2 Corinthians 7

1Negí̵ dɨŋí̵ sɨxí̵ seayiŋwáyí̵ne', Gorɨxo negí̵ sí̵mɨmaŋí̵ e dání̵nɨŋí̵ e nearɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ ámae'ne pí pí ayá neadunɨpaxí̵ yarɨŋwápɨ, dɨŋí̵ piaxí̵ neaeámɨxarɨŋí̵pɨranɨ, wará piaxí̵ neaeámɨxarɨŋí̵pɨranɨ, nɨpɨnɨ igí̵ánɨŋí̵ oeámɨnaneyɨ. Gorɨxomɨ wáyí̵ nɨwirɨŋí̵pimɨ dánɨ sɨyikwí̵ mínɨŋwae'ne oimónaneyɨnɨrɨ we' roárí̵wanɨgɨnɨ.

Korinɨyo ŋweáyí̵ kɨnɨmónɨgí̵á eŋagɨ nánɨ Poro yayí̵ winɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

2Seyí̵ne' none dɨŋí̵ sɨxí̵ neayípoyɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Segí̵yí̵ womɨ aí sɨpí bɨ mɨwikárɨŋwárɨnɨ. Segí̵yí̵ womɨ sɨpí bɨ wikárarɨŋwámanɨ. Womɨ amɨpí bɨ í̵wí̵ urápɨŋwámanɨ. 3Nionɨ e nɨrɨrí̵ná “Poro xwɨyí̵á neamearɨmɨnɨrɨ rarɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? Oweoɨ, nionɨ rɨxa re searárí̵árɨnɨ, “None dɨŋí̵ sɨxí̵ ayá wí seayiŋwáone eŋagɨ nánɨ seyí̵ne' pe'ánáyí̵, none enɨ nɨpepaxí̵ neainí̵árɨnɨ. Seyí̵ne' sɨnɨ ŋweaŋáná none enɨ sɨnɨ ŋweapaxí̵ neaimónɨní̵árɨnɨ.” searárí̵á eŋagɨ nánɨ wí e seaimónɨpaxí̵manɨ. 4Seyí̵ne' xámɨ searɨŋápɨ xí̵dɨpí̵rí̵a nánɨ bɨ onɨmiápɨ marí̵áɨ, aga dɨŋí̵ ayá wí sí̵ŋá neánarɨnɨ. Seyí̵ne' nánɨ mɨxí̵ nɨseameakí̵nɨrí̵ná enɨ ayá wí seameakí̵narɨŋárɨnɨ. Xeanɨŋí̵ ní̵nɨ none neaímeáí̵mɨ seyí̵ne' nánɨ dɨŋí̵ nɨmorɨŋí̵pimɨ dánɨ awayinɨ ikɨŋwí̵nɨŋí̵ nɨmɨrɨnɨrɨ dɨŋí̵ ayá wí nií̵á ninarɨŋí̵rɨnɨ.

