1 Peter 4

“Í̵wí̵ xámɨ yagí̵ápɨ sɨnɨ mepanɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Kiraiso xí̵omɨ upɨkíáná rí̵nɨŋí̵ meaŋí̵ eŋagɨ nánɨ seyí̵ne' enɨ dɨŋí̵ xí̵o “Naŋí̵ imónɨŋí̵pɨ yarɨŋáonɨ aí ananɨ rí̵nɨŋí̵ omeámɨnɨ.” nɨyaiwirɨ í̵á xɨrɨŋí̵pa seyí̵ne' enɨ axí̵pɨ í̵á nɨxɨrɨrɨ dɨŋí̵ ɨkwí̵róí̵rɨxɨnɨ. Ámá rɨxa rí̵nɨŋí̵ meáí̵áyí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ pí̵nɨ wiárɨgí̵á eŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ apɨ í̵á nɨxɨrɨrɨ ɨkwí̵róí̵rɨxɨnɨ. 2Rí̵nɨŋí̵ meáí̵áyí̵ íná dánɨ igí sɨnɨ sɨŋwí̵ nainenɨro nɨŋwearóná í̵eapá ámá winarɨŋí̵pɨ “Oyaneyɨ.” mɨyaiwí Gorɨxo e e'í̵rɨxɨnɨrɨ wimónarɨŋí̵pɨ “Oyaneyɨ.” yaiwiarɨgí̵árɨnɨ. 3Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Xámɨ seyí̵ne' ámá Gorɨxoyá mimónɨgí̵áyí̵ í̵eapá wináná rɨkɨkɨrí̵ó yarɨgí̵ápa ne'ra ugí̵ápɨ rɨxa apánɨ egí̵árɨnɨ. Rɨkɨkɨrí̵ó seyí̵ne' ne'ra ugí̵ápɨ, ayí̵ rɨpɨrɨnɨ. “Í̵wí̵ oinaiyɨ.” nɨyaiwinɨro oxí̵ wo tí̵nɨ apɨxí̵ wí tí̵nɨ nipoga uro í̵eapá ne'ra uro irɨwá ikárɨnɨro ámá sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨ piaxí̵ weánɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ ero iniɨgí̵ papɨkí̵ yarɨgí̵ápɨ xwapí̵ nɨro segí̵ ŋwí̵á nɨmeróná Gorɨxo xwɨrí̵á winarɨŋí̵pɨ ero egí̵ápɨ, ayí̵ apɨrɨnɨ. 4Ámá Gorɨxoyá mimónɨgí̵áyí̵ seyí̵ne' rɨxa o wimónarɨŋí̵pɨ xí̵dɨro ayí̵ tí̵nɨ nawínɨ sí̵wínɨŋí̵ arí̵kí sɨnɨ miponɨpa ero yarɨŋagí̵a nánɨ dɨŋí̵ ududí̵ nero xwɨyí̵ápai nɨseaŋwɨrárɨro aiwɨ 5ámáyo mí ómómɨxɨmí̵ e'ɨmɨgɨnɨrɨ nánɨ nimónɨrɨ wenɨŋí̵ nerɨ ŋweaŋomɨ —O pegí̵áyo tí̵nɨ sɨŋí̵ ŋweagí̵áyo tí̵nɨ nawínɨ mí ómómɨxɨmí̵ ení̵orɨnɨ. Omɨ wigí̵ egí̵ápɨ nánɨ “Apɨ nánɨ eŋwárɨnɨ. Apɨ nánɨ eŋwárɨnɨ.” repɨyí̵ nɨwie'ra upí̵rí̵á eŋagɨ seyí̵ne' ikayí̵wí̵ seameararɨgí̵ápɨ nánɨ wáyí̵ mɨseainɨpanɨ. 6Ayí̵ rɨpɨ xɨxenɨ imónɨní̵a nánɨ xwɨyí̵á yayí̵ winɨpaxí̵pɨ Jisaso ámá rɨxa pegí̵áyo aí wáí̵ urɨŋɨnigɨnɨ. Pegí̵áyí̵ sɨpí sɨnɨ xwí̵á tí̵yo nɨŋwearóná egí̵ápɨ nánɨ Gorɨxo pɨrí̵ umamoŋí̵pimɨ dánɨ pegí̵á aiwɨ o wimónarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ ámɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ umímóáná wiápí̵nɨmeáí̵rɨxɨnɨrɨ wáí̵ urɨŋɨnigɨnɨ.

