1 Timothy 6

Ámá xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyí̵ nánɨrɨnɨ.

1Ámá xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyí̵ wigí̵ bosowa nánɨ “Awamɨ we'yo umerane xɨxenɨ arí̵á yí̵mɨgí̵ wirane epaxowarí̵anɨ?” nɨyaiwiro apɨ e wiíí̵rɨxɨnɨ. Awa Gorɨxo nánɨ sɨpí mɨrɨpa ero none ámáyo ure'wapɨyarɨŋwápɨ nánɨ sɨpí mɨrɨpa ero oe'poyɨnɨrɨ rɨrarɨŋɨnɨ. 2Go go xegí̵ boso Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋí̵ wo eŋánáyí̵, dɨŋí̵ re nɨwiaiwirɨ paimɨmí̵ mɨwipa e'wɨnɨgɨnɨ, “Xí̵o enɨ gí̵ Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgwí̵í wo eŋagɨ nánɨ sa gí̵ nɨrɨxí̵meánɨŋí̵ imónɨŋí̵ worí̵anɨ?” E nɨwiaiwirɨ paimɨmí̵ mɨwipa nerɨ rɨpɨnɨ yaiwíwɨnɨgɨnɨ, “Gí̵ bosí̵ omɨŋí̵ wiiarɨŋáo Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋí̵ wo imónɨrɨ Gorɨxo dɨŋí̵ sɨxí̵ uyarɨŋí̵ wo imónɨrɨ eŋo eŋagɨ nánɨ arí̵á yí̵mɨgí̵ nɨwirɨ omɨŋí̵ owiimɨnɨ.” yaiwíwɨnɨgɨnɨ. Xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyí̵ nánɨ rɨrarɨŋápimɨ dánɨ sɨyikí̵ Jisasoyá imónɨgí̵á joxɨ tí̵ŋí̵ e ŋweagí̵áyo ure'wapɨyirɨ eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ wirɨ e'ɨrɨxɨnɨ.

Mimóní̵ ure'wapɨyarɨgí̵áyí̵ nánɨrɨnɨ.

3Ámá go go xwɨyí̵á nionɨ rɨrarɨŋápɨ marí̵áɨ, xegí̵ bɨ imónɨŋí̵pɨ —Apɨ xwɨyí̵á píránɨŋí̵ re'wapí̵nɨgí̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ mimónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Xwɨyí̵á negí̵ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso rɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ mimónɨŋí̵pɨrɨnɨ. “Gorɨxomɨ píránɨŋí̵ nɨxí̵dɨrí̵ná epaxí̵, ayí̵ apɨrɨnɨ.” rɨnɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ mimónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Xwɨyí̵á xegí̵ bɨ imónɨŋí̵ apɨ í̵á xɨrarɨŋí̵ go go 4wárí nimónɨrɨ aí aga nɨjí̵á naŋí̵ bɨ mimónɨŋorɨnɨ. O xwɨyí̵á rɨrowiámí̵ inarɨgí̵ápɨ nánɨ wí tí̵nɨ orɨnaneyɨnɨrɨ sí̵mí̵ xeadí̵pe'narɨŋí̵rɨnɨ. Xwɨyí̵á xɨmɨxɨmí̵ ninɨro rarɨgí̵ápɨ nánɨ enɨ wí tí̵nɨ orɨnaneyɨnɨrɨ sí̵mí̵ xeadí̵pe'narɨŋí̵rɨnɨ. E yarɨŋí̵pimɨ dánɨ ámá sɨpí dɨŋí̵ yaiwinɨro xwɨyí̵á mɨxɨmɨxeawiámí̵ inɨro ikayí̵wí̵ rɨnɨro anɨdɨŋí̵ yaiwinɨro 5xɨxewiámí̵ rɨnɨro yarɨgí̵árɨnɨ. Ámá e yarɨgí̵áyí̵ dɨŋí̵ xeyánɨŋí̵ imónɨro xwɨyí̵á Jisaso nánɨ nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ bɨ sɨnɨ mɨxe'nɨŋí̵ imónɨro egí̵áyí̵rɨnɨ. Xeŋwí̵nɨ re yaiwiarɨgí̵árɨnɨ, “Gorɨxomɨ nɨxí̵dɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ amɨpí xwe' meapí̵rí̵a nánɨrɨnɨ.” yaiwiarɨgí̵árɨnɨ.