5None aŋí̵ Tɨrowasɨyo pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nɨpurɨ Masedonia pɨropenɨsí̵yo nɨre'mómáná aí kikií̵á ŋweapaxí̵ bɨ mɨneaímeá rɨpɨ rɨpɨ oyaneyɨnɨrɨ e'wáyí̵ sɨpínɨ sɨpínɨ neaímeaarí̵ná ámá wí tí̵nɨ xwɨyí̵á xɨmɨxɨmí̵ ninɨrɨ nɨrɨnɨrane negí̵ xwioxí̵yo dánɨ wáyí̵ neainɨrɨ yarɨŋagwɨ aiwɨ 6Gorɨxo —O ámá rɨxa yopa nɨmegɨnɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ mínɨgí̵áyo mɨŋí̵ ikɨŋwí̵nɨŋí̵ umɨrarɨŋorɨnɨ. O Taitaso ámɨ neaímeáí̵pimɨ dánɨ mɨŋí̵ ikɨŋwí̵nɨŋí̵ neamɨrɨŋí̵rɨnɨ. 7Taitaso neaímeáí̵pimɨ dánɨnɨ Gorɨxo mɨŋí̵ ikɨŋwí̵nɨŋí̵ neamɨrɨŋí̵manɨ. Seyí̵ne' omɨ numímɨnɨro mɨŋí̵ ikɨŋwí̵ umɨrɨgí̵ápɨ nánɨ repɨyí̵ nɨneairí̵ná apimɨ dánɨ enɨ Gorɨxo ikɨŋwí̵nɨŋí̵ neamɨrɨŋí̵rɨnɨ. Taitaso repɨyí̵ nɨneairí̵ná seyí̵ne' Poronɨ ámɨ sɨŋwí̵ nananɨro nánɨ íkí̵nɨŋí̵ sɨpí seaiarɨŋí̵pɨ nánɨ repɨyí̵ neairɨ “Negí̵ nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨŋwápimɨ dánɨ Poromɨ ayá rí̵a wimoarɨŋwɨnɨ?” nɨyaiwiro nánɨ ŋwí̵ eaarɨgí̵ápɨ nánɨ repɨyí̵ neairɨ Poronɨ arí̵á nianɨro nánɨ sɨnɨ ayá rí̵á seawearɨŋí̵pɨ nánɨ repɨyí̵ neairɨ eŋí̵ eŋagɨ nánɨ ámɨ aga yayí̵ seáyɨmɨ dánɨ bɨ tí̵nɨ ninɨŋɨnigɨnɨ. 8Payí̵ xámɨ nionɨ nearɨ seamónapɨŋána í̵á nɨroróná aga dɨŋí̵ sɨpí seaiŋí̵ eŋagɨ aiwɨ “Nionɨ ana pí nánɨ nearɨ wiowárɨŋárí̵anɨ?” nɨyaiwirɨ dɨŋí̵ sɨpí niŋí̵manɨ. E nerɨ aí seyí̵ne' í̵á nɨroróná axínánɨ dɨŋí̵ sɨpí seainarɨŋagɨ sɨŋwí̵ nɨseanɨrí̵ná nionɨ enɨ dɨŋí̵ sɨpí bɨ onɨmiápɨ niŋɨnigɨnɨ. 9E nerɨ aí agwɨ nionɨ yayí̵ ninarɨnɨ. Seyí̵ne' dɨŋí̵ sɨpí seaíí̵pɨ nánɨnɨ yayí̵ mɨniní̵ ayí̵ dɨŋí̵ sɨpí seaíí̵pimɨ dánɨ segí̵ sɨpí yarɨgí̵ápɨ rí̵wí̵mɨnɨ mamóí̵á eŋagɨ nánɨ yayí̵ ninarɨnɨ. Seyí̵ne' dɨŋí̵ sɨpí nɨseairí̵ná ayí̵ Gorɨxo seaimɨxarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ seaíí̵ eŋagɨ nánɨ xwɨyí̵á none searí̵wápimɨ dánɨ wí xwɨrí̵á mɨseaikɨxe'wá eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 10Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá dɨŋí̵ sɨpí Gorɨxo wimɨxarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nɨwirí̵ná apimɨ dánɨ wigí̵ sɨpí yarɨgí̵ápɨ rí̵wí̵mɨnɨ mamoarɨgí̵árɨnɨ. E neróná dɨŋí̵ sɨpí apɨ Gorɨxo yeáyí̵ uyimɨxemeaní̵a nánɨ nipemeámɨ warɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ ámɨ dɨŋí̵ sɨpí nɨwirɨ “Pí nánɨ e rí̵a yarɨŋɨnɨ?” yaiwinɨpaxí̵manɨ. E nerɨ aí Gorɨxo wimɨxarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ marí̵áɨ, ámá wigí̵ dɨŋí̵yo dánɨnɨ dɨŋí̵ sɨpí nɨwirí̵ná ayí̵ wiwanɨŋí̵yí̵ aní̵nɨpí̵rí̵a nánɨ nipemeámɨ warɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 11Ai dɨŋí̵ sɨpí seaíí̵ gí̵ payí̵ eaŋápimɨ dánɨ Gorɨxo seaimɨxí̵í̵pɨ, apɨ seyí̵ne' dɨŋí̵ píránɨŋí̵ nɨmoro amɨpí naŋí̵ xɨxegí̵nɨ epí̵rí̵pɨ seaimɨxí̵í̵rɨnɨ. Apimɨ dánɨ Gorɨxo aŋí̵nɨ sí̵mirɨrí̵ seaíáná sɨpí e'oyá xwɨyí̵ápɨ mɨneaxí̵nɨpa oenɨrɨ apaxí̵ me' píránɨŋí̵ imɨxɨgí̵awixɨnɨ. Apimɨ dánɨ enɨ nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨgí̵ápɨ nánɨ wikí̵ ónɨnɨgí̵awixɨnɨ. Apimɨ dánɨ enɨ Gorɨxo nánɨ wáyí̵ seainɨŋɨnigɨnɨ. Apimɨ dánɨ enɨ none ámɨ sɨŋwí̵ nananɨro nánɨ íkí̵nɨŋí̵ sɨpí seaiŋɨnigɨnɨ. Apimɨ dánɨ enɨ nionɨ searí̵ápɨ xí̵dɨpí̵rɨ nánɨ dɨŋí̵ rí̵á seaweŋɨnigɨnɨ. Apimɨ dánɨ enɨ sɨpí yarɨgí̵áyo sɨyikí̵ ureaanɨ nánɨ oimónaneyɨnɨro egí̵awixɨnɨ. Seyí̵ne' apɨ apɨ ne'ra u'í̵ápimɨ dánɨ sɨwá re'nɨŋí̵ neainɨgí̵awixɨnɨ. Sɨpí e'í̵ Poro nearí̵o nánɨ nene wí ayá mɨŋí̵ mɨŋí̵ mɨnearoarɨnɨnɨ. Sɨwá e'nɨŋí̵ neainɨgí̵awixɨnɨ. 12Ayɨnánɨ áwaŋí̵ rɨpɨ osearɨmɨnɨ. Nionɨ nearɨ nɨseamónapɨrí̵ná sɨpí e'o nánɨ dɨŋí̵ nɨmorɨ payí̵ ana nearɨ mónapɨŋámanɨ. Sɨpí wikárí̵o nánɨ enɨ dɨŋí̵ nɨmorɨ nearɨ mónapɨŋámanɨ. Ayí̵ seyí̵ne' Gorɨxoyá sɨŋwí̵ tí̵ŋí̵ e dánɨ re yaiwiní̵í̵rɨxɨnɨrɨ nearɨ mónapɨŋárɨnɨ, “Ayí̵ neparɨnɨ. Porowa nearɨgí̵ápimɨ píránɨŋí̵ xí̵daní̵wá nánɨ nene sɨnɨ dɨŋí̵ rí̵á neawearɨnɨ.” yaiwiní̵í̵rɨxɨnɨrɨ payí̵ ana nearɨ mónapɨŋárɨnɨ. 13Seyí̵ne' rɨxa xɨxenɨ e yaiwiní̵á eŋagɨ nánɨ none rɨxa píránɨŋí̵ mɨŋí̵ ikɨŋwí̵nɨŋí̵ mɨrárɨní̵wárɨnɨ.

