Acts 10

Aŋí̵nají̵ wo Koniriasomɨ sɨŋánɨ urónapɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Aŋí̵ yoí̵ Sisariayɨ rɨnɨŋí̵pimɨ ámá wo —O xegí̵ yoí̵ Koniriasoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. E'máyí̵ porisí̵ sɨmɨŋí̵ nɨwínɨro axe gwí̵ mónɨgí̵á Itariyɨ rɨnɨŋí̵yo seáyɨ e imónɨŋí̵yí̵ worɨnɨ. 2“Gorɨxomɨ píránɨŋí̵ ouxí̵dɨmɨnɨ.” nɨyaiwirɨ anɨŋí̵ miní̵ yarɨŋorɨnɨ. O tí̵nɨ ámá xegí̵ aŋí̵yo ŋweagí̵áyí̵ tí̵nɨ Gorɨxo nánɨ wáyí̵ nɨwinɨro nánɨ Judayí̵ uyípeayí̵yo saŋí̵ urápayirɨ nɨgwí̵ mɨnɨ wiayirɨ yarɨŋorɨnɨ. Íníná Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ wiayarɨŋorɨnɨ. 3O sí̵á wɨyimɨ 3:00 p.m. imónɨŋáná orɨŋá wɨnarí̵ná aŋí̵nají̵ Gorɨxoyá wo nɨwímearɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Koniriasoxɨnɨ!” urí̵agɨ 4o sɨŋwí̵ agwí̵ nɨwɨnárɨŋɨsáná sɨrí̵ nɨpɨkínɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, pírɨnɨ?” urí̵agɨ aŋí̵najo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gorɨxo xwɨyí̵á joxɨ rɨrɨmí̵ wiayarɨŋí̵pɨ arí̵á sirɨ uyípeayí̵yo saŋí̵ nurápɨrí̵ná mɨnɨ wiayarɨŋí̵pɨ sɨŋwí̵ ranɨrɨ nerɨ nánɨ yayí̵ winarɨŋagɨ nánɨ nɨrowáre'napɨŋoɨ. 5Agwɨ joxɨ ámá wo Saimonoyɨ rɨnɨŋomɨ —O xegí̵ yoí̵ bɨ Pitaorɨnɨ. O ámá burɨmákau' wará eŋí̵ erɨ yeáyí̵ imɨxɨrɨ yarɨŋí̵ Saimonoyɨ rɨnɨŋoyá aŋí̵ rawɨrawá imaŋí̵pá tí̵nɨ mɨrɨnɨŋiwámɨ ŋweanɨ. Omɨ wirɨmiaupí̵rɨ nánɨ Jopa nánɨ ámá wamɨ urowáreɨ.” 7Aŋí̵najo e nurɨmɨ u'áná Koniriaso xegí̵ aŋiwámɨ omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyí̵ wau'mɨ “Eɨnɨ.” nurɨrɨ sɨmɨŋí̵ wínarɨŋí̵ xí̵o tí̵nɨ anɨŋí̵ miní̵ emearɨŋí̵ womɨ enɨ —O “Gorɨxomɨ píránɨŋí̵ ouxí̵dɨmɨnɨ.” nɨyaiwirɨ anɨŋí̵ miní̵ yarɨŋorɨnɨ. Omɨ enɨ “Eɨnɨ.” nurɨrɨ awamɨ 8amɨpí ní̵nɨ aŋí̵najo urí̵í̵pɨ nánɨ repɨyí̵ nɨwimáná Jopa nánɨ urowárɨŋɨnigɨnɨ.

