2 Thessalonians 1

1Poronɨ tí̵nɨ Sairaso tí̵nɨ Timotio tí̵nɨ none Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á Tesaronaika ŋweáyí̵ne' —Seyí̵ne' negí̵ ápo Gorɨxo tí̵nɨ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso tí̵nɨ nawínɨ ikárɨnɨgí̵áyí̵ne'rɨnɨ. Seyí̵ne' nánɨ payí̵ rɨna nearɨ mónaparɨŋwɨnɨ. 2Ápo Gorɨxo tí̵nɨ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso tí̵nɨ awau' wá seawianɨri seyí̵ne' nɨwayɨrónɨro ŋweapí̵rɨ nánɨ seaiiri e'isixɨnɨ.

“Seyí̵ne' nánɨ Gorɨxomɨ yayí̵ wiarɨŋwárɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

3Negí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', seyí̵ne' Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roróná dɨŋí̵ mɨmɨxeá ámɨ xwapí̵ ayá wí tí̵nɨ nɨwɨkwí̵róa uro xɨxe dɨŋí̵ sɨpí ninɨro arɨrá inarɨgí̵ápɨ wí pí̵nɨ mɨwiárí̵ sɨnɨ ámɨ bɨ tí̵nɨ bɨ tí̵nɨ ne'ra uro yarɨŋagí̵a nánɨ none kikií̵á ŋweapaxí̵ mimónɨŋwɨnɨ. Sa seyí̵ne' nánɨ Gorɨxomɨ yayí̵ wipaxí̵ imónɨŋwɨnɨ. “E nerane'ná ayí̵ xɨxenɨ imónɨŋí̵pɨ yarɨŋwɨnɨ.” neaimónarɨnɨ. 4Seyí̵ne' e yarɨŋagí̵a nánɨ sɨyikí̵ Gorɨxoyáyo wáí̵ nurɨmerane'ná seyí̵ne' nánɨ mɨxí̵ re seameakí̵narɨŋwárɨnɨ, “Xeanɨŋí̵ wikárɨro rɨkɨkɨrí̵ó wikárɨro wiarí̵ná aí xwámámí̵ nɨwiro sɨnɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵róa warɨŋoɨ.” urarɨŋwárɨnɨ.

Gorɨxo ámáyo pɨrí̵ numamorí̵ná ení̵ápɨ nánɨrɨnɨ.

5Seyí̵ne' e yarɨgí̵ápimɨ dánɨ rɨpɨ wí̵á neaónɨnɨ. Gorɨxo ámáyo mí ómómɨxɨmí̵ nɨwirɨ wigí̵ egí̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ wiiní̵ápɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorane'ná “Apánɨrí̵anɨ?” yaiwipaxí̵rɨnɨ. Ayɨnánɨ seyí̵ne' oyá xwioxí̵yo ŋweáwanɨgɨnɨro yarí̵ná xeanɨŋí̵ seaikárarɨŋagí̵a nánɨ o seyí̵ne' nánɨ re rárɨní̵árɨnɨ, “Ayí̵ ananɨ nionɨ tí̵ŋí̵ e ŋweapaxí̵yí̵rɨnɨ.” rárɨní̵árɨnɨ. Apɨ seyí̵ne' yarɨgí̵ápimɨ dánɨ wí̵á neaónɨnɨ. 6Ai Gorɨxo ámá xeanɨŋí̵ seaikárarɨgí̵áyo pɨrí̵ numamorɨ xeanɨŋí̵ axí̵pɨ wíáná “Ayí̵ xɨxenɨ imónɨŋí̵pɨnɨ rí̵a yarɨnɨ?” yaiwianí̵wárɨnɨ. 7Xeanɨŋí̵ seaikárarɨgí̵áyo pí̵rí̵ nɨwiaíkímorɨ kikií̵á seyí̵ne' seaŋwɨrárɨrɨ none neaŋwɨrárɨrɨ yarɨŋagɨ nɨwɨnɨrane'ná “Ayí̵ enɨ xɨxenɨ imónɨŋí̵pɨnɨ rí̵a yarɨnɨ?” yaiwianí̵wárɨnɨ. Ámɨná Jisaso sɨŋánɨ piaumɨmí̵ ninɨrɨ xegí̵ aŋí̵nají̵ eŋí̵ eánɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ aŋí̵namɨ dánɨ nɨweapɨrí̵ná rí̵á ápiáwí̵ xwe' aípí̵naŋwí̵ yarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ e ení̵árɨnɨ. 8E nerí̵ná ámá Gorɨxo nánɨ dɨŋí̵ mɨmopa ero xwɨyí̵á negí̵ Ámɨná Jisaso nánɨ yayí̵ neainarɨŋí̵pimɨ mɨxí̵dí̵ aríkwí̵kwí̵ ero yarɨgí̵áyo pɨrí̵ umamoní̵árɨnɨ. 9Ámá ayo wigí̵ egí̵ápɨ nánɨ xwɨrí̵á nɨwikɨxerɨ pɨrí̵ numamorí̵ná seáyɨ e xí̵o xegí̵ eŋí̵ eánɨŋí̵pimɨ dánɨ imónɨŋí̵pɨ “Xe sɨŋwí̵ onaní̵poyɨ.” mɨyaiwí xegí̵ sí̵mɨmaŋí̵ tí̵ŋí̵ e dánɨ anɨŋí̵nɨ wieawárɨní̵árɨnɨ. 10Negí̵ Ámɨnáo ámá xí̵oyáyí̵ imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ wiiŋí̵pimɨ dánɨ seáyɨ e umí̵eyoaro dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ ní̵nɨ mɨŋí̵ sí̵ŋá weánɨro oe'poyɨnɨrɨ aŋí̵namɨ dánɨ nɨweapɨrí̵ná pɨrí̵ e umamoní̵árɨnɨ. Seyí̵ne' mí̵kone repɨyí̵ eŋwápɨ dɨŋí̵ nɨkwí̵roro nánɨ íná seyí̵ne' enɨ ayí̵ tí̵nɨ nawínɨ omɨ seáyɨ e umepí̵rí̵árɨnɨ.

Poro Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ wurɨyiŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

11Ámɨnáomɨ seyí̵ne' seáyɨ e umepí̵rí̵á eŋagɨ nánɨ íníná seyí̵ne' nánɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ seaurɨyarɨŋwárɨnɨ. Gorɨxo e imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ we'yo í̵á seaumɨrɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ ayo seaimɨxí̵wɨnɨgɨnɨrɨ seaurɨyarɨŋwárɨnɨ. Naŋí̵ imónɨŋí̵pɨ oyaneyɨnɨrɨ seaimónarɨŋí̵pɨ nɨpɨnɨ tí̵nɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro nánɨ wínɨyo saŋí̵ urápaneyɨnɨrɨ seaimónarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ apiau' tí̵nɨ xɨxenɨ epí̵rí̵a nánɨ xegí̵ eŋí̵ eánɨŋí̵pɨ tí̵nɨ seaimɨxí̵wɨnɨgɨnɨrɨ seaurɨyarɨŋwárɨnɨ. 12E nerɨŋí̵pimɨ dánɨ seyí̵ne' omɨ seáyɨ e umí̵eyoaro xí̵o enɨ seyí̵ne' seáyɨ e seamí̵eyoarɨ inɨpí̵rí̵a nánɨ Gorɨxomɨ seyí̵ne' nánɨ e seaurɨyarɨŋwárɨnɨ. O tí̵nɨ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso tí̵nɨ wá seawianɨgí̵í eŋagɨ nánɨ xɨxe seáyɨ e mí̵eyoánɨpí̵rí̵árɨnɨ.

Copyright information for `AAK