2 Corinthians 9

Nɨgwí̵ arɨrá wianɨro nánɨ awí eaamearɨgí̵ápɨ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Nɨgwí̵ Judia pɨropenɨsí̵ ŋweáyo arɨrá wianɨ nánɨ awí eaamearɨŋwápɨ nánɨ payí̵ rɨpɨ seyí̵ne' nánɨ nɨrɨrɨ nearí̵ná “Mí̵kí̵ meŋagɨ nánɨ surí̵má nɨrɨrɨ rí̵a eaarɨŋɨnɨ?” nimónarɨnɨ. 2Seyí̵ne' apɨ yanɨro nánɨ dɨŋí̵ rí̵á seawearɨŋí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á nimónɨrɨ nánɨ e nimónarɨnɨ. Íníná Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á Masedonia pɨropenɨsí̵ tí̵yo ŋweagí̵áyí̵ arí̵á egí̵e dánɨ weyí̵ nɨseamearɨrí̵ná re rayarɨŋwárɨnɨ, “Xwiogwí̵ xámɨ pweagomɨ Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á Gɨrikɨ pɨropenɨsí̵yo ŋweagí̵áyí̵ apɨ e'wanɨgɨnɨrɨ rɨxa e'rowiápí̵nɨgí̵árɨnɨ.” E rayarɨŋwápimɨ dánɨ Masedonia ŋweáyí̵ wigí̵ ámá nápɨ nene enɨ axí̵pɨ e'wanɨgɨnɨrɨ ayá rowí̵á wiarɨnɨ. 3“Payí̵ rɨna surí̵má nɨrɨrɨ rí̵a eaarɨŋɨnɨ?” nimóní̵agɨ aiwɨ seyí̵ne' nánɨ mɨxí̵ nɨmeakí̵nɨrɨ rayarɨŋwápɨ surí̵má imónɨnɨgɨnɨrɨ negí̵ nɨrɨxí̵meá wau' wo awamɨ urowáre'naparɨŋɨnɨ. Ayí̵ ámá re ŋweagí̵áyo “Korinɨyo ŋweáyí̵ nɨgwí̵ í̵áyo roapí̵rɨ nánɨ rɨxa nipɨmoárɨmáná ŋweaŋoɨ.” urí̵ápɨ seyí̵ne' nepa xɨxenɨ e oe'poyɨnɨrɨ ámá rowamɨ urowáre'naparɨŋɨnɨ. 4Rí̵we'ná Masedonia dáŋí̵ tí̵yí̵ wí nionɨ tí̵nɨ nɨbɨrane'ná seyí̵ne' rɨxa nipɨmoárɨmáná mɨŋweaŋagí̵a sɨŋwí̵ nɨseanɨrí̵náyí̵, none “Ayí̵ rɨxa nipɨmoárɨmáná ŋweaŋoɨ.” nɨyaiwirane dɨŋí̵ sí̵ŋá neaeánarɨŋí̵pimɨ dánɨ ayá neainɨnɨgɨnɨrɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Seyí̵ne' enɨ ayá mɨseainɨpa ení̵áranɨ? 5Ayɨnánɨ nionɨ re nimónɨgoɨ, “Negí̵ nɨrɨxí̵meá awa xámɨ nɨnɨmearo nionɨ sɨnɨ mɨre'móámɨ eŋáná nɨgwí̵ seyí̵ne' negí̵ sí̵mɨmaŋí̵ e dánɨ ‘Nɨroarɨ wianí̵wárɨnɨ.’ nearárɨgí̵ápɨ ‘Rɨxa ipɨmoárí̵poyɨ.’ searɨpí̵rɨ nánɨ ourowárɨmɨnɨ.” nimónɨgoɨ. Nionɨ nɨre'morí̵ná nɨgwí̵ apɨ nánɨ sɨmɨrɨrí̵ seaíí̵ápimɨ dánɨ marí̵áɨ, segí̵ dɨŋí̵yo dánɨ xɨxenɨ apánɨ ipɨmoárɨnɨŋagɨ wɨní̵ɨmɨgɨnɨrɨ awamɨ urowáre'naparɨŋɨnɨ.