Pitao íkwí̵kwí̵ nɨyárɨrɨ wɨnɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

9Sá wegí̵áwa wí̵ápɨ tí̵nɨ nɨwiápí̵nɨmeámɨ nuro nuro sɨnɨ óí̵ e nuróná Jopa tí̵ŋí̵ e aŋwɨ e re'moanɨro yarí̵ná Pitao ikwawedí̵ imónɨŋáná Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ wimɨnɨrɨ nánɨ aŋí̵ xí̵o wearɨŋiwámɨ waíwí̵yo nɨxe'ga nɨpeyirɨ aŋí̵ rí̵wí̵ seáyɨyo ikwí̵rónɨŋe dánɨ e yarí̵ná 10agwí̵ wíagɨ “Aiwá onɨmɨnɨ.” nɨwimónɨrɨ aí ayí̵ aiwá sɨnɨ rɨyamí̵ yarí̵ná íkwí̵kwí̵ nɨyárɨrɨ 11wenɨŋí̵ yání̵í̵yí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Aŋí̵namɨ dánɨ óí̵ ninɨmáná rapɨrapí̵ xwe' wu'nɨŋí̵ imónɨŋí̵ bɨ mɨdánɨ biau' mɨdánɨ biau' í̵á nɨxɨrɨmáná xwí̵áyo nánɨ awayinɨ nɨmamówára wepí̵nɨnarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ 12rɨxa xwí̵áyo ikwiárɨnáná wenɨŋí̵ e'í̵yí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Naŋwí̵ xwe' xɨxegí̵nɨ tí̵nɨ amɨpí agwí̵ tí̵nɨ nape'a warɨŋí̵pɨ tí̵nɨ iŋí̵ xɨxegí̵nɨ tí̵nɨ iwáí̵pimɨ weŋagɨ wɨnarí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. 13Xwɨyí̵á bɨ nɨrɨne'napɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Pitaoxɨnɨ, nɨwiápí̵nɨmearɨ naŋwí̵ apɨ nɨpɨkirɨ neɨ.” urí̵agɨ aí 14Pitao re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, aga oweoɨ. Naŋwí̵ Judayene ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ dánɨ ‘Ŋwí̵árɨnɨ.’ rɨnɨŋí̵pɨ, ayá nɨninɨrɨ piaxí̵ neánɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ sɨnɨ mɨní̵áonɨ eŋagɨ nánɨ joxɨ nɨrí̵í̵pɨ wí emɨme'ɨnɨ.” urí̵agɨ 15xwɨyí̵á ámɨ bɨ re rɨne'napɨŋɨnigɨnɨ, “Gorɨxonɨ rɨxa ‘Ŋwí̵á mimónɨnɨ.’ rárí̵í̵pɨ nánɨ sɨnɨ dɨŋí̵ re mɨyaiwipanɨ, ‘Nɨnɨrí̵náyí̵, sɨnɨ ayá nɨninɨrɨ piaxí̵ neánɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨrí̵anɨ?’ mɨyaiwipanɨ.” rɨne'napɨŋɨnigɨnɨ. 16Pitao sɨŋwí̵ wɨnɨrɨ arí̵á wirɨ e'í̵pɨ axí̵pɨ biau' bɨ nɨwɨnayimáná eŋáná re eŋɨnigɨnɨ. Iwáí̵pɨ apaxí̵ me' nɨpeyirɨ aŋí̵namɨ aínɨŋɨnigɨnɨ.

17Pitao íkwí̵kwí̵ nɨyárɨrɨ wɨní̵í̵pɨ nánɨ “Pí nánɨ rí̵a wɨní̵ɨnɨ?” nɨyaiwirɨ ududí̵ ayá wí nikárɨga warí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. Ámá Koniriaso xí̵o tí̵ŋí̵ e nánɨ wáí̵ urowárí̵áwa aŋí̵ wíyo Saimonoyá aŋí̵ nánɨ yarɨŋí̵ nɨwie'ra nɨbɨmáná rɨxa ákɨŋá í̵wí e nɨrónapɨro 18rí̵aiwá re rɨgí̵awixɨnɨ, “Ámá Saimono ámɨ yoí̵ bɨ Pitaoyɨ rɨnɨŋo re rɨŋweanɨ?” rí̵aiwá e rarí̵ná 19Pitao íkwí̵kwí̵ nɨyárɨrɨ mí̵kí̵pɨ nánɨ “Pí nánɨ rí̵a wɨní̵ɨnɨ?” nɨyaiwirɨ dɨŋí̵ e pɨkínarí̵ná Gorɨxoyá kwíyí̵pɨ omɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Arí̵á niɨ. Ámá wau' wo joxɨ símeanɨro nánɨ pí̵á siarɨŋoɨ. 