2 Corinthians 5

“Wará sɨŋí̵ imónaní̵wápɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorɨŋí̵pimɨ dánɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ ínarɨŋwárɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Nene nɨjí̵á re imónɨŋagwɨ nánɨ rí̵wí̵yo neaímeaní̵ápɨ sí̵mɨmaŋí̵ e tɨnɨŋwɨnɨ. Xwí̵á tí̵yo nɨŋwearane'ná sení̵á aŋí̵yo ŋweaarɨŋwápɨ —Ayí̵ negí̵ warápɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Nɨperane negí̵ warápɨ rɨxa nɨpɨneamioarí̵nɨŋí̵ nerí̵ná negí̵ dɨŋí̵pɨ sɨxí̵ ínaní̵wá nánɨ aŋí̵ Gorɨxo neaimɨxɨyiŋí̵ wiwánɨŋí̵ imónɨnɨ. Wará apɨ ámá imɨxɨgí̵ámanɨ. Gorɨxo imɨxɨŋí̵ eaŋagɨ nánɨ aŋí̵namɨ íníná anɨŋí̵ miní̵ imónɨní̵ápɨrɨnɨ. 2Wará agwɨ ríná negí̵ dɨŋí̵pɨ sɨxí̵ ínɨŋwápimɨ sɨnɨ sɨxí̵ nínɨrane xwí̵á tí̵yo nɨŋwearane'ná wará sɨŋí̵ aŋí̵namɨ imónɨŋí̵ negí̵ dɨŋí̵pɨ sɨxí̵ wínaní̵wápimɨ owínaneyɨnɨrɨ nánɨ yeyí̵nɨŋí̵ nɨrɨrane ŋweaŋwɨnɨ. 3Wará sɨŋí̵pimɨ negí̵ dɨŋí̵pɨ sɨxí̵ nɨwínɨrane'ná wará mayí̵ nimónɨrane dɨŋí̵pɨnɨ mɨŋweapa yaní̵wá eŋagɨ nánɨ apimɨ sɨxí̵ owínaneyɨnɨrɨ yeyí̵nɨŋí̵ rarɨŋwárɨnɨ. 4Wará agwɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ ínɨŋwápimɨ sɨnɨ nínɨrane'ná wará saŋí̵ neaunarɨŋagɨ nánɨ yeyí̵nɨŋí̵ rarɨŋwárɨnɨ. Dɨŋí̵pɨnɨ nimónɨrɨ oŋweaaneyɨnɨrɨ mɨrarɨŋwɨnɨ. Ayí̵ wará nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ nɨpepaxí̵ imónɨŋí̵pimɨ rɨtí̵ ení̵a nánɨ wará aŋí̵namɨ imónɨŋí̵pimɨ sɨxí̵ nɨwínɨrane oŋweaaneyɨnɨrɨ yeyí̵nɨŋí̵ rarɨŋwárɨnɨ. 5Wará sɨŋí̵pimɨ sɨxí̵ wínaní̵wá nánɨ neaipɨmoŋo, ayí̵ Gorɨxorɨnɨ. O “Wará sɨŋí̵pimɨ sɨxí̵ wínaní̵wá nánɨ rɨxa neaipɨmoáriŋenerí̵anɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ xegí̵ kwíyí̵pɨ nɨneaiapɨrɨ ikɨyiŋí̵nɨŋí̵ neaiárɨŋí̵rɨnɨ. 6Ayɨnánɨ pí pí xeanɨŋí̵ neaímeaarɨŋagɨ aiwɨ dɨŋí̵ e nɨmorɨŋí̵pimɨ dánɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ níga warɨŋwárɨnɨ. Nene nɨjí̵árɨnɨ. Sɨnɨ wará xwí̵á tí̵yo nɨŋwearí̵ná imónɨŋwápimɨ sɨxí̵ nínɨrane'ná Ámɨnáo tí̵ŋí̵ e mɨŋweaŋwɨnɨ. 