2 Corinthians 11

Mimóní̵ wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwa nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Agwɨ xe Poro mají̵á nikárɨnɨrɨ xegí̵ eŋí̵pɨ nánɨ mɨxí̵ bɨ omeakí̵nɨnɨrɨ sɨŋwí̵ naní̵poyɨ. E seararɨŋagɨ aí rɨxa sɨŋwí̵ e nanarɨŋoɨ. 2Ayí̵ rɨpɨ nánɨ “Xe mɨxí̵ bɨ omeakí̵nɨnɨrɨ sɨŋwí̵ naní̵poyɨ.” seararɨŋɨnɨ. Gorɨxo seyí̵ne' naŋí̵ imónɨpí̵rí̵a nánɨ dɨŋí̵ rí̵á wearɨŋí̵pa nionɨ enɨ nɨwearɨnɨ. Seyí̵ne' ámá yapí̵ seaíwapɨyanɨro yarɨgí̵á wíyo arí̵á nɨwiro mɨxí̵dí̵ sɨnɨ apɨyáíwayí̵ne'nɨŋí̵ imónɨŋáná Kiraisomɨ seaŋwɨrárɨmí̵a nánɨ oxí̵ ná womɨ omí̵nɨŋí̵ meání̵í̵rɨxɨnɨrɨ seare'roárɨŋá eŋagɨ nánɨ seyí̵ne' nánɨ dɨŋí̵ rí̵á nɨwearɨnɨ. 3E nerɨ aí eŋíná sidɨro Ipímɨ yapí̵ nɨwíwapɨyirí̵ná xegí̵ ináyí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵pimɨ dánɨ wíwapɨyiŋí̵pa ámá wa seyí̵ne' enɨ yapí̵ nɨseaíwapɨyiro xeŋwí̵mɨ dánɨ nɨme'ra seawarí̵ná seyí̵ne' sɨnɨ íkwɨráí̵nánɨŋí̵ nimónɨro Kiraisomɨnɨ píránɨŋí̵ mɨxí̵dɨpa epí̵rɨxɨnɨrɨ wáyí̵ ninarɨnɨ. 4Seyí̵ne' rɨpɨ rɨpɨ yarɨŋagí̵a nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá wa Jisaso nánɨ rɨnɨŋí̵pɨ xɨxenɨ mɨsearí̵ xegí̵ bɨ seararí̵ná seyí̵ne' ananɨ arí̵á wiarɨgí̵árɨnɨ. Kwíyí̵ none searáná seaaínɨŋí̵pɨ marí̵áɨ, xegí̵ bɨ nánɨ searáná xe oneaaínɨrɨ arí̵á wiarɨgí̵árɨnɨ. Xwɨyí̵á yayí̵ seainarɨŋí̵ none wáí̵ searɨŋwápɨ marí̵áɨ, xegí̵ bɨ imónɨŋí̵pɨ searáná ananɨ arí̵á wiarɨgí̵árɨnɨ.

