2 Corinthians 4

“Wáí̵ urarɨŋwápimɨ dánɨ Gorɨxo wí̵á wókímɨxarɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Ayɨnánɨ Gorɨxo wá nɨneawianɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ xí̵o imónɨŋí̵pɨ nánɨ ámáyo sɨwánɨŋí̵ winí̵wanɨgɨnɨrɨ nearí̵peáagɨ nánɨ sɨnɨ anɨŋí̵ ayá rí̵á neawearɨnɨ. E nerɨ aí ámá ayá neainɨnɨgɨnɨrɨ ínɨmɨ yarɨgí̵ápɨ wí “Ananɨ oyaneyɨ.” rarɨŋwámanɨ. Ináyí̵nɨŋí̵ nimónɨrɨ yapí̵ owiepɨsaneyɨnɨrɨ wí yarɨŋwámanɨ. Xwɨyí̵á Gorɨxoyápɨ enɨ nɨrɨrane'ná naíroayirɨ nerɨ rarɨŋwámanɨ. Apɨ apɨ mepa nerane sa xwɨyí̵á nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ sɨŋánɨ wí̵á rókiamoarɨŋagwɨ ámá e sɨŋwí̵ nɨneanɨróná “Awa apánɨ yarɨŋoɨ.” neaiaiwipí̵rí̵a nánɨ Gorɨxoyá sɨŋwí̵ neanɨŋe dánɨ e yarɨŋwárɨnɨ. Xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵ none wáí̵ urarɨŋwápɨ rɨtí̵nɨŋí̵ nɨwinɨrí̵náyí̵, sa ámá aní̵nanɨro yarɨgí̵áyo rɨtí̵nɨŋí̵ winarɨŋí̵rɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ rɨtí̵nɨŋí̵ winarɨŋí̵rɨnɨ. Xwɨyí̵á Kiraiso —O pí pí Gorɨxo imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ axí̵pɨ imónɨŋorɨnɨ. Xwɨyí̵á o wá nɨneawianɨrɨ seáyɨ e imónɨŋí̵ neaiiŋí̵pɨ wí̵á neaókímɨxarɨŋí̵rɨnɨ. Xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵ apɨ nánɨpɨ ámá Kiraisomɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵ró aní̵nanɨro nánɨ yarɨgí̵áyo wí̵á mɨwókímɨxɨpa oenɨrɨ wigí̵ ŋwí̵á imónɨŋo —O, ayí̵ oborɨnɨ. O dɨŋí̵ pí̵rɨpí̵rí̵ wiŋí̵ eŋagɨ nánɨ xwɨyí̵á apɨ rɨtí̵nɨŋí̵ winarɨŋí̵rɨnɨ. None wáí̵ nurɨrane'ná newanɨŋone seáyɨ e oimónaneyɨnɨrɨ nánɨ wáí̵ urarɨŋwámanɨ. Jisasɨ Kiraiso nánɨ “Negí̵ Ámɨnáorɨnɨ.” urɨrane none nánɨ “Jisasomɨ xí̵darɨŋwá eŋagɨ nánɨ segí̵ se'náíwane'nɨŋí̵ nimónɨrane omɨŋí̵ seaiiarɨŋwáone imónɨŋwɨnɨ.” urɨrane yarɨŋwárɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ e yarɨŋwárɨnɨ. Gorɨxo —O amɨpí ní̵nɨ iwamí̵ó nimɨxɨrí̵ná “Sí̵á yɨkiárɨŋí̵pɨ wí̵á oónɨnɨ.” rɨŋorɨnɨ. Rɨpɨ yarɨŋo, ayí̵ enɨ axorɨnɨ. O wá nɨneawianɨrɨ seáyɨ e neaiiŋí̵pɨ —Apɨ Kiraisoyá sí̵mɨmaŋí̵yo dánɨ xwɨní̵ánɨŋí̵ neaeámɨxarɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ nánɨ nɨjí̵á oimóní̵poyɨnɨrɨ negí̵ dɨŋí̵yo wí̵á neaókímɨxɨŋí̵rɨnɨ. E neaiiŋo, ayí̵ axo eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