20Wigí̵ dɨŋí̵yo dánɨ marí̵áɨ, niɨwanɨŋonɨ awa joxɨ sirɨme'napí̵rɨ urowáre'napí̵á eŋagɨ nánɨ joxɨ nɨwiápí̵nɨmeámɨ nɨwepí̵nɨrɨ dɨŋí̵ obɨbaxí̵ ‘Pí nánɨ rí̵a yarɨŋɨnɨ?’ mɨmó ananɨ awa tí̵nɨ nɨkumɨxɨnɨrɨ nawínɨ u'poyɨ.” urí̵agɨ 21Pitao awa rogí̵e nánɨ nɨwepí̵nɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Arí̵á nípoyɨ. Ámá soyí̵ne' pí̵á yarɨgí̵o, ayí̵ nionɨ nánɨ yarɨŋoɨ. Soyí̵ne' pí nánɨ bí̵oyí̵ne'rɨnɨ?” urí̵agɨ 22awa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Koniriaso —O porisí̵ 100 imónɨgí̵áyo seáyɨ e wimónɨŋorɨnɨ. Ámá we' rónɨŋo nimónɨrɨ Gorɨxomɨ wáyí̵ wiarɨŋorɨnɨ. Dɨxí̵ Judayí̵ ní̵nɨ ‘O ámá naŋorɨnɨ.’ rarɨgí̵orɨnɨ. Omɨ aŋí̵nají̵ wo re ure'napɨŋɨnigɨnɨ, ‘Joxɨ xwɨyí̵á o rɨrɨní̵ápɨ arí̵á wirí̵a nánɨ omɨ wirɨmiaupí̵rɨ nánɨ dɨxí̵ wamɨ urowáreɨ.’ ure'napɨŋí̵ nánɨ bí̵wáonerɨnɨ.” urí̵agí̵a 23Pitao “Ananɨ ní̵wiapɨro nionɨ tí̵nɨ sá oweaneyɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Pitao Koniriasoyá aŋiwámɨ nánɨ uŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Sá weŋo wí̵ápɨ tí̵nɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ awa tí̵nɨ nuróná ámá Jopa dáŋí̵ Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro nánɨ xexɨrí̵meá imónɨgí̵áwa tí̵nɨ nawínɨ nuro
24óí̵mɨ sí̵á wɨyi wegí̵áwa nɨwiápí̵nɨmeámɨ warí̵ná Koniriaso xegí̵ xexɨrí̵meáyí̵ tí̵nɨ xegí̵ nɨkumɨxɨnɨrɨ emearɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ awí neaárɨmáná wenɨŋí̵ nerɨ ŋweaŋáná Pitao aŋí̵ apimɨ Sisariayɨ rɨnɨŋí̵pimɨ nɨre'morɨ 25aŋí̵ Koniriasoyáiwámɨ páwimɨnɨrɨ e'í̵yí̵ o Pitao tí̵nɨ nerɨmeánɨrí̵ná oyá sɨkwí̵ tí̵ŋí̵ e nɨpí̵kínɨmearɨ mɨŋí̵ xwí̵áyo ɨkwí̵roŋɨnigɨnɨ. 26E e'agɨ aiwɨ Pitao omɨ árí̵wí̵ numearɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ e'í̵ roɨ. Nionɨ enɨ sa ámá wonɨrɨnɨ.” nurɨrɨ 27o tí̵nɨ xwɨyí̵á nɨrɨnɨri nerɨmeánɨmɨ nɨpáwirí̵ná ámá obaxí̵ awí neánɨro ŋweaŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ 28re urɨŋɨnigɨnɨ, “Judayene re rɨnarɨŋwápɨ nánɨ e'máyí̵ne' xamɨŋí̵yí̵ne' enɨ nɨjí̵á imónɨŋoɨ, ‘Nene e'máyí̵ tí̵nɨ gwiaumí̵ ninɨrane'náranɨ, xwɨyí̵á nɨŋwearane'náranɨ, apimɨ dánɨ negí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnarɨŋwápimɨ wiaíkiarɨŋwɨnɨ.’ E rɨnarɨŋwápɨ nánɨ xamɨŋí̵yí̵ne' nɨjí̵á imónɨŋoɨ. E nerɨ aí Gorɨxo nionɨ re oyaiwinɨrɨ orɨŋá nɨpárɨŋɨnigɨnɨ, ‘E'máyí̵ aí wo tí̵nɨ gwiaumí̵ minɨpaxí̵ mimónɨnɨ.’ E oyaiwinɨrɨ orɨŋá nɨpárɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ ‘E'máyí̵ tí̵nɨ gwiaumí̵ ninɨrí̵ná piaxí̵ eánɨpaxí̵rɨnɨ.’ wí sɨnɨ rɨpaxonɨmanɨ. 