2 Corinthians 8

“Masedonia ŋweáyí̵ wínɨyo arɨrá wianɨro nánɨ nɨgwí̵ nɨroaárɨro ŋweaŋoɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Negí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á Masedonia pɨropenɨsí̵yo aŋí̵ apɨ apimɨ ŋweagí̵áyí̵ naŋí̵ Gorɨxo wá wianɨŋí̵pimɨ dánɨ egí̵ápɨ nɨjí̵á imónɨpí̵rɨ nánɨ áwaŋí̵ bɨ osearaneyɨ. 2Xeanɨŋí̵ rí̵mewá wipaxí̵pɨ nɨwímearɨŋí̵pimɨ dánɨ “Eŋí̵ rí̵a eánɨŋoɨ?” nɨrɨro iwamí̵ó wíwapɨyíagí̵a aí apɨ peá numɨxɨro dɨŋí̵ nií̵á ayá wí winɨŋɨnigɨnɨ. Wiwanɨŋí̵yí̵ uyípeayí̵nɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ aiwɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵á wínɨyo arɨrá owianeyɨnɨrɨ nɨgwí̵ nɨroarí̵ná bɨ onɨmiápɨ mɨroá aga ayá wí roaárɨgí̵árɨnɨ. 3Wigí̵ wínɨyo arɨrá wianɨro nánɨ nɨgwí̵ nɨroaro wipaxí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nɨroaro aiwɨ wigí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ apimɨ nɨmu'roro ámɨ bɨ tí̵nɨ roaarɨŋagí̵a sɨŋwí̵ wɨnaroŋwáone eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 4Ayí̵ arí̵kí rɨxɨŋí̵ re nearɨgí̵awixɨnɨ, “Ámá Gorɨxoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á Judia pɨropenɨsí̵yo ŋweagí̵áyo wínɨyí̵ arɨrá wiarɨgí̵ápa nene enɨ arɨrá wianɨ nánɨ xe nɨgwí̵ í̵áyo oroápoyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ neaní̵poyɨ.” nearɨgí̵awixɨnɨ. 5E neróná none “E epí̵ráoɨ.” nɨyaiwirane dɨŋí̵ ikwí̵moŋwápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ me' xámɨ Ámɨná Gorɨxo pí pí wimónarɨŋí̵pɨ oxí̵daneyɨnɨro nɨpáwimáná o wimónarɨŋí̵pɨ nɨxí̵dɨróná Porowane enɨ neaí̵wiapɨgí̵awixɨnɨ. 6Ayɨnánɨ Taitasomɨ seyí̵ne' tí̵ŋí̵ e nánɨ nurowárɨrí̵ná eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ nɨwirɨ re urɨŋwanigɨnɨ, “Iwamí̵ó Korinɨyo ŋweáyí̵ joxɨ tí̵nɨ negí̵ wínɨyo arɨrá wianí̵wá nánɨ wá nɨwianɨrane nɨgwí̵ í̵áyo oroaaneyɨnɨro egí̵ápa ámɨ nero nɨgwí̵ xámɨ ‘Apɨ roáwanɨgɨnɨ.’ rárɨgí̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ yárí̵í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋwanigɨnɨ. 7Pí pí seyí̵ne' neróná ámá wí yarɨgí̵ápimɨ mu'roarɨgí̵áyí̵ne' nimónɨro yarɨgí̵árɨnɨ. Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorónáranɨ, apɨ nánɨ ámáyo áwaŋí̵ nurɨrónáranɨ, apɨ nánɨ nɨjí̵á nimónɨrónáranɨ, Gorɨxo wimónarɨŋí̵pɨ yanɨro nánɨ sí̵mí̵ nɨxeadí̵pe'nɨrónáranɨ, none nánɨ dɨŋí̵ sɨpí none seaimɨxɨŋwápimɨ dánɨ nɨseairí̵náranɨ, apɨ nɨpɨnɨ neróná mu'roarɨgí̵áyí̵ne' nimónɨro yarɨgí̵á eŋagɨ nánɨ segí̵ wínɨyo arɨrá wianɨro nánɨ nɨgwí̵ nɨroaróná enɨ mu'roarɨgí̵áyí̵ yapɨ nimónɨro yárí̵í̵rɨxɨnɨ.

