2 Corinthians 13

Íkwairɨrí̵ nɨwirí̵ná urɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

1Seyí̵ne' tí̵ŋí̵ e nánɨ rɨxa biau' bɨŋáonɨ ámɨ bɨ bɨmí̵árɨnɨ. Rɨxa nɨseaímearí̵ná xwɨyí̵á Bɨkwí̵yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵ rɨpɨ “Xwɨyí̵á nimɨxɨrí̵ná sɨŋwí̵ wɨnaróí̵á wau'ranɨ, wau' woranɨ, sopɨŋí̵ norónáyí̵, ‘Apɨ nepa rí̵a imónɨnɨ?’ yaiwipaxí̵rɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pimɨ nɨxí̵dɨrane xwɨyí̵á imɨxaní̵wárɨnɨ. 2Xámɨ nɨbɨmáná ámɨ rí̵wí̵yo nɨbɨrí̵ná íkwairɨrí̵ seaiŋápa agwɨ seyí̵ne' sɨnɨ mɨseaímeapa nerí̵ná segí̵ í̵wí̵ e'í̵áyo tí̵nɨ í̵wí̵ me'í̵á wínɨyí̵ne' tí̵nɨ nánɨ payí̵ nearɨ íkwairɨrí̵ seawáre'naparɨŋɨnɨ. Nionɨ ámɨ bɨ nɨbɨrí̵ná ámá í̵wí̵ yarɨgí̵áyí̵ sɨnɨ xe oe'poyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnɨmí̵ámanɨ. 3Seyí̵ne' dɨŋí̵ re yaiwiarɨŋagɨ nánɨ e emí̵árɨnɨ, “Nene ‘Kiraiso nepa Poromɨ dánɨ rarɨŋí̵rɨnɨ.’ yaiwianɨ nánɨ o e oneaíwapɨyinɨ.” yaiwiarɨŋagí̵a nánɨ e emí̵árɨnɨ. O píránɨŋí̵ owimɨxɨmɨnɨrɨ nerí̵ná samɨŋí̵ nɨwerɨ seaiarɨŋomanɨ. Eŋí̵ tí̵nɨ seaiarɨŋorɨnɨ. 4Eŋíná o samɨŋí̵ weŋáná íkí̵á yoxáí̵pámɨ yekwɨroárɨgí̵á aiwɨ Gorɨxoyá eŋí̵ eánɨŋí̵pimɨ dánɨ ámɨ sɨŋí̵ ŋweaŋorɨnɨ. Xí̵o tí̵nɨ nawínɨ ikárɨnɨŋwá eŋagɨ nánɨ eŋí̵ samɨŋí̵ weŋwáone aiwɨ seyí̵ne' tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨbɨrane píránɨŋí̵ seaimɨxanɨrɨ nerane'ná sɨŋo tí̵nɨ nawínɨ nɨkumɨxɨnɨrane imónɨŋwá eŋagɨ nánɨ eŋí̵ eánɨŋí̵ Gorɨxoyá tí̵nɨ seameaní̵wárɨnɨ.

5Seyí̵ne' woxɨnɨ woxɨnɨ “Nepa Kiraisomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋá wonɨrí̵anɨ? Mɨwɨkwí̵roarɨŋá wonɨrí̵anɨ?” nɨyaiwinɨrɨ iwamí̵ó iní̵ɨrɨxɨnɨ. Sewanɨŋí̵yí̵ne' woxɨnɨ woxɨnɨ sɨŋwí̵ ainenaxí̵dí̵ɨrɨxɨnɨ. “Jisasɨ Kiraiso tí̵nɨ mɨŋínɨŋwae'nerɨnɨ.” nɨyaiwinɨro sɨŋwí̵ mí nómɨxɨnɨro nɨjí̵á mimónɨpa reŋoɨ? E nɨsearɨrɨ aí sɨŋwí̵ nainenaxí̵dɨrí̵ná mɨwiáróí̵áyí̵ imónɨŋánáyí̵, “Kiraiso tí̵nɨ mɨŋínɨŋwae'nerɨnɨ.” nɨyaiwinɨro sɨŋwí̵ mí ómɨxɨnɨpaxí̵ menɨnɨ. 6E nɨsearɨrɨ aí nionɨ dɨŋí̵ re seaikwí̵moŋɨnɨ. Seyí̵ne' none sɨŋwí̵ nɨneanaxí̵dɨróná rɨxa mɨmɨwiárówáone imónɨŋagwɨ neanarɨŋoɨ. 7Seyí̵ne' sɨpí wí mepa oe'poyɨnɨrɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ seaurɨyarɨŋwárɨnɨ. Ámá wí re oneaiaiwípoyɨnɨrɨ, “Porowa Korinɨ ŋweáyo wáí̵ nurɨmerí̵ná wí mɨmɨwiárogí̵awixɨnɨ.” oneaiaiwípoyɨnɨrɨ seaurɨyarɨŋwámanɨ. “Porowa mɨwiárogí̵awixɨnɨ.” neaiaiwiarɨŋagí̵a aiwɨ seyí̵ne' naŋí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ epí̵rɨ nánɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ seaurɨyarɨŋwárɨnɨ. 8Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. None pí pí nerane'ná xwɨyí̵á nepaxɨŋí̵pimɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵ropa oe'poyɨnɨrɨ wí yarɨŋwáonemanɨ. Apimɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵ropaxí̵pɨnɨ yarɨŋwáonerɨnɨ. 9None eŋí̵ samɨŋí̵ neawe'agɨ aí seyí̵ne' eŋí̵ neánɨro Kiraisomɨ xí̵darɨŋagí̵a nɨseanɨrí̵ná yayí̵ yarɨŋwárɨnɨ. Seyí̵ne' yóí̵ oimóní̵poyɨnɨrɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ seaurɨyarɨŋwárɨnɨ. 10Ayí̵ rɨpɨ nánɨ agwɨ nionɨ seyí̵ne' tí̵nɨ mɨŋweá wí e dánɨ nɨŋweámáná payí̵ rɨna eaarɨŋɨnɨ. “Nionɨ segí̵ tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨbɨrí̵ná Gorɨxo ne'ní̵ tí̵ŋónɨŋí̵ oimónɨrɨ nimɨxɨŋí̵pimɨ dánɨ rí̵á tí̵ŋí̵ oseamemɨnɨ.” mɨnimónarɨŋagɨ nánɨ payí̵ rɨna nearɨ wí̵re'naparɨŋɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Gorɨxo ne'ní̵ tí̵ŋónɨŋí̵ oimónɨrɨ nɨnimɨxɨrí̵ná ámá xí̵omɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyo uyí̵nií̵ ume'wɨnɨgɨnɨrɨ nimɨxɨŋí̵manɨ. Eŋí̵nɨ wímɨxí̵wɨnɨgɨnɨrɨ nimɨxɨŋí̵rɨnɨ.

Yoparí̵pɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

11Negí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', yoparí̵ rɨpɨ nearí̵ná yayí̵ seawáre'naparɨŋɨnɨ. Seyí̵ne' yóí̵ oimónaneyɨnɨro anɨŋí̵ miní̵ ero nionɨ eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ seaiarɨŋápɨ arí̵á ókiarí̵ mónɨro dɨŋí̵ axí̵pimɨnɨ xí̵dɨro pɨyí̵á wero e'í̵rɨxɨnɨ. Seyí̵ne' e nerónáyí̵, Gorɨxo —O ámá nánɨ dɨŋí̵ sɨpí seainɨ nánɨ seaimɨxɨrɨ pɨyí̵á wepí̵rɨ nánɨ seaimɨxɨrɨ eŋorɨnɨ. O íníná dɨŋí̵ seakɨkayoní̵árɨnɨ. 12Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵rogí̵áyí̵ne' yayí̵ ninɨróná yayí̵ óí̵ eánení̵í̵rɨxɨnɨ. 13Gorɨxoyá ámá nionɨ tí̵nɨ re ŋweagí̵áyí̵ yayí̵ seawáre'naparɨŋoɨ. 14“Seyí̵ne' nɨyí̵ne'nɨ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso wá seawianɨrɨ Gorɨxo dɨŋí̵ sɨpí seairɨ oyá kwíyí̵pɨ nawínɨ seakumɨxárɨrɨ e'wɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

Copyright information for `AAK