Payí̵ Jono áwɨnɨmɨ eaŋí̵narɨnɨ.

Payí̵ rɨna Jono áwɨnɨ e eaŋí̵narɨnɨ. O xewanɨŋoyá yoí̵ mɨrɨní̵ Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyo wipeŋweaŋáonɨyɨ nɨrɨnɨrɨ ŋwɨrárɨŋɨnigɨnɨ. Ámá Jono nurɨrɨ payí̵ eaŋí̵yí̵ nánɨ enɨ nɨrɨrí̵ná sɨŋánɨ yoí̵ mɨrí̵ apɨxí̵ wí tí̵nɨ xegí̵ niaíwí̵ tí̵nɨ nánɨ nɨrɨrɨ eaŋɨnigɨnɨ. E nerɨ aí “Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨŋí̵ bɨ nánɨ xwɨyí̵xá nɨrɨrɨ eaŋí̵rí̵anɨ?” yaiwiarɨŋwárɨnɨ. Jisaso rɨxa aŋí̵namɨ nɨpeyimáná xwiogwí̵ aga obaxí̵ nɨpwe'máná eŋáná Jono nɨŋweaŋɨsáná rɨxa xweyaŋí̵ nerɨ aŋí̵ yoí̵ Epesasɨyo nɨŋweámáná payí̵ rɨna eaŋɨnigɨnɨ.

2 John

1Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyo wipeŋweaarɨŋáonɨ apɨxíxɨ nánɨ —Jíxɨ Gorɨxo xegí̵ imónɨrí̵a nánɨ í̵á rɨyamɨxɨŋíxɨrɨnɨ. Jíxɨ nánɨ tí̵nɨ dɨxí̵ niaíwí̵yí̵ nánɨ tí̵nɨ payí̵ rɨna eaarɨŋɨnɨ. Nionɨ gí̵ xwioxí̵yo dánɨ nepa dɨŋí̵ sɨxí̵ seayiŋɨnɨ. Nionɨnɨ marí̵áɨ, ámá xwɨyí̵á nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á nimónɨro dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ ní̵nɨ enɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ seayiŋoɨ. 2Xwɨyí̵á nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ agwɨ ríná mimáyo tɨnɨrane ná rí̵wí̵yo aí sɨnɨ tɨnɨrane yaní̵wá eŋagɨ nánɨ seyí̵ne' dɨŋí̵ sɨxí̵ seayiŋwɨnɨ. 3Ápo Gorɨxo tí̵nɨ xewaxo Jisasɨ Kiraiso tí̵nɨ awau' nepa dɨŋí̵ sɨxí̵ nɨneayiríná nene píránɨŋí̵ nɨwayɨrónɨrane ŋweaaní̵wá nánɨ neaiiri wá nɨneawianɨri ayá nearɨmɨxɨri epɨsí̵írɨnɨ.

“Sekaxí̵ o nearɨŋí̵pɨ axí̵pɨnɨ xí̵dí̵í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

4Nionɨ “Íyá niaíwí̵ xwɨyí̵á nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ xɨxenɨ xí̵darɨŋoɨ.” rarɨŋagí̵a arí̵á nɨwirɨ nánɨ “Ápo sekaxí̵ nɨnearɨrí̵ná apɨ xí̵dí̵í̵rɨxɨnɨrɨ nearɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ rí̵a yarɨŋoɨ?” nɨyaiwirɨ dɨŋí̵ nií̵á ninarɨnɨ. 5Apɨxíxɨnɨ, jíxɨ íníná erí̵ápɨ nánɨ bɨ orɨrɨmɨnɨ. Sekaxí̵ sɨŋí̵ bɨ nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ meaarɨŋɨnɨ. Eŋíná dánɨ nene arí̵á wiŋwápɨ —Ayí̵ “Negí̵ nɨrɨxí̵meáyo dɨŋí̵ sɨxí̵ uyíwanɨgɨnɨ.” rɨnɨŋí̵pɨ jíxɨ e'ɨrɨxɨnɨrɨ nánɨ nɨrɨrɨ eaarɨŋɨnɨ. 6“Ámáyo dɨŋí̵ sɨxí̵ nuyirí̵ná epaxí̵pɨ pípɨrí̵anɨ?” mɨyaiwipanɨ. Nene negí̵ nɨrɨxí̵meáyo dɨŋí̵ sɨxí̵ nuyirane'náyí̵, o sekaxí̵ nearɨŋí̵pɨ xɨxenɨ píránɨŋí̵ xí̵darɨŋwárɨnɨ. Sekaxí̵ o nearɨŋí̵pɨ —Apɨ seyí̵ne' eŋíná dánɨ arí̵á wigí̵ápɨrɨnɨ. “Segí̵ se'rɨxí̵meáyo dɨŋí̵ sɨxí̵ uyíí̵rɨxɨnɨ.” nearɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ tí̵nɨ xɨxenɨ axí̵pɨ e e'í̵rɨxɨnɨ.