7Omɨ negí̵ sɨŋwí̵ tí̵ tí̵nɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ bɨ eŋí̵ sɨxí̵ nínɨrane me' sa dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨŋí̵pimɨ dánɨ eŋí̵ sɨxí̵ nínɨrane yarɨŋagwɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 8“Sɨnɨ wará urí̵ epaxí̵ imónɨŋí̵ rɨpimɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ nɨwínɨrane wáí̵ raní̵wá nánɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ ínɨŋwɨnɨ.” nɨsearɨrɨ aí negí̵ dɨŋí̵pɨ wará rɨpimɨ dánɨ nɨyoámɨga nurɨ Ámɨnáo tí̵ŋí̵ e oŋweanɨrɨ aga neaimónarɨŋí̵rɨnɨ. 9Ayɨnánɨ xí̵o tí̵ŋí̵ e ŋweaaní̵wáínáranɨ, sɨnɨ xí̵o tí̵nɨ mɨŋweá xwí̵á tí̵yo nɨŋwearane'náranɨ, “E e'wanɨgɨnɨ.” yaiwiarɨŋwápɨ, ayí̵ rɨpɨrɨnɨ, “Xí̵o yayí̵ winɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨnɨ e'wanɨgɨnɨ.” 10Ayí̵ rɨpɨ nánɨ e yaiwiarɨŋwárɨnɨ. Kiraiso ámá nɨyonɨ sɨŋwí̵ mí ómómɨxɨmí̵ nerí̵ná nɨnenenɨ enɨ sɨŋwí̵ mí ómómɨxɨmí̵ neainí̵á eŋagɨ nánɨ xí̵oyá sí̵mɨmaŋí̵ tí̵ŋí̵ e dánɨ e'í̵ roaní̵wárɨnɨ. Xwí̵á tí̵yo nɨŋwearí̵ná winɨ wine naŋí̵ imónɨŋí̵pɨranɨ, sɨpí imónɨŋí̵pɨranɨ, eŋwápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ pɨrí̵ neamamoní̵á eŋagɨ nánɨ sɨnɨ xwí̵á tí̵yo nɨŋwearane'ná “Xí̵o yayí̵ winɨpaxí̵pɨ e'wanɨgɨnɨ.” yaiwiarɨŋwárɨnɨ.

“Ámá sɨŋí̵nɨŋí̵ imónɨŋwɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

11Nene “Ámɨná Jisaso sɨŋwí̵ mí ómómɨxɨmí̵ neainí̵árɨnɨ.” nɨyaiwirɨ nɨjí̵á e nimónɨrane nánɨ wáyí̵ neainarɨŋí̵rɨnɨ. Ayɨnánɨ ámá nɨkɨnɨmónɨro omɨ dɨŋí̵ owɨkwí̵rópoyɨnɨrɨ wáí̵ nurɨmerane'ná píránɨŋí̵ arí̵áyo nure'móa warɨŋwárɨnɨ. Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ rɨxa sɨŋánɨ piaumɨmí̵ inɨŋagwɨ nánɨ o none yarɨŋwá nɨpɨnɨ nánɨ xɨxenɨ nɨjí̵á imónɨnɨ. Seyí̵ne' enɨ none nánɨ dɨŋí̵ nɨmoróná re oneaiaiwípoyɨnɨrɨ dɨŋí̵ wikwí̵moŋwɨnɨ, “Porowa dɨŋí̵ ínɨmɨ nɨkwí̵rónɨmáná mɨyarɨgí̵árɨnɨ. Wigí̵ yarɨgí̵ápɨ wí ínɨmɨ mimóní̵ nɨpɨnɨ sɨŋánɨ piaumɨmí̵ rí̵a inɨnɨ?” oneaiaiwípoyɨnɨrɨ dɨŋí̵ wikwí̵moŋwɨnɨ. 