1 Peter 5

Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyo wipeŋweagí̵áwamɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Ayɨnánɨ Pitaonɨ —Nionɨ Kiraiso rí̵nɨŋí̵ nɨmearɨ pe'áná sɨŋwí̵ wɨnɨŋá wonɨrɨnɨ. O nikí̵nɨmɨ weapáná seáyɨ e o imónɨŋí̵pɨ nionɨ enɨ o tí̵nɨ nawínɨ imónɨmí̵a nánɨ imónɨŋá wonɨrɨnɨ. Nionɨ enɨ sɨyikí̵ Jisasoyá imónɨgí̵áyo wipeŋweámí̵a nánɨ imónɨŋá wonɨ eŋagɨ nánɨ segí̵ wipeŋweagí̵oyí̵ne' eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ bɨ oseaimɨnɨ. Sipɨsipí̵ píránɨŋí̵ mearɨgí̵áwa mearɨgí̵ápa ámá Gorɨxoyá imónɨgí̵á soyí̵ne' tí̵nɨ ŋweagí̵áyo axí̵pɨ píránɨŋí̵ umeŋweáí̵rɨxɨnɨ. E neróná “Sɨmeaxí̵dí̵ neaiarɨŋagí̵a nánɨ owianeyɨ.” mɨyaiwipa ero Gorɨxo wimónarɨŋí̵pimɨ dánɨ nɨxí̵dɨro “Negí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ owianeyɨ.” yaiwiro e'í̵rɨxɨnɨ. “Bí̵ oneaiapí̵poyɨnɨrɨ arɨrá owianeyɨ.” mɨyaiwipa ero sí̵mí̵ nɨxeadí̵pe'nɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ arɨrá wiro e'í̵rɨxɨnɨ. Soyí̵ne' seáyɨ e nɨwimónɨro ámá Gorɨxo umeŋweáí̵rɨxɨnɨrɨ we'yo seaiapɨŋí̵yo paimɨmí̵ mɨwipa ero sɨwí̵ naŋí̵ ikanɨŋí̵ seaipaxí̵ imónɨŋí̵pɨ wíwapɨyiro e'í̵rɨxɨnɨ. Soyí̵ne' piránɨŋí̵ e nerónáyí̵, sipɨsipí̵ mearɨgí̵á nɨyonɨ seáyɨ e wimónɨŋo —O Kiraisorɨnɨ. O sɨŋánɨ weapáná ámá nií̵á neróná wiárí̵ nɨmu'roro xopɨrárí̵ nɨwiróná nɨgwí̵ meaarɨgí̵ápa soyí̵ne' enɨ íná axí̵pí̵nɨŋí̵ nikí̵nɨmáná urí̵ mimónɨŋí̵ bɨ meapí̵rí̵árɨnɨ.

Íwí̵ sɨkɨŋowamɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Íwí̵ sɨkɨŋoyí̵ne' enɨ seaipeŋweagí̵áwamɨ yeáyí̵ wurí̵ní̵í̵rɨxɨnɨ. Gorɨxo ámá “Nionɨ seáyɨ e imónɨŋáonɨrí̵anɨ?” yaiwinarɨgí̵áyo pí̵rí̵ mákí̵mí̵ nerɨ ámá “Nionɨ seáyɨ e mimónɨŋáonɨrɨnɨ?” yaiwinarɨgí̵áyo wá wianarɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ noyí̵ne'nɨ “Negí̵ wí seáyɨ e nɨneaimónɨrí̵náyí̵, ananɨrɨnɨ.” yaiwiro “Xɨnáíwane'nɨŋí̵ nimónɨrane omɨŋí̵ owianeyɨ.” yaiwiro e'í̵rɨxɨnɨ. Ayɨnánɨ Gorɨxo xegí̵ rɨxa nimónáná seáyɨ e neaimɨxí̵wɨnɨgɨnɨrɨ “Sɨyikwí̵nɨŋí̵ imónɨŋwápiane Gorɨxo xegí̵ eŋí̵ eánɨŋí̵ tí̵nɨ neameŋweapaxorí̵anɨ?” nɨyaiwiro ínɨmɨ yeáyí̵ wurí̵ní̵poyɨ. O ámá xegí̵ imónɨgí̵áyo píránɨŋí̵ umearɨŋo eŋagɨ nánɨ amɨpí seyí̵ne' ududí̵ seainarɨŋí̵pɨ omɨ ɨkwɨkwarɨmí̵ wiayípoyɨ.