“Kiraiso neare'wapɨyiŋí̵pɨnɨ xaíwí̵í̵á xɨrí̵wanɨgɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

7Ámá obaxí̵ rɨxa “Ámáyo yapí̵ owíwapɨyaneyɨ.” nɨyaiwiro xwí̵á rɨrímɨ emearɨŋagí̵a nánɨ seararɨŋɨnɨ. Yapí̵ ranɨro nánɨ “Jisasɨ Kiraiso nepa ámá nimónɨrɨ xwí̵á tí̵yo nene tí̵ámɨnɨ mɨbɨŋɨnigɨnɨ.” rarɨgí̵áyí̵rɨnɨ. E yarɨgí̵áyí̵ ámáyo yapí̵ wíwapɨyirɨ Kiraisomɨ xopɨrárí̵ wimɨnɨrɨ erɨ yarɨŋo tí̵nɨ nawínɨ imónɨŋoɨ. 8Ayɨnánɨ seyí̵ne' Jisasomɨ nɨxí̵dɨróná nɨgwí̵nɨŋí̵ wayí̵á meáwanɨgɨnɨrɨ anɨŋí̵ miní̵ rí̵á tí̵ŋí̵ egí̵ápɨ surí̵má mimóní̵ apɨ nɨpɨnɨ tí̵nɨ xɨxenɨ mearo yayí̵ seaimorɨ ení̵a nánɨ píránɨŋí̵ sɨŋwí̵ tí̵nɨ e'í̵rɨxɨnɨ. 9Ámá Kiraiso neare'wapɨyiŋí̵pɨ sɨnɨ anɨŋí̵ xaíwí̵ í̵á mɨxɨrí̵ ámɨ wigí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ gí̵wí̵ nímɨxɨrɨ rarɨgí̵á gɨyí̵ gɨyí̵, ayí̵ Gorɨxo tí̵nɨ nawínɨ imónɨgí̵áyí̵ wímanɨ. E nerɨ aí Kiraiso rɨŋí̵pɨnɨ xɨxenɨ í̵á nɨxɨrɨrɨ axí̵pɨnɨ rarɨgí̵á gɨyí̵ gɨyí̵, ayí̵ xaníwí̵mɨrau' tí̵nɨ nawínɨ imónɨgí̵áyí̵ wírɨnɨ. 10Ámá “Jisasomɨ xí̵darɨŋwae'nerɨnɨ.” rɨnarɨgí̵á wí seyí̵ne' tí̵ámɨnɨ nɨbɨro Kiraiso neare'wapɨyiŋí̵pɨ axí̵pɨ mɨrɨpa yarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrí̵náyí̵, yayí̵ nɨwiemearo segí̵ aŋí̵yo nánɨ nipemeámɨ mɨpáwipa e'í̵rɨxɨnɨ. 11Ayí̵ rɨpɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Ámá e yarɨgí̵áyo gɨyí̵ gɨyí̵ yayí̵ nɨwiemearí̵náyí̵, í̵wí̵ ayí̵ yarɨgí̵ápɨ axí̵pɨ ayo enɨ uxí̵meaní̵á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

12Xwɨyí̵á xwapí̵ ayá wí tí̵nɨ seyí̵ne' nánɨ rí̵wamɨŋí̵ eapaxí̵ aiwɨ “Payí̵ rɨnamɨ meapa oemɨnɨ.” nimónarɨnɨ. “Nionɨ seyí̵ne' dɨŋí̵ nií̵á aga seáyɨ e dánɨ seainɨní̵a nánɨ nɨbɨrɨ nɨseaímeámáná xwɨyí̵á axí̵ e dánɨ rɨnaní̵wárɨnɨ.” nɨyaiwirɨ dɨŋí̵ ikwí̵moŋɨnɨ. 13Dɨxí̵ rɨrɨxí̵meáí —Í enɨ Gorɨxo xegí̵ imóní̵wɨnɨgɨnɨrɨ í̵á uyamɨxɨŋírɨnɨ. Íyá niaíwí̵yí̵ payí̵ rɨnamɨ dánɨ yayí̵ seaiwáre'naparɨŋoɨ.

Copyright information for `AAK