5Ai nionɨ wí re yaiwiarɨŋáonɨmanɨ, “ ‘Kiraisoyá wáí̵ wurɨmeiarɨŋwá seáyɨ e imónɨŋwáonerɨnɨ.’ rɨnarɨgí̵áwa nionɨ imɨmí̵ nimɨxɨŋoɨ.” yaiwiarɨŋáonɨmanɨ. 6Nionɨ ámá sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨ xwɨyí̵á nɨrɨrí̵ná irí̵ mɨre'pearɨŋáonɨrí̵anɨ? Irí̵ re'pearɨŋáonɨrí̵anɨ? Nionɨ mají̵árɨnɨ. E nerɨ aiwɨ nɨjí̵á xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ nánɨ imónɨŋápɨ bɨ onɨmiápɨ mimónɨŋɨnɨ. Ai none seyí̵ne' tí̵nɨ nɨŋwearane pí pí nerane'ná “Porowa nɨjí̵á seáyɨ e imónɨgí̵áwarí̵anɨ?” oyaiwípoyɨnɨrí̵nɨŋí̵ sɨwá seainɨŋwárɨnɨ. 7Nionɨ seyí̵ne' kwíyí̵ emaxɨnɨpí̵rí̵a nánɨ Gorɨxoyá xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ wáí̵ nɨsearɨrí̵ná nɨgwí̵ bɨ mɨsearápɨŋápimɨ dánɨ sɨyikwí̵pɨní̵nɨŋí̵ imónɨŋárɨnɨ. Nionɨ e eŋápɨ nánɨ “Poro sɨpí neaikárɨŋɨnigɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? 8Nionɨ xámɨ seyí̵ne' seare'wapɨyimɨ nánɨ Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á wínɨyí̵ nɨgwí̵ nɨmónapáná nionɨ í̵wí̵nɨŋí̵ urápɨŋanigɨnɨ. 9Ayí̵ rɨpɨ seararɨŋɨnɨ. Nionɨ seyí̵ne' tí̵nɨ ŋweaŋáná negí̵ nɨrɨxí̵meá Masedonia pɨropenɨsí̵yo dáŋí̵yí̵ wí nɨbɨro amɨpí nionɨ dí̵wí̵ ikeamónɨŋápɨ xɨxenɨ niapɨgí̵á eŋagɨ nánɨ segí̵yí̵ womɨ aí anɨŋí̵ wí mɨwikárɨŋanigɨnɨ. Pí pí nerí̵ná Korinɨ ŋweáyí̵ne' anɨŋí̵ oseaikárɨmɨnɨrɨ meŋanigɨnɨ. Rí̵we'ná ámɨ nɨseaímearí̵ná enɨ axí̵pɨnɨ emí̵árɨnɨ. 10Xwɨyí̵á Kiraiso nánɨ nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ í̵á xɨrɨŋáonɨ aga nepa re seararɨŋɨnɨ, “Nionɨ ‘Korinɨ ŋweáyo nure'wapɨyirí̵ná nɨgwí̵ bɨ muráparɨŋárɨnɨ.’ nɨrɨrɨ mɨxí̵ meakí̵nɨní̵ápɨ segí̵ Gɨrikɨ pɨropenɨsí̵yo nɨmɨnɨ yaní̵ niwe'a warí̵ná ámá wo áwɨnɨ e dánɨ nɨrakiní̵ámanɨ.” seararɨŋɨnɨ. 11“Poro pí nánɨ rí̵a e neararɨnɨ?” rɨseaimónarɨnɨ? “Dɨŋí̵ sɨxí̵ mɨneayarɨŋo eŋagɨ nánɨ neararɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? Oweoɨ, nionɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ seayarɨŋagɨ nánɨ Gorɨxo nɨjí̵árɨnɨ. 12Dɨŋí̵ sɨxí̵ seayarɨŋáonɨ aiwɨ “Kiraisoyá wáí̵ wurɨmeiarɨŋwá seáyɨ e imónɨŋwáonerɨnɨ.” rɨnarɨgí̵áwa “Porowa wáí̵ nɨrɨmerí̵ná yarɨgí̵ápa axí̵pɨ yarɨŋwáonerɨnɨ.” nɨrɨro weyí̵ mearɨnarɨgí̵ápɨ mɨwiáróɨmɨgɨnɨrɨ nɨgwí̵ mɨsearápí̵ yarɨŋápɨ axí̵pɨnɨ ne'ra umí̵árɨnɨ. 13Ayí̵ rɨpɨ nánɨ e ne'ra umí̵árɨnɨ. Ámá nionɨ seararɨŋáwa sa mimóní̵ wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwarɨnɨ. Ámáyo yapí̵ wíwapɨyanɨro nánɨ yarɨgí̵áwarɨnɨ. “Kiraisoyá wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵á warí̵anɨ?” oneaiaiwípoyɨnɨrɨ wigí̵ imónɨgí̵ápɨ rɨtí̵ ninɨro xegí̵ bɨ imɨxɨnarɨgí̵árɨnɨ. 