Mɨŋí̵ ikɨŋwí̵nɨ mɨrárɨní̵wámanɨ. Dɨŋí̵ nií̵á enɨ neainí̵í̵rɨnɨ. Seyí̵ne' nɨyí̵ne'nɨ Taitasomɨ numímɨnɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ umímogí̵á eŋagɨ nánɨ o yayí̵ ne'ra neaímeáí̵ eŋagɨ nánɨ none enɨ dɨŋí̵ nií̵á ayá wí neainí̵í̵rɨnɨ.
14O ámɨ neaímeááná seyí̵ne' tí̵ŋí̵ e nánɨ nurowárɨrí̵ná mɨxí̵ seameakí̵nɨŋápɨ nánɨ bɨ ayá mɨniní̵árɨnɨ. None seyí̵ne' tí̵nɨ nɨŋwearí̵ná amɨpí ní̵nɨ searɨŋwápɨ nepánɨ searɨŋwápa omɨ seyí̵ne' nánɨ mɨxí̵ nɨseameakí̵nɨrí̵ná urɨŋwápɨ enɨ seyí̵ne' numímɨnɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ nepa xɨxenɨ imónɨŋɨnigɨnɨ. 15O seyí̵ne' nɨyí̵ne'nɨ numímɨnɨróná óí̵ ero wáyí̵ inɨro nero píránɨŋí̵ arí̵á owianeyɨnɨrɨ imónɨgí̵ápɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨwinɨrí̵ná ámɨ xwapí̵ ayá wí dɨŋí̵ sɨxí̵ nɨseaya warɨnɨ. 16Agwɨ nionɨ “Ayí̵ pí pí neróná xɨxenɨ epí̵ráoɨ.” nɨseaiaiwiárɨrɨ dɨŋí̵ sí̵ŋá neánarɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ yayí̵ ninarɨnɨ.

Copyright information for `AAK