1 Timothy 3

Sɨyikí̵ Jisasoyá imónɨgí̵áyo wipeŋweagí̵áwa nánɨrɨnɨ.

1Xwɨyí̵á re rɨnɨŋí̵pɨ dɨŋí̵ ŋwɨrárɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. “Ámá Gorɨxoyá sɨyikí̵ imónɨŋí̵ bimɨ” go go “Oumeŋweámɨnɨ.” nɨyaiwirí̵náyí̵, “Nionɨ apɨ e oemɨnɨ.” wimónarɨŋí̵pɨ, ayí̵ awiaxí̵rɨnɨ. 2Ayɨnánɨ Gorɨxoyá sɨyikí̵ imónɨŋí̵yí̵ bimɨ wipeŋweaŋí̵ go go rɨpɨ rɨpɨ imóní̵wɨnɨgɨnɨ. Xwɨyí̵á mumeárɨpaxí̵ imóní̵wɨnɨgɨnɨ. Apɨxí̵ ná wínɨ meáwɨnɨgɨnɨ. Dɨŋí̵ nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋí̵ nánɨ mɨkɨkayó naŋí̵ nánɨnɨ kɨkayówɨnɨgɨnɨ. Dɨŋí̵ naŋí̵ nɨmorɨ ámáyá sɨŋwí̵yo dánɨ we' rónɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨnɨ e'wɨnɨgɨnɨ. We' íkwiaŋwí̵yo uŋwɨrárɨpaxí̵ imóní̵wɨnɨgɨnɨ. Ámá wímeááná nipemeámɨ nurɨ aiwá míraŋí̵ wíwɨnɨgɨnɨ. Wínɨyo ure'wapɨyipaxí̵ imóní̵wɨnɨgɨnɨ. 3Iniɨgí̵ nɨnɨrí̵ná papɨkí̵ yarɨgí̵ápɨ nánɨ mɨŋí̵ minɨpa e'wɨnɨgɨnɨ. Wáwí̵nɨŋí̵ nimónɨrɨ apaxí̵ me' mɨxí̵ mimónɨpa erɨ awayinɨ wirɨ e'wɨnɨgɨnɨ. Mɨxí̵ nípe'a memepa e'wɨnɨgɨnɨ. “Nɨgwí̵ bɨ aí mɨnɨmu'ropa oenɨ.” yaiwiarɨgí̵ápɨ wí dɨŋí̵ í̵á mɨmaxɨrɨpa e'wɨnɨgɨnɨ. 4Xegí̵ sí̵wí niaíwí̵ píránɨŋí̵ me'wɨnɨgɨnɨ. E nerí̵ná niaíwí̵yí̵ xanoyá maŋí̵ arí̵á wiro we'yo umero e'í̵rɨxɨnɨrɨ e'wɨnɨgɨnɨ. 5Ámá mají̵á nerɨ xegí̵ sí̵wí niaíwí̵ píránɨŋí̵ mumepa nerí̵náyí̵, “Gorɨxoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyí̵ bimɨ ananɨ píránɨŋí̵ umeŋweapaxí̵rɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? Oweoɨ, e nerí̵náyí̵, píránɨŋí̵ mumeŋweapaxí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 6Jisasomɨ sɨnɨ aí dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ nɨxí̵dɨrí̵ná negí̵ neaipeŋweaŋí̵ wo oimónɨrɨ sɨŋwí̵ mɨwɨnɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. O e nimónɨrɨ nánɨ wárí imónarí̵ná obo seáyɨ e seáyɨ e nimónɨrɨ nánɨŋí̵ neánɨrɨ xwɨyí̵á meárɨnɨŋí̵pa o enɨ xwɨyí̵á meárɨnɨgɨnɨrɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 7Ámá wí xegí̵ yoí̵ ráná dɨŋí̵ Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyí̵ne'yáyo dánɨnɨ marí̵áɨ, sɨpí̵áyí̵yá dɨŋí̵yo dánɨ enɨ “Naŋorɨnɨ.” yaiwiarɨgí̵o, o seaipeŋweáwɨnɨgɨnɨ. Dɨŋí̵ e mɨwiaiwiarɨgí̵o eŋánáyí̵, ámá wí nɨwiápí̵nɨmearo o ayá wimopaxí̵ eŋí̵pɨ nánɨ ráná awí oboyá ŋwɨrárɨnɨgɨnɨrɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyo seáyí̵ wiiarɨgí̵áyí̵ nánɨrɨnɨ.

