1 Timothy 5

“Ámáyo píránɨŋí̵ owimɨxɨmɨnɨrɨ nurɨrí̵ná dɨxí̵yo urarɨŋí̵pa urí̵ɨrɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Ámɨnápia wímɨ píránɨŋí̵ owimɨxɨmɨnɨrɨ nerí̵ná xwamiání̵ tí̵nɨ murɨpanɨ. Dɨxí̵ ápowamɨ nɨpení̵ urarɨŋí̵pa urí̵ɨrɨxɨnɨ. Íwí̵ sɨkɨŋowamɨ píránɨŋí̵ owimɨxɨmɨnɨrɨ nerí̵ná dɨxí̵ rɨgwáowamɨ urarɨŋí̵pa nɨpení̵ urí̵ɨrɨxɨnɨ. Apiaŋí̵piamɨ nurɨrí̵ná dɨxí̵ rinókíwamɨ urarɨŋí̵pa urí̵ɨrɨxɨnɨ. Apɨyáíwamɨ nurɨrí̵ná íkwɨráí̵ wɨnánɨŋí̵ nimónɨrɨ rɨnapíwamɨ urarɨŋí̵pa urí̵ɨrɨxɨnɨ.

Apɨxí̵ aníwa nánɨ urɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

Apɨxí̵ aní̵ wí u'mayí imónɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná we'yo ume'ɨrɨxɨnɨ. E rɨrarɨŋagɨ aí apɨxí̵ aní̵ gí gí niaíwí̵ tí̵ŋí imónɨrɨranɨ, í̵wiárí̵awe'yí̵ tí̵ŋí imónɨrɨranɨ, eŋánáyí̵, ayí̵ epí̵rí̵á seáyɨ e imónɨŋí̵pɨ rɨpɨrɨnɨ. Wigí̵ imónɨgí̵áyo we'yo umepí̵rí̵a nánɨ e'wapí̵ní̵í̵rɨxɨnɨ. Wigí̵ xanɨyau' umegí̵ípa wiwanɨŋí̵yí̵ enɨ rɨxa xwe' niwiarorí̵ná axí̵pɨ umepí̵rí̵a nánɨ e'wapí̵ní̵í̵rɨxɨnɨ. E nerónáyí̵, Gorɨxo yayí̵ winarɨŋí̵pɨ yarɨŋagí̵a nánɨ rarɨŋɨnɨ. Apɨxí̵ aní̵ aga u'mayí̵ imónɨŋí̵ gí gí Gorɨxo arɨrá oninɨrɨ dɨŋí̵ wikwí̵moarɨŋí̵rɨnɨ. E nerí̵ná árí̵wɨyimɨranɨ, ikwáwɨyiranɨ, omɨ rɨxɨŋí̵ urɨrɨ yarɨŋí̵ wirɨ yarɨŋí̵rɨnɨ. E nerɨ aí apɨxí̵ aní̵ gí gí “Pí enɨŋoɨ?” nɨyaiwirɨ mɨŋí̵ winarɨŋí̵pɨnɨ “Oemɨnɨ.” nɨwimónɨrí̵náyí̵, sɨnɨ sɨŋí̵ nimónɨrɨ nɨŋwearɨ aí aga peŋínɨŋí̵ imónɨnɨ. Apɨxí̵ aníwayá niaíwí̵yí̵ tí̵nɨ í̵wiárí̵awe'yí̵ tí̵nɨ píránɨŋí̵ numero xwɨyí̵á murɨpaxí̵ imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ nionɨ rɨrarɨŋápɨ sekaxí̵ nura u'ɨrɨxɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ “Nionɨ rɨrarɨŋápɨ sekaxí̵ nura u'ɨrɨxɨnɨ.” rɨrarɨŋɨnɨ. Ámá go go xegí̵ imónɨŋí̵yo mumepa nerí̵ná Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋí̵pɨ rí̵wí̵ rɨrɨwámɨnɨ nɨmamorɨ sɨpí ámá dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ yarɨgí̵ápimɨ nɨmu'rorɨ aga sɨpí imónɨŋí̵pɨ yarɨnɨ. E nerɨ aí go go xanɨpiau'mɨ mumepa nerí̵ná ayí̵ aga aŋɨpaxí̵ sɨpí imónɨŋí̵pɨ yarɨnɨ.

Apɨxí̵ aní̵ wí sɨnɨ xwiogwí̵ 60 mɨmu'ropa eŋáná íkwí̵ Jisasoya sɨyikí̵ imónɨgí̵áyí̵ne' apɨxí̵ aníwamɨ arɨrá wianí̵wanɨro nánɨ wigí̵ yoí̵ ŋwɨrárarɨgí̵ánamɨ mɨŋwɨrárɨpa e'ɨrɨxɨnɨ. E nerɨ aí í oxí̵ ná womɨnɨ píránɨŋí̵ meánagí eŋagɨ wɨnɨrɨ 10 “Saŋí̵ píránɨŋí̵ nearáparɨŋírɨnɨ.” rarɨŋagí̵a arí̵á wirɨ “Xegí̵ niaíwí̵ píránɨŋí̵ meagírɨnɨ.” rarɨŋagí̵a arí̵á wirɨ ámá aŋí̵ mɨdáŋí̵yo aiwá míraŋí̵ yagí imónɨŋagɨ wɨnɨrɨ ámá Gorɨxoyáyo arɨrá nɨwirí̵ná sɨyikwí̵pí̵nɨŋí̵ nimónɨmáná arɨrá wiagí imónɨŋagɨ wɨnɨrɨ ámá wí dɨŋí̵ rí̵á uxearɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná seáyí̵ wiagí imónɨŋagɨ wɨnɨrɨ pí pí naŋí̵ imónɨŋí̵pɨ “Oemɨnɨ.” nɨyaiwirɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roagí imónɨŋagɨ wɨnɨrɨ nerí̵náyí̵, íyá yoí̵ ananɨ íkwí̵namɨ ŋwɨrárí̵ɨrɨxɨnɨ. 11 E nerɨ aí apɨxí̵ aní̵ sɨnɨ apiaŋí̵pia mimónɨpa egí̵íwayá yoí̵ mɨŋwɨrárɨpa e'ɨrɨxɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Apɨxí̵ aní̵ sɨnɨ apiaŋí̵pia mimónɨgí̵íwa “Ámɨ oxí̵ wo tí̵nɨ oinaiyɨ.” wimónáná sɨnɨ Kiraiso nánɨ dɨŋí̵ mamónɨŋí̵ nero “Ámɨ womɨ omeánɨmɨnɨ.” wimónarɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 12 Íwa e nerónáyí̵, oyá sí̵mɨmaŋí̵yo dání̵nɨŋí̵ re rárɨgí̵ápɨ, “Ámɨ oxí̵ mɨmeání̵ sa Kiraiso tí̵nɨ nikárɨnɨrí̵ná apánɨrɨnɨ.” rárɨgí̵ápɨ rí̵wí̵mɨnɨ mamoarɨgí̵á eŋagɨ nánɨ xwɨyí̵á meárɨnɨgí̵íwa imónarɨgí̵árɨnɨ. 13 Rɨpɨ enɨ yarɨgí̵á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Omɨŋí̵ bɨ me' kikií̵á ne'ra wanɨro nánɨ ne'wapí̵ga nuro aí nepa kikií̵á bɨ yarɨgí̵ámanɨ. Aŋí̵ iwá iwámɨ nemeróná xwɨyí̵á mɨmayí̵ó roro wiárí̵ nɨre'moro xwɨyí̵á re'pɨroro neróná xwɨyí̵á píránɨŋí̵ nɨrɨpaxí̵ mimónɨŋí̵pɨ rarɨgí̵árɨnɨ. 14 Ayɨnánɨ “Apɨxí̵ aní̵ sɨnɨ apiaŋí̵pia mimónɨgí̵íwa re e'í̵rɨxɨnɨ.” nimónarɨnɨ. “Ámɨ oxí̵ nɨmeánɨro niaíwí̵ nɨxɨrɨro ume'í̵rɨxɨnɨ.” nimónarɨnɨ. Íwa e neróná ámá Jisasomɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵ró nene nánɨ wikí̵ neaónɨŋí̵yí̵ wo íwa apɨnɨ yarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrí̵ná “Íwa sɨpí yarɨŋoɨ.” nearɨpaxí̵ wí imónɨní̵ámanɨ. 15 E nerɨ aí apɨxí̵ aní̵ wíwa Setenomɨ xí̵dɨpí̵rɨ nánɨ rɨxa Jisasomɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ wigí̵mɨ warɨgí̵á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 16 Apɨxí̵ Kiraisomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ wigí̵ apɨxí̵ aní̵ eŋánáyí̵, Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyo anɨŋí̵ wikárɨpí̵rɨxɨnɨrɨ wiwanɨŋí̵yí̵ íwamɨ píránɨŋí̵ numero arɨrá wíí̵rɨxɨnɨ. Ayí̵ Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyí̵ apɨxí̵ aní̵ u'mayí̵ imónɨgí̵íwamɨ arɨrá wipí̵rí̵a nánɨ rarɨŋɨnɨ.

Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyo wipeŋweagí̵áwa nánɨrɨnɨ.

17 Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyo wipeŋweagí̵á numeŋwearí̵ná naŋí̵ nero píránɨŋí̵ yarɨgí̵áwa yayí̵ owinɨnɨrɨ aiwáranɨ, nɨgwí̵ranɨ, mɨnɨ wiarɨgí̵ápɨ “Biau' mɨnɨ wipaxowarí̵anɨ?” nɨyaiwiro we' íkwiaŋwí̵yo uŋwɨrárí̵í̵rɨxɨnɨ. Wipeŋweagí̵á xwɨyí̵á Gorɨxoyápimɨ dánɨ eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ wiro ure'wapɨyiro yanɨro nánɨ anɨŋí̵ miní̵ yarɨgí̵áwa nánɨ ayí̵ aŋɨpaxí̵rɨnɨ. 18 Bɨkwí̵yo dánɨ xwɨyí̵á rɨpiau' nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ, “Burɨmákau' wití̵pɨ exwexwɨmí̵ oenɨrɨ xwɨrɨŋwí̵ xapɨxapí̵ nosaxa pwarí̵ná bɨ mɨnɨpa oenɨrɨ maŋí̵ gwí̵ mɨkɨrí̵wipanɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨrɨ “Nɨgwí̵ omɨŋí̵ yarɨgí̵áyí̵ wigí̵ omɨŋí̵ egí̵ápɨ nánɨ nɨgwí̵ meapaxí̵rɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨrɨ eŋagɨ nánɨ wipeŋweagí̵áyí̵ re yaiwíí̵rɨxɨnɨrɨ rarɨŋɨnɨ, “Neaipeŋweagí̵áwamɨ yayí̵ owinɨnɨrɨ mɨnɨ wiarɨŋwápɨ biau' mɨnɨ wipaxowarí̵anɨ?” yaiwíí̵rɨxɨnɨrɨ rarɨŋɨnɨ.

19 Ámá ná wonɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyo wipeŋweaŋí̵ womɨ xwɨyí̵á nuxekwí̵morɨ “Sɨpí yarɨnɨ.” rɨránáyí̵, arí̵á mɨwipanɨ. E nerɨ aí sɨŋwí̵ wɨnaróí̵áyí̵ wau'ranɨ, wau' woranɨ, eŋánáyí̵, ayí̵ ananɨ arí̵á wíɨrɨxɨnɨ. 20 Wipeŋweagí̵á arí̵kí í̵wí̵ yarɨgí̵áyo Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á nɨyí̵yá sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨ mɨxí̵ urí̵ɨrɨxɨnɨ. Wa enɨ wáyí̵ nero axí̵pɨ mepa epí̵rí̵a nánɨ “Nɨyí̵yá sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨ urí̵ɨrɨxɨnɨ.” rɨrarɨŋɨnɨ. 21 E nerɨ aí nionɨ Gorɨxoyá sɨŋwí̵ tí̵ŋí̵ e dánɨ tí̵nɨ Kiraisɨ Jisasoyá sɨŋwí̵ tí̵ŋí̵ e dánɨ tí̵nɨ aŋí̵nají̵ xí̵o í̵á yɨyamɨxɨmí̵ eŋí̵yí̵yá sɨŋwí̵ tí̵ŋí̵ e dánɨ tí̵nɨ xwɨyí̵á joxɨ mɨrɨmu'ropaxí̵ imónɨŋí̵ rɨpɨ orɨrɨmɨnɨ. Joxɨ nionɨ wipeŋweagí̵áwa nánɨ rɨrarɨŋápɨ nerí̵ná wí nánɨ “Ámá nionɨyáyí̵rí̵anɨ?” nɨyaiwirɨ nɨyiŋwí̵rónɨrɨ mepa e'ɨrɨxɨnɨ. Wí dɨxí̵yonɨ sí̵mí̵ sí̵mí̵ e nɨmerɨ mepa e'ɨrɨxɨnɨ. Xɨxenɨ wigí̵ yarɨgí̵ápɨ tí̵nɨ wiíɨrɨxɨnɨ. 22 Joxɨ ámá wo ayá tí̵nɨ nɨmearɨ Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyo wipeŋweaŋí̵ wo imóní̵wɨnɨgɨnɨrɨ nɨwimɨxɨrɨ we' seáyɨ e mɨwikwiárɨpanɨ. Apaxí̵ me' wipeŋweaŋí̵ wo oimónɨrɨ wimɨxáná í̵wí̵ ayí̵ yarɨgí̵ápɨ rɨxí̵meanɨgɨnɨrɨ rarɨŋɨnɨ. Joxɨ í̵wí̵ bɨ me' íkwɨráí̵naxí̵nɨŋí̵ imóní̵wɨnɨgɨnɨrɨ rarɨŋɨnɨ. 23 Timotioxɨ, íníná aga sɨmɨxí̵ agwí̵yo siayarɨŋí̵pɨ naŋí̵ sinɨ nánɨ aga iniɨgí̵nɨ mɨnɨpa nerɨ marɨsɨní̵á nánɨ wayí̵á iniɨgí̵ wainí̵ bɨ tí̵nɨ ní̵ɨrɨxɨnɨ. 24 Sɨpí ámá wa e'í̵ápɨ sɨŋánɨŋe dánɨ e'í̵á eŋagɨ nánɨ sɨnɨ pí̵á minɨŋáná aí rɨxa sɨŋánɨ imónarɨŋí̵rɨnɨ. E nimónɨrɨ aí sɨpí wa e'í̵ápɨ ínɨmɨ dánɨ e'í̵á eŋagɨ nánɨ pí̵á ne'í̵asáná eŋáná sɨŋánɨ imónarɨŋí̵rɨnɨ. 25 Axí̵pɨ e'nɨŋí̵ naŋí̵ wa e'í̵ápɨ sɨŋánɨŋe dánɨ e'í̵á eŋagɨ nánɨ sɨŋánɨ imónarɨŋí̵rɨnɨ. E nimónɨrɨ aí naŋí̵ wa yumí̵í e'í̵ápɨ anɨŋí̵ yumí̵í imónárɨpaxí̵manɨ.

Copyright information for AAK