2 Thessalonians 3

“Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ neaurɨyíí̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Negí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', payí̵ rɨna yoparí̵pɨ nearí̵ná rɨpɨ osearɨmɨnɨ. Xwɨyí̵á Ámɨnáo nánɨ wáí̵ rɨmearɨŋwápɨ yaní̵ niwe'a nurɨ seyí̵ne' egí̵ápa amɨ amɨ yayí̵ tí̵nɨ arí̵á wipí̵rɨ nánɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ neaurɨyíí̵rɨxɨnɨ. O ámá nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋí̵pɨ ero sɨpí ero yarɨgí̵áyí̵ xeanɨŋí̵ neaikáranɨro yarɨgí̵ápimɨ dánɨ e'í̵ oneamínɨnɨrɨ enɨ rɨxɨŋí̵ neaurɨyípoyɨ. Ámá ní̵nɨ omɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

Negí̵ Ámɨná Jisaso ámá ikwiárɨnɨpaxí̵pɨ yarɨŋo eŋagɨ nánɨ none re neaimónarɨnɨ, “O eŋí̵ sɨxí̵ seaeámɨxɨrɨ sɨpí imónɨŋo —O, ayí̵ oborɨnɨ. O xwɨrí̵á seaikɨxenɨgɨnɨrɨ e'í̵ seamínɨrɨ ení̵árɨnɨ.” neaimónarɨnɨ. Ámɨnáoyá dɨŋí̵yo dánɨ seyí̵ne' nánɨ re nɨyaiwirane dɨŋí̵ sí̵ŋá neaeánarɨnɨ, “Sekaxí̵ none urɨŋwápɨ wí pí̵nɨ mɨwiárí̵ agwɨ xɨxenɨ xí̵dɨro rí̵wí̵yo enɨ xɨxenɨ nɨxí̵da uro epí̵rí̵árɨnɨ.” nɨyaiwirane dɨŋí̵ sí̵ŋá neaeánarɨnɨ. Seyí̵ne' “Gorɨxo nepa wá neawianarɨŋorí̵anɨ?” nɨyaiwiróná nɨjí̵á ámɨ bɨ tí̵nɨ imónɨro Kiraisomɨ sɨpí wíáná eŋí̵ sɨxí̵ nínɨrɨ xwámámí̵ wiiŋí̵pa ero epí̵rí̵a nánɨ Ámɨnáo yayí̵wí̵ seame'wɨnɨgɨnɨ.