12None e searí̵agwɨ nánɨ “Porowa rɨxa apɨ mimónɨgí̵áwa eŋagɨ nánɨ ámɨ weyí̵ mearɨnarɨŋoɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? Oweoɨ, wí e mɨyarɨŋwɨnɨ. Sa seyí̵ne' none yarɨŋwápɨ nánɨ rɨxa nɨjí̵á xɨxenɨ nimónɨmáná rɨpɨ oe'poyɨnɨrɨ seararɨŋwɨnɨ. Seyí̵ne' ámá wí tí̵nɨ —Ámá sɨŋwí̵ manɨgí̵e dánɨ yarɨgí̵ápɨ nánɨ dɨŋí̵ mamó sa ámá sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨnɨ yarɨgí̵ápɨ nánɨ “Naŋí̵ imónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.” moarɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Seyí̵ne' ámá dɨŋí̵ e moarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ xwɨyí̵á nɨrɨnɨróná none mɨxí̵ nɨneameakí̵nɨro wa none nánɨ xeŋwí̵ rarɨgí̵ápɨ oyaŋípoyɨnɨrɨ seararɨŋwɨnɨ. 13Ámá wí “Porowa majɨmají̵á nikárɨnɨro yarɨgí̵áwarɨnɨ.” rarɨgí̵ápɨ “Ayí̵ neparɨnɨ.” nɨseaimónɨrí̵náyí̵, re yaiwíí̵rɨxɨnɨ, “Sa Gorɨxomɨ oxí̵daneyɨnɨrɨ nero nánɨ e rí̵a imónɨŋoɨ?” yaiwíí̵rɨxɨnɨ. “Porowa dɨŋí̵ píránɨŋí̵ í̵á nɨxɨrɨmáná yarɨŋoɨ.” nɨseaimónɨrí̵náyí̵, “Awa nene arɨrá neaipí̵rí̵a nánɨ e rí̵a imónɨŋoɨ?” yaiwíí̵rɨxɨnɨ. 14Pípɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorɨŋí̵pimɨ dánɨ nɨpí̵reánɨrɨ yarɨŋwámanɨ. Kiraiso wá nɨneawianɨrɨ neaiiŋí̵pɨ nánɨnɨ dɨŋí̵ nɨmorɨŋí̵pimɨ dánɨ nɨpí̵reánɨrɨ xámɨ sɨpí ne'ra wagwápɨ pí̵nɨ nɨwiárɨrɨ yarɨŋwárɨnɨ. O nɨperí̵ná ámá ní̵nɨ nánɨ wayí̵á peŋí̵ eŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ re yaiwiárɨŋwɨnɨ, “Apimɨ dánɨ ámá ní̵nɨ nɨperí̵nɨŋí̵ rí̵a egí̵awixɨnɨ?” yaiwiárɨŋwɨnɨ. 15Ayí̵ ámá dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵pɨ tí̵gí̵áyí̵ wiwanɨŋí̵yí̵ nánɨnɨ dɨŋí̵ nɨmónɨro nɨmenɨro me' arɨrá winí̵a nánɨ nɨpe'máná ámɨ wiápí̵nɨmeaŋo xí̵o nánɨnɨ dɨŋí̵ nɨmoro e'í̵rɨxɨnɨrɨ ámá ní̵nɨ nánɨ wayí̵á peŋɨnigɨnɨ.

16Ayɨnánɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋwá ríná dánɨ ámá womɨ sɨŋwí̵ mí nɨwómɨxɨrane “E imónɨŋorí̵anɨ?” nɨwiaiwirí̵ná warárímɨnɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrane mí wómɨxarɨŋwámanɨ. Ayí̵ neparɨnɨ. Xámɨ none Kiraisomɨ sɨŋwí̵ mí nɨwómɨxɨrane'ná warárímɨnɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrane “Nɨpɨkwɨnɨ meŋorɨnɨ.” nɨwiaiwirane aí agwɨ sɨnɨ wí e sɨŋwí̵ mí nɨwómɨxɨrane yaiwiarɨŋwámanɨ. 17Ámá go go Kiraiso tí̵nɨ nawínɨ nikárɨnɨrí̵ná ámá sɨŋí̵ wónɨŋí̵ imónɨnɨŋoɨ. Ai, e nimónɨrí̵ná sɨpí xámɨ imónagí̵pɨ rɨxa naní̵nɨrɨ sɨŋí̵ bɨ imónɨnɨŋoɨ.

