1 Peter 3

“Apɨxíwayí̵ne' oxowamɨ yeáyí̵ wurí̵ní̵í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Apɨxí̵ oxí̵ meánɨgí̵íwayí̵ne' enɨ axí̵pɨ segí̵ oxowamɨ yeáyí̵ wurí̵ní̵í̵rɨxɨnɨ. Segí̵ oxí̵ wa xwɨyí̵á Gorɨxoyápɨ pí̵rí̵ wiaíkímí̵ yarɨgí̵áwa eŋánáyí̵, awa enɨ sewayí̵ne' yeáyí̵ nɨwurí̵nɨro we' rónɨŋí̵ yarɨŋagí̵a sɨŋwí̵ nɨseanɨrɨŋí̵yo dánɨ dɨŋí̵ nɨkɨnɨmónɨro “Xwɨyí̵á apɨ neparɨnɨ.” yaiwipí̵rí̵a nánɨ “Yeáyí̵ wurí̵ní̵í̵rɨxɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. Sewayí̵ne' xwɨyí̵á Gorɨxomɨ dɨŋí̵ owɨkwí̵rópoyɨnɨrɨ imónɨŋí̵ bɨ murarɨŋagí̵a aiwɨ 2awa sewayí̵ne' sɨyikwí̵ bɨ mínɨgí̵íwayí̵ne' ero Gorɨxomɨ wáyí̵ wiro yarɨŋagí̵a sɨŋwí̵ nɨseanɨróná awa enɨ axí̵pɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵ropaxí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 3Sewayí̵ne' “Arɨge nerɨ negí̵ dí̵á awiaxí̵ imónɨrí̵enɨŋoɨ?” yaiwiro “Arɨge nerí̵ná awiaxí̵ imónanɨ nánɨ nɨgwí̵ yeyí̵ nerɨ ipɨnanɨre'wɨnɨ?” yaiwiro “Arɨge nerɨ awiaxí̵ imónanɨ nánɨ aikí̵ aipɨyí̵ yínanɨre'wɨnɨ?” yaiwiro mepa e'í̵rɨxɨnɨ. Okiyí̵á ninɨróná segí̵ waráyo seáyɨrɨwámɨ dánɨnɨ okiyí̵á minɨpanɨ. 4Xwioxí̵yo ínɨmɨ nánɨ enɨ dɨŋí̵ nɨmoro okiyí̵á iní̵í̵rɨxɨnɨ. Xwioxí̵yo ínɨmɨ okiyí̵ánɨŋí̵ inarɨŋí̵pɨ, ayí̵ sewayí̵ne' xwioxí̵yo rí̵á ápiáwí̵ mɨseawe' sa pɨyí̵á nɨseaweárɨŋí̵pimɨ dánɨ okiyí̵ánɨŋí̵ inarɨgí̵ápɨrɨnɨ. Apɨ wí anɨpá mimónɨpaxí̵ eŋagɨ nánɨ Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ ayá tí̵ŋí̵ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. 5Apɨxí̵ eŋínaŋí̵ “Gorɨxo wimónarɨŋí̵pɨnɨ oemɨnɨ.” yaiwiagí̵íwa —Íwa “Gorɨxo nearɨŋí̵pɨ xɨxenɨ neaiiní̵árɨnɨ.” nɨyaiwiro dɨŋí̵ wikwí̵moagí̵íwarɨnɨ. Íwa enɨ axí̵pɨ wigí̵ xiagwowamɨ yeáyí̵ nɨwurí̵nɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ xwioxí̵yo ínɨrɨwámɨnɨ okiyí̵ánɨŋí̵ inagí̵árɨnɨ. 6Seraí yagí̵pɨ nánɨ bɨ osearɨmɨnɨ. Í xegí̵ xiagwo Ebɨrí̵amomɨ yeáyí̵ nɨwurí̵nɨrí̵ná arí̵á nɨwirɨ “Ámɨnáoxɨnɨ” uragí̵rɨnɨ. Sewayí̵ne' amɨpí wí nánɨ wáyí̵ bɨ mepa nero píránɨŋí̵ nerónáyí̵, sɨwá re'nɨŋí̵ inarɨŋoɨ, “Seraí yagí̵pa newanɨŋene axí̵pɨ imónɨŋwɨnɨ.” Sɨwá e'nɨŋí̵ inarɨŋoɨ.

“Oxoyí̵ne' apɨxíwamɨ píránɨŋí̵ ume'í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

7Apɨxí̵ meagí̵oyí̵ne' enɨ segí̵ apɨxí̵ tí̵nɨ nawínɨ nɨŋwearóná “Apɨxíwa imónɨgí̵ápɨ, ayí̵ apɨrí̵anɨ?” nɨyaiwiro nɨjí̵á imónɨgí̵á apɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nɨwíwapɨyiro nawínɨ ŋweáí̵rɨxɨnɨ. Apɨxíwa oxoyí̵ne' tí̵nɨ xɨxenɨ eŋí̵ neánɨro mepaxí̵ eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ urarɨgí̵ápɨ aríkwí̵kwí̵ mɨseaipa ení̵a nánɨ “Negí̵ apɨxíwa enɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ meapí̵rí̵íwarí̵anɨ?” nɨyaiwiro we' íkwiaŋwí̵yo uŋwɨrárí̵í̵rɨxɨnɨ.

“Sɨpí seaikárí̵agí̵a aiwɨ naŋí̵nɨ wíí̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

8Repɨyí̵ nɨseaie'ra u'ápɨ, ayí̵ nɨpɨnɨ rɨpɨ e'í̵rɨxɨnɨrɨ seararɨŋɨnɨ. Píránɨŋí̵ nɨtɨwayɨrónɨro ŋwearo xɨxe dɨŋí̵ sɨpí inɨro xexí̵xexɨrí̵meáyí̵ dɨŋí̵ sɨxí̵ yinarɨgí̵ápa axí̵pɨ xɨxe dɨŋí̵ sɨxí̵ yinɨro wá wianenɨro seáyɨ e mimóní̵ sɨyikwí̵nɨŋí̵ nimónɨro ŋwearo e'í̵rɨxɨnɨ. 9Ámá uyí̵nií̵ seaikárí̵áyo pɨrí̵ numamoro axí̵pɨ xɨxenɨ mɨwikárɨpa ero xwɨyí̵ápai seaŋwɨrárí̵áyo axí̵pɨ xɨxenɨ pɨrí̵ numamoro xwɨyí̵ápai mɨŋwɨrárɨpa ero neróná ámá sɨpí seaikárarɨgí̵áyo Gorɨxo naŋí̵ owinɨrɨ rɨxɨŋí̵ urí̵í̵rɨxɨnɨ. Gorɨxo seyí̵ne' naŋí̵ seaiiní̵a nánɨ ámá ayo e wíí̵rɨxɨnɨrɨ we'yo í̵á seaumɨrɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 10Bɨkwí̵yo dánɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ, “Ámá ‘Nionɨ yayí̵ nɨninɨrɨ kikií̵á oŋweámɨnɨ.’ nɨwimónɨrí̵ná re yaiwíwɨnɨgɨnɨ, ‘Gí̵ maŋí̵pá tí̵nɨ xwɨyí̵á sɨpí imónɨŋí̵pɨ rɨmɨ mexoámopa erɨ yapí̵ bɨ rɨmɨ mexoámopa erɨ oemɨnɨ.’ yaiwíwɨnɨgɨnɨ. 11Sɨpí imónɨŋí̵ yarɨŋí̵pimɨ we' í̵á nɨmɨxeánɨrɨ naŋí̵ imónɨŋí̵pɨ e'wɨnɨgɨnɨ. ‘Ámá ní̵nɨ tí̵nɨ arɨge pɨyí̵á nɨwí̵rɨnɨrɨ ŋweaaní̵wárí̵anɨ?’ nɨyaiwirɨ apɨ e imóní̵wanɨgɨnɨrɨ anɨŋí̵ miní̵ iponí̵wɨnɨgɨnɨ. 12Ayí̵ rɨpɨ nánɨ e e'wɨnɨgɨnɨ. Ámɨná Gorɨxo we' rónɨŋí̵ yarɨgí̵áyo sɨŋwí̵ wɨnaxí̵dɨmerɨ íníná xí̵omɨ rɨxɨŋí̵ urarɨgí̵ápɨ nánɨ arí̵á ókiarí̵ umónɨrɨ yarɨŋí̵rɨnɨ. E nerɨ aí sɨpí yarɨgí̵áyo wikí̵ wónarɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ e e'wɨnɨgɨnɨ.” Bɨkwí̵yo e nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

Naŋí̵ yarɨŋwápimɨ dánɨ rí̵nɨŋí̵ neaímeaarí̵ná epaxí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

13Seyí̵ne' naŋí̵nɨ oyaneyɨnɨrɨ anɨŋí̵ miní̵ xí̵darí̵náyí̵, gɨyí̵ rí̵nɨŋí̵ seaiapɨpí̵rí̵árɨnɨ? 14E nɨsearɨrɨ aí seyí̵ne' we' rónɨŋí̵ yarɨŋagí̵a nánɨ rí̵nɨŋí̵ seaímeáagɨ aiwɨ ananɨ yayí̵ seainí̵wɨnɨgɨnɨ. Bɨkwí̵yo rɨnɨŋí̵pa “Seyí̵ne' ámá sɨpí seaikárarɨgí̵áyí̵ óí̵ nerɨ dɨŋí̵ yánɨpaxí̵ seaíwapɨyarí̵ná óí̵ mepa nero ayá ípí̵pá mɨŋwɨrárɨnɨpa nero rɨpɨ e'í̵rɨxɨnɨ. 15Xwioxí̵yo dánɨ ‘Kiraiso gí̵ Ámɨnáorɨnɨ.’ nɨrɨnɨro dɨŋí̵ sɨxí̵ iní̵í̵rɨxɨnɨ.” Seyí̵ne' “Gorɨxo yeáyí̵ nɨneayimɨxemearí̵ná e neaiiní̵árɨnɨ.” nɨyaiwiro dɨŋí̵ wikwí̵moarigí̵ápɨ nánɨ ámá yarɨŋí̵ seaíí̵á ayí̵ ayo repɨyí̵ wipí̵rí̵a nánɨ dɨŋí̵ neŋwɨpero ŋweáí̵rɨxɨnɨ. Seyí̵ne' apɨ nánɨ repɨyí̵ nɨwiróná ímí̵ tí̵nɨ murɨpa nero “Jisaso ámá ayí̵ nánɨ enɨ mɨpepa reŋɨnigɨnɨ?” nɨyaiwiro awayinɨ nɨpení̵ xwɨyí̵á urí̵í̵rɨxɨnɨ. 16Seyí̵ne' e neróná ámá seyí̵ne' Kiraiso tí̵nɨ nawínɨ nimónɨro nánɨ naŋí̵ yarɨŋagí̵a sɨŋwí̵ nɨseanɨro aí ikayí̵wí̵ seameararɨgí̵áyí̵ rí̵we'ná “Nɨpɨkwɨnɨ murɨŋwanigɨnɨ.” nɨyaiwiro ayá winɨpí̵rí̵a nánɨ seyí̵ne' repɨyí̵ nɨwiróná rí̵we'ná wairɨrí̵ inɨpaxí̵ imónɨŋí̵ bɨ murɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. 17Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Gorɨxo xe rí̵nɨŋí̵ oseaímeanɨrɨ nɨwimónɨrí̵náyí̵, seyí̵ne' naŋí̵ yarɨgí̵ápimɨ dánɨ rí̵nɨŋí̵ seaímeááná ayí̵ ananɨrɨnɨ. Sɨpí yarɨgí̵ápimɨ dánɨ rí̵nɨŋí̵ seaímeááná xɨxenɨ Gorɨxo “E e'í̵rɨxɨnɨ.” wimónarɨŋí̵pimɨ mɨxí̵darɨŋagí̵a nánɨ seararɨŋɨnɨ.

“Kiraiso negí̵ í̵wí̵pɨ yokwarɨmí̵ neaiimɨnɨrɨ peŋɨnigɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

18Kiraiso eŋí̵pɨ nánɨ bɨ orɨmɨnɨ. O Gorɨxo negí̵ í̵wí̵ yarɨŋwápɨ yokwarɨmí̵ neaiimɨnɨrɨ nánɨ rí̵nɨŋí̵ nɨmearí̵ná nawínánɨ peŋɨnigɨnɨ. Sɨyikwí̵ mínɨŋo sɨyikwí̵ ínɨŋwae'ne Gorɨxo tí̵nɨ nawínɨ pɨyí̵á neawí̵rɨmɨnɨrɨ nánɨ peŋɨnigɨnɨ. Ámá wará írɨŋáná pɨkigí̵á aiwɨ kwíyí̵yo dánɨ ámɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ 19apimɨ dánɨ nurɨ ámá pɨyí̵yá dɨŋí̵ gwí̵nɨŋí̵ ŋweagí̵áyo —Ayí̵ Nowao tí̵ŋíná o sɨpɨxo imɨxarí̵ná Gorɨxo “Pɨrí̵ umamóɨmɨgɨnɨ.” nɨyaiwirɨ aí wigí̵ rí̵á kɨroarɨgí̵ápɨ nánɨ axíná ipipɨmí̵ mɨwipa eŋáná pí̵rí̵ wiaíkímí̵ egí̵áyí̵rɨnɨ. O ayo nurɨ wáí̵ urɨŋɨnigɨnɨ. Ámá sɨpɨxomɨ pɨxemoánɨgí̵áyí̵ ámá obaxí̵ marí̵áɨ, we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' wo apɨnɨ nɨpɨxemoánɨro nánɨ iniɨgí̵ waxí̵yo mɨnamí sɨŋí̵ egí̵awixɨnɨ. 21Iniɨgí̵ waxí̵ apɨ ámá agwɨ ríná wayí̵ meáí̵áyo yeáyí̵ uyimɨxemeaarɨŋí̵pɨ nánɨ neaíwapɨyarɨŋí̵pɨrɨnɨ. Ámá wayí̵ nɨmearí̵ná kíyí̵ xe'nɨŋí̵pɨ emɨ kwí̵rɨmónanɨro yarɨgí̵ámanɨ. Ayí̵ xwioxí̵yo dánɨ Gorɨxomɨ re'nɨŋí̵ uranɨro yarɨgí̵árɨnɨ, “Jisasomɨ nuxí̵dɨrane'ná wairɨrí̵ inɨpaxí̵ imónɨŋí̵ bɨ yaní̵wámanɨ.” e'nɨŋí̵ uranɨro yarɨgí̵árɨnɨ. Ayí̵ píyo dánɨ marí̵áɨ, Jisasɨ Kiraiso wiápí̵nɨmeaŋí̵pimɨ dánɨ yeáyí̵ neayimɨxemeaarɨŋí̵rɨnɨ. 22O aŋí̵namɨ nánɨ rɨxa nɨpeyirɨ Gorɨxomɨ we' náu'mɨnɨ ŋweanɨ. Gorɨxo í̵ánɨŋí̵ wiepí̵xí̵niasiŋí̵ eŋagɨ nánɨ aŋí̵namɨ ŋweagí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ aŋí̵nají̵ranɨ, eŋí̵ eánɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ranɨ, ne'ní̵ tí̵gí̵áyí̵ranɨ, ní̵nɨ omɨ sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ yeáyí̵ wurí̵nɨŋoɨ.

Copyright information for `AAK