“Yaŋí̵ ewanií̵ nimónɨro roaárí̵í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

6“Poro pí yaiwianɨ nánɨ rí̵a neararɨnɨ?” nɨyaiwirí̵náyí̵, ewayí̵ xwɨyí̵á rɨpɨ nánɨ dɨŋí̵ mópoyɨ. Ámá aiwá xwe' ɨwí̵á urí̵o aiwá xwe' miní̵árɨnɨ. Onɨmiá urí̵o onɨmiá miní̵árɨnɨ. Ewayí̵ xwɨyí̵á apɨ ámá wigí̵ wínɨyo arɨrá wianɨro nánɨ nɨgwí̵ nɨroaro wiarɨgí̵ápɨ nánɨ rɨtamɨŋí̵yí̵ ninɨrɨ rɨnɨnɨ. Xwe' nɨwirí̵ná Gorɨxo wiíí̵pɨ xwe' imónɨnɨ. Onɨmiá nɨwirí̵ná Gorɨxo wiíí̵pɨ onɨmiá imónɨnɨ. 7Ayɨnánɨ nɨyí̵ne'nɨ xɨxegí̵nɨ ámá arɨrá wianɨro nánɨ nɨgwí̵ nɨroarí̵ná wikí̵ dɨŋí̵ nɨyaiwimánáranɨ, ámá wo sɨmeaxí̵dí̵ seaíánáranɨ, nɨroarɨ mɨnɨ mɨwí xámɨ “Nɨgwí̵ nɨwirí̵ná apɨ wíwanɨgɨnɨ.” yaiwiárɨgí̵ápɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmoro nɨroaro mɨnɨ wíí̵rɨxɨnɨ. Ámá wigí̵ wínɨyo arɨrá wianɨro nánɨ nɨgwí̵ í̵áyo nɨroarí̵ná yayí̵ tí̵nɨ roaarɨgí̵áyo Gorɨxo dɨŋí̵ sɨxí̵ uyarɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 8Ai o seyí̵ne' aikí̵ yínɨpí̵rí̵a nánɨranɨ, aiwá nɨpí̵rí̵a nánɨranɨ, apánɨ tí̵gí̵áyí̵ne' imónɨro ámá dí̵wí̵ ikeamónɨgí̵áyo arɨrá wipí̵rɨ nánɨ imónɨgí̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ mimóní̵ mu'roro epí̵rí̵a nánɨ ananɨ seáyɨ e seaimɨxɨpaxorɨnɨ. 9Nionɨ seararɨŋápɨ tí̵nɨ Bɨkwí̵yo dánɨ ámá we' rónɨgí̵áyí̵ yarɨgí̵ápɨ nánɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨnɨ, “O yaŋí̵ ewanií̵ nimónɨrɨ dí̵wí̵ ikeamónɨgí̵áyo wiarɨŋí̵rɨnɨ. Ayɨnánɨ o wá nɨwianɨrɨ wiiŋí̵pɨ nánɨ Gorɨxo ná rí̵wí̵yo aiwɨ wí dɨŋí̵ peá moní̵ámanɨ.” E rɨnɨŋí̵pɨ nionɨ seararɨŋápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 10Gorɨxo —O aiwá omɨŋí̵ yarɨgí̵áyo ɨwí̵ ɨwí̵á urɨpí̵rɨ nánɨ mɨnɨ wirɨ aiwá nɨpí̵rɨ nánɨ mɨnɨ wirɨ yarɨŋorɨnɨ. O amɨpí seyí̵ne' Kiraisomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵á wínɨyo arɨrá wipí̵rɨ nánɨ enɨ mɨnɨ seaiapɨrɨ sayá nimɨxa urɨ ení̵árɨnɨ. E yarí̵ná ámá aiwá omɨŋí̵ xwe' nɨróa nu'í̵asáná aiwá xwe' miarɨgí̵ápa seyí̵ne' enɨ yaŋí̵ ewanií̵ nimónɨro wiarɨgí̵ápimɨ dánɨ axí̵pí̵nɨŋí̵ e epí̵rí̵árɨnɨ. 