2 Timothy 1

1Poronɨ —Nionɨ Gorɨxo wimóní̵agɨ nánɨ Kiraisɨ Jisasoyá wáí̵ wurɨmeiarɨŋá wonɨrɨnɨ. O tí̵nɨ nikárɨnɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋwá Gorɨxo negí̵ sí̵mɨmaŋí̵yo dání̵nɨŋí̵ “Apɨ seaiimí̵árɨnɨ.” nearɨŋí̵pɨ nánɨ wáí̵ wurɨmeíwɨnɨgɨnɨrɨ nɨrí̵peaŋonɨrɨnɨ. 2Nionɨ Timotioxɨ —Joxɨ gí̵ niaíwoxí̵nɨŋí̵ dɨŋí̵ sɨxí̵ rɨyiŋáoxɨnɨ. Joxɨ nánɨ payí̵ rɨna nearɨ mónaparɨŋɨnɨ. “Negí̵ ápo Gorɨxo tí̵nɨ Ámɨná Kiraisɨ Jisaso tí̵nɨ awau' wá rɨwianɨri ayá rɨrɨmɨxɨri joxɨ nɨwayɨrónɨrɨ ŋwearɨ nánɨ siiri e'í̵isixɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

“Joxɨ nánɨ Gorɨxomɨ yayí̵ wiarɨŋárɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

3Nionɨ anɨŋí̵ ikwáwɨyiranɨ, árí̵wɨyiranɨ, Gorɨxomɨ joxɨ nánɨ rɨxɨŋí̵ nɨrurɨyirí̵ná omɨ —O nionɨ yarɨŋí̵ re ninɨrí̵ná “Negí̵ arí̵owa omɨ píránɨŋí̵ nɨxí̵dɨróná yagí̵ápa nionɨ enɨ axí̵pɨ xí̵darɨŋáonɨranɨ?” yarɨŋí̵ e ninɨrí̵ná esɨsí̵ bɨ mɨniní̵ xí̵darɨŋáorɨnɨ. Omɨ joxɨ nánɨ rɨxɨŋí̵ nɨrurɨyirí̵ná yayí̵ wiarɨŋárɨnɨ. 4Nionɨ yayí̵ nɨsiárɨmɨ nɨbɨrí̵ná joxɨ ŋwí̵ neawárí̵agɨ ranɨŋápɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorí̵ná ámɨ dɨŋí̵ nií̵á ayá wí ninɨní̵a nánɨ “Sɨŋwí̵ oranɨmɨnɨ.” nɨyaiwirɨ íkí̵nɨŋí̵ sɨpí niarɨŋí̵rɨnɨ. 5Joxɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorí̵ná dɨŋí̵ re ninarɨŋí̵rɨnɨ, “O mimóní̵ dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋomanɨ. Aga nepa Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋorɨnɨ.” Dɨŋí̵ e ninarɨŋí̵rɨnɨ. Dɨxí̵ rí̵áí Roisí xámɨ wɨkwí̵rorɨ dɨxí̵ rɨnáí Yunisí enɨ wɨkwí̵rorɨ yagí̵ípa joxɨ enɨ “Axí̵pɨ wɨkwí̵roarɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

“Xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ nánɨ ayá mɨsinɨpanɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

6Ayɨnánɨ dirɨrí̵ rɨpɨ osimɨnɨ. Nionɨ gí̵ we' seáyɨ e sikwiáráná Gorɨxo e epaxo imóní̵wɨnɨgɨnɨrɨ simɨxɨŋí̵pɨ —Apɨ rɨxa rí̵nayí̵nɨ yárɨnɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ ámɨ rí̵á ápiáwí̵ xwe' oenɨrɨ pí̵rámí̵ yarɨŋwápánɨŋí̵ iní̵ɨrɨxɨnɨ. 7Ayí̵ rɨpɨ nánɨ rɨrarɨŋɨnɨ. Gorɨxo kwíyí̵ ayá igigí̵ neainɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ mɨneaiapí̵ eŋí̵ neánɨrane ŋweaaní̵wá nánɨ neaimɨxɨrɨ ámáyo dɨŋí̵ sɨpí wianí̵wá nánɨ neaimɨxɨrɨ awayinɨ nɨpí̵reánɨrane yaní̵wá nánɨ neaimɨxɨrɨ ení̵a nánɨ imónɨŋí̵pɨ neaiapɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