“Gorɨxo seaiapɨŋí̵pimɨ dánɨ píránɨŋí̵ iní̵í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

7Amɨpí ní̵nɨ rɨxa anɨpá imónɨní̵a nánɨ aŋwɨ e imónɨnɨ. Ayɨnánɨ Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ nɨwirí̵ná píránɨŋí̵ urɨpí̵rí̵a nánɨ nɨpí̵re'anɨrɨ ero sɨŋwí̵ tí̵nɨ ero e'í̵rɨxɨnɨ. 8Apɨ nero aí rɨpɨ aŋɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Ámá dɨŋí̵ sɨxí̵ uyinarɨgí̵á wo wí̵omɨ í̵wí̵ wíkáráná apaxí̵ me' yokwarɨmí̵ wiiarɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ se'rɨxí̵meáyí̵ tí̵nɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ nɨyinɨrí̵ná xwapí̵ ayá wí dɨŋí̵ sɨxí̵ yiní̵í̵rɨxɨnɨ. 9Xɨxe nipemeánɨmɨ u'í̵rɨxɨnɨ. Xɨxe nipemeánɨmɨ numáná rí̵we'ná anɨŋu'mí̵ ikaxí̵ mirɨnɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. 10Gorɨxo seyí̵ne' woxɨnɨ woxɨnɨ píránɨŋí̵ mení̵í̵rɨxɨnɨrɨ xɨxegí̵nɨ imónɨŋí̵ sɨxí̵ seamímoŋí̵pɨ rɨxa tí̵gí̵áyí̵ne' eŋagí̵a nánɨ apimɨ dánɨ arɨrá iní̵í̵rɨxɨnɨ. Bosɨwí̵ awiaxo xegí̵ boso we'yo í̵á umɨrɨŋí̵pɨ tí̵nɨ píránɨŋí̵ yarɨŋí̵pa seyí̵ne' enɨ Gorɨxo wá nɨseawianɨrɨ xɨxegí̵nɨ imónɨŋí̵ seaiapɨŋí̵pɨ tí̵nɨ axí̵pɨ nero píránɨŋí̵ arɨrá iní̵í̵rɨxɨnɨ. 11Xwɨyí̵á xí̵oyápɨ rɨpaxí̵ imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ sɨxí̵ umímoŋí̵ gɨyí̵ gɨyí̵ apɨ xɨxenɨ rí̵í̵rɨxɨnɨ. Arɨrá wipaxí̵ imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ sɨxí̵ umímoŋí̵ gɨyí̵ gɨyí̵ eŋí̵ eánɨŋí̵ Gorɨxo e e'í̵rɨxɨnɨrɨ weámɨxɨŋí̵pɨ tí̵nɨ wíí̵rɨxɨnɨ. Seyí̵ne' Jisasɨ Kiraiso eŋí̵ eánɨŋí̵ seaimɨxí̵agɨ yarɨgí̵ápɨ nɨpimɨ dánɨ Gorɨxomɨ seáyɨ e umepí̵rí̵a nánɨ apɨ e e'í̵rɨxɨnɨ. Anɨŋí̵ íníná seáyɨ e imónɨrɨ amɨpí nɨyonɨ seáyɨ e wimónɨrɨ epaxo, ayí̵ orɨnɨ. “E imóní̵wɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

“Rí̵nɨŋí̵ nɨmearí̵ná yayí̵ seainí̵wɨnɨgɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