“Í̵á xɨrɨŋápɨ apánɨrɨnɨ.” yaiwiarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ e mɨyaiwiarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

6Ayí̵ e yaiwiarɨŋagí̵a aí ámá “Amɨpí nionɨ í̵á xɨrɨŋápɨ, ayí̵ apánɨrɨnɨ.” yaiwiarɨgí̵áyí̵ Gorɨxomɨ nɨxí̵dɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ amɨpí Gorɨxo “E wiíɨmɨgɨnɨ.” yaiwiárɨŋí̵pɨ wí mɨmu'rónɨgí̵áyí̵rɨnɨ. 7Inókíwa neaxɨrɨgí̵e dánɨ amɨpí wí tí̵ŋí̵ imónɨŋwae'ne í̵á neaxɨrɨgí̵áranɨ? Pe'wae' dánɨ enɨ amɨpí wí nɨmeámɨ waní̵wáranɨ? Oweoɨ. 8Ayɨnánɨ sa aiwá nanɨ nánɨranɨ, aikí̵ yínanɨ nánɨranɨ, apánɨ eŋánáyí̵, dɨŋí̵ re oyaiwianeyɨ, “Nene í̵á xɨrɨŋwápɨ ayí̵ apánɨrɨnɨ.” oyaiwianeyɨ. 9E nerɨ aí ámá amɨpí wí mɨnɨmu'ropa oenɨrɨ yarɨgí̵áyí̵ re yarɨgí̵árɨnɨ. Amɨpí wí nánɨnɨ ayá sí̵wí̵ nurorí̵ná mɨŋí̵ sɨxí̵ nínɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ wiwanɨŋí̵yí̵ mí̵re'yónɨŋí̵ pɨkínarɨgí̵árɨnɨ. Ayí̵ mají̵á nikárɨnɨro amɨpí rí̵we'ná xeanɨŋí̵ wímeapaxí̵ imónɨŋí̵pɨ nánɨ íkí̵nɨŋí̵ sɨpí wiarɨŋí̵rɨnɨ. Maiwí e ne'ra nu'í̵asáná rí̵we'ná sɨwá nerɨ pie'ropí̵rí̵árɨnɨ. 10Ayí̵ rɨpɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Ámá nɨgwí̵ nánɨnɨ dɨŋí̵ sɨpí nɨwirí̵ná ayí̵ í̵wí̵ xɨxegí̵nɨ oe'poyɨnɨrɨ wipemearɨŋí̵rɨnɨ. Ámá wí nɨgwí̵ nánɨnɨ íkí̵nɨŋí̵ sɨpí nɨwirɨŋí̵pimɨ dánɨ xwɨyí̵á nene dɨŋí̵ ɨkwí̵roarɨŋwápɨ rɨxa pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ majɨmají̵á ne'ra xeŋwí̵mɨ nuro rí̵nɨŋí̵ meárɨnarɨŋagí̵a nánɨ rarɨŋɨnɨ.

“Píránɨŋí̵ nerɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵pɨ xaíwí̵ í̵á maxɨrí̵ɨrɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

11“Gorɨxo ‘Timotio e e'wɨnɨgɨnɨ.’ wimónarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ oemɨnɨ.” yaiwiarɨŋoxɨ, sɨpí apimɨ píránɨŋí̵ e'í̵ mení̵ɨrɨxɨnɨ. E nerí̵ná “We' rónɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨnɨ oemɨnɨ.” yaiwirɨ “Gorɨxomɨ píránɨŋí̵ nɨxí̵dɨrí̵ná epaxí̵pɨnɨ oemɨnɨ.” yaiwirɨ “Omɨ anɨŋí̵ dɨŋí̵ owɨkwí̵rómɨnɨ.” yaiwirɨ “Ámáyo dɨŋí̵ sɨpí owimɨnɨ.” yaiwirɨ “Pí pí nímeáí̵pɨ xwámámí̵ oemɨnɨ.” yaiwirɨ “Ámáyo nɨpɨyiní̵ owimɨnɨ.” yaiwirɨ e'ɨrɨxɨnɨ. 12Joxɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorí̵ná ámá “Xí̵o xopɨrárí̵ ninɨrí̵enɨŋoɨ?” nɨyaiwinɨri eŋí̵ neánɨrɨ eŋí̵ menarɨgí̵ípa axí̵pɨ e'ɨrɨxɨnɨ. E nerɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ joxɨ e oimónɨrɨ we'yo í̵á rumɨrɨŋí̵pɨ xaíwí̵ í̵á maxɨrí̵ɨrɨxɨnɨ. Joxɨ naŋí̵ imónɨŋí̵ dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋí̵pɨ rɨxa ámá obaxí̵ arí̵á egí̵e dánɨ waropárí̵ wiŋí̵ eŋagɨ nánɨ rɨrarɨŋɨnɨ. 13Gorɨxo —O pí pí dɨŋí̵ tí̵ŋí̵ imónɨŋí̵pɨ nánɨ mí̵kí̵ ikiŋorɨnɨ. O tí̵nɨ Kiraisɨ Jisaso —O mɨxí̵ ináyí̵ Podiasɨ Pairato xwɨrɨxí̵ umearí̵ná xí̵o nánɨ waropárí̵ xɨxenɨ inɨŋorɨnɨ. O tí̵nɨ awau' arí̵á egí̵íe dánɨ xwɨyí̵á joxɨ mɨmu'ropaxí̵ imónɨŋí̵ rɨpɨ orɨrɨmɨnɨ. 14Joxɨ sekaxí̵ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso nɨnearɨmɨ peyiŋí̵pɨ xɨxenɨ e'ɨrɨxɨnɨ. E nerɨ Jisaso sɨŋánɨ piaumɨmí̵ iní̵e nánɨ joxɨ rɨdunɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ mepa ne'ra urɨ ámá xwɨyí̵á “O sɨpí yarɨnɨ.” rɨmearɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ mepa ne'ra urɨ e'ɨrɨxɨnɨ. 15Gorɨxo moárɨŋíná nimónɨrí̵ná o sɨŋánɨ piaumɨmí̵ inɨní̵árɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Gorɨxo yayí̵ xí̵o winarɨŋí̵pɨ nánɨ xewanɨŋo mí̵kí̵ ikiŋorɨnɨ. Ná wonɨ onɨnɨ seáyɨ e imónɨŋorɨnɨ. Mɨxí̵ ináyí̵ nɨmɨnɨ ŋweagí̵áyo seáyɨ e wimónɨŋorɨnɨ. Ámɨná nɨyonɨ enɨ seáyɨ e wimónɨŋorɨnɨ. 16Anɨŋí̵ noní̵ ŋweaŋo, ayí̵ ná wonɨ onɨrɨnɨ. Wí̵á o ómɨxarɨŋí̵pɨ ináyí̵nɨŋí̵ pɨroarɨŋagɨ nánɨ ámá aŋwɨ e pupaxomanɨ. Ámá wí sɨŋwí̵ wɨnɨgí̵omanɨ. Wí enɨ sɨŋwí̵ wɨnɨpaxí̵ imónɨŋomanɨ. Omɨ ámá nɨnenenɨ seáyɨ e ume'wanɨgɨnɨ. O anɨŋí̵ íníná neameŋweáwɨnɨgɨnɨ. “E imóní̵wɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