8Ayɨnánɨ negí̵ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso nánɨ wáí̵ nurɨrí̵ná ayá wí mɨsiní̵ ananɨ wáí̵ urí̵ɨrɨxɨnɨ. Nionɨ o nánɨ wáí̵ urɨmearɨŋagɨ nánɨ gwí̵ nɨŋwɨrárɨgí̵onɨ nánɨ enɨ ayá mɨsinɨpa e'wɨnɨgɨnɨ. E mepa nerɨ Gorɨxo eŋí̵ sɨxí̵ símɨxɨŋí̵pimɨ dánɨ re yaiwíɨrɨxɨnɨ, “Nionɨ enɨ Poro eŋí̵pa axí̵pɨ nerɨ xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ wáí̵ urarɨŋápimɨ dánɨ xeanɨŋí̵ nɨnímearí̵náyí̵, ananɨrɨnɨ.” yaiwíɨrɨxɨnɨ. 9O nene yarɨŋwápɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorɨ yeáyí̵ nɨneayimɨxemearɨ gí̵ ámá sɨyikwí̵ mínɨgí̵áyí̵ oimóní̵poyɨnɨrɨ we'yo í̵á neaumɨrɨŋí̵manɨ. Eŋíná dánɨ “Nionɨ wá nɨwianɨrɨ e wiimí̵árɨnɨ.” yaiwiáragí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorɨ yeáyí̵ nɨneayimɨxemearɨ nionɨyáyí̵ oimóní̵poyɨnɨrɨ we'yo í̵á neaumɨrɨŋí̵rɨnɨ. O xwí̵á sɨnɨ mimɨxɨnɨŋáná re nɨyaiwirɨŋí̵pimɨ dánɨ wá neawianɨŋí̵rɨnɨ, “Kiraisɨ Jisaso ámáyo yeáyí̵ uyimɨxemeáwɨnɨgɨnɨrɨ urowárí̵ɨmɨgɨnɨ.” nɨyaiwirɨŋí̵pimɨ dánɨ wá neawianɨŋí̵rɨnɨ. 10Eŋíná dánɨ wá e neawianɨŋí̵ eŋagɨ aí agwɨ ríná Kiraisɨ Jisaso —O yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ neaiiŋorɨnɨ. O rɨxa xwí̵á tí̵yo nɨbɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ Gorɨxo “Wá seawianɨmí̵árɨnɨ.” rárɨŋí̵pɨ rɨxa sɨŋánɨ piaumɨmí̵ inɨŋí̵rɨnɨ. Xwɨyí̵á nene yayí̵ neainarɨŋí̵pimɨ dánɨ Jisaso wí̵á neaókímɨxáná re nɨyaiwirane nɨjí̵á imónɨŋwɨnɨ, “Pearɨŋwápimɨ Jisaso xopɨrárí̵mí̵ iyí̵ rɨwiŋɨnigɨnɨ? Dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ nene maní̵ní̵ anɨŋí̵ ŋweaní̵wá nánɨ ipɨ rɨneaiapɨŋɨnigɨnɨ?” nɨyaiwirane nɨjí̵á imónɨŋwɨnɨ. 11Xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵ apɨ nánɨ áwaŋí̵ urɨmerɨ wáí̵ urɨmerɨ ure'wapɨyemerɨ e'wɨnɨgɨnɨrɨ nɨrí̵peaŋonɨrɨnɨ. 12E nɨrí̵peaŋonɨ eŋagɨ nánɨ xeanɨŋí̵ rɨpɨ nímeaŋí̵rɨnɨ. E nerɨ aí apɨ nánɨ nionɨ ayá wí mɨninarɨnɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ ayá wí mɨninarɨnɨnɨ. Gorɨxo, nionɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋáo nánɨ nionɨ nɨjí̵árɨnɨ. “O xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵ wáí̵ rɨme'wɨnɨgɨnɨrɨ nánɨ í̵ánɨŋí̵ niepí̵xí̵niasiŋí̵pɨ sí̵á Jisaso weapɨní̵áyi imóní̵e nánɨ ananɨ meŋweapaxorɨnɨ. Ámá ámɨ sɨŋí̵ xegí̵ bɨ tí̵nɨ sayá nimɨxɨrɨ rɨpí̵rɨxɨnɨrɨ meŋweapaxorɨnɨ.” nimónarɨŋagɨ nánɨ ayá wí mɨninarɨnɨnɨ.