“Aiwá nɨpí̵rɨ nánɨ omɨŋí̵ e'í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Negí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', Ámɨná Jisasɨ Kiraiso nearowárɨŋone eŋagwɨ nánɨ sekaxí̵ rɨpɨ osearɨmɨnɨ. Se'rɨxí̵meá gɨyí̵ gɨyí̵ rɨre'wapí̵gí̵ inarɨŋwá none seare'wapɨyiŋwápɨ mɨxí̵dí̵ mɨyunɨpa nerɨ kikií̵á yarí̵náyí̵, ayí̵ tí̵nɨ gwiaumí̵ minɨpanɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ sekaxí̵ apɨ seararɨŋɨnɨ. Pípɨ xí̵dɨpaxí̵yí̵ne' marí̵áɨ, none seyí̵ne' tí̵nɨ nɨŋwearane'ná sɨŋwepɨgí̵ seaíwapɨyiŋwápimɨ xí̵dɨpaxí̵yí̵ne' eŋagɨ nánɨ seyí̵ne' nɨjí̵árɨnɨ. None wí nɨpí̵reánɨrɨ me' memeŋwanigɨnɨ. None aiwá wí sɨwiá mɨsearápanɨŋwanigɨnɨ. Anɨŋí̵ mɨseaikárɨpa e'wanɨgɨnɨrɨ árí̵wɨyínáranɨ, ikwáwɨyínáranɨ, rí̵wí̵ nɨrí̵kwínɨmáná nɨgwí̵ omɨŋí̵ rí̵á tí̵ŋí̵ anɨŋí̵ miní̵ nerɨŋí̵pimɨ dánɨ bí̵ nerane nɨŋwanigɨnɨ. “Aiwá anɨpá mɨnearápanɨpaxawa imónɨŋagí̵a nánɨ e egí̵awixɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? Oweoɨ, seyí̵ne' sɨŋwepɨgí̵ seaíwapɨyiŋwápimɨ xí̵dí̵í̵rɨxɨnɨrɨ e eŋwanigɨnɨ. 10 Seyí̵ne' nɨjí̵árɨnɨ. None sɨnɨ seyí̵ne' tí̵nɨ nɨŋwearane'ná sekaxí̵ re searayiŋwanigɨnɨ, “Ámá ‘Omɨŋí̵ mepa oemɨnɨ.’ wimónarɨgí̵áyo aiwá mɨnɨ mɨwipa e'í̵rɨxɨnɨ.” searayiŋwanigɨnɨ. 11 “Poro pí nánɨ rí̵a e neararɨnɨ?” mɨyaiwipanɨ. Segí̵yí̵ wí nánɨ xwɨyí̵á re rɨnarɨŋagɨ arí̵á nɨwirane nánɨ rarɨŋwɨnɨ, “Wí omɨŋí̵ me' siŋwí̵ nɨyápɨrómí̵ nemeróná xwɨyí̵á mɨmayí̵ónɨ ne'ra warɨŋoɨ.” rɨnarɨŋagɨ arí̵á nɨwirane nánɨ seararɨŋwɨnɨ. 12 Nene Ámɨná Jisasɨ Kiraiso tí̵nɨ nawínɨ ikárɨnɨŋwae'ne eŋagɨ nánɨ wiyí̵ne' e yarɨgí̵áyí̵ne' sekaxí̵ nɨsearɨrane eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ rɨpɨ oseaianeyɨ, “Píránɨŋí̵ nɨyunɨrɨ nɨŋweámáná segí̵ omɨŋí̵ e'í̵ápimɨ dánɨ nɨmiro ní̵í̵rɨxɨnɨ.” 13 Negí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', segí̵ wínɨyí̵ nánɨ eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ e nɨseairɨ aí naŋí̵ yarɨgí̵áyí̵ne' segí̵ yarɨgí̵ápɨ nánɨ anɨŋí̵ nɨseainɨrɨ pí̵nɨ mɨwiárɨpanɨ. 14 Segí̵yí̵ wí none seararɨŋwápɨ “Arí̵á mɨwipa oyaneyɨ.” wimónarɨgí̵áyo sɨŋwí̵ mí nɨwómɨxɨro “Ayí̵ Poro nearɨŋí̵pɨ arí̵á mɨwiarɨgí̵áyí̵rí̵anɨ?” nɨyaiwiro ayá winí̵wɨnɨgɨnɨrɨ ayí̵ tí̵nɨ gwiaumí̵ minɨpanɨ. 15 E nero aí “Ayí̵ nene tí̵nɨ sí̵mɨsí̵ eainɨŋwáyí̵rí̵anɨ?” mɨyaiwí se'gwáo sɨpí yarí̵ná “Gí̵ gwí̵áorí̵anɨ?” nɨyaiwiro dɨŋí̵ píránɨŋí̵ omonɨrɨ íkwairɨrí̵ nɨwirí̵ná urarɨgí̵ápa urí̵í̵rɨxɨnɨ.

Yayí̵ nɨwiowárɨrí̵ná urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

16 Ámɨnáo —O ámá nɨwayɨrónɨro ŋweapí̵rí̵pɨ nánɨ mí̵kí̵ ikiŋorɨnɨ. O pí pí seaímeáagɨ aí nɨwayɨrónɨro ŋweapí̵rɨ nánɨ seaimɨxí̵wɨnɨgɨnɨ. 17 Poronɨ niɨwanɨŋonɨ gí̵ we' tí̵nɨ yoparí̵ rɨpɨ nearɨ yayí̵ seaiwáre'naparɨŋɨnɨ. Nionɨ payí̵ nearí̵ná yoparí̵ sí̵rí̵wí̵ e apɨ eánɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná “Poro eaŋí̵rí̵anɨ?” yaiwipí̵rɨ nánɨ e eaarɨŋárɨnɨ. 18 “Ámɨná Jisasɨ Kiraiso nɨyí̵ne'nɨ wá seawianí̵wɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

Copyright information for AAK