14Awa nánɨ seararɨŋápɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨpɨkínɨro ududí̵ mɨseainɨpanɨ. Seteno aí xegí̵ imónɨŋí̵pɨ ananɨ rɨtí̵ ninɨrɨ aŋí̵nají̵ wí̵á ókímɨxarɨŋí̵yí̵ wónɨŋí̵ imónarɨŋí̵rɨnɨ. 15Ayɨnánɨ oyá xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áwa wigí̵ imónɨgí̵ápɨ rɨtí̵ ninɨro ámáyá sɨŋwí̵ tí̵ŋí̵ e dánɨ ámá we' rónɨgí̵á oimóní̵poyɨnɨrɨ yarɨgí̵áyí̵ imónɨgí̵ápánɨŋí̵ imónáná sɨrí̵ mɨpɨkínɨpanɨ. Yoparí̵ imóní̵e wigí̵ egí̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ Gorɨxo pɨrí̵ umamoní̵á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

Wáí̵ nɨrɨmerí̵ná wímeaŋí̵pɨ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

16Xámɨ rí̵ápɨ ámɨ dirɨrí̵ nerɨ bɨ osearɨmɨnɨ. Nionɨ mɨxí̵ meakí̵nɨmí̵pɨ nánɨ “Poro mají̵á nikárɨnɨrɨ rarɨŋorɨnɨ.” mɨniaiwipanɨ. E nɨsearɨrɨ aí sɨnɨ “Poro mají̵á nikárɨnɨrɨ rarɨŋorɨnɨ.” nɨniaiwirónáyí̵, nionɨ segí̵ arí̵á egí̵e dánɨ mɨxí̵ meakí̵nɨmɨ nánɨ seyí̵ne' mají̵á ikárɨnarɨŋí̵ wo weyí̵ mearɨnarí̵ná xe oenɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnarɨgí̵ápa nionɨ enɨ sɨŋwí̵ naní̵poyɨ. 17Nionɨ mɨxí̵ nɨmeakí̵nɨnɨrɨ searɨmí̵pɨ Ámɨnáo e ourɨnɨrɨ wimónarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ searɨmɨme'ɨnɨ. Aga mají̵á nikárɨnɨrɨ “E yarɨŋáonɨrí̵anɨ?” nɨyaiwirɨ dɨŋí̵ sí̵ŋá neánarɨŋí̵ woní̵nɨŋí̵ nimónɨrɨ searɨmí̵ɨnɨ. 18Ámá obaxí̵ wigí̵ eŋí̵ eánɨgí̵ápimɨ dánɨ egí̵ápɨ nánɨ mɨxí̵ meakí̵nɨnarɨgí̵á eŋagɨ nánɨ nionɨ enɨ axí̵pɨ bɨ mɨxí̵ meakí̵nɨnɨmí̵ɨnɨ. 19Dɨŋí̵ e'mí̵ saímí̵ mogí̵áyí̵ne' ámá wa mají̵á nikárɨnɨro rarɨŋagí̵a arí̵á nɨwiróná ananɨ yayí̵ tí̵nɨ arí̵á wiarɨgí̵áyí̵ne' eŋagɨ nánɨ nionɨ enɨ segí̵ arí̵á egí̵e dánɨ mɨxí̵ bɨ meakí̵nɨnɨmí̵ɨnɨ. 20Ai ámá wa seyí̵ne' áxeŋwarí̵ seaianɨro nánɨ ŋwí̵ ikaxí̵ xegí̵ bɨ seare'kwí̵kwɨyíánáranɨ, segí̵ amɨpí seamɨwiárekɨxe'ánáranɨ, yapí̵ nɨseaíwapɨyirɨŋí̵pimɨ dánɨ segí̵ amɨpí í̵wí̵ searápánáranɨ, wiwanɨŋowa seáyɨ e nɨmí̵eyoánɨro paimɨmí̵ seaíánáranɨ, we' tí̵nɨ sí̵mɨmaŋí̵yo seaupɨkákwíánáranɨ, xe oneaípoyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnarɨgí̵áyí̵ne' eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 21Xámɨ nionɨ seyí̵ne' tí̵nɨ nɨŋwearí̵ná awa seaikárarɨgí̵ápa axí̵pɨ seaikárɨmɨ nánɨ eŋí̵ meánɨŋáonɨ eŋagɨ nánɨ aga ayá ninarɨnɨ.

E nerɨ aí nionɨ rɨxa majɨmají̵á nikárɨnɨrɨ wa ayá nepeárɨmáná pí pí mɨxí̵ meakí̵nɨnarɨgí̵ápɨ nánɨ nionɨ enɨ mɨxí̵ meakí̵nɨnɨmí̵ɨnɨ.
22Awa “Xibɨruone imónɨŋwɨnɨ.” rarɨŋagí̵a aí nionɨ enɨ wonɨ menɨranɨ? Awa “Isɨrerone imónɨŋwɨnɨ.” rarɨŋagí̵a aí nionɨ enɨ wonɨ menɨranɨ? Awa “Ebɨrí̵amoyáonerɨnɨ.” rarɨŋagí̵a aí nionɨ enɨ oyá wonɨ menɨranɨ? 23Ai “Nionɨ rɨxa xóxwí̵ nerɨ rarɨŋɨnɨ.” nimónarɨnɨ. Awa “Kiraisomɨ xɨnáíwane'nɨŋí̵ nimónɨrane wiiarɨŋwáonerɨnɨ.” rarɨŋagí̵a aí nionɨ Kiraisomɨ nɨxí̵dɨrɨ nɨwiirí̵ná awamɨ wiárí̵ seáyɨ e nɨmu'rorɨ yarɨŋáonɨrɨnɨ. Nɨrí̵kwínɨmáná omɨŋí̵ anɨŋí̵ miní̵ nerɨ mu'roarɨŋáonɨrɨnɨ. Gwí̵ ámɨ ámɨ nɨŋwɨrárɨgí̵onɨ riwonɨrɨnɨ. Iwaŋí̵ ámɨ ámɨ ayá wí nɨme'pegí̵onɨ riwonɨrɨnɨ. Nɨpepaxí̵ xwapí̵ nikárɨgí̵onɨ riwonɨrɨnɨ. 24Gí̵ Judayí̵ we' wu' í̵á nɨnɨxeayiro iwarogí̵ nɨnɨme'pe'a nuróná 39 imónayinɨ nánɨ neaayigí̵onɨrɨnɨ. 25Romɨyí̵ biau' bɨ í̵á nɨnɨxeayiro wegwí̵á tí̵nɨ iwaŋí̵ neaayigí̵onɨrɨnɨ. Bɨnɨ sí̵ŋá tí̵nɨ nearɨ nɨtɨgí̵onɨrɨnɨ. Biau' bɨ sɨpɨxí̵yo nurí̵ná sɨpɨxí̵ sɨpí e'áná rawɨrawáyo pie'roayiŋáonɨrɨnɨ. Sí̵á wɨyimɨ rawɨrawáyo ikwiárɨnɨmeŋáonɨrɨnɨ. 26Wáí̵ urɨmemɨnɨrɨ nánɨ aŋí̵ nɨkɨrorí̵ná iniɨgí̵ waxí̵ ámɨ ámɨ nɨmároayipaxí̵ eŋonɨrɨnɨ. Ámɨ ámɨ nɨrápekɨxeayipaxí̵ nigí̵onɨrɨnɨ. Gí̵ gwí̵ axí̵rí imónɨŋwáyí̵ sɨpí nikárayipaxí̵ egí̵onɨrɨnɨ. E'máyí̵ enɨ sɨpí nikárayipaxí̵ egí̵onɨrɨnɨ. Aŋí̵ xwe'yo nemerí̵náranɨ, ámá dɨŋí̵ meaŋe nemerí̵náranɨ, rawɨrawáyo nurí̵náranɨ, mimóní̵ nɨrɨxí̵meá imónɨgí̵áyí̵ tí̵ŋí̵ e nemerí̵náranɨ, aní̵nayipaxí̵ ne'ra emeŋáonɨrɨnɨ. 