2 Thessalonians 2

Xwɨyí̵á xórórí̵ yarɨŋo nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', xwɨyí̵á re rɨnɨŋí̵pɨ, “Negí̵ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso ámɨ weapáná nene o tí̵nɨ nawínɨ awí eánaní̵wárɨnɨ.” rɨnɨŋí̵pɨ nánɨ rɨpɨ e'í̵rɨxɨnɨrɨ yarɨŋí̵ oseaimɨnɨ. 2Kwíyí̵ bimɨ dánɨranɨ, xwɨyí̵á ámá yaŋí̵ wiowárí̵á bimɨ dánɨranɨ, payí̵ “Porowa nearo wáre'napɨgí̵ápɨrɨnɨ.” rarɨgí̵á bimɨ dánɨranɨ, ayá nɨsearemorɨ re rɨnɨŋánáyí̵, “Sí̵á Ámɨnáo weapɨní̵áyi rɨxa imónɨŋí̵rɨnɨ.” rɨnɨŋánáyí̵, sɨnɨ me' dɨŋí̵ u'pirɨxá nɨseapeyirɨ ududí̵ mɨseainɨpanɨ. 3Ámá wo aí pípimɨ dánɨ yapí̵ oneaíwapɨyinɨrɨ sɨŋwí̵ mɨwɨnɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. Xámɨ ámá obaxí̵ Gorɨxomɨ maŋí̵ xowiaíkímí̵ wiro ámá xwɨyí̵á xórórí̵ yarɨŋo piaumɨmí̵ inɨrɨ nemáná eŋáná ayí̵ rí̵wí̵yo sí̵á ayi imónɨní̵á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Ámá xwɨyí̵á xórórí̵ yarɨŋo Gorɨxo waní̵nɨmɨxɨní̵orɨnɨ. 4Gorɨxomɨ anɨŋí̵ sí̵mí̵ tí̵nɨ wiarɨŋorɨnɨ. Pí pí ŋwí̵á ámá nimɨxɨro meŋweaarɨgí̵ápɨranɨ, pí pí kwíyí̵ ámá dɨŋí̵ uŋwɨrárarɨgí̵ápɨranɨ, paimɨmí̵ nɨmerɨ xewanɨŋo ayo seáyɨ e mí̵eyoánɨní̵árɨnɨ. E nerí̵ná aŋí̵ Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ nɨpáwirɨ ámá obaxí̵ sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨ e'í̵ nɨŋweámáná xewanɨŋo re urɨnɨní̵árɨnɨ, “Niɨwanɨŋonɨ Gorɨxonɨrɨnɨ.” urɨnɨní̵árɨnɨ. 5Xámɨ nionɨ sɨnɨ seyí̵ne' tí̵nɨ nɨŋwearí̵ná apɨ nánɨ searɨŋápɨ sɨnɨ dɨŋí̵ mɨseainarɨnɨranɨ?