Ámá amɨpí wí mɨmu'rónɨgí̵áyí̵ epaxí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

17Ámá agwɨ ríná amɨpí wí mɨmu'rónɨgí̵áyo re urí̵ɨrɨxɨnɨ, “Wárɨxayí̵ne' mimónɨpa ero amɨpí seyí̵ne' mɨseamu'roarɨŋí̵pɨ nánɨ ‘Anɨŋí̵ í̵á xɨraní̵wárɨnɨ. Wí anɨpá imónɨní̵á menɨnɨ.’ mɨyaiwipaxí̵ eŋagɨ nánɨ apimɨ dɨŋí̵ mɨŋwɨrárɨpa ero e'í̵rɨxɨnɨ. E mepa nero Gorɨxo —O yayí̵ oneainɨnɨrí̵pɨ nɨneaiapɨrí̵ná xwapí̵ ayá wí neaiaparɨŋorɨnɨ. Omɨnɨ dɨŋí̵ uŋwɨrárí̵poyɨ.” urí̵ɨrɨxɨnɨ. 18Rɨpɨ enɨ urí̵ɨrɨxɨnɨ, “Ámáyo naŋí̵nɨ wiiro saŋí̵ nurápɨróná onɨmiápɨ murápí̵ ayá wí urápɨro yaŋí̵ ewanií̵ imónɨro amɨpí bɨ wáwuŋí̵ oimoaneyɨnɨro tɨro e'í̵rɨxɨnɨ. 19Seyí̵ne' e nerónáyí̵, nepa amɨpí ayá tí̵ŋí̵ imónɨrɨ nɨpe'máná rí̵wí̵yo seaímeaní̵a imónɨrɨ eŋí̵pɨ awí eámeámí̵ yárarɨŋoɨ. Apɨ dɨŋí̵ ŋwɨrárɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ maxɨrɨpí̵rí̵a nánɨ sí̵ŋánɨŋí̵ eánárɨgí̵ápɨrɨnɨ.” E urí̵ɨrɨxɨnɨ.

“Nionɨ nɨra weapí̵ápɨ sí̵mɨmaŋí̵mɨnɨ tɨneɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

20Timotioxɨ, nionɨ e e'ɨrɨxɨnɨrɨ dɨŋí̵ rɨŋwɨrárɨŋápɨ rí̵wí̵mɨnɨ mɨtɨpanɨ. Sí̵mɨmaŋí̵mɨnɨ tɨneɨ. Ámá Gorɨxomɨ mɨxí̵darɨgí̵áyí̵ xwɨyí̵á íkí̵á ɨwí̵yo dánɨ rarɨgí̵ápɨ tí̵nɨ xwɨyí̵á ikweakwí̵mí̵ rɨnarɨŋí̵pɨ —“Apɨ xɨxenɨ nɨjí̵á imónɨŋí̵pɨrɨnɨ.” nɨrɨro aí yapí̵ rarɨgí̵ápɨrɨnɨ. Apɨ tí̵nɨ gí̵ tí̵ŋí̵ e dánɨ xe orí̵poyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ mɨwɨnɨpa e'ɨrɨxɨnɨ. 21Ayí̵ ámá wí “Xwɨyí̵á apimɨ dánɨ nɨjí̵á imónɨŋwae'nerɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ rɨxa majɨmají̵á ne'ra xeŋwí̵mɨ ugí̵á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

“Gorɨxo wá rɨwianí̵wɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

Copyright information for `AAK