29Gorɨxo sɨwá e'nɨŋí̵ níí̵ eŋagɨ nánɨ ámá rowa nionɨ nirɨmeanɨro báná nionɨ urakímɨnɨrɨ wí murí̵ sa arí̵á nɨwirɨ nu'mɨ bí̵anigɨnɨ. Ayɨnánɨ yarɨŋí̵ bɨ oseaimɨnɨ. Pí nánɨ nirɨmeáí̵onɨrɨnɨ?” urí̵agɨ 30Koniriaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ agíná ayímɨnɨ sí̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ reyáíná 3:00 p.m. imónɨŋáná aŋí̵ riwámɨ dánɨ Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ wiarí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. Ámá rapɨrapí̵ xwɨní̵á eaarɨŋí̵ yínɨŋí̵ wo nɨrónapɨrɨ 31re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, ‘Koniriasoxɨnɨ, joxɨ Gorɨxomɨ yarɨŋí̵ wiarɨŋí̵pɨ arí̵á sirɨ joxɨ ámá uyípeayí̵yo arɨrá wiayarɨŋí̵pɨ sɨŋwí̵ ranɨrɨ nerɨ nánɨ yayí̵ winarɨŋagɨ nánɨ nɨrowáre'napɨŋoɨ. 32Agwɨ joxɨ ámá wo Saimonoyɨ rɨnɨŋomɨ —O xegí̵ yoí̵ bɨ Pitaorɨnɨ. O ámá burɨmákau' wará eŋí̵ erɨ yeáyí̵ imɨxɨrɨ yarɨŋí̵ Saimonoyɨ rɨnɨŋoyá aŋí̵ rawɨrawá imaŋí̵pá tí̵nɨ mɨrɨnɨŋiwámɨ ŋweanɨ. Omɨ wirɨmiaupí̵rɨ nánɨ Jopa nánɨ dɨxí̵ wamɨ urowáreɨ.’ nɨrí̵agɨ 33nionɨ sɨnɨ me' aŋí̵nɨ ámá wa joxɨ sirɨmeapí̵rɨ nánɨ urowáráná joxɨ naŋí̵ nerɨ awa tí̵nɨ bí̵ɨnɨ. Agwɨ nene Ámɨnáo ‘Xwɨyí̵á ayo urí̵ɨrɨxɨnɨ.’ rɨrɨŋí̵pɨ nɨpɨnɨ arí̵á wianɨrane nánɨ Gorɨxoyá sɨŋwí̵ anɨŋe dánɨ awí neánárɨrane ŋweaŋwɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Pitao aŋí̵ Koniriasoyáiwámɨ dánɨ ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

34Pitao maŋí̵ nɨyoámorɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Xámɨ nionɨ Gorɨxo yarɨŋí̵pɨ nánɨ mají̵á nerɨ aiwɨ agwɨ rɨxa nɨjí̵á imónɨŋɨnɨ. O wí sí̵mí̵ sí̵mí̵ e nɨmerɨ anɨmí̵ yarí̵ánɨŋí̵ epaxomanɨ. 35Omɨ wáyí̵ wiro we' rónɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ ero yarɨgí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ gwí̵ wɨrí̵ wɨrímɨ dáŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ aiwɨ xí̵o tí̵ámɨnɨ báná ananɨ yayí̵nɨ nɨwirɨ umímɨnarɨŋí̵rɨnɨ. 36Xwɨyí̵á Gorɨxo Isɨrerene yaŋí̵ neaiapɨŋí̵ rɨpɨ nánɨ seyí̵ne' rɨxa nɨjí̵árɨnɨ. Jisasɨ Kiraisomɨ —O Ámɨnáo nimónɨrɨ ámá nɨyonɨ seáyɨ e wimónɨŋorɨnɨ. Omɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋwápimɨ dánɨ Gorɨxo tí̵nɨ pɨyí̵á wí̵rɨnɨpaxí̵ imónɨŋwɨnɨ. 37Jono xámɨ wayí̵ xegí̵ umeaiŋí̵pɨ nánɨ wáí̵ nememáná eŋáná Gariri dánɨ iwamí̵ó nimóga bɨrɨ Judia pɨropenɨsí̵yo amɨ amɨ imónɨmerɨ eŋí̵pɨ nánɨ xamɨŋí̵yí̵ne' nɨjí̵árɨnɨ. 38Nasaretɨ dáŋí̵ Jisaso nánɨ rarɨŋɨnɨ. Omɨ Gorɨxo nɨrí̵pearɨ xegí̵ kwíyí̵pɨ wirɨ eŋí̵ sɨxí̵ weámɨxɨrɨ e'áná o Gorɨxo dɨŋí̵ ukɨkayoŋagɨ nánɨ nemerí̵ná ámáyo naŋí̵nɨ nɨwiirɨ ámá obo dɨŋí̵ nɨxɨxe'rorɨ sɨpí wikárarɨŋí̵yo nɨyonɨ naŋí̵ imɨxɨmeŋí̵pɨ nánɨ seyí̵ne' rɨxa nɨjí̵árɨnɨ. 