2 Timothy 4

“Xwɨyí̵á Gorɨxoyápɨ wáí̵ urɨrɨ xɨxenɨ erɨ e'ɨrɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Kiraisɨ Jisaso nɨweapɨrɨ ámá nɨyonɨ sɨŋánɨ nɨwimónɨmáná mɨxí̵ ináyí̵nɨŋí̵ nerɨ ámá xí̵oyáyí̵ xwioxí̵yo mɨmeámí̵ erɨ pegí̵áyoranɨ, sɨnɨ sɨŋí̵ nimónɨrɨ ŋweagí̵áyoranɨ, womɨ womɨ pí̵á nɨme'ra urɨ ení̵á eŋagɨ nánɨ o tí̵nɨ Gorɨxo tí̵nɨ awau' sɨŋwí̵ anɨgí̵íe dánɨ xwɨyí̵á apimɨ joxɨ wiárí̵ mɨmu'ropaxí̵ imónɨŋí̵ rɨpɨ orɨrɨmɨnɨ. 2Xwɨyí̵á Gorɨxoyápɨ wáí̵ urí̵ɨrɨxɨnɨ. “Arí̵á owianeyɨ.” wimónarɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵náranɨ, “Arí̵á mɨwipa oyaneyɨ.” wimónarɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵náranɨ, wáí̵ urɨrɨ nánɨ ipɨmóní̵ɨrɨxɨnɨ. Ámá Gorɨxoyá imónɨgí̵áyí̵ sɨpí yarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrí̵ná wigí̵ yarɨgí̵ápɨ nánɨ ayá owudunɨnɨrɨ mɨxí̵ urɨrɨ “Pí̵nɨ wiárí̵poyɨ.” urɨrɨ e'ɨrɨxɨnɨ. Jisasomɨ píránɨŋí̵ ouxí̵dí̵poyɨnɨrɨ eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ wíɨrɨxɨnɨ. Apɨ apɨ nerɨ aí apaxí̵ me' naŋí̵ mimónarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrí̵ná wikí̵ tí̵nɨ murí̵ awayinɨ nure'wapɨya u'ɨrɨxɨnɨ. 3Ayí̵ rɨpɨ nánɨ rɨrarɨŋɨnɨ. Xwɨyí̵á eŋwɨpeárɨnɨŋí̵pɨ ámá paimɨmí̵ nɨwiro arí̵á mɨwí epí̵rí̵íná rɨxa aŋwɨ erɨnɨ. Ayí̵ apɨ arí̵á mɨwí re epí̵rí̵árɨnɨ. Xwɨyí̵á xegí̵ bɨ imónɨŋí̵pɨnɨ arí̵á owianeyɨnɨrɨ wigí̵ wimónarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ ure'wapɨyarɨgí̵áyí̵nɨ nɨmearo awí eámeámí̵nɨŋí̵ epí̵rí̵árɨnɨ. 4Xwɨyí̵á nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ rí̵wí̵mɨnɨ nɨmamoro pɨyɨŋí̵ ikayí̵wí̵yo arí̵á nɨwiro xí̵danɨro nánɨ epí̵rí̵árɨnɨ. 5Ayí̵ e epí̵rí̵á eŋagɨ aí joxɨ dɨŋí̵ naŋí̵nɨ nɨmorɨ xɨxenɨ irí̵nií̵ e'ɨrɨxɨnɨ. Pí pí símeáí̵pɨ sa xwámámí̵ wirɨ ámáyo xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ wáí̵ urɨmemɨnɨrɨ erɨ Kiraisoyá xɨnáíxí̵nɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ wiirí̵a nánɨ imónɨŋoxɨ ámáyo e wiíwɨnɨgɨnɨrɨ imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ erɨ e'ɨrɨxɨnɨ. 6Ayí̵ rɨpɨ nánɨ rɨrarɨŋɨnɨ. Gorɨxo nánɨ naŋwí̵ rɨdɨyowá nerí̵ná ápiáwí̵ xwe' owenɨrɨ iniɨgí̵ wainí̵ iwayɨmoarɨgí̵ápánɨŋí̵ nionɨ gí̵ ragí̵ rɨxa iwayɨmoanɨro yarɨŋoɨ. Nionɨ nɨpɨkipí̵rí̵e aŋwɨ ayo eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 7Nionɨ Kiraisomɨ nuxí̵dɨrí̵ná ámá “Xí̵o xopɨrárí̵ ninɨrí̵enɨŋoɨ?” nɨyaiwinɨrɨ eŋí̵ neánɨrɨ eŋí̵ menarɨgí̵ápánɨŋí̵ yárí̵áonɨrɨnɨ. Ámá yamɨyamu'rónɨgí̵ ninɨróná yoparí̵ e mu'roarɨgí̵ápánɨŋí̵ yárí̵áonɨrɨnɨ. Xwɨyí̵á nene dɨŋí̵ ɨkwí̵roarɨŋwápɨ wí mɨmɨwiáró xaíwí̵ í̵á nɨxɨra u'áonɨrɨnɨ. 8Ayɨnánɨ ámá yamɨyamu'rónɨgí̵ ninɨróná xámɨ mu'róomɨ yayí̵ wimoarɨgí̵ápa nionɨ nánɨ enɨ rɨxa imónárɨnɨŋí̵pɨ, ayí̵ rɨpɨrɨnɨ. Ámɨnáo —O ámáyo pí̵á nɨmerí̵ná xɨxenɨ wigí̵ yarɨgí̵ápɨ tí̵nɨ wiiarɨŋorɨnɨ. O yayí̵ nɨnimorɨ Kiraiso eŋí̵pimɨ dánɨ “We' rónɨŋoxɨrɨnɨ.” nɨrárɨní̵ápɨrɨnɨ. Apɨ nionɨ nánɨnɨ mimónɨnɨ. Ayí̵ ámá gɨyí̵ gɨyí̵ Kiraiso negí̵ sɨŋwí̵ anɨŋwae' weapí̵wɨnɨgɨnɨrɨ wimónarɨgí̵áyí̵ nánɨ enɨ imónɨnɨ.