27Omɨŋí̵ rí̵á tí̵ŋí̵ anɨŋí̵ miní̵ nerɨŋí̵pimɨ dánɨ okɨŋí̵ nɨweŋonɨrɨnɨ. Sí̵á obaxí̵yo si ragáonɨrɨnɨ. Agwí̵nɨ yayagáonɨrɨnɨ. Iniɨgí̵ nánɨ gwí̵ní̵ yeáyí̵ niayagonɨrɨnɨ. Aiwá nánɨranɨ, iyí̵á nánɨranɨ, aŋí̵ nánɨranɨ, ámɨ ámɨ dí̵wí̵ ikeamónayagáonɨrɨnɨ. 28Apɨ tí̵nɨ ámɨ bɨ sɨnɨ mɨsearɨpa nerɨ aiwɨ sí̵á ayí̵ ayo Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyí̵ nánɨ “Omɨ nuxí̵dɨróná arɨge rí̵a yarɨŋoɨ?” nɨyaiwirɨŋí̵pimɨ dánɨ dɨŋí̵ saŋí̵ nunarɨnɨ. 29Wo Jisasomɨ píránɨŋí̵ oxí̵dɨmɨnɨrɨ nerɨ samɨŋí̵ we'áná nionɨ enɨ dɨŋí̵ sɨpí niarɨŋagɨ nánɨ eŋí̵ samɨŋí̵ nɨwearɨŋí̵rɨnɨ. Womɨ ámá wí xeŋwí̵mɨnɨ nɨme'ra warɨŋagí̵a nánɨ í̵wí̵ e'áná nionɨ dɨŋí̵ rí̵á nɨxearɨŋí̵rɨnɨ.

30Mɨxí̵ meakí̵nɨnarɨŋápɨ wí pí̵nɨ mɨwiárɨpaxí̵ nimóní̵agɨ nánɨ amɨpí nionɨ eŋí̵ meánɨpa nerɨ eŋápɨ —Apɨ nánɨ ámá dɨŋí̵ nɨmorí̵ná “Poro eŋí̵ samɨŋí̵ wearɨŋorí̵anɨ?” yaiwiarɨgí̵ápɨrɨnɨ. Apɨ nánɨ enɨ iwamí̵ó nɨrɨrɨ mɨxí̵ meakí̵nɨnɨmí̵ɨnɨ. 31Gorɨxo —O negí̵ Ámɨná Jisasomɨ xano imónɨrɨ Ŋwí̵áo imónɨrɨ eŋorɨnɨ. Anɨŋí̵ íníná seáyɨ e nume'ra upaxorɨnɨ. O nionɨ yapí̵ mɨseararɨŋá eŋagɨ nánɨ nɨjí̵á imónɨnɨ. 32Nionɨ eŋí̵ meání̵ nerɨ eŋá rɨpɨ nánɨ mɨxí̵ omeakí̵nɨnɨmɨnɨ. Eŋíná nionɨ aŋí̵ Damasɨkasɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ ŋweaŋáná mɨxí̵ ináyí̵ Aretasoyá kiapɨxo í̵á nɨxɨranɨro nánɨ xegí̵ sɨmɨŋí̵ wínarɨgí̵áyo ákɨŋá í̵wí nɨyonɨ awí nurára uŋɨnigɨnɨ. 33E e'agɨ negí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ wí nionɨ soxí̵ í̵áyo nɨnɨmiárɨrɨ gwí̵ nɨjárɨmáná ákɨŋá pí̵pí̵wí̵ wɨyimɨ dánɨ awayinɨ nɨmamówára nɨnɨpie'roro nánɨ oyá ámáyí̵ wí í̵á mɨnɨxegí̵awixɨnɨ.

Copyright information for `AAK