2 Corinthians 3

“Xwɨyí̵á sɨŋí̵ re'roárɨnɨŋí̵pɨ nánɨ wáí̵ wurɨmeiarɨŋwáonerɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Nionɨ e seararɨŋagɨ nánɨ seyí̵ne' “Porowa ámɨ rɨxa weyí̵ mearɨnarɨŋoɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? Oweoɨ, seyí̵ne' none wáí̵ nɨrɨmerane'ná yarɨŋwápɨ nánɨ nɨjí̵á imónɨpí̵rɨ nánɨ ámá wí seáyɨ e nɨneamí̵eyoaro “Porowa wáí̵ nɨrɨmerí̵ná imɨrɨŋí̵ mɨyarɨgí̵áwarɨnɨ.” nɨrɨro payí̵ wɨna neaeaiarɨgí̵onemanɨ. Ámá wí enɨ none yarɨŋwápɨ nánɨ nɨjí̵á imónɨpí̵rɨ nánɨ seyí̵ne' “Porowa e yarɨgí̵áwarɨnɨ.” nɨrɨro payí̵ wɨna neaeaiarɨgí̵onemanɨ. Wa nánɨ e nɨrɨro payí̵ weaipaxí̵ aiwɨ none nánɨ wí e nɨrɨrɨ payí̵ neaeaipaxí̵manɨ. 2Payí̵ “Porowa e imónɨgí̵áwarɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pí̵nɨŋí̵ seyí̵ne' rɨxa imónɨŋoɨ. Negí̵ payí̵nɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ne' negí̵ mimáyo tɨnɨŋagwɨ nánɨ wí peá seamopaxí̵yí̵ne'manɨ. Payí̵nɨŋí̵ seyí̵ne' imónɨgí̵ápɨ ámá ní̵nɨ nɨjí̵á nimónɨro í̵á roarɨgí̵á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 3Payí̵nɨŋí̵ seyí̵ne' imónɨgí̵ápɨ sɨwá re'nɨŋí̵ inarɨgí̵árɨnɨ. Kiraiso xewanɨŋo nɨrɨrɨ eaŋí̵pí̵nɨŋí̵ imónɨŋwɨnɨ. Sɨwá e'nɨŋí̵ inarɨgí̵árɨnɨ. None seare'wapɨyiŋwápimɨ dánɨ Kiraiso payí̵ seyí̵ne' imónɨgí̵ápí̵nɨŋí̵ nearí̵ná iniɨgí̵ rí̵wamɨŋí̵ eánarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ meá Ŋwí̵á anɨŋí̵ sɨŋí̵ imónɨŋoyá kwíyí̵pɨ tí̵nɨ seaeaŋí̵rɨnɨ. Moseso tí̵ŋíná Gorɨxo ŋwí̵ ikaxí̵ nurɨrí̵ná sí̵ŋáyo eaŋí̵pánɨŋí̵ meá ámáyí̵ne'yá dɨŋí̵pimɨ seaeaŋí̵rɨnɨ.

4None Kiraisoyá dɨŋí̵yo dánɨ Gorɨxo nánɨ dɨŋí̵ sí̵ŋá neaeánarɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 5“Newanɨŋone imónɨŋwápimɨ dánɨ wáí̵ rɨmeapaxí̵ imónɨŋwɨnɨ.” wí yaiwinɨpaxonemanɨ. Wáí̵ rɨmepaxí̵ imónɨŋwápɨ, ayí̵ Gorɨxo neaimɨxɨŋí̵pimɨ dánɨnɨ e imónɨŋwɨnɨ. 6O ámɨ sɨŋí̵ bɨ “E nɨseaiimí̵árɨnɨ.” nɨrɨrɨ re'roárɨnɨŋí̵pɨ wáí̵ nurɨmeipaxí̵ imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ neaimɨxɨŋí̵rɨnɨ. Sɨŋí̵ re'roárɨnɨŋí̵ apɨ ámá ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ nɨxí̵dɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ onɨxí̵dí̵poyɨnɨrɨ re'roárɨnɨŋí̵pɨmanɨ. Kwíyí̵pɨ nipemeámɨ neawarɨŋí̵pimɨ dánɨ onɨxí̵dí̵poyɨnɨrɨ re'roárɨnɨŋí̵pɨrɨnɨ. Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ ámá “Xɨxenɨ oxí̵daneyɨ.” nɨyaiwiro aí apimɨ wiaíkiarɨgí̵a eŋagɨ nánɨ pemɨxarɨŋí̵rɨnɨ. E nerɨ aí xegí̵ kwíyí̵pɨ ámáyo dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵pɨ sɨxí̵ umímoarɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ xwɨyí̵á sɨŋí̵ re'roárɨnɨŋí̵pɨ nánɨ wáí̵ nurɨmeipaxí̵ imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ neaimɨxɨŋí̵rɨnɨ.