“Xeanɨŋí̵ neaímeaarɨŋagɨ aí wáí̵ ranɨ nánɨ sɨnɨ ayá rí̵á neawearɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Wáí̵ nurɨmeíí̵rɨxɨnɨrɨ nearí̵peaŋí̵pɨ, ayí̵ ayá tí̵ŋí̵pí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ tí̵ŋwáone eŋí̵ meání̵ xwárí̵á sɨxí̵ xwí̵á tí̵nɨ imɨxɨnɨŋí̵nɨŋí̵ nimónɨrane samɨŋí̵ imónɨŋwáonerɨnɨ. Ámá arí̵á nɨneairóná re yaiwipí̵rɨ nánɨ e imónɨŋwáonerɨnɨ, “Eŋí̵ eánɨŋí̵ seáyɨ e imónɨŋí̵ xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pimɨ dánɨ neaímeáí̵pɨ wáí̵ rɨmearɨgí̵áwayámanɨ. Sa Gorɨxoyárɨnɨ.” yaiwipí̵rɨ nánɨ samɨŋí̵ e imónɨŋwáonerɨnɨ. Xeanɨŋí̵ xɨxegí̵nɨ neaikárarɨŋagɨ aiwɨ sumínɨŋí̵ imónɨŋwáonemanɨ. Waíná neaímeáí̵pɨ nánɨ ududí̵ neainarɨŋagɨ aiwɨ negí̵ dɨŋí̵ anɨŋí̵ nɨyoámɨga mɨneauŋonerɨnɨ. Ámá wí mɨxí̵ neaxí̵dowárí̵agí̵a aiwɨ Gorɨxo wí neaiepɨsamoarɨŋonemanɨ. Iwaŋí̵ nɨneaearɨ neatí̵agí̵a aiwɨ anɨŋí̵ eanɨramorɨ wearɨŋwáonemanɨ. 10 Íníná wáí̵ nɨrɨmerane'ná rɨpɨ nɨyaiwirane yarɨŋwáonerɨnɨ, “Negí̵ Jisasomɨ pɨkigí̵ápa none enɨ nɨneapɨkirí̵náyí̵, ananɨrɨnɨ.” nɨyaiwirane yarɨŋwáonerɨnɨ. Ámáyí̵ none e yarɨŋagwɨ sɨŋwí̵ nɨneanɨróná “Jisaso nɨperɨ aiwɨ ámɨ sɨŋí̵ nimónɨrɨ ŋweaŋagɨ nánɨ rí̵a yarɨŋoɨ?” yaiwipí̵rɨ nánɨ apɨ e yarɨŋwáonerɨnɨ. 11 Íníná xwí̵á tí̵yo amɨ gɨmɨ nemerane'ná Jisasomɨ xí̵darɨŋwáone eŋagɨ nánɨ yoí̵ mayí̵ nimónɨrane emearɨŋwárɨnɨ. Ámáyí̵ wará pepaxí̵ tí̵ŋí̵ imónɨŋwáone yoí̵ mayí̵ nimónɨrɨ yarɨŋagwɨ nɨneanɨróná “Jisaso ámɨ sɨŋí̵ nimónɨrɨ aŋí̵namɨ ŋweaŋagɨ nánɨ rí̵a yarɨŋoɨ?” yaiwipí̵rɨ nánɨ e nimónɨrɨ emearɨŋwárɨnɨ. 12 Ayɨnánɨ rɨpɨ rɨpaxí̵rɨnɨ, “None wáí̵ nɨrɨmerane'ná nɨneaxeanɨpaxí̵ imónɨŋwáonerɨnɨ. E nerɨ aí e imónɨŋwápimɨ dánɨ seyí̵ne' rɨxa dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ tí̵gí̵áyí̵ne' imónɨŋoɨ.” rɨpaxí̵rɨnɨ.

13 Ámá wo, Bɨkwí̵yo dánɨ “Nionɨ Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ nánɨ ámáyo urɨŋanigɨnɨ.” rɨnɨŋo dɨŋí̵ wɨkwí̵roagí̵pa none enɨ axí̵pɨ e wɨkwí̵roarɨŋwáonerɨnɨ. Ayɨnánɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorane nánɨ xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ ámáyo wáí̵ urarɨŋwárɨnɨ. 14 Nɨjí̵á re imónɨŋagwɨ nánɨ wáí̵ urarɨŋwárɨnɨ. Ámɨná Jisaso xwárɨpáyo dánɨ owiápí̵nɨmeanɨrɨ sɨŋí̵ wimɨxɨŋo none enɨ xí̵omɨ sɨŋí̵ wimɨxɨŋí̵pa axí̵pɨ sɨŋí̵ nɨneaimɨxɨrɨ seyí̵ne' tí̵nɨ nawínɨ gwiaumí̵ nɨneairɨ Jisaso tí̵ŋí̵ e neawárɨní̵árɨnɨ. Nɨjí̵á e imónɨŋagwɨ nánɨ wáí̵ urarɨŋwárɨnɨ. 15 Ayí̵ seyí̵ne' naŋí̵ oseaiianeyɨnɨrɨ nánɨ yoí̵ mayí̵ imónɨrane neaxeanɨpaxí̵ imónɨrane yarɨŋwárɨnɨ. Ámá Gorɨxoyá xí̵o wá nɨwianɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ sayá nimóga nuróná ayí̵ omɨ yayí̵ ayá wí nɨwie'ra warɨgí̵ápimɨ dánɨ “Gorɨxo seáyɨ e imónɨŋorí̵anɨ?” wiaiwipaxí̵ imóní̵wɨnɨgɨnɨrɨ yoí̵ mayí̵ imónɨrane neaxeanɨpaxí̵ imónɨrane yarɨŋwárɨnɨ.

“Aŋí̵namɨ dánɨ neaímeaní̵ápɨ sí̵mɨmaŋí̵ e nɨtɨnɨrane nánɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ ínarɨŋwárɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

16 None apɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorane nánɨ Kiraiso nánɨ wáí̵ uranɨ nánɨ sɨnɨ ayá rí̵á neawearɨnɨ. Negí̵ warápɨ xeanɨŋí̵ neaímeaarɨŋí̵pimɨ dánɨ rɨxa sɨpí nimóga warɨŋagɨ aí dɨŋí̵pɨnɨ sí̵á ayí̵ ayo sɨŋí̵ bɨ sɨxí̵ ínarɨŋí̵rɨnɨ. 17 Ayí̵ rɨpɨ nánɨ sí̵á ayí̵ ayo negí̵ dɨŋí̵pɨ sɨŋí̵ bɨ sɨxí̵ ínarɨŋí̵rɨnɨ. Xeanɨŋí̵ agwɨ ríná neaímeáí̵pimɨ xwámámí̵ nɨwie'ra u'wáyí̵ nánɨ Gorɨxo yeáyí̵ nɨneayimɨxemearí̵ná seáyɨ e imónɨŋí̵pɨ neaiiní̵árɨnɨ. Apɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorane'ná “Xeanɨŋí̵ none neaímeaarɨŋí̵pɨ axíná ná bɨní̵nɨŋí̵ neaímearɨ onɨmiápiánɨŋí̵ neaímearɨ yarɨŋí̵rí̵anɨ?” nɨyaiwirane peayí̵ wianarɨŋwárɨnɨ. “Sa sɨpí agwɨ ríná neaímeaarɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ arí̵á ikeamopaxí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ Gorɨxo naŋí̵ neaiiní̵ámanɨ. Ámɨ wiárí̵ imónɨŋí̵ bɨ tí̵nɨ neaiiní̵árɨnɨ.” yaiwiarɨŋwárɨnɨ. 18 Ayí̵ sɨpí agwɨ ríná neaímeaarɨŋí̵pɨ —Apɨ sɨŋwí̵ tí̵nɨ sɨŋwí̵ wɨnɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apimɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrane'ná e yaiwiarɨŋwámanɨ. Amɨpí rí̵wí̵yo Gorɨxo yeáyí̵ nɨneayimɨxemearí̵ná neaímeaní̵ápɨ —Apɨ agwɨ nene sɨŋwí̵ tí̵nɨ sɨŋwí̵ wɨnɨpaxí̵ mimónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ sí̵mɨmaŋí̵ e nɨtɨnɨrí̵ná e yaiwiarɨŋwárɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Sɨŋwí̵ tí̵nɨ agwɨ ríná wɨnarɨŋwápɨ anɨŋí̵ marí̵áɨ bɨ onɨmiápɨ imónɨní̵árɨnɨ. E nerɨ aí agwɨ ríná sɨŋwí̵ tí̵nɨ mɨwɨnarɨŋwápɨ íníná anɨŋí̵ imónɨní̵á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

Copyright information for AAK