1 Timothy 4

1Kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ rɨxa áwaŋí̵ re re'mɨxamoŋí̵rɨnɨ, “Sí̵á yoparí̵yí̵ tí̵ŋíná ámá wí Jisasomɨ sɨnɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵ró rí̵wí̵ numorí̵ná re epí̵rí̵árɨnɨ. Kwíyí̵ ámɨ xegí̵ bimɨ —Apɨ ámá yapí̵ wíwapɨyarɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apimɨ xí̵dɨro ámá kwíyí̵ apimɨ dánɨ ure'wapɨyarɨgí̵áyí̵ rarɨgí̵ápɨ arí̵á wiro imí̵óyo dánɨ e'wapí̵narɨgí̵ápɨ arí̵á wiro epí̵rí̵árɨnɨ.” Gorɨxoyá kwíyí̵pɨ áwaŋí̵ e re'mɨxamoŋí̵rɨnɨ. 2Apimɨ dánɨ ure'wapɨyarɨgí̵áyí̵ yapí̵ owíwapɨyaneyɨnɨrɨ yarɨgí̵ápimɨ dánɨ wíwapɨyarɨgí̵árɨnɨ. Wigí̵ dɨŋí̵pɨ í̵wí̵ ayá wí yarɨgí̵ápimɨ dánɨ rɨxaxí̵ órɨŋagɨ nánɨ í̵wí̵ nero aí “Ayí̵ í̵wí̵ rí̵a yarɨŋɨnɨ?” nɨyaiwirí̵ná esɨsí̵ bɨ minarɨgí̵árɨnɨ. 3Ayí̵ “Apɨxí̵ mɨmeánɨpanɨ.” rɨro “Aiwá apɨ ŋwí̵árɨnɨ. Mɨnɨpanɨ.” rɨro yarɨgí̵áyí̵rɨnɨ. E nerɨ aí nene xí̵omɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorane xwɨyí̵á nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ moarɨŋwae'ne Gorɨxo aiwá apɨ apɨ nánɨ yayí̵ nɨnimáná ní̵í̵rɨxɨnɨrɨ imɨxɨŋí̵rɨnɨ. 4Ayí̵ rɨpɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Amɨpí Gorɨxo imɨxɨŋí̵yí̵ ní̵nɨ naŋí̵rɨnɨ. Wí rí̵wí̵mɨnɨ mamopaxí̵ mimónɨnɨ. Nene Gorɨxomɨ yayí̵ nɨwirane nɨpaxí̵nɨ imónɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 5Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ aiwá nɨpɨnɨ ananɨ nɨpaxí̵ imónɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Ayí̵ xewanɨŋo amɨpí ní̵nɨ iwamí̵ó nimɨxɨrí̵ná “Nɨpɨnɨ naŋí̵rɨnɨ.” rɨŋí̵pimɨ dánɨ nɨpaxí̵ imónɨrɨ nene nɨnɨrane'ná apɨ nánɨ yayí̵ wiarɨŋwápimɨ dánɨ nɨpaxí̵ imónɨrɨ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

“Rɨrɨxí̵meáyo ure'wapɨyirɨ Gorɨxomɨ píránɨŋí̵ xí̵dɨrí̵a nánɨ iwamí̵ó e'wapí̵nɨrɨ e'ɨrɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

6Xwɨyí̵á apɨ joxɨ yegí̵ nɨrɨxí̵meáyo nure'wapɨyirí̵náyí̵, surí̵má wí me' ámá Kiraisɨ Jisasoyá xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ xɨxenɨ nɨwiirí̵ná yarɨgí̵ápa axí̵pɨ e erí̵árɨnɨ. Joxɨ e nerí̵ná aiwá nɨnɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ eŋí̵ sɨxí̵ eánarɨŋwápa axí̵pí̵nɨŋí̵ joxɨ xwɨyí̵á nene dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋwápɨ —Apɨ xwɨyí̵á píránɨŋí̵ reŋwɨpe'nɨŋí̵ joxɨ nɨxí̵da warɨŋí̵pɨrɨnɨ. Nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apimɨ dánɨ eŋí̵ sɨxí̵ eánɨrí̵árɨnɨ. 7E nerɨ aí pɨyɨŋí̵ ikayí̵wí̵pɨ —Apɨ sa xwí̵á tí̵yo dáŋí̵pɨrɨnɨ. Niaíwí̵ dɨŋí̵ mɨmogí̵ápianɨ rɨpaxí̵pɨrɨnɨ. Apimɨ dɨŋí̵ bɨ mɨkwí̵ró aríkwí̵kwí̵ nɨwie'ra nurɨ ámá Gorɨxomɨ xɨxenɨ nɨxí̵dɨrí̵ná yarɨgí̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ erí̵a nánɨ ámá nií̵á yanɨro nánɨ iwamí̵ó e'wapí̵narɨgí̵ápa axí̵pí̵nɨŋí̵ iwamí̵ó e'wapí̵ní̵ɨrɨxɨnɨ. 8Ayí̵ rɨpɨ nánɨ “Ámá Gorɨxomɨ xɨxenɨ nɨxí̵dɨrí̵ná yarɨgí̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ erí̵a nánɨ iwamí̵ó e'wapí̵ní̵ɨrɨxɨnɨ.” rɨrarɨŋɨnɨ. Wará rɨrowá oneaiinɨrɨ nánɨ iwamí̵ó nɨre'wapí̵nɨrɨŋí̵pɨ, apimɨ dánɨ naŋí̵ onɨmiápɨ neaiipaxí̵rɨnɨ. E nerɨ aí Gorɨxomɨ xɨxenɨ xí̵daní̵wá nánɨ iwamí̵ó nɨre'wapí̵nɨrɨŋí̵pɨ, apimɨ dánɨ naŋí̵ ayá wí neaiipaxí̵rɨnɨ. Agwɨ ríná sɨnɨ xwí̵á tí̵yo nɨŋwearane'náranɨ, rí̵wí̵yo aŋí̵namɨ nɨŋwearane'náranɨ, naŋí̵ neaiipaxí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 9Xwɨyí̵á apɨ, ayí̵ dɨŋí̵ ŋwɨrárɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Ámá arí̵á nɨwirɨ xí̵dɨpaxí̵pɨrɨnɨ. 10Ayí̵ rí̵wí̵yo aŋí̵namɨ nɨŋwearane'náranɨ, sɨnɨ xwí̵á tí̵yo nɨŋwearane'náranɨ, Gorɨxomɨ xɨxenɨ xí̵daní̵wá nánɨ iwamí̵ó nɨre'wapí̵nɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ naŋí̵ neaiíwɨnɨgɨnɨrɨ agwɨ ríná rí̵wí̵ nɨrí̵kwínɨmáná anɨŋí̵ miní̵ yarɨŋwárɨnɨ. Nene Ŋwí̵á dɨŋí̵ noní̵ imónɨŋo —O ámá nɨyonɨ yeáyí̵ uyimɨxemeámí̵ánɨrɨ eŋorɨnɨ. Xí̵omɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋwae'ne aŋɨpaxí̵ yeáyí̵ neayimɨxemeaarɨŋorɨnɨ. “O nene e neaiiní̵árɨnɨ.” nɨyaiwirane dɨŋí̵ nikwí̵morane nánɨ anɨŋí̵ miní̵ yarɨŋwárɨnɨ. 11Xwɨyí̵á apɨ nɨpɨnɨ sekaxí̵ urɨrɨ ure'wapɨyirɨ e'ɨrɨxɨnɨ.