13Xwɨyí̵á eŋwɨpeárɨnɨŋí̵, nionɨ xamɨŋoxɨ e dánɨ wáí̵ urɨrɨ ure'wapɨyirɨ e'wɨnɨgɨnɨrɨ sɨŋwepɨgí̵ siarí̵ná arí̵á niŋí̵pɨ xaíwí̵ í̵á xɨrí̵ɨrɨxɨnɨ. Kiraisɨ Jisaso tí̵nɨ nawínɨ nikárɨnɨrí̵ná dɨŋí̵ wɨkwí̵rorɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ uyirɨ nerɨŋí̵pimɨ dánɨ xwɨyí̵á apɨ xaíwí̵ í̵á xɨrí̵ɨrɨxɨnɨ. 14Xwɨyí̵á ayá tí̵ŋí̵ imónɨŋí̵ í̵ánɨŋí̵ siepí̵xí̵niasinɨŋí̵ apɨ kwíyí̵ Gorɨxoyápimɨ dánɨ —Apɨ sɨyikwí̵ bɨ mínɨŋí̵pɨrɨnɨ. Dɨŋí̵ neaxɨxe'roŋí̵pɨrɨnɨ. Apimɨ dánɨ í̵ánɨŋí̵ siepí̵xí̵niasinɨŋí̵pɨ í̵á nɨxɨrɨrɨ meŋweáɨrɨxɨnɨ.

“Esia pɨropenɨsí̵yo dáŋí̵yí̵ nɨniepɨsamoárɨmɨ ugí̵awixɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

15Joxɨ nɨjí̵árɨnɨ. Esia pɨropenɨsí̵yo dáŋí̵ Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵á ní̵nɨ nɨniepɨsamoárɨmɨ ugí̵awixɨnɨ. Nɨniepɨsamoárɨmɨ nuróná wigí̵ wau' Pigeraso tí̵nɨ Xemoseniso tí̵nɨ awau' enɨ nɨniepɨsamoárɨmɨ ugí̵isixɨnɨ. 16E nerɨ aí “Ámɨná Jisaso Onesiporasomɨ tí̵nɨ ámá xegí̵ aŋiwámɨ wearɨgí̵áyo tí̵nɨ ayá urɨmɨxí̵wɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. O ámɨ ámɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ nɨmímoayiŋí̵rɨnɨ. Nionɨ gwí̵ ŋweaŋáonɨ nánɨ aiwɨ ayá mɨwiní̵ 17aŋí̵ Romɨ rɨpimɨ nɨre'mónapɨrí̵ná nionɨ nánɨ ayá tí̵nɨ pí̵á ne'ra nurɨ nímeaŋɨnigɨnɨ. 18Ayɨnánɨ “Sí̵á negí̵ Ámɨná Jisaso ámá nɨyonɨ mí ómómɨxɨmí̵ ení̵áyimɨ omɨ ayá urɨmɨxí̵wɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ. Nionɨ sɨnɨ Epesasɨyo ŋweaŋáná seáyí̵ o niiŋí̵pɨ nánɨ enɨ joxɨ rɨxa nɨjí̵á imónɨŋɨnɨ.

Copyright information for `AAK