8Ámá go go “Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyo seáyí̵ wiiarɨŋá wonɨ oimónɨmɨnɨ.” nɨwimónɨrí̵náyí̵, dɨŋí̵ í̵á xɨrɨŋo imóní̵wɨnɨgɨnɨ. Naŋí̵ rɨrɨ sɨpí rɨrɨ mepa e'wɨnɨgɨnɨ. Iniɨgí̵ papɨkí̵ yarɨgí̵ápɨ nánɨ mɨŋí̵ minɨpa e'wɨnɨgɨnɨ. “Amɨpí wí mɨnɨmu'ropa oenɨ.” nɨyaiwirɨ í̵wí̵ urápɨmɨnɨrɨ mepa e'wɨnɨgɨnɨ. 9Apɨ apɨ mepa nerɨ xwɨyí̵á eŋíná dánɨ yumí̵í imónɨŋí̵ Gorɨxo wí̵á ókímɨxɨŋí̵pɨ nánɨ sɨnɨ ududí̵ mɨwiní̵ “Aga nepa rí̵a rɨnɨnɨ?” nɨyaiwirɨ xaíwí̵ í̵á xɨrí̵wɨnɨgɨnɨ. 10Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨŋwae'ne seáyí̵ neaiipaxí̵ imónɨŋí̵ worí̵anɨrɨ xámɨ iwamí̵ó iwamí̵ó wíwapɨyíí̵rɨxɨnɨ. E nerí̵ná rɨxa mɨmɨwiáró nerɨ wí xwɨyí̵á mumeárɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ ne'ra warɨŋagɨ nɨwɨnɨrónáyí̵, xe e oimónɨrɨ sɨŋwí̵ wɨní̵í̵rɨxɨnɨ. 11Apɨxíwa enɨ dɨŋí̵ í̵á xɨrɨgí̵áyí̵ imóní̵í̵rɨxɨnɨ. Mɨmayí̵ó mɨropa ero dɨŋí̵ nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋí̵ nánɨ mɨkɨkayó naŋí̵ nánɨnɨ kɨkayoro e'í̵rɨxɨnɨ. Pí pí nerí̵ná ámá dɨŋí̵ ŋwɨrárɨpaxí̵pɨnɨ e'í̵rɨxɨnɨ. 12Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyí̵ne' seáyí̵ seaiiarɨgí̵áwa apɨxí̵ ná wínɨ meáí̵rɨxɨnɨ. Wigí̵ sí̵wí niaíwí̵ píránɨŋí̵ me'í̵rɨxɨnɨ. 13Ayí̵ rɨpɨ nánɨ “Seáyí̵ seaiiarɨgí̵áwa apɨ apɨ e'í̵rɨxɨnɨ.” rarɨŋɨnɨ. Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyo seáyí̵ wiiarɨgí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ píránɨŋí̵ nɨwiirónáyí̵, ayo we' íkwiaŋwí̵yo uŋwɨrárɨpí̵rí̵á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Kiraisɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵ápɨ nánɨ wíyo áwaŋí̵ nurɨrí̵ná enɨ igigí̵ me' ananɨ urɨpaxí̵ imónɨpí̵rí̵á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

“Joxɨ ámá Gorɨxoyáyí̵ epaxí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á oimónɨrɨ eaarɨŋɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

14Nionɨ xwɨyí̵á rɨpɨ rí̵wamɨŋí̵ neáa nurí̵ná “Rɨxa ríná nɨbɨrɨ símeáɨmɨgɨnɨ.” nɨyaiwirɨ dɨŋí̵ sikwí̵moŋɨnɨ. 15E nerɨ aiwɨ nionɨ mɨbɨpaxí̵ nimónánáyí̵, joxɨ nɨjí̵á re imónɨrí̵a nánɨ payí̵ rɨna eaarɨŋɨnɨ. Ámá Gorɨxoyá gwí̵ imónɨgí̵árí —Arí ámá Gorɨxo, dɨŋí̵ mí̵kí̵ ikiŋoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Íkí̵á xwɨyí̵á xaíwí̵pí̵nɨŋí̵ nimónɨro xwɨyí̵á nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pimɨ sopɨŋí̵ warɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Ayí̵ Gorɨxo e e'í̵rɨxɨnɨrɨ wimónarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nerí̵ná epaxí̵pɨ nánɨ joxɨ nɨjí̵á imónɨrí̵a nánɨ eaarɨŋɨnɨ. Aga neparɨnɨ. Xwɨyí̵á nene dɨŋí̵ ɨkwí̵roarɨŋwápɨ, Gorɨxo wí̵á mókímɨxɨpa eŋáná sɨnɨ nɨjí̵á mimónɨpa eŋwápɨ —“Apɨ aga seáyɨ e'mɨ imónɨŋí̵pɨrí̵anɨ?” nɨyaiwirane rarɨŋwápɨrɨnɨ. Ayɨnánɨ seaŋí̵ nɨrɨrane'ná rɨpɨ rarɨŋwárɨnɨ, “O sɨŋánɨ ámá imónɨrɨ kwíyí̵pɨ ‘O aga we' rónɨŋorɨnɨ.’ owiaiwípoyɨnɨrɨ neaíwapɨyirɨ eŋorɨnɨ. Aŋí̵najowa sɨŋwí̵ wɨnaxí̵dɨro xwɨyí̵á o nánɨ rɨnɨŋí̵pɨ aŋí̵ nɨmɨnɨ rɨnɨmerɨ eŋorɨnɨ. Ámá xwí̵á tí̵yo ŋweagí̵áyí̵ dɨŋí̵ wɨkwí̵roro Gorɨxo aŋí̵namɨ nánɨ wí̵ránɨrɨ eŋorɨnɨ.” rarɨŋwárɨnɨ.

16

Ámá Jisasomɨ rí̵wí̵ numoro kwíyí̵ xegí̵ bimɨ xí̵dɨpí̵rí̵áyí̵ nánɨrɨnɨ.

Copyright information for `AAK