“Seyí̵ne' enɨ roaárí̵í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

8“Poro sekaxí̵ nɨrɨrɨ neararɨnɨ.” mɨyaiwipanɨ. Gí̵ dɨŋí̵ rɨpɨnɨ eŋagɨ seararɨŋɨnɨ. Nionɨ wínɨyí̵ Judia pɨropenɨsí̵yo ŋweáyo arɨrá wianɨro nánɨ sí̵mí̵ nɨxeadí̵pe'nɨro yarɨgí̵ápɨ nánɨ repɨyí̵ seaíáná seyí̵ne' enɨ sɨwá re'nɨŋí̵ oneaípoyɨnɨrɨ seararɨŋɨnɨ. Negí̵ Judia pɨropenɨsí̵yo ŋweáyí̵ nánɨ nepa dɨŋí̵ sɨpí neainarɨnɨ. Sɨwá e'nɨŋí̵ oneaípoyɨnɨrɨ seararɨŋɨnɨ. 9Seyí̵ne' negí̵ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso wá nɨneawianɨrɨ neaiiŋí̵pɨ nánɨ rɨxa nɨjí̵á imónɨŋagí̵a nánɨ rarɨŋɨnɨ. O aŋí̵namɨ nɨŋwearí̵ná amɨpí mɨmu'rónɨŋo nimónɨrɨ aiwɨ seyí̵ne' yeáyí̵ seayimɨxemeámí̵ánɨrɨ xwí̵á tí̵yo nánɨ nɨbɨrí̵ná uyípeayónɨŋí̵ nimónɨrɨ seyí̵ne' aŋí̵namɨ dáŋí̵ amɨpí mɨmu'rónɨgí̵áyí̵ne' imónɨpí̵rí̵a nánɨ seaiiŋí̵rɨnɨ.

10Seyí̵ne' Judia pɨropenɨsí̵yo ŋweagí̵áyo arɨrá owianeyɨnɨrɨ yarɨgí̵ápɨ nánɨ dɨŋí̵ nionɨyá, ayí̵ rɨpɨrɨnɨ. Xwiogwí̵ aga xámɨ pweŋomɨ seyí̵ne' iwamí̵ó nɨgwí̵ roaárɨgí̵ápɨ agwɨ ne'ra nuro yoparí̵pɨ nɨyárɨrí̵náyí̵, “Ayí̵ ananɨrɨnɨ.” nimónarɨnɨ. Iwamí̵ó nɨgwí̵ roaárɨgí̵áyí̵, ayí̵ seyí̵ne' aiwɨ xámɨ oyaneyɨnɨrɨ wimónarɨgí̵áyí̵, ayí̵ axí̵yí̵ne' eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 11Ayɨnánɨ nɨgwí̵ “Apɨ oroaaneyɨ.” rárɨgí̵ápɨ rɨxa nɨpɨnɨ roaárí̵poyɨ. Iwamí̵ó oyaneyɨnɨríná dɨŋí̵ rí̵á seaweŋí̵pa yoparí̵pɨ nɨroaárɨrí̵ná seyí̵ne' roaárɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ roaárɨpí̵rí̵a nánɨ xe dɨŋí̵ rí̵á seawe'wɨnɨgɨnɨ. 12Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Gɨyí̵ gɨyí̵ ámá wíyo arɨrá wianɨro nánɨ “Nɨgwí̵ apɨ roaárí̵wanɨgɨnɨ.” nɨyaiwimáná amɨpí roaárɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ roaáránáyí̵, Gorɨxo “Ayí̵ ananɨrɨnɨ.” wiaiwiarɨŋí̵rɨnɨ. Amɨpí ayí̵ mɨroaárɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ “Roaárí̵í̵rɨxɨnɨ.” wí yaiwiarɨŋomanɨ. 13Nɨgwí̵ searápɨpí̵rí̵áyí̵ kikií̵á ŋweapí̵rí̵a nánɨ seyí̵ne' anɨŋí̵ seaikárɨmɨnɨrɨ nerɨ mɨrarɨŋɨnɨ. Ayí̵ enɨ seyí̵ne' tí̵nɨ xɨxenɨ apánɨ tí̵gí̵áyí̵ oimóní̵poyɨnɨrɨ rarɨŋɨnɨ. 14Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyí̵ wí amɨpí wí mɨmu'rónɨgí̵áyí̵ imónɨŋáná wí dí̵wí̵ ikeamónɨgí̵áyí̵ mimóní̵ ní̵nɨ apánɨ tí̵gí̵áyí̵ imónɨpí̵rí̵a nánɨ agwɨ ríná amɨpí ayá wí seyí̵ne' tí̵gí̵ápɨ dí̵wí̵ ikeamónɨgí̵áyo arɨrá wiarɨŋoɨ. Seyí̵ne' enɨ rí̵we'ná amɨpí wí nánɨ dí̵wí̵ ikeamónɨro ayí̵ enɨ amɨpí ayá wí tí̵gí̵áyí̵ imónɨro nerí̵náyí̵, arɨrá seaipí̵rí̵árɨnɨ. 15Bɨkwí̵yo dánɨ eŋíná Isɨrerɨyí̵ ámá dɨŋí̵ meaŋe nemeróná egí̵ápɨ nánɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ nionɨ seararɨŋápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ, “Ámá aiwá manáɨ rɨnɨŋí̵pɨ xwe' meáí̵áyí̵ xwe' nɨmearo aí wigí̵ nɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ seáyɨ e tí̵gí̵áyí̵ mimónɨgí̵awixɨnɨ. Ámá onɨmiápɨ meáí̵áyí̵ onɨmiápɨ nɨmearo aí aiwápɨ nánɨ dí̵wí̵ ikeamónɨgí̵áyí̵ mimónɨgí̵awixɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ nionɨ seararɨŋápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

“Taitasomɨ tí̵nɨ ámá wau'mɨ tí̵nɨ urowáre'naparɨŋɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

16Nionɨ seyí̵ne' arɨrá seaimɨ nánɨ dɨŋí̵ rí̵á nɨwearɨŋí̵pa Gorɨxo Taitaso enɨ seyí̵ne' arɨrá seainɨ nánɨ dɨŋí̵ rí̵á owenɨrɨ wimɨxarɨŋagɨ nánɨ yayí̵ owianeyɨ. 17Ayí̵ rɨpɨ nánɨ “Taitaso enɨ seyí̵ne' arɨrá seainɨ nánɨ dɨŋí̵ rí̵á wearɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. “Joxɨ Korinɨyo ŋweáyí̵ tí̵ŋí̵ e nánɨ ámɨ nɨneauipaxoxɨranɨ?” uráná “Ananɨrɨnɨ.” rí̵í̵ eŋagɨ nánɨnɨ mɨseararɨŋɨnɨ. Xewanɨŋo enɨ “Oumɨnɨ.” nɨyaiwirɨ sí̵mí̵ nɨxeadí̵pe'nɨrɨ nánɨ xegí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ seyí̵ne' tí̵ŋí̵ e nánɨ barɨŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 18None omɨ tí̵nɨ negí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ womɨ tí̵nɨ enɨ urowárarɨŋwɨnɨ. O xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ wáí̵ nurɨmerí̵ná eŋí̵pɨ nánɨ Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á amɨ gɨmɨ ŋweagí̵áyí̵ nɨjí̵á ninɨro í̵á earoárɨnɨgí̵orɨnɨ. 19O apɨnɨ imónɨŋomanɨ. Rɨpɨ enɨ imónɨŋorɨnɨ. Jisasoya sɨyikí̵ imónɨgí̵á Masedonia pɨropenɨsí̵ tí̵yo ŋweagí̵áyí̵ o none Judia pɨropenɨsí̵yo ŋweáyo arɨrá wianí̵wá nánɨ nɨgwí̵ Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á apɨ apimɨ urápɨmearí̵ná Porowa tí̵nɨ nawínɨ nɨkumɨxɨnɨrɨ eme'wɨnɨgɨnɨrɨ urí̵peáí̵orɨnɨ. Ámá wí none nɨgwí̵ awí eaamearɨŋagwɨ nɨneanɨróná Ámɨnáomɨ seáyɨ e umí̵eyoaro none nánɨ “Wigí̵ wínɨyo arɨrá wipí̵rɨ nánɨ dɨŋí̵ rí̵á wearɨgí̵áwarí̵anɨ?” neaiaiwiro epí̵rí̵a nánɨ rɨpɨ yarɨŋwɨnɨ. 20Dí̵wí̵ ikeamónɨgí̵á nánɨ nɨgwí̵ yaŋí̵ ewanií̵ nimónɨro xwe'nɨ xwe'nɨ nɨroaro neaiapowáráná yarɨŋwápɨ nánɨ ámá wí “Porowa nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨŋoɨ.” neamearɨpí̵rɨxɨnɨrɨ píránɨŋí̵ niŋwɨperane ámá o tí̵nɨ nawínɨ urápɨmearɨŋwɨnɨ. 21None pí pí oyaneyɨnɨrɨ nerane'ná Ámɨnáo “Ayí̵ e neróná we' rónɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ yarɨŋoɨ.” yaiwiarɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorane aiwɨ apɨ nánɨnɨ dɨŋí̵ nɨmorane yarɨŋwáonemanɨ. Ámá “E neróná we' rónɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ yarɨŋoɨ.” yaiwiarɨgí̵ápɨ nánɨ enɨ dɨŋí̵ nɨmorane yarɨŋwáone eŋagɨ nánɨ seararɨŋwɨnɨ.