Sɨŋí̵ re'roárɨnɨŋí̵pɨ xámɨ re'roárɨnɨŋí̵pimɨ seáyɨ e wimónɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

7Gorɨxo xegí̵ ŋwí̵ ikaxí̵pɨ sí̵ŋá piáráyo akɨreŋí̵ nɨperɨ nɨŋwɨrárɨrɨ Isɨrerɨyo mɨnɨ wíáná wí̵á xí̵o pɨrɨpɨrí̵ nerɨ ókímɨxarɨŋí̵pɨ enɨ sɨŋánɨ wimónɨŋɨnigɨnɨ. Apɨ Mosesomɨ wí̵á wókímɨxáná oyá sí̵mɨmaŋí̵ xwɨní̵á eaŋɨnigɨnɨ. Xwɨní̵á o eaŋí̵pɨ awayinɨ awayinɨ neayɨpoáa warɨŋagɨ aí axíná sɨnɨ eŋí̵ tí̵nɨ xwɨní̵á eaarɨŋagɨ nánɨ arí̵owa sɨŋwí̵ mɨmɨŋí̵ winarɨŋagɨ nánɨ sɨŋwí̵ mɨwɨnɨpaxí̵ imónagí̵árɨnɨ. Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵ apɨ, ámá pemɨxarɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ uráráná Gorɨxoyá wí̵á pɨrɨpɨrí̵ nerɨ ókímɨxarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ enɨ sɨŋánɨ imónɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ 8“Xwɨyí̵á sɨŋí̵ re re'roárɨnɨŋí̵ ‘Kwíyí̵pɨ ámae'ne ananɨ nɨneaaínɨrɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ tí̵ŋwae'ne neaimɨxɨpaxí̵rɨnɨ.’ rɨnɨŋí̵pɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ wiárí̵ nɨmu'rorɨ wí̵á mókímɨxɨpaxí̵ imónɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? 9Xámɨ re'roárɨnɨŋí̵pɨ —Apimɨ dánɨ ámá aní̵nɨpí̵rí̵a nánɨ xwɨyí̵á meárɨnarɨgí̵ápɨrɨnɨ. Apɨ awiaxí̵ imónagí̵ aiwɨ sɨŋí̵ re'roárɨnɨŋí̵pɨ —Apimɨ dánɨ Gorɨxo “Ámá we' rónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.” rárɨní̵a nánɨ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ xámɨ re'roárɨnɨŋí̵pimɨ seáyɨ e nɨwimónɨrɨ aga awiaxí̵ imónɨnɨ. 10Re rɨpaxí̵rɨnɨ, “Xámɨ re'roárɨnɨŋí̵pɨ awiaxí̵ aiwɨ sɨŋí̵ re'roárɨnɨŋí̵pɨ sogwí̵yo uyí̵wí̵ mɨxáróáná peá unarɨŋí̵pa peá umɨxɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ rɨxa supɨkínárɨŋagí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵rɨnɨ.” rɨpaxí̵rɨnɨ. 11Ayí̵ rɨpɨ nánɨ e rɨpaxí̵rɨnɨ. Xwɨyí̵á xámɨ re'roárɨnɨŋí̵pɨ —Apɨ opínagwí̵á neayɨpoáa warɨŋí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ awiaxí̵ imónagí̵ aiwɨ xwɨyí̵á sɨŋí̵ re'roárɨnɨŋí̵pɨ —Apɨ yaxwí̵ mɨre'roárɨní̵ anɨŋí̵ re'roárɨnɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ awiaxí̵ nimónɨrɨ xámɨ imónɨŋí̵pimɨ aga wiárí̵ seáyɨ e mu'rónɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

12None “Xwɨyí̵á sɨŋí̵ re'roárɨnɨŋí̵pɨ wí neayɨpoáa uní̵a menɨnɨ.” nɨyaiwirane dɨŋí̵ sí̵ŋá neaeání̵agɨ nánɨ wáí̵ nɨrɨmerane'ná ayá igigí̵ bɨ me' rɨmearɨŋwárɨnɨ. 13None Moseso yagí̵pa wí yarɨŋwáonemanɨ. O re yagorɨnɨ. Xegí̵ sí̵mɨmaŋí̵yo dánɨ xwɨní̵á eaŋí̵pɨ neayɨpoáa warí̵ná gí̵ Isɨrerɨyí̵ sɨŋwí̵ mɨnanɨpa oe'poyɨnɨrɨ sí̵mɨmaŋí̵yo rapɨrapí̵ axɨmí̵ó bɨ tí̵nɨ rɨtí̵ inagí̵rɨnɨ. 14E seararɨŋagɨ aiwɨ wigí̵ dɨŋí̵ wakɨsí̵ inagí̵árɨnɨ. Ai sí̵á rɨyi tí̵ŋí̵ e nánɨ gínɨ gíná xwɨyí̵á xámɨ re'roárɨnɨŋí̵pɨ í̵á uroíáná rapɨrapí̵ axɨmí̵ó axí̵pɨ tí̵ní̵nɨŋí̵ wigí̵ dɨŋí̵yo sɨnɨ ɨkwarɨmoárɨnɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ wigí̵ dɨŋí̵yo sɨnɨ ɨkwárɨmoárɨnɨnɨ. Ámá Kiraiso tí̵nɨ nawínɨ nikárɨnɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ rapɨrapí̵ axɨmí̵ópɨ Gorɨxo yípɨmoarɨŋí̵rɨnɨ. 15E nerɨ aí gí̵ Isɨrerɨyí̵ gínɨ gíná eŋíná dánɨ sí̵á rɨyi tí̵ŋí̵ e nánɨ ŋwí̵ ikaxí̵ Moseso eaŋí̵pɨ í̵á nɨrorí̵ná rapɨrapí̵ axɨmí̵ó bɨ sɨnɨ wigí̵ dɨŋí̵yo ɨkwarɨmoárɨnɨnɨ. 16Sɨnɨ wigí̵ dɨŋí̵yo ɨkwarɨmoárɨnɨŋagɨ aiwɨ Ámɨnáo tí̵ámɨnɨ nɨkɨnɨmónɨrɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorí̵náyí̵, rapɨrapí̵ wigí̵ dɨŋí̵yo ɨkwarɨmoárɨnɨŋí̵pí̵nɨŋí̵ yípɨmónarɨgí̵árɨnɨ. 17Ámɨná tí̵ámɨnɨ kɨnɨmónɨpí̵rí̵o, ayí̵ Gorɨxoyá kwíyí̵pɨrɨnɨ. O xwɨyí̵á sɨŋí̵ nɨre'roárɨrí̵ná kwíyí̵ apɨ nánɨ re'roárɨŋí̵rɨnɨ. Ámɨnáoyá kwíyí̵ apɨ ámá gɨyo nɨwaínɨrí̵náyí̵, ayí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ dánɨ áxeŋwarí̵ minɨgí̵áyí̵ imónɨpaxí̵rɨnɨ. 18Ayɨnánɨ Ámɨnáomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋwá nɨnenenɨ xí̵o imónɨŋí̵pɨ nánɨ sɨwánɨŋí̵ nɨwinɨrane'ná negí̵ sí̵mɨmaŋí̵ rɨtí̵ bɨ minɨŋagɨ nánɨ wí̵á Ámɨnáo ónarɨŋí̵pɨ negí̵ sí̵mɨmaŋí̵yo dánɨ xwɨní̵ánɨŋí̵ weámɨxarɨŋí̵rɨnɨ. E nerí̵ná nene wí̵á xí̵o seáyɨ e nimónɨrɨ ónarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ imónaní̵wá nánɨ wí̵á ámɨ bɨ ámɨ bɨ nógánɨŋí̵ warɨŋwɨnɨ. Ámɨnáo ayí̵ kwíyí̵pɨrɨnɨ. Apimɨ dánɨ xí̵o imónɨŋí̵pí̵nɨŋí̵ nimóga warɨŋwɨnɨ.

Copyright information for `AAK