11Seyí̵ne' gínɨ gíná dɨŋí̵ re yaiwiarí̵ná, “Ananɨ yaŋí̵ ewanií̵ nimónɨrane negí̵yo owianeyɨ.” yaiwiarí̵ná Gorɨxo seyí̵ne' xwe'nɨ mɨnɨ wipaxí̵ imónɨpí̵rí̵a nánɨ amɨpí wí mɨmu'rónɨgí̵áyí̵ne'nɨŋí̵ seaimɨxɨní̵árɨnɨ. E seaimɨxɨní̵á eŋagɨ nánɨ segí̵ se'rɨxí̵meáyo arɨrá wianɨro nánɨ nɨgwí̵ xwe'nɨ roaarɨgí̵ápɨ Porowane nɨsearápɨrane nɨmeámɨ nurane wianɨrɨ yarɨŋagwɨ sɨŋwí̵ nɨneanɨróná rɨxa Gorɨxomɨ yayí̵ wipí̵rí̵árɨnɨ. 12Ayí̵ rɨpɨ seararɨŋɨnɨ. Arɨrá wianɨro nánɨ seyí̵ne' yarɨgí̵ápɨ ámá Gorɨxoyá amɨpí wí nánɨ dí̵wí̵ ikeamónɨgí̵áyo xɨxenɨ arɨrá wiáranɨro nero aiwɨ apɨnɨ mɨyarɨŋoɨ. Seyí̵ne' yarɨgí̵ápimɨ dánɨ ámá obaxí̵ Gorɨxomɨ yayí̵ seáyɨ e nɨwie'ra warɨŋoɨ. 13Ayí̵ rɨpɨ rarɨŋɨnɨ. Ámáyí̵ seyí̵ne' nɨgwí̵pɨ wianɨro yarɨŋagí̵a sɨŋwí̵ nɨseanɨróná rɨpɨ seaiaiwipí̵rí̵árɨnɨ, “Nene sɨŋwí̵ anɨŋwae' dánɨ ámá ayí̵ xwɨyí̵á woákí̵kí̵ inarɨgí̵ápɨ —Apɨ yayí̵ neainarɨŋí̵ Kiraiso rɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ arí̵á yí̵mɨgí̵ nero xɨxenɨ rí̵a xí̵darɨŋoɨ?” nɨseaiaiwiro nánɨ Gorɨxomɨ seáyɨ e umí̵eyoapí̵rí̵árɨnɨ. Rɨpɨ enɨ seaiaiwipí̵rí̵árɨnɨ, “Nene tí̵nɨ wínɨyo tí̵nɨ arɨrá neaianɨro nánɨ mɨnɨ neaiapaxí̵ imónɨŋí̵pɨ nɨmu'roro xwe'nɨ rí̵a neaiaparɨŋoɨ?” nɨseaiaiwiro nánɨ enɨ Gorɨxomɨ seáyɨ e umí̵eyoapí̵rí̵árɨnɨ. 14E nero seyí̵ne' nánɨ rɨxɨŋí̵ nɨseaurɨyiróná seyí̵ne' Gorɨxo ámáyo wá nɨwianɨrí̵ná ámá wianarɨgí̵ápimɨ wiárí̵ nɨmu'rorɨ wianarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ yarɨgí̵áyí̵ne' imónɨgí̵á eŋagɨ nánɨ seyí̵ne' nánɨ íkí̵nɨŋí̵ sɨpí winí̵árɨnɨ. 15Gorɨxo xegí̵ xewaxomɨ nɨwí̵re'napɨrí̵ná neaiiŋí̵pɨ —Apɨ amɨpí bɨ tí̵nɨ rɨtamɨŋí̵yí̵ mepaxí̵ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ nánɨ yayí̵ owianeyɨ.

Copyright information for `AAK