“Ámá ní̵nɨ ámɨ xí̵o tí̵nɨ gwiaumí̵ inɨpí̵rɨ nánɨ wimɨxɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

18Ámá sɨŋí̵ imónɨŋwápɨ nánɨ mí̵kí̵ ikiŋo, ayí̵ Gorɨxorɨnɨ. O Kiraiso neaiiŋí̵pimɨ dánɨ nɨyopɨyárɨmáná xí̵omɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ wiarɨŋwae'ne ámɨ ámá xí̵oyá imónanɨ nánɨ neaimɨxɨŋí̵rɨnɨ. E nerɨ none enɨ ámáyo áwaŋí̵ re urɨmeaaní̵wá nánɨ, “Ámá sɨnɨ xí̵omɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ wiarɨgí̵áyí̵ne' ámɨ ámá xí̵oyá imónɨpí̵rɨ nánɨ rɨxa seaimɨxɨŋí̵rɨnɨ.” Áwaŋí̵ e urɨmeaaní̵wá nánɨ nearí̵peaŋí̵rɨnɨ. 19Nionɨ seararɨŋápɨ, ayí̵ rɨpɨrɨnɨ. Gorɨxo xegí̵ xewaxo Kiraiso neaiiŋí̵pimɨ dánɨ ámá ní̵nɨ ámɨ xí̵o tí̵nɨ nawínɨ imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ neaiimɨnɨrɨ yarɨnɨ. Nene wiaíkiŋwápɨ sɨnɨ dɨŋí̵ í̵á mɨxɨrí̵ rɨxa yokwarɨmí̵ nɨneaiirɨ nánɨ peá monɨ. Apɨ nerɨ none enɨ wáí̵ nurɨmerane'ná xwɨyí̵á re rɨnɨŋí̵pɨ, “Gorɨxo rɨxa neaiiŋí̵pimɨ dánɨ ámɨ xí̵o tí̵nɨ nawínɨ imónɨpaxí̵rɨnɨ.” rɨnɨŋí̵pɨ urí̵í̵rɨxɨnɨrɨ nearí̵peaŋí̵rɨnɨ. 20Ayɨnánɨ none xwɨyí̵á Kiraiso yaŋí̵ neaiapowárɨŋí̵pɨ wurɨyarɨŋwáonerɨnɨ. Noneyá maŋí̵yo dánɨ urarí̵ná Gorɨxo xewanɨŋo eɨní̵nɨŋí̵ urarɨŋí̵rɨnɨ. Ámáyo Kiraiso nánɨ rɨxɨŋí̵ re wurɨyarɨŋwárɨnɨ, “Gorɨxomɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ wiarɨgí̵áyí̵ne' ámá xí̵o tí̵nɨ ananɨ gwiaumí̵ inanɨ nánɨ xe oneaimɨxɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨní̵poyɨ.” wurɨyarɨŋwárɨnɨ. 21Ayí̵ rɨpɨ nánɨ e wurɨyarɨŋwárɨnɨ. O í̵wí̵ bɨ meŋo aí Gorɨxo none o tí̵nɨ nikárɨnɨŋí̵pimɨ dánɨ ámá xí̵o “We' rónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.” rárɨní̵áyí̵ imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ omɨ negí̵ í̵wí̵ yarɨŋwápɨ nɨŋwɨrárɨrɨ í̵wí̵ yarɨŋí̵ wónɨŋí̵ nɨwimɨxɨrɨ xe opɨkípoyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK