2 Corinthians 10

Xí̵o nánɨ rarɨgí̵ápɨ xwí̵ó oeámɨnɨrɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Agwɨ Poronɨ —Nionɨ ámá wí re rarɨgí̵onɨrɨnɨ, “Neneyá sɨŋwí̵ tí̵ŋí̵ e dánɨ ayá igigí̵ nerɨ aiwɨ nene sɨŋwí̵ manɨŋwae' dánɨ ayá nepeárɨmánánɨŋí̵ payí̵ nearɨ rarɨŋorɨnɨ.” rarɨgí̵onɨrɨnɨ. Nionɨ Kiraiso xwí̵á tí̵yo nemerí̵ná nɨpenɨrɨ awayinɨ yago eŋagɨ nánɨ 2rɨxɨŋí̵ rɨpɨ osearɨmɨnɨ, “Nionɨ segí̵ tí̵ŋí̵ e nɨre'morí̵ná ayá igigí̵ me' nerɨ ámá ‘Porowa Kiraisomɨ mɨxí̵darɨgí̵áyí̵ yarɨgí̵ápa yarɨgí̵áwarɨnɨ.’ neaiaiwiarɨgí̵áwamɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ mɨxí̵ rí̵á tí̵ŋí̵ urɨmí̵ápɨ seyí̵ne' enɨ searɨmí̵a nánɨ mɨnimɨxɨpanɨ.” 3None xwí̵á tí̵yo nɨŋwearane'ná ámá Gorɨxomɨ mɨxí̵darɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ nɨŋwearane aiwɨ ayí̵ dɨŋí̵ moarɨgí̵ápimɨ dánɨ dɨŋí̵ nɨmorane mɨxí̵ inarɨŋwáonemanɨ. 4Amɨpí none mɨxí̵ nánɨ xɨrɨŋwápɨ ámá ayí̵ xɨrarɨgí̵ápɨ mɨxɨrɨŋwɨnɨ. None xɨrɨŋwápɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ inarɨŋwápiyá onáí̵ imónɨŋí̵pɨ xwɨrí̵á ikɨxeaní̵wá nánɨ Gorɨxoyá eŋí̵ eánɨŋí̵ imónɨŋí̵ tí̵ŋí̵pɨ xɨrɨŋwɨnɨ. 5Apɨ í̵á nɨxɨrɨrane re yarɨŋwɨnɨ. Pí pí ámá wigí̵ dɨŋí̵yo dánɨ xeŋwí̵ neŋwɨpe'máná e'rowiápí̵narɨgí̵ápɨ pí̵rí̵ wiaíkirane xwɨyí̵á “Seáyɨ e imónɨnɨ.” rarɨgí̵á ámá Gorɨxo nánɨ nɨjí̵á mimónɨpa oe'poyɨnɨrɨ mudí̵moarɨŋí̵pɨ pí̵rí̵ wiaíkirane nerane ámá ní̵nɨ pí pí “Oyaneyɨ.” nɨyaiwiróná Kiraisomɨ arí̵á yí̵mɨgí̵ wipí̵rɨ nánɨ wigí̵ dɨŋí̵pɨ í̵ánɨŋí̵ xɨrárarɨŋwɨnɨ. 6Seyí̵ne' nionɨ searí̵ápɨ rɨxa arí̵á yí̵mɨgí̵ niarɨŋagí̵a nɨseanɨrí̵ná nionɨ ámá wigí̵ nɨwiaíkiarɨgí̵ápɨ tí̵nɨ pɨrí̵ umamómí̵a nánɨ rɨxa ipɨmónɨŋɨnɨ. 7Seyí̵ne' warárímɨnɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨro yarɨŋoɨ. Segí̵ wo “Kiraisoyá ayá tí̵ŋí̵ imónɨŋáonɨ ayí̵, nionɨrɨnɨ.” nɨyaiwinɨrɨ dɨŋí̵ sí̵ŋá neánɨrí̵náyí̵, xí̵o Kiraisoyáo imónɨŋí̵pa none enɨ Kiraisoyáone imónɨŋagwɨ nánɨ ámɨ xewanɨŋo dɨŋí̵ xeŋwí̵ neaiaiwiarɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨyaikirorɨ none imónɨŋwápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ neaiaiwíwɨnɨgɨnɨ. 8Ámɨnáo none ne'ní̵ tí̵gí̵áyí̵nɨŋí̵ oimóní̵poyɨnɨrɨ nɨnearí̵pearí̵ná seyí̵ne' xwɨrí̵á mɨseaikɨxe' Jisasomɨ píránɨŋí̵ xí̵dɨpí̵rɨ nánɨ eŋí̵ sɨxí̵ seaímɨxanɨ nearí̵peaŋí̵ eŋagɨ nánɨ niɨwanɨŋonɨ mɨxí̵ ayá wí nɨmeakí̵nɨnɨrɨ aí ayá bɨ ninɨnɨmenɨŋoɨ. 9“Payí̵ Poro eaarɨŋí̵pɨ nene í̵á nɨrorane'ná eŋí̵ sɨrɨrɨŋwí̵ neainɨnɨ nánɨ rí̵a eaarɨnɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ meaarɨŋɨnɨ. 10Wa nionɨ nánɨ re rarɨgí̵árɨnɨ, “O payí̵ nearí̵ná xwɨyí̵á rí̵á tí̵ŋí̵pɨ nɨrɨrɨ eaarɨŋo aiwɨ ámá sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨ ‘Eŋí̵ eánɨŋo iworanɨ?’ wí wiaiwipaxí̵ mimónɨŋorɨnɨ. Xwɨyí̵á nɨrɨrí̵ná píránɨŋí̵ irí̵ mɨre'pearɨŋorɨnɨ.” 11Nionɨ nánɨ e rarɨgí̵áwa nɨjí̵á re imóní̵í̵rɨxɨnɨ. None seyí̵ne' sɨŋwí̵ mɨneanɨgí̵e dánɨ payí̵ nearí̵ná imónɨŋwápa ámɨ segí̵ sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨ nerane'ná axí̵pɨ nimónɨrane yaní̵wárɨnɨ. 12None ayá nepeárɨmáná ámá seáyɨ e nimónɨro weyí̵ menarɨgí̵áwa nánɨ rí̵ramɨŋɨyí̵ ninɨrane “Awánɨŋí̵ imónɨŋwɨnɨ.” wí rɨpaxonemanɨ. “Nawínɨ nɨkumɨxɨnɨrane imónɨŋwɨnɨ.” enɨ wí rɨpaxonemanɨ. E nerɨ aí ámá ayí̵ wigí̵ wo nánɨ “Apánɨ rɨyarɨnɨ? Sɨpí rɨyarɨnɨ?” nɨyaiwiróná wiwanɨŋí̵yí̵ yarɨgí̵ápɨ tí̵nɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnaxí̵dɨro “O apánɨ yarɨnɨ.” rarɨgí̵árɨnɨ. Wigí̵pɨ rí̵ramɨŋɨyí̵ niga warɨgí̵árɨnɨ. E neróná sa majɨmají̵á nikárɨnɨro yarɨŋoɨ. 13Wa e yarɨŋagí̵a aiwɨ none mɨxí̵ nɨmeakí̵nɨnɨrane'ná sanɨŋí̵ none neatiŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ mamó nerane wiárí̵ nɨmu'rorane mɨxí̵ meakí̵nɨnanɨme'wɨnɨ. Gorɨxo wáí̵ urɨme'í̵rɨxɨnɨrɨ nɨnearí̵pearí̵ná none nánɨ sanɨŋí̵ neatiŋí̵pɨ —Apɨ seyí̵ne' enɨ ínɨmɨ ŋweagí̵ápɨrɨnɨ. Apɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorane mɨxí̵ meakí̵nɨnaní̵wɨnɨ. 14Seyí̵ne' sanɨŋí̵ Gorɨxo neatiŋí̵pɨ ínɨmɨ ŋweagí̵áyí̵ne' eŋagɨ nánɨ none seyí̵ne' tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨbɨrɨ xwɨyí̵á Kiraiso nánɨ yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ nánɨ wáí̵ nɨsearɨrí̵ná sanɨŋí̵ Gorɨxo neatiŋí̵pɨ wí wiárí̵ nɨmu'rorane eŋwámanɨ. 15Ayɨnánɨ none mɨxí̵ nɨmeakí̵nɨnɨrane'ná sanɨŋí̵ Gorɨxo neatiŋí̵pɨ wí wiárí̵ nɨmu'rorane ámá wa omɨ nɨxí̵dɨróná e'í̵ápɨ nánɨ none xeŋwone weyí̵ menarɨŋwámanɨ. Wí e me' dɨŋí̵ re nɨyaiwirane ikwí̵moŋwɨnɨ, “Seyí̵ne' Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro eŋí̵ neága nuróná none e'peárɨŋwápimɨ dánɨ sanɨŋí̵ Gorɨxo neatiŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ xwe' nimóga upí̵rí̵árɨnɨ.” nɨyaiwirane ikwí̵moŋwɨnɨ. 16Seyí̵ne' e nimóga nurónáyí̵, none ananɨ seyí̵ne' tí̵ŋí̵ e orɨwámɨ dánɨ ŋweagí̵áyí̵ tí̵ŋí̵ e nánɨ aí nurane xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ wáí̵ urɨrane yaní̵wárɨnɨ. E nerane ámá wa Gorɨxo urowárɨŋe dánɨ wáí̵ rɨme'í̵ápɨ xeŋwone weyí̵ mɨmearɨnɨpa yaní̵wárɨnɨ. 17E nerɨ aí Bɨkwí̵yo re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “Go go mɨxí̵ nɨmeakí̵nɨrí̵ná Ámɨnáo eŋí̵pɨ nánɨ mɨxí̵ meakí̵ní̵wɨnɨgɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ. 18Ayí̵ rɨpɨ nánɨ xwɨyí̵á apɨ mɨŋí̵ nirorɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá wiwanɨŋí̵yí̵ weyí̵ mearɨnarɨgí̵áyí̵ nánɨ Ámɨnáo “Mɨmɨwiáró yarɨgí̵áyí̵rí̵anɨ?” yaiwiarɨŋí̵manɨ. Xewanɨŋo sɨŋwí̵ nɨwɨnaxí̵dɨrɨ píránɨŋí̵ yarɨŋagí̵a nɨwɨnɨmáná weyí̵ umeararɨŋí̵yí̵ nánɨnɨ “Mɨmɨwiáró yarɨgí̵áyí̵rí̵anɨ?” yaiwiarɨŋí̵rɨnɨ.

Copyright information for `AAK