2 Peter 3

“Jisaso ámɨ nɨweapɨní̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Gí̵ dɨŋí̵ sɨxí̵ seayiŋáyí̵ne', xwɨyí̵á wí̵á rókiamoagí̵áwa —Awa Gorɨxo “E e'í̵rɨxɨnɨ.” wimónarɨŋí̵pɨnɨ oyaneyɨnɨrɨ yagí̵áwarɨnɨ. Awa eŋíná nɨrɨro eagí̵ápɨ tí̵nɨ sekaxí̵ amɨpí Ámɨnáo, yeáyí̵ neayimɨxemeaarɨŋo rɨŋí̵ wáí̵ wurɨmeiarɨŋwáone searɨŋwápɨ tí̵nɨ xwɨyí̵á apɨ seyí̵ne' ámɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ nínɨro píránɨŋí̵ omópoyɨnɨrɨ dirɨrí̵ seaimɨ nánɨ eŋíná payí̵ wɨna nearɨ mónapɨŋanigɨnɨ. Agwɨ enɨ axí̵pɨ nerɨ ámɨ wɨna nearɨ mónaparɨŋɨnɨ. 3Xwɨyí̵á nepa imónɨŋí̵ rɨmí̵ rɨpɨ nánɨ “Ayí̵ aŋɨpaxí̵rí̵anɨ?” yaiwíí̵rɨxɨnɨ. Sí̵á yoparí̵yí̵ tí̵ŋíná ámá rɨperɨrí̵ seamepí̵rí̵áyí̵ seyí̵ne' we' rónɨŋí̵ yarɨŋagí̵a nɨseanɨro wigí̵ í̵eapá winarɨŋí̵pɨ nɨxí̵dɨro nánɨ rɨperɨrí̵ nɨseamero 4re searɨpí̵rí̵árɨnɨ, “Segí̵ mimáyo dánɨ ‘Ámɨ nɨweapɨmí̵árɨnɨ.’ searɨŋí̵yí̵ rɨxa ná gi weaparɨnɨ? Negí̵ ápowa rɨxa pegí̵ámɨ aiwɨ amɨpí xwí̵árí tí̵nɨ aŋí̵na tí̵nɨ iwamí̵ó imónɨŋe dánɨ imónɨŋí̵yí̵ sɨnɨ axí̵pɨ imónɨŋagɨ nánɨ seararɨŋwɨnɨ.” searɨpí̵rí̵árɨnɨ. 5Rɨperɨrí̵ e nɨsearɨróná rɨpɨ nánɨ dɨŋí̵ arí̵á ikeamopí̵rí̵árɨnɨ. Eŋíná Gorɨxo xwɨyí̵á ráná aŋí̵na imónɨrɨ xwí̵árí iniɨgí̵yo dánɨ nimónɨrí̵ná iniɨgí̵yo ínɨmɨ eŋe dánɨ sɨŋánɨ imónɨrɨ eŋí̵rɨnɨ. 6Iniɨgí̵ tí̵nɨ enɨ Gorɨxo xwí̵á íná imónɨŋí̵rí “Xwɨrí̵á oikɨxenɨ.” ráná iniɨgí̵ waxí̵ nɨróga nɨwiápí̵nɨmearɨ ámá xwí̵árímɨ ŋweagí̵áyo aní̵nɨmɨxɨŋí̵ aiwɨ apɨ nánɨ arí̵á nikeamoro rɨperɨrí̵ searɨpí̵rí̵árɨnɨ. 7E nerɨŋí̵ aiwɨ aŋí̵na tí̵nɨ xwí̵árí tí̵nɨ agwɨ ríná imónɨŋí̵piau' xwɨyí̵á axoyápimɨ dánɨ rí̵á ní̵wɨnɨgɨnɨrɨ rárɨnɨnɨ. Sí̵á ámá xí̵o wimónarɨŋí̵pɨ mɨxí̵darɨgí̵áyo xwɨyí̵á numeárɨrɨ waní̵nɨmɨxɨní̵áyi imóní̵e nánɨ rárɨnɨnɨ.

