1 Timothy 1

1Poronɨ —Nionɨ Kiraisɨ Jisasoyá wáí̵ wurɨmeiarɨŋá wonɨrɨnɨ. Gorɨxo —O nɨweapɨrɨ nene yeáyí̵ neayimɨxemeaarɨŋorɨnɨ. O tí̵nɨ Kiraisɨ Jisaso —O nene neairɨme'napɨní̵a nánɨ dɨŋí̵ nikwí̵morɨ ŋweaŋwáorɨnɨ. O tí̵nɨ awau' Poro wáí̵ yeaurɨmeiní̵a nánɨ imóní̵wɨnɨgɨnɨrɨ nɨrí̵peagí̵íonɨrɨnɨ. 2Nionɨ payí̵ rɨna Timotioxɨ —Joxɨ nionɨ wáí̵ rɨmearɨŋápimɨ dánɨ Kiraisomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋí̵ eŋagɨ nánɨ gí̵ piaxí̵ rɨmearɨŋá woxí̵nɨŋí̵ imónɨŋoxɨrɨnɨ. Joxɨ nánɨ payí̵ rɨna nearɨ mónaparɨŋɨnɨ. “Ápo Gorɨxo tí̵nɨ negí̵ Ámɨná Kiraisɨ Jisaso tí̵nɨ awau' wá rɨwianɨri ayá rɨrɨmɨxɨri joxɨ nɨwayɨrónɨrɨ ŋwearɨ nánɨ siiri e'isixɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

“Xwɨyí̵á wigí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ nipɨmorɨ rarɨgí̵áyo wiaíkíɨrɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

3Nionɨ Epesasɨyo pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ Masedonia pɨropenɨsí̵yo nánɨ umɨnɨrɨ nerí̵ná rɨrɨŋápa ámɨ axí̵pɨ orɨrɨmɨnɨ. Joxɨ Epesasɨyo nɨŋwearɨ ámá xwɨyí̵á Jisaso nánɨ nepaxɨŋí̵pɨ nɨmusɨroro xegí̵ bɨ ure'wapɨyarɨgí̵áyo pí̵rí̵ nɨwiaíkímorɨ “Apɨ e mure'wapɨyipanɨ.” ureɨ. 4“Pɨyɨŋí̵ ikayí̵wí̵ rɨnɨŋí̵pimɨ tí̵nɨ arí̵owa eŋíná dánɨ wigí̵ niaíwí̵ nemeága nuro yoí̵ wí̵rɨgí̵ápimɨ tí̵nɨ apiau'mɨ manaxí̵dɨpanɨ.” ureɨ. Apimɨ nanaxí̵dɨrí̵náyí̵, Gorɨxo “Nionɨ dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵rorɨŋí̵pimɨ dánɨnɨ gí̵ imónɨgí̵áyo numeíí̵rɨxɨnɨ.” yaiwiŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ me' wigí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ nipɨmoro sɨwiánɨ rɨŋwanarɨgí̵á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 5Ayí̵ wigí̵ wínɨyo nánɨ nepa dɨŋí̵ sɨpí winɨní̵a nánɨ “Sekaxí̵ e urí̵ɨrɨxɨnɨ.” rɨrarɨŋɨnɨ. Ámá ayí̵ apɨ xɨxenɨ nɨxí̵dɨrí̵náyí̵, dɨŋí̵ ínɨmɨ bɨ nɨkwí̵rómáná mɨrí̵ ero dɨŋí̵ nɨyaikirorɨ “Nepa Gorɨxo wimónarɨŋí̵pɨ rí̵a yarɨŋwɨnɨ?” nɨyaiwirí̵ná esɨsí̵ bɨ miní̵ ero Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorí̵ná sɨrɨrowiárí̵ mepa ero epaxí̵rɨnɨ. Apɨ apɨ nerɨŋí̵pimɨ dánɨ wigí̵ wínɨyo nánɨ dɨŋí̵ sɨpí winɨní̵á eŋagɨ nánɨ e urí̵ɨrɨxɨnɨ. 6Ayí̵ rɨpɨ nánɨ rɨrarɨŋɨnɨ. Ámá wa apɨ apimɨ pí̵nɨ nɨwiárɨro nánɨ rɨxa xaxá nero ararɨxí̵nɨŋí̵ rarɨŋoɨ. 7Awa wigí̵ dɨŋí̵yo dánɨ nipɨmorɨ rarɨgí̵ápɨ nánɨ mají̵á nero re nɨyaiwinɨro rarɨgí̵ápɨ, “Nɨjí̵á mimónɨŋwí̵ reŋwɨnɨ? Bɨkwí̵yo e e rɨnɨŋí̵pɨ, ayí̵ apɨ apɨ nánɨ rɨnɨnɨ.” rarɨgí̵ápɨ nánɨ enɨ mají̵á nero aí ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ nánɨ negí̵ wíyo ure'wapɨyanɨ nánɨ oimónaneyɨnɨro yaiwinarɨgí̵áwarɨnɨ.

Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

8Yawawi nɨjí̵árɨnɨ. Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ, ayí̵ naŋí̵ imónɨnɨ. E nimónɨŋagɨ aí Gorɨxo ŋwí̵ ikaxí̵ rɨŋí̵pɨ ayí̵ ámá wigí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ nipɨmorɨ rarɨgí̵ápimɨ sopɨŋí̵ oní̵í̵rɨxɨnɨrɨ rɨŋí̵manɨ. 9Gorɨxo e e'í̵rɨxɨnɨrɨ wimónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nerí̵ná ayí̵ re yaiwipí̵ráoɨ, “Ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnɨŋí̵yí̵ ámá we' rónɨgí̵áyí̵ nánɨmanɨ. Ayí̵ ámá xwɨyí̵á xowiaíkímí̵ yarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ unií̵ yarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ nánɨrɨnɨ. Ámá Gorɨxomɨ rí̵wí̵ rɨwámɨnɨ mamoarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ í̵wí̵ yarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ nánɨrɨnɨ. Ámá Gorɨxomɨ paimɨmí̵ wiarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ arí̵kí imónɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ nánɨrɨnɨ. Xanɨyau'mɨ pɨkiarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ pɨkioyí̵mí̵ yarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ nánɨrɨnɨ. 10Ámá apɨxí̵ wí tí̵nɨ í̵wí̵ inarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ oxí̵ wau'nɨranɨ, apɨxí̵ wípau'nɨranɨ, onarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ ámá pɨkiomeaarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ yapí̵ rarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ ‘Sí̵ŋá romɨ dánɨ rɨrarɨŋɨnɨ.’ nurɨmáná ná mɨyarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ ayí̵ ní̵nɨ nánɨrɨnɨ. Ŋwí̵ ikaxí̵yí̵, ayí̵ xwɨyí̵á naŋí̵ imónɨŋí̵yo pí pí wiaíkiarɨgí̵áyí̵ nánɨ enɨ rɨnɨnɨ.” yaiwipí̵ráoɨ. 11Xwɨyí̵á apɨ, ayí̵ xwɨyí̵á seáyɨ e imónɨŋí̵, nene yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨnɨ. Apɨ Gorɨxo —O ámá ní̵nɨ yayí̵ umepaxí̵ imónɨŋorɨnɨ. O xwɨyí̵á nionɨ dɨŋí̵ nɨnɨŋwɨrárɨrɨ wáí̵ nurɨmeíwɨnɨgɨnɨrɨ nɨrí̵peaŋí̵pɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

Poro xí̵omɨ wá wianɨŋí̵pɨ nánɨ yayí̵ wiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

12Negí̵ Ámɨná Kiraisɨ Jisasomɨ yayí̵ wiarɨŋárɨnɨ. O “Poro dɨŋí̵ uŋwɨrárɨpaxorí̵anɨ?” nɨniaiwirɨ xwɨyí̵á oyápɨ wáí̵ urɨme'wɨnɨgɨnɨrɨ nɨnɨrí̵pearɨ eŋí̵ sɨxí̵ neámɨxɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ omɨ yayí̵ wiarɨŋárɨnɨ. 13Xámɨ nionɨ omɨ ikayí̵wí̵ umearɨrɨ ámá xí̵oyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyo xeanɨŋí̵ rí̵á tí̵ŋí̵ wikárɨrɨ arí̵kí nu'mɨ nurɨ anɨŋí̵ mɨxí̵ wiaxí̵dɨrɨ yagáonɨ aiwɨ nionɨ omɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵ropa nerɨ nánɨ mají̵á nikárɨnɨrɨ e yarɨŋagɨ nánɨ o ayá nɨnɨrɨmɨxɨrɨ apɨ e niiŋí̵rɨnɨ. 14Nionɨ sɨpí imónɨŋí̵ e yagáonɨ aiwɨ negí̵ Ámɨná Kiraisɨ Jisaso wá xwapí̵ ayá wí nɨwianí̵agɨ ámá xí̵o tí̵nɨ nawínɨ nikárɨnɨrí̵ná dɨŋí̵ wɨkwí̵rorɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ uyirɨ yarɨgí̵ápɨ nionɨ enɨ axí̵pɨ nímeaŋɨnigɨnɨ.