“Nionɨ tí̵ŋí̵ e nánɨ aŋí̵nɨ bí̵ɨrɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

9Timotioxɨ sɨnɨ me' nionɨ tí̵ŋí̵ e nánɨ bɨrí̵a nánɨ anɨŋí̵ miní̵ e'ɨrɨxɨnɨ. 10Ayí̵ rɨpɨ nánɨ rɨrarɨŋɨnɨ. Dimaso amɨpí ámá Gorɨxomɨ mɨxí̵darɨgí̵áyí̵ yarɨgí̵ápɨ nánɨ wimóní̵agɨ nɨniepɨsamoárɨmɨ aŋí̵ Tesaronaikayo nánɨ u'ɨnigɨnɨ. Kɨresenɨso enɨ Garesia pɨropenɨsí̵yo nánɨ u'ɨnigɨnɨ. Taitaso enɨ Darɨmesia pɨropenɨsí̵yo nánɨ u'ɨnigɨnɨ. 11Ruko xegí̵ xewɨnɨ nionɨ tí̵nɨ ŋweaŋwiɨ. Ayɨnánɨ joxɨ Makomɨ nɨwirɨmeámɨ bí̵ɨrɨxɨnɨ. O saŋí̵ nɨrónaropaxí̵ imónɨŋo eŋagɨ nánɨ rɨrarɨŋɨnɨ. 12Nionɨ Tikikaso rɨxa aŋí̵ Epesasɨyo nánɨ urowárí̵árɨnɨ. 13Joxɨ nɨbɨrí̵ná gí̵ iyí̵á nɨpánoyí̵ aŋí̵ yoí̵ Tɨrowasɨyo Kapasoyá aŋiwámɨ pí̵nɨ wiárɨŋáu' tí̵nɨ bɨkwí̵ tí̵nɨ nɨmeáxa bí̵ɨrɨxɨnɨ. E nerí̵ná “Bɨkwí̵ sipɨsipí̵ wará tí̵nɨ imɨxɨnɨŋí̵pɨ, apɨ aŋɨpaxí̵rí̵anɨ?” nɨyaiwirɨ apɨ enɨ nɨmeáxa bí̵ɨrɨxɨnɨ.

