Acts 11

Pitao Koniriasoyá aŋiwámɨ eŋí̵pɨ Jerusaremɨ dánɨ áwaŋí̵ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Wáí̵ wurɨmeaiarɨgí̵áwa tí̵nɨ ámá Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro nánɨ xexɨrí̵meánɨŋí̵ imónɨgí̵á Judia pɨropenɨsí̵yo wí e wí e ŋweagí̵áyí̵ tí̵nɨ xwɨyí̵á rɨpɨ rɨnarɨŋagɨ arí̵á nɨwiro “E'máyí̵ enɨ Gorɨxoyá xwɨyí̵ápɨ arí̵á nɨwiro dɨŋí̵ wɨkwí̵rogí̵árɨnɨ.” rɨnarɨŋagɨ arí̵á nɨwiro ŋweaŋáná 2Pitao Jerusaremɨ nánɨ nɨyirɨ re'móáná xegí̵ Judayí̵ wí —Ayí̵ Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro aiwɨ re rarɨgí̵áyí̵rɨnɨ, “E'máyí̵ Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roróná iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó nɨwákwínɨro nene imónɨŋwápa nimónɨróná, ayí̵ ananɨrɨnɨ.” rarɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Ayí̵ wí Pitaomɨ mɨxí̵ nurɨro 3re urɨgí̵awixɨnɨ, “Joxɨ pí nánɨ negí̵ yarɨŋwápɨ ogámí̵ nerɨ e'máyí̵, iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó mɨwákwínɨpa egí̵áyí̵ tí̵nɨ gwiaumí̵ ninɨrɨ nawínɨ aiwá nɨŋɨnigɨnɨ?” urí̵agí̵a aí 4Pitao xámɨ imóní̵e dánɨ repɨyí̵ nɨwie'ra nurɨ nureŋwɨpe'a nurí̵ná re urɨŋɨnigɨnɨ, 5“Nionɨ aŋí̵ yoí̵ Jopayo nɨŋwearɨ Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ nɨwirí̵ná íkwí̵kwí̵ nɨyárɨrɨ orɨŋá nɨpáráná wenɨŋí̵ yání̵áyí̵ wɨnɨŋanigɨnɨ. Rapɨrapí̵ xwe' wu'nɨŋí̵ imónɨŋí̵ bɨ mɨdánɨ biau' mɨdánɨ biau' nɨxɨrɨmáná aŋí̵namɨ dánɨ awayinɨ nɨmamówárɨga weaparɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ nionɨ tí̵ŋí̵ e ikwiárɨne'napáná 6rapɨrapí̵ iwáí̵ inɨŋu'mɨ píránɨŋí̵ sɨŋwí̵ owɨnɨmɨnɨrɨ ínɨmɨ sɨŋwí̵ agwí̵ wɨní̵áyí̵ wɨnɨŋanigɨnɨ. Naŋwí̵ ámá ɨwí̵ mearɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ sayí̵ tí̵nɨ agwí̵ tí̵nɨ nírope'a warɨŋí̵yí̵ tí̵nɨ iŋí̵ tí̵nɨ ínɨmɨ weŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná 7aŋí̵namɨ dánɨ xwɨyí̵á re rɨne'napí̵agɨ arí̵á wiŋanigɨnɨ, ‘Pitaoxɨnɨ, nɨwiápí̵nɨmearɨ naŋwí̵ apɨ nɨpɨkirɨ neɨ.’ nɨrí̵agɨ arí̵á nɨwirɨ aí 8nionɨ re urɨŋanigɨnɨ, ‘Ámɨnáoxɨnɨ, amɨpí “Ŋwí̵árɨnɨ.” rɨnɨŋí̵pɨ, nɨnɨrí̵ná piaxí̵ eánɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ sɨnɨ iwamí̵ó gí̵gí̵ bɨ me'áonɨrɨnɨ. Aga wí nɨmɨme'ɨnɨ.’ urí̵agɨ aí 9xwɨyí̵á aŋí̵namɨ dánɨ rɨne'napí̵í̵pɨ ámɨ bɨ nɨrɨne'napɨrɨ re nɨre'napɨŋɨnigɨnɨ, ‘Gorɨxonɨ rɨxa “Ŋwí̵á mimónɨnɨ.” rárí̵ápɨ nánɨ joxɨ sɨnɨ dɨŋí̵ re mɨyaiwipanɨ, “Nɨnɨrí̵náyí̵, sɨnɨ ayá nɨninɨrɨ piaxí̵ neánɨpaxí̵ imónɨnɨ.” mɨyaiwipanɨ.’ Xwɨyí̵á e nɨnɨre'napɨmáná 10xwɨyí̵á apɨ axí̵pɨ biau' bɨ nɨnɨre'napɨmáná írírɨwáí̵pɨ ámɨ aŋí̵namɨ nánɨ mɨxeáne'napɨnɨŋɨnigɨnɨ. 