15Xwɨyí̵á “Kiraisɨ Jisaso ámá í̵wí̵ yarɨŋwae'ne yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ xwí̵á tí̵yo nánɨ bɨŋí̵rɨnɨ.” rɨnɨŋí̵pɨ dɨŋí̵ ŋwɨrárɨpaxí̵pɨrɨnɨ. Ámá ní̵nɨ arí̵á nɨwiro “Neparɨnɨ.” yaiwipaxí̵pɨrɨnɨ. Nɨnenenɨ í̵wí̵ yarɨŋwae'ne aiwɨ ayí̵ yarɨgí̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ me' seáyɨ e imónɨŋí̵pɨ yagáonɨ, ayí̵ nionɨrɨnɨ. 16Nionɨ e imónɨŋáonɨ aí Jisasɨ Kiraiso ámá xí̵o nánɨ re owiaiwípoyɨnɨrɨ, “O apaxí̵ me' pɨrí̵ mumamó ámá wigí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ rí̵wí̵mɨnɨ umamopí̵rɨ nánɨ xwayí̵ nɨwɨnɨrɨ kikií̵á ŋweaarɨŋorí̵anɨ?” owiaiwípoyɨnɨrɨ nionɨ ayá nɨnɨrɨmɨxɨrɨ yeáyí̵ nɨyimɨxemeaŋí̵rɨnɨ. Kiraiso e nerɨŋí̵pimɨ dánɨ ámá rí̵wí̵yo dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ tí̵gí̵á imónɨpí̵rí̵áyí̵ nánɨ nionɨ, í̵wí̵ xwapí̵ yagáonɨ sɨŋwepɨgí̵ niŋí̵rɨnɨ. 17Ayɨnánɨ Gorɨxo, aŋí̵namɨnɨ mɨxí̵ ináyí̵ anɨŋí̵ miní̵ imónɨŋo —O wí mɨpe' yarɨŋorɨnɨ. Ámá sɨŋwí̵ wɨnɨpaxí̵ mimónɨŋorɨnɨ. Ná wonɨ onɨ ŋwí̵á nepaxɨŋí̵ imónɨŋo, ayí̵ orɨnɨ. Omɨ anɨŋí̵ íníná seáyɨ e umí̵eyoarane yayí̵ umerane ne'ra u'wanɨgɨnɨ.

“Xámɨ rɨrɨŋwápɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorɨ xopɨrárí̵ wíɨrɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

18Timotioxɨ, gí̵ íwoxí̵nɨŋí̵ imónɨŋoxɨ, agwɨ payí̵ rɨna nearɨ “Joxɨ e'ɨrɨxɨnɨ.” rɨrarɨŋápɨ, ayí̵ xwɨyí̵á xámɨ joxɨ rí̵wí̵yo erí̵ápɨ nánɨ Gorɨxoyá dɨŋí̵yo dánɨ wí̵á nɨrókiamorí̵ná rɨrɨŋwápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ axí̵pɨ rɨrarɨŋɨnɨ. Xwɨyí̵á apimɨ dánɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ nínɨrɨ xopɨrárí̵ wíɨrɨxɨnɨ. 19E nerɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋwápɨ xaíwí̵ í̵á xɨrɨrɨ dɨŋí̵ nɨyaikirorɨ “Nepa naŋí̵ rí̵a yarɨŋɨnɨ?” nɨyaiwirí̵ná esɨsí̵ bɨ minarɨŋí̵pɨ sɨŋwí̵ ainenaxí̵dɨrɨ e'ɨrɨxɨnɨ. Ámá wa “Joxɨ e e'ɨrɨxɨnɨ.” rɨrarɨŋápɨ rí̵wí̵mɨnɨ nɨmamoro mepa neróná sɨnɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵ró ewe' sí̵ŋáyo sɨxí̵ nu'rorɨ xwɨrí̵á ikɨxenarɨŋí̵pa axí̵pɨ e inɨgí̵awixɨnɨ. 20Ayí̵ wau' rɨwau'rɨnɨ. Xaimeniaso tí̵nɨ Arekɨsadao tí̵nɨ awau'rɨnɨ. Awau' “Gorɨxomɨ ikayí̵wí̵ umearɨpaxowawimanɨ.” oyaiwiní̵piyɨnɨrɨ Seteno xe xeanɨŋí̵ owikárɨnɨrɨ mɨnɨ wiŋárɨnɨ.

Copyright information for `AAK