Arekɨsadao nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

14Amɨpí ainɨxí̵ tí̵nɨ imɨxarɨŋí̵ Arekɨsadao, o aga sɨpí nikárɨŋɨnigɨnɨ. E nikárí̵agɨ aí Ámɨnáo xí̵o nikárɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ pɨrí̵ umamoní̵árɨnɨ. 15O aga sɨpí nikárɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ joxɨ enɨ ámá omɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnaxí̵dɨrɨ e'ɨrɨxɨnɨ. O none ure'wapɨyemearɨŋwápɨ mɨmɨwiaíkí̵ emɨnɨrɨ nánɨ mí̵rɨmí̵rí̵ niaxí̵dɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

“Ámá nɨniepɨsamoárɨmɨ u'agí̵a aí Gorɨxo e'í̵ nɨmímɨnɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

16Iwamí̵ó xwɨrɨxí̵ nɨmearí̵ná nionɨ wákwínɨmɨnɨrɨ xwɨyí̵á urarí̵ná ámá wo sopɨŋí̵ mɨnó ní̵nɨ nɨniepɨsamoárɨmɨ u'í̵awixɨnɨ. “E níí̵ápɨ nánɨ Gorɨxo xwɨyí̵á bɨ mumearɨpa e'wɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ. 17Ayí̵ nɨniepɨsamoárɨmɨ u'agí̵a aiwɨ Ámɨnáo wí mɨniepɨsamó eŋí̵ sɨxí̵ nímɨxɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ nionɨ aŋí̵ xwɨrɨxí̵ niarɨgí̵iwámɨ dánɨ xwɨyí̵á nionɨ wáí̵ rɨmearɨŋápɨ urarí̵ná e'máyí̵ aŋí̵ amɨ gɨmɨ dáŋí̵yí̵ arí̵á nigí̵árɨnɨ. Ai, maŋí̵ nionɨ umónɨŋápimɨ dánɨ Ámɨnáo e'í̵ nɨmímɨnɨŋí̵rɨnɨ. 18Ayɨnánɨ nionɨ nɨjí̵árɨnɨ. Nionɨ sɨnɨ xwí̵á tí̵yo ŋweaŋáná pí pí Poromɨ sɨpí owikáraneyɨnɨrɨ níí̵ápɨ Ámɨnáo ananɨ e'í̵ nɨnɨmímɨní̵ɨsáná aŋí̵namɨ xí̵oyá xwioxí̵yo oŋweanɨrɨ yeáyí̵ nɨyimɨxemeaní̵árɨnɨ. Ayɨnánɨ omɨ íníná seáyɨ e numí̵eyoáa u'wanɨgɨnɨ. Apɨ e e'wanɨgɨnɨ.

Yayí̵ nɨwiowárɨrí̵ná urɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

19Joxɨ Pɨrisiraímɨ tí̵nɨ Akwiraomɨ tí̵nɨ ayau'mɨ tí̵nɨ Onesiporasepówamɨ tí̵nɨ ámá ayo “Poro yayí̵ seaiwáre'napɨŋoɨ.” urí̵ɨrɨxɨnɨ. 20Re nánɨ nɨbɨrí̵ná Erasɨtaso aŋí̵ Korinɨyo urí̵nɨŋí̵rɨnɨ. Tɨropimaso sɨmɨxí̵ yarɨŋagɨ aŋí̵ Mairitasɨyo wárɨŋárɨnɨ. 21Rí̵wɨpí yarɨŋíná sɨnɨ mimónɨŋáná sɨnɨ me' aŋí̵nɨ bí̵ɨrɨxɨnɨ. Yubiuraso tí̵nɨ Pudenɨso tí̵nɨ Rainaso tí̵nɨ Kɨrodiao tí̵nɨ yegí̵ nɨrɨxí̵meá re ŋweagí̵áyí̵ ní̵nɨ tí̵nɨ yayí̵ siowáre'naparɨŋoɨ. 22Ámɨnáo wá rɨwianɨrɨ dɨŋí̵ rɨkɨkayorɨ e'wɨnɨgɨnɨ. Apɨrɨnɨ.

Copyright information for `AAK