Pusí̵ sayí̵ raioní̵yɨ rɨnɨŋí̵pɨ naŋwí̵ roanɨmɨnɨrɨ nánɨ awí̵ nɨra warɨŋí̵pa seyí̵ne' tí̵nɨ mɨxí̵ inarɨgí̵o —O, ayí̵ oborɨnɨ. O axí̵pɨ e seaimɨnɨrɨ yarɨŋagɨ nánɨ sɨŋwí̵ tí̵nɨ neróná sɨŋwí̵ mɨxí̵ nero róí̵rɨxɨnɨ. Seyí̵ne' nɨjí̵á re imónɨŋoɨ. Se'rɨxí̵meá xwí̵á rɨrí nɨrímɨnɨ ŋweagí̵áyí̵ rí̵nɨŋí̵ seyí̵ne' seaímeaarɨŋí̵pa axí̵pɨ ayo enɨ wímeaarɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ seyí̵ne' Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵ápɨ eŋí̵ sɨxí̵ neámɨxɨnɨro obomɨ pí̵rí̵ mákíí̵rɨxɨnɨ. 10 Ríná bɨ onɨmiápɨ nánɨ seyí̵ne' rí̵nɨŋí̵ nɨmeámáná eŋáná Gorɨxo —O wá anɨŋí̵ miní̵ neawianarɨŋorɨnɨ. Kiraiso rɨxa nikí̵nɨrɨ seáyɨ e imónɨŋí̵pɨ seyí̵ne' enɨ o tí̵nɨ ikárɨnɨgí̵áyí̵ne' eŋagí̵a nánɨ axí̵pɨ imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ we'yo í̵á seaumɨrɨŋo, ayí̵ orɨnɨ. O seyí̵ne' í̵á seawearí̵mɨxɨrɨ píránɨŋí̵ sí̵kí̵kí̵ seaomɨxɨrɨ eŋí̵ sɨxí̵ seaeámɨxɨrɨ Kiraisomɨ xí̵darɨgí̵ápɨ mɨwáramopaxí̵ seaimɨxɨrɨ ení̵árɨnɨ. 11 O anɨŋí̵ íníná amɨpí nɨyonɨ seáyɨ e wimóní̵wɨnɨgɨnɨ. “E imóní̵wɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

12 Nionɨ Sairaso —O negí̵ nɨrɨxí̵meá dɨŋí̵ uŋwɨrárɨpaxí̵ imónɨŋí̵ worɨnɨ. O saŋí̵ nɨnɨrápɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ nearɨŋí̵pimɨ dánɨ nionɨ xwɨyí̵á onɨmiá rɨpɨ eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ seairɨ áwaŋí̵ “Gorɨxo wá nɨseawianɨrɨ seaiiŋí̵pɨ aga xɨxenɨ apɨrɨnɨ.” searɨrɨ yarɨŋɨnɨ. Nionɨ searí̵ápɨ dɨŋí̵ í̵á nɨxɨrɨro eŋí̵ neánɨrɨ ŋweáí̵rɨxɨnɨ.

13 Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á Babironɨyo ŋweagí̵áyí̵ —Ayí̵ seyí̵ne' tí̵nɨ nawínɨ Gorɨxo í̵á seayamɨxárɨŋí̵yí̵rɨnɨ. Ayí̵ yayí̵ seawáre'naparɨŋoɨ. Gí̵ íwí̵ Mako enɨ yayí̵ seawáre'naparɨnɨ. 14 Sewanɨŋí̵yí̵ne' yayí̵ ninɨróná xwioxí̵yo dánɨ yayí̵ óí̵ eánení̵í̵rɨxɨnɨ. “Kiraiso tí̵nɨ nawínɨ ikárɨnɨgí̵á nɨyí̵ne'nɨ oyá dɨŋí̵yo dánɨ nɨwayɨrónɨro ŋweáí̵rɨxɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

Copyright information for AAK