11Mɨxeáne'napáná axíná re eŋɨnigɨnɨ. Ámá wau' wo —Awa Sisaria dánɨ nionɨ tí̵ŋí̵ e nánɨ urowárí̵áwarɨnɨ. Awa aŋí̵ none wearɨŋwáiwámɨ re'mónapɨgí̵awixɨnɨ. 12Re'mónapáná kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, ‘Joxɨ awa tí̵nɨ ananɨ uɨ. Awa tí̵nɨ nawínɨ nuróná dɨŋí̵ kí̵kí̵mí nimóga nurɨ “Pí nánɨ ámá rowa tí̵nɨ warɨŋɨnɨ?” mɨyaiwipanɨ.’ nɨrí̵agɨ nionɨ tí̵nɨ ámá Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro nánɨ nɨrɨxí̵meá imónɨgí̵á we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wo rowa tí̵nɨ nurane ámá nionɨ nánɨ urowáre'napí̵oyá aŋiwámɨ páwíáná 13o xegí̵ aŋí̵yo aŋí̵nají̵ wo sɨŋánɨ nɨwimónɨrɨ urɨŋí̵pɨ nánɨ repɨyí̵ nɨneairɨ re nearɨŋɨnigɨnɨ, ‘Aŋí̵najo re nɨrí̵ɨnigɨnɨ, “Dɨxí̵ ámá wa Saimonomɨ —Oyá yoí̵ bɨ Pitaorɨnɨ. Omɨ wirɨmiaupí̵rɨ Jopa nánɨ urowáreɨ.” nɨnɨrɨrɨ 14re nɨrí̵ɨnigɨnɨ, “Xwɨyí̵á o nɨbɨrɨ rɨrɨní̵ápɨ joxɨ tí̵nɨ ámá joxɨyá aŋiwámɨ wearɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ arí̵á wipí̵rí̵ápimɨ dánɨ Gorɨxo yeáyí̵ seayimɨxemeaní̵árɨnɨ.” Aŋí̵najo e nɨrí̵ɨnigɨnɨ.’ nearí̵agɨ 15nionɨ xwɨyí̵á iwamí̵ó ure'wapɨyarí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. Kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ nene xámɨ nɨneaímearí̵ná neaaínɨŋí̵pa ayo enɨ axí̵pɨ waínɨŋɨnigɨnɨ. 16Axí̵pɨ waíní̵agɨ nɨwɨnɨrɨ xwɨyí̵á Ámɨnáo nearagí̵ rɨpɨ nánɨ dɨŋí̵ nirónɨŋɨnigɨnɨ, ‘Jono iniɨgí̵ tí̵nɨnɨ wayí̵ seameaíagɨ aiwɨ Gorɨxo seyí̵ne' xegí̵ kwíyí̵pɨ tí̵nɨ wayí̵ seameainí̵árɨnɨ.’ rɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ nirónɨŋɨnigɨnɨ. 17Gorɨxo nene Ámɨná Jisasɨ Kiraisomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rómáná eŋáná xegí̵ kwíyí̵pɨ aní̵á neaiapɨŋí̵pa ámá ayo enɨ axí̵pɨ wíagɨ nánɨ ‘Nionɨ Gorɨxo xegí̵ dɨŋí̵yo dánɨ yarɨŋí̵pɨ pí̵rí̵ urakipaxorɨnɨ.’ rɨseaimónarɨnɨ?” urí̵agɨ 18awa xwɨyí̵á Pitao urí̵í̵pɨ píránɨŋí̵ arí̵á nɨwiro omɨ ámɨ xwɨyí̵á bɨ murí̵ Gorɨxomɨ seáyɨ e numeróná re rɨgí̵awixɨnɨ, “Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ e'máyí̵ enɨ wigí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ rí̵wí̵mɨnɨ nɨmamoro dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ meapaxí̵ imónɨŋoɨ.” rɨgí̵awixɨnɨ.

Adiokɨ ŋweáyí̵ wí Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵róáná imónɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

19Xámɨ Sɨtipenomɨ nɨpɨkiróná Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyo xeanɨŋí̵ nɨwikárɨro xí̵dí̵xí