12Gí̵ dɨŋí̵ sɨxí̵ seayiŋáyí̵ne', xeanɨŋí̵ iwamí̵ó seaíwapɨyipí̵rɨ nánɨ ámá seaikárarɨgí̵ápɨ rí̵ánɨŋí̵ seanarɨŋagɨ aí “Rí̵ánɨŋí̵ nene neanarɨŋí̵ rɨpɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵á wíyo mɨwímeaarɨŋí̵pɨrɨnɨ.” nɨyaiwiro dɨŋí̵ nɨyága mupanɨ. 13Kiraiso nikí̵nɨrɨ seáyɨ e imónɨŋí̵pɨ piaumɨmí̵ ináná dɨŋí̵ nií̵á bɨ onɨmiápɨ mɨseainí̵ xwapí̵ ayá wí seainɨní̵a nánɨ rí̵nɨŋí̵ omɨ wímeaŋí̵pɨ seyí̵ne' enɨ axí̵pɨ seaímeaarɨŋagɨ nánɨ yayí̵ seainí̵wɨnɨgɨnɨ. 14Kiraisomɨ xí̵darɨŋagí̵a nánɨ ikayí̵wí̵ seamearánáyí̵, “Gorɨxo naŋí̵ neaimɨxɨŋene eŋagwɨ nánɨ rí̵a neaímeaarɨnɨ?” yaiwíí̵rɨxɨnɨ. “Kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ —Apɨ seáyɨ e imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ nene neakɨkayoŋí̵rí̵anɨ?” yaiwipaxí̵ eŋagɨ nánɨ yayí̵ seainí̵wɨnɨgɨnɨ. 15Seyí̵ne'yá wo ámá pɨkíxwɨrí̵ó eŋí̵pimɨ dánɨranɨ, í̵wí̵ eŋí̵pimɨ dánɨranɨ, uyí̵nií̵ eŋí̵pimɨ dánɨranɨ, mɨmayí̵ó eŋí̵pimɨ dánɨranɨ, apimɨ dánɨ pɨrí̵ umamóáná rí̵nɨŋí̵ meaarɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵náyí̵, “Ayí̵ ananɨ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ.” mɨyaiwipanɨ. 16E nɨsearɨrɨ aí segí̵ wo “Kiraisomɨ xí̵darɨŋagɨ nánɨ oyá imónɨŋí̵yí̵ worɨnɨ.” rɨnɨŋagɨ nánɨ rí̵nɨŋí̵ meaarɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵náyí̵, o ayá mɨwinɨpa nerɨ “Kiraisoyá yoí̵ nionɨ enɨ wí̵rɨnɨŋáonɨrí̵anɨ?” nɨyaiwirɨ Gorɨxomɨ yayí̵ wíwɨnɨgɨnɨ.

17Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Gorɨxo ámá nɨyonɨ mí ómómɨxɨmí̵ ení̵a nánɨ rɨxa aŋwɨ erɨnɨ. Xegí̵ imónɨgí̵áyo xámɨ ayo xwɨrɨxí̵ umení̵árɨnɨ. Ámá xí̵omɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋwae'ne xámɨ nɨneaímeámáná ayí̵ ámá xwɨyí̵á Gorɨxoyá yayí̵ winɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ pí̵rí̵ wiaíkímí̵ wiarɨgí̵áyo ayoyí̵ apa arɨge wímeaní̵árí̵anɨ? 18Bɨkwí̵yo re nɨrɨnɨ eánɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ, “Ámá we' rónɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ Gorɨxo sɨnɨ yeáyí̵ muyimɨxemeapa eŋí̵mɨ rí̵nɨŋí̵ nɨmearí̵náyí̵, ámá Gorɨxomɨ rí̵wí̵ umoro í̵wí̵ ero yarɨgí̵áyí̵ aga arɨge wímeaní̵árí̵anɨ?” rɨnɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 19Ayɨnánɨ ámá Gorɨxo rí̵nɨŋí̵ xe owímeanɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnarɨŋí̵yí̵ naŋí̵ imónɨŋí̵pɨnɨ nero “Nene neaimɨxɨŋo —O pí pí neararɨŋí̵pɨ xɨxenɨ sí̵mí̵ e nɨtɨnɨrɨ neaiiarɨŋorɨnɨ. Píránɨŋí̵ neamepaxorɨnɨ.” nɨyaiwiro omɨ wikwiárɨní̵í̵rɨxɨnɨ.

Copyright information for `AAK