6Ámá o Gorɨxo xe piaumɨmí̵ iní̵wɨnɨgɨnɨrɨ ipɨmoárɨŋíná imónɨní̵e nánɨ agwɨ sɨnɨ omɨ bɨ wakɨrí̵mɨxɨnɨ. Omɨ wakɨrí̵mɨxɨŋí̵pɨ nánɨ seyí̵ne' nɨjí̵árɨnɨ. 7Obo ámá obaxí̵ maŋí̵ Gorɨxoyápɨ xórórí̵ oe'poyɨnɨrɨ ínɨmɨ dánɨ rɨxa nɨwíwapɨya warɨŋagɨ aí omɨ wakɨrí̵mɨxarɨŋí̵pɨ Gorɨxo emɨ mamoní̵e nánɨ nɨwakɨrí̵mɨxa uní̵árɨnɨ. 8Xí̵omɨ wakɨrí̵mɨxarɨŋí̵pɨ Gorɨxo nɨyoámáná eŋáná xwɨyí̵á oyápɨ xórórí̵ yarɨŋo sɨnɨ ínɨmɨ mimóní̵ rɨxa sɨŋánɨ piaumɨmí̵ inɨní̵árɨnɨ. Omɨ Ámɨná Jisaso nɨweapɨrɨ sogwí̵nɨŋí̵ pɨrɨpɨrí̵ nerɨŋí̵pimɨ dánɨ samɨŋí̵ nɨwimɨxɨrɨ xegí̵ madɨŋí̵pɨ tí̵nɨ pɨkiní̵árɨnɨ. 9Xwɨyí̵á xórórí̵ yarɨŋo rɨxa sɨŋánɨ nimónɨrɨ nɨŋwearí̵ná Seteno xewanɨŋoyá eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋí̵pimɨ dánɨ eŋí̵ sɨxí̵ weámɨxɨní̵á eŋagɨ nánɨ o ámáyí̵ “O Gorɨxorí̵anɨ?” oniaiwípoyɨnɨrɨ yapí̵ nɨwiepɨsirí̵ná emɨmí̵ ayá wí erɨ ámá ayá rɨwamónɨpaxí̵pɨ erɨ ení̵árɨnɨ. 10E nerí̵ná ámá aní̵nanɨro yarɨgí̵áyo xegí̵ uyí̵nií̵ nerɨŋí̵ bɨ bimɨ dánɨ yapí̵ wíwapɨyíáná xewanɨŋo e oniaiwípoyɨnɨrɨ yarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ wiaiwipí̵rí̵árɨnɨ. Ayí̵ re mɨwimóní̵, “Gorɨxo yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ xwɨyí̵á Jisaso nánɨ nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ arí̵á owianeyɨ.” mɨwimóní̵ rí̵wí̵ umogí̵á eŋagɨ nánɨ xwɨyí̵á xórórí̵ yarɨŋo yapí̵ wíwapɨyipaxí̵rɨnɨ. 11Ayí̵ rí̵wí̵ umogí̵á eŋagɨ nánɨ Gorɨxo dɨŋí̵ xeŋwí̵ omópoyɨnɨrɨ wimɨxarí̵ná xwɨyí̵á xórórí̵ yarɨŋo pí pí yapí̵ wíwapɨyiní̵ápɨ arí̵á nɨwiro ayá sí̵wí̵ uróagɨ “Neparɨnɨ.” yaiwipí̵rí̵árɨnɨ. 12Ámá xwɨyí̵á Jisaso nánɨ nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ dɨŋí̵ mɨkwí̵ró wigí̵ sɨpí imónɨŋí̵pɨ yanɨro nánɨ dɨŋí̵ nií̵á winɨŋí̵yo Gorɨxo xwɨyí̵á umeárɨní̵a nánɨ dɨŋí̵ xeŋwí̵ omópoyɨnɨrɨ wimɨxɨní̵árɨnɨ.

“Seare'wapɨyiŋwápɨ xaíwí̵ í̵á xɨrí̵í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

13Negí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', Ámɨná Jisasɨ Kiraiso wá seawianɨŋí̵yí̵ne', seyí̵ne' nánɨ kikií̵á ŋweapaxí̵ mimónɨŋwɨnɨ. Sa seyí̵ne' nánɨ íníná Gorɨxomɨ yayí̵nɨ wipaxí̵ imónɨŋwɨnɨ. Gorɨxo xegí̵ kwíyí̵pimɨ dánɨ sɨyikwí̵ mínɨgí̵áyí̵ oimóní̵poyɨnɨrɨ seaimɨxɨrɨ seyí̵ne' xwɨyí̵á nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pimɨ dɨŋí̵ ɨkwí̵roro yarɨgí̵ápimɨ dánɨ yeáyí̵ uyimɨxemeámí̵ánɨrɨ eŋíná dánɨ í̵á yɨyamɨxɨmí̵ seaiŋí̵ eŋagɨ nánɨ omɨ yayí̵nɨ wipaxí̵ imónɨŋwɨnɨ. 14Gorɨxo seyí̵ne' apɨ imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵ nene wáí̵ searɨŋwápimɨ dánɨ we'yo í̵á nɨseaumɨrɨrí̵ná negí̵ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso nikí̵nɨrɨ seáyɨ e imónɨŋí̵pa seyí̵ne' enɨ bɨ e imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ we'yo í̵á seaumɨrɨŋí̵rɨnɨ. 15Ayɨnánɨ negí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', eŋí̵ sɨxí̵ nínɨro xwɨyí̵á rɨre'wapí̵gí̵ inarɨŋwá maŋí̵yo dánɨ seare'wapɨyiŋwápɨranɨ, payí̵yo dánɨ seare'wapɨyiŋwápɨranɨ, xaíwí̵ í̵á nɨxɨra u'í̵rɨxɨnɨ.

16Negí̵ ápo Gorɨxo —O wá nɨneawianɨrɨ íníná eŋí̵ sɨxí̵ ímɨxɨnaní̵wá nánɨ neaimɨxɨrɨ ayá nɨnearɨmɨxɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ awiaxí̵ xí̵o neaiiní̵ápɨ nánɨ wenɨŋí̵ nerɨ ŋweaní̵wá nánɨ neaimɨxɨrɨ eŋorɨnɨ. O tí̵nɨ negí̵ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso tí̵nɨ awau' eŋí̵ sɨxí̵ seaímɨxɨri seyí̵ne' pí pí xwɨyí̵á naŋí̵ imónɨŋí̵pɨ rɨro pí pí naŋí̵ imónɨŋí̵pɨ ero epí̵rí̵a nánɨ seaimɨxɨri e'isixɨnɨ.

Copyright information for `AAK