22Awau' tí̵nɨ negí̵ nɨrɨxí̵meá ámɨ womɨ tí̵nɨ enɨ urowáre'naparɨŋwɨnɨ. “O none pí pí urarɨŋwápɨ xɨxenɨ xí̵dɨnɨrí̵enɨŋoɨ?” nɨyaiwirane “Apɨ eɨ. Apɨ eɨ.” urɨŋwápimɨ dánɨ iwamí̵ó wíwapɨyayíáná o arí̵kí xɨxenɨ xí̵darɨŋagɨ wɨnɨŋwáorɨnɨ. O seyí̵ne' “Nɨgwí̵ apɨ roaárí̵wanɨgɨnɨ.” rárɨgí̵ápɨ tí̵nɨ “Xɨxenɨ nɨroaárɨpí̵ráoɨ.” nɨyaiwirɨ dɨŋí̵ sí̵ŋá weánarɨŋagɨ nánɨ “Nionɨ enɨ saŋí̵ urí̵narómɨnɨ.” nɨyaiwirɨ awau' tí̵nɨ barɨnɨ. 23Taitaso nánɨ seyí̵ne' rɨxa nɨjí̵á imónɨŋoɨ. O xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ wáí̵ urɨmeaaní̵wi nánɨ gí̵ gwí̵ mónɨgwí̵í worɨnɨ. Seyí̵ne' seáyí̵ seaiianɨrai nánɨ nawínɨ nimónɨrɨ yarɨgwí̵í worɨnɨ. O tí̵nɨ nawínɨ barɨgí̵íwau' awau' Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á pɨropenɨsí̵ tí̵yo ŋweagí̵áyí̵ urowárí̵áwau'rɨnɨ. Egí̵ nerɨgí̵ípimɨ dánɨ Kiraisomɨ seáyɨ e umí̵eyoaarɨgí̵íwau'rɨnɨ. 24Ayɨnánɨ ámá wau' wo awa nɨbɨro sɨŋwí̵ seanɨŋáná “Nene ámáyo dɨŋí̵ sɨpí wiiarɨŋwae'nerɨnɨ.” rarɨgí̵ápɨ “Neparɨnɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ apɨ e iwamí̵ó e'í̵rɨxɨnɨ. Seyí̵ne' e e'ánáyí̵ Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á apɨ apɨ seyí̵ne' nánɨ re seaiaiwipí̵rí̵árɨnɨ, “Ayí̵ ámáyo dɨŋí̵ sɨpí nɨwirɨ wiiarɨgí̵áyí̵rí̵anɨ?” yaiwipɨrí̵árɨnɨ. None seyí̵ne' nánɨ mɨxí̵ nɨmeakí̵nɨrɨ urɨŋwápɨ nánɨ enɨ “Apánɨ nearɨgí̵awixɨnɨ.” yaiwipí̵rí̵árɨnɨ.

Copyright information for `AAK