“Dɨxí̵ nerɨŋí̵pimɨ dánɨ sɨŋwepɨgí̵ wíɨrɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

12Joxɨ sɨnɨ ámá rí̵á mɨrɨŋoxɨ aí xe peayí̵ onaní̵poyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ mɨwɨnɨpanɨ. Joxɨ we' íkwiaŋwí̵yo rɨŋwɨrárɨpí̵rɨ nánɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ epaxí̵ imónɨŋí̵pɨ nánɨ sɨŋwepɨgí̵ wíɨrɨxɨnɨ. Jɨwanɨŋoxɨ nɨra nurɨŋí̵pimɨ dánɨ sɨŋwepɨgí̵ wirɨ nemerí̵ná píránɨŋí̵ nerɨŋí̵pimɨ dánɨ sɨŋwepɨgí̵ wirɨ wínɨyo dɨŋí̵ sɨpí nɨwirɨŋí̵pimɨ dánɨ sɨŋwepɨgí̵ wirɨ dɨŋí̵ ŋwɨrárɨpaxí̵pɨ nerɨŋí̵pimɨ dánɨ sɨŋwepɨgí̵ wirɨ íkwɨráí̵nánɨŋí̵ nimónɨrɨ nerɨŋí̵pimɨ dánɨ sɨŋwepɨgí̵ wirɨ e'ɨrɨxɨnɨ. 13Nionɨ bɨmí̵ae' nánɨ wenɨŋí̵ nerɨ nɨŋwearí̵ná Gorɨxomɨ yayí̵ umeanɨro nánɨ awí eánarɨgí̵e dánɨ xwɨyí̵á Gorɨxoyápɨ í̵á nuroimáná apimɨ dánɨ ure'wapɨyirɨ eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ wirɨ e'ɨrɨxɨnɨ. 14Xámɨ Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyo wipeŋweagí̵áwa joxɨ erí̵ápɨ nánɨ Gorɨxoyá dɨŋí̵yo dánɨ wí̵á rókiamoro we' seáyɨ e sikwiárɨro e'áná Gorɨxo xegí̵ kwíyí̵pimɨ dánɨ e epaxí̵ oimónɨrɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ símoŋí̵pɨ dɨŋí̵ yaíkiá mɨmopanɨ. 15Xwɨyí̵á “Joxɨ e e'ɨrɨxɨnɨ. E e'ɨrɨxɨnɨ.” rɨrarɨŋápɨ nɨpɨnɨ xɨxenɨ we' oroárɨmɨnɨrɨ e'ɨrɨxɨnɨ. Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ sɨŋwí̵ nɨranɨróná joxɨ xwɨyí̵á nionɨ “E e'ɨrɨxɨnɨ.” rɨrarɨŋápɨ nerɨ we' nɨróa warɨŋagɨ ranɨpí̵rí̵a nánɨ e e'ɨrɨxɨnɨ. 16Jɨwanɨŋoxɨ yarɨŋí̵pɨ nánɨ sɨŋwí̵ ainenaxí̵dɨrɨ ure'wapɨyarɨŋí̵pɨ nánɨ enɨ sɨŋwí̵ ainenaxí̵dɨrɨ e'ɨrɨxɨnɨ. Kikií̵á bɨ mɨŋweá arí̵kí e yayíɨrɨxɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Joxɨ e nerí̵ná jɨwanɨŋoxɨ erí̵kiemeánɨrɨ dɨxí̵ maŋí̵ arí̵á siarɨgí̵áyo erí̵kiemearɨ erí̵á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

Copyright information for `AAK