39Amɨpí o negí̵ Judayí̵ aŋí̵yo erɨ negí̵ aŋí̵ xwe' Jerusaremɨpimɨ dánɨ erɨ eŋí̵pɨ wone sɨŋwí̵ wɨnaroŋwáone riwonerɨnɨ. Omɨ nɨpɨkiróná yoxáí̵yo yekwɨroárí̵agí̵a aí 40sí̵á wɨyau' wɨyi nórɨmáná eŋáná Gorɨxoyá dɨŋí̵yo dánɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ ámá sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨ sɨŋánɨ wimónɨŋɨnigɨnɨ. 41Gí̵ ámá Judayí̵ ní̵nɨ sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨ marí̵áɨ, ámá Gorɨxo eŋíná dánɨ sɨŋwí̵ wɨnaróí̵rɨxɨnɨrɨ neaeyíroŋone —None o xwárɨpáyo dánɨ nɨwiápí̵nɨmeámáná eŋáná o tí̵nɨ iniɨgí̵ nɨrane aiwá nɨrane eŋwáonerɨnɨ. Noneyá sɨŋwí̵ anɨŋwae' dánɨ sɨŋánɨ nɨneaimónɨrɨ 42sekaxí̵ re nearɨŋɨnigɨnɨ, ‘Soyí̵ne' nionɨ nánɨ ámáyo wáí̵ urɨmero “Ámá sɨŋí̵ ŋweagí̵áyo tí̵nɨ rɨxa pegí̵áyo tí̵nɨ nɨyonɨ áwɨnɨ e nɨŋweámáná wigí̵ yarɨgí̵ápɨ eyeyírómí̵ ení̵a nánɨ Gorɨxo rí̵peaŋo, ayí̵ orɨnɨ.” Áwaŋí̵ e urɨmero e'í̵rɨxɨnɨ.’ 43E nearɨŋo nánɨ wí̵á nearókiamoagí̵á ní̵nɨ re nearagí̵orɨnɨ, ‘Ámá omɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵róí̵áyí̵ ní̵nɨ xí̵o wiiŋí̵pimɨ dánɨ Gorɨxo ananɨ yokwarɨmí̵ wiiarɨŋí̵rɨnɨ.’ nearagí̵orɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

E'máyo Kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ waínɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

44Pitao xwɨyí̵á apɨ sɨnɨ nura warí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. Ámá xwɨyí̵á o rarɨŋí̵pɨ arí̵á wiarɨgí̵áyo nɨyonɨ kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ waínɨŋɨnigɨnɨ. 45Kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ waínáná Judayí̵ Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵á Pitao tí̵nɨ bí̵áyí̵ wenɨŋí̵ e'í̵áyí̵ wɨnɨgí̵awixɨnɨ. Xwɨyí̵á arí̵á wiarɨgí̵á tɨyí̵ rɨxa pí̵ne' xɨxegí̵nɨ ayí̵ mají̵á imónɨgí̵áyí̵ rɨro Gorɨxomɨ seáyɨ e umero yarɨŋagí̵a nɨwɨnɨro nánɨ re yaiwigí̵awixɨnɨ, “Gorɨxo xegí̵ kwíyí̵ e'máyo sɨpí̵í mɨwí nene xwe' ayá wí neaiapɨŋí̵pa ayo enɨ aní̵á axí̵pɨ rí̵a wiarɨnɨ?” nɨyaiwiro ududí̵ nikárɨga warí̵ná Pitao re urɨŋɨnigɨnɨ, 47“‘Ámá kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ waíní̵í̵ tɨyí̵ iniɨgí̵ tí̵nɨ wayí̵ meapaxí̵ mimónɨŋoɨ.’ go rɨnɨŋoɨ? Oweoɨ, kwíyí̵pɨ nene neaaínɨŋí̵pa axí̵pɨ waíní̵í̵ eŋagɨ nánɨ ámá wo e rɨpaxí̵ mimónɨnɨ.” nurɨrɨ 48sekaxí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá tí̵yo Jisasɨ Kiraisomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋagí̵a nánɨ wayí̵ umeaípoyɨ.” uráná ayí̵ “‘Joxɨ nene tí̵nɨ sí̵á ámɨ wínɨ re oŋweaaneyɨ.’ neaimónarɨnɨ.” urɨgí̵awixɨnɨ.

Copyright information for `AAK