8E nerɨ aí dɨŋí̵ sɨxí̵ seayiŋáyí̵ne', seyí̵ne' searɨmí̵ rɨpɨ nánɨ rí̵wí̵ mukɨnɨmopanɨ. Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ xwiogwí̵ 1,000 nɨpwerɨ aí sí̵á ná wɨyiní̵nɨŋí̵ órarɨŋí̵rɨnɨ. Sí̵á ná wɨyinɨ nórɨrɨ aí xwiogwí̵ 1,000 nɨŋí̵ pwearɨŋí̵rɨnɨ. 9Ámɨnáo noneyá mimáyo dánɨ “Ámɨ nɨweapɨmí̵árɨnɨ.” nearɨŋí̵pɨ nánɨ ámá wí “O rɨxa mɨweapí̵ yómɨŋí̵ yarɨnɨ.” yaiwiarɨgí̵ápa axí̵pɨ e mɨyarɨnɨnɨ. Nene nánɨ wenɨŋí̵ nerɨ ŋweanɨ. Yómɨŋí̵ ayí̵ rɨpɨ nánɨ yarɨnɨ. Ámá wí maní̵nɨpa ero ní̵nɨ wigí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ rí̵wí̵mɨnɨ mamoro e'í̵rɨxɨnɨrɨ nánɨ sɨnɨ yómɨŋí̵ yarɨnɨ.

“Xwí̵árí tí̵nɨ aŋí̵na tí̵nɨ rí̵á nowárɨní̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

10E nerɨ aí sí̵á o ámɨ nɨweapɨní̵a nánɨ Ámɨnáoyáɨ rɨnɨŋí̵yi “Ámá í̵wí̵ meámɨnɨrɨ rí̵a barɨnɨ?” mɨyaiwí maiwí ŋweaŋáná wímeaarɨŋí̵pa sí̵á ayi enɨ axí̵pɨ e seaímeaní̵árɨnɨ. Sí̵á ayi aŋí̵ pɨrí̵ ɨwí̵ tí̵nɨ rí̵á nɨnɨrɨ anɨpá imónɨrɨ amɨpí aŋí̵ pɨrí̵yo dánɨ wí̵á ónarɨŋí̵yí̵ ní̵nɨ rí̵mɨmenɨŋwí̵ neánɨrí̵ná rí̵á nowárɨrɨ xwí̵árí tí̵nɨ amɨpí xwí̵áyo yarɨŋí̵yí̵ tí̵nɨ ní̵nɨ rí̵á nɨnɨrɨ yayɨmí̵ yowárɨrɨ ení̵árɨnɨ. 11Apɨ nɨpɨnɨ rí̵á e nowárɨní̵á eŋagɨ nánɨ seyí̵ne' ámá Gorɨxo wimónarɨŋí̵pimɨ xí̵dɨro we' rónɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨnɨ ero yarɨgí̵áyí̵ yapɨ nimónɨro axí̵pɨ e'í̵rɨxɨnɨ. 12E nerónáyí̵, sí̵á Gorɨxo Bɨní̵áɨ rɨnɨŋí̵yi “Gíná parɨmoní̵árɨnɨ?” nɨyaiwiro aŋí̵nɨ ayí̵ rɨrɨxáí̵nɨŋí̵ nero mónaparɨŋoɨ. Sí̵á ayimɨnɨ aŋí̵na rí̵á nowárɨrɨ aŋí̵ pɨrí̵yo dánɨ wí̵á ónarɨŋí̵pɨ rí̵mɨmenɨŋwí̵ neánɨrí̵ná íkimɨmí̵ ení̵árɨnɨ. 13E nerɨ aí xí̵o sí̵mɨmaŋí̵yo dánɨ nearɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ nene aŋí̵ sɨŋí̵ wɨna tí̵nɨ xwí̵á sɨŋí̵ wɨrí tí̵nɨ imónɨní̵ápiau' —Apiau'mɨ we' rónɨŋí̵ imónɨgí̵ánɨ ŋweapí̵rí̵ápiau'rɨnɨ. Apiau' nánɨ wenɨŋí̵ nerɨ ŋweaŋwɨnɨ.

“Awínɨŋí̵ róní̵í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

14Ayɨnánɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ seayiŋáyí̵ne' apiau' nánɨ wenɨŋí̵ nero nɨŋwearo nánɨ Gorɨxo píránɨŋí̵ nɨwayɨrónɨrane ŋweaŋagwɨ oneanɨnɨrɨ rí̵wí̵ sɨwí̵á mɨyí “Amɨpí bɨ nánɨ rí̵á mɨmeárɨnɨpa nerane íkwɨráí̵nɨŋí̵ sɨyikwí̵ míní̵ e'wanɨgɨnɨ.” nɨyaiwiro nɨyunɨro e'í̵rɨxɨnɨ. 15E neróná negí̵ Ámɨnáo aŋí̵nɨ ámɨ mɨweapí̵ yómɨŋí̵ yarɨŋí̵pɨ nánɨ re yaiwíí̵rɨxɨnɨ, “Ámá obaxí̵yo yeáyí̵ uyimɨxemeámí̵ánɨrɨ yarɨnɨ.” yaiwíí̵rɨxɨnɨ. Negí̵ nɨrɨxí̵meáo Poro enɨ dɨŋí̵ e'mí̵ saímí̵ moŋí̵ Gorɨxo sɨxí̵ umímoŋí̵pimɨ dánɨ nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ nearí̵ná axí̵pɨ rɨpí̵nɨŋí̵ nɨrɨrɨ nearɨ seamónapɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ e yaiwíí̵rɨxɨnɨ. 16Payí̵ o eaarɨŋí̵yí̵ ní̵nɨ apɨ nánɨ enɨ axí̵pɨ nɨrɨrɨ eaarɨŋí̵rɨnɨ. Xwɨyí̵á payí̵ ayo eánɨŋí̵yí̵ wí sɨŋánɨ mipɨmónɨŋagɨ nánɨ apaxí̵ me' nɨjí̵á imónɨpaxí̵ mimónɨnɨ. Ámá mají̵á nikárɨnɨro dɨŋí̵ bɨ bɨ momearɨgí̵áyí̵ xwɨyí̵á apɨ ikweakwí̵mí̵ nɨrɨro rarɨgí̵árɨnɨ. Xwɨyí̵á Gorɨxoyá Bɨkwí̵yo rɨnɨŋí̵yí̵ ámɨ wí enɨ ikweakwí̵mí̵ nɨrɨro xeŋwí̵nɨ nɨrɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ sí̵á yoparí̵yi imónɨní̵e nánɨ rí̵á meárɨnarɨgí̵árɨnɨ. 17Ayɨnánɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ seayiŋáyí̵ne', apɨ nánɨ seyí̵ne' rɨxa nɨjí̵á imónɨŋagí̵a nánɨ ámá rí̵á xearɨmɨxarɨgí̵áyí̵ sɨpí nero xeŋwí̵mɨnɨ warí̵ná seyí̵ne' enɨ axí̵pɨ e'wapí̵gí̵ inɨro Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro sí̵kí̵kí̵nɨŋí̵ onɨgí̵áyí̵ne' pie'roro epí̵rɨxɨnɨrɨ awínɨŋí̵ róní̵í̵rɨxɨnɨ. 18Niaíwí̵ apí̵roarɨŋí̵pa axí̵pɨ seyí̵ne' ámáyo ayá urɨmɨxarɨgí̵ápɨ xwe' napí̵róa urɨ nɨjí̵á negí̵ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso, yeáyí̵ neayimɨxemeaarɨŋo nánɨ imónɨgí̵ápɨ apɨ enɨ xwe' napí̵róa urɨ e'wɨnɨgɨnɨ. Agwɨ rínáranɨ, ná rí̵wí̵yoranɨ, omɨ anɨŋí̵ íníná seáyɨ e ume'wanɨgɨnɨ. “E e'wanɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

Copyright information for `AAK