tí̵nɨ eŋagí̵a nánɨ ámá wí seare'wapɨyipaxí̵yí̵ne'manɨ. E nɨsearɨrɨ aí kwíyí̵ seaaínɨŋí̵pɨ amɨpí ní̵nɨ Kiraiso nánɨ dɨŋí̵ mopaxí̵ imónɨŋí̵pɨ nánɨ nɨseainɨrí̵ná yapí̵ bɨ mimóní̵ nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨnɨ seainarɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ agwɨ xegí̵pɨ nɨseaiga urɨ xámɨ nɨseaiga urɨ eŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nero Kiraisomɨ xaíwí̵ í̵á uxɨrí̵í̵rɨxɨnɨ.

“Ámá Gorɨxoyá imónɨgí̵áyí̵ í̵wí̵ ne'ra warɨgí̵ámanɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

28Gí̵ niaíwí̵piayí̵ne', o sɨŋánɨ nimónɨrɨ weapáná peayí̵ nɨneaunɨrɨ wará sarí̵wá mɨmárɨní̵ newiárɨmónɨrane e'í̵ roaní̵wá nánɨ omɨ xaíwí̵ í̵á uxɨrí̵í̵rɨxɨnɨ. 29Seyí̵ne' “Gorɨxo we' rónɨŋorɨnɨ.” nɨyaiwiro nɨjí̵á imónɨŋagí̵a nánɨ rɨpɨ enɨ aga nɨjí̵á imónɨpaxí̵yí̵ne'rɨnɨ, “We' rónɨŋí̵ yarɨgí̵á gɨyí̵ gɨyí̵, ayí̵ Gorɨxo o xegí̵ emeaŋí̵yí̵rɨnɨ.” Nɨjí̵á e enɨ imónɨpaxí̵yí̵ne'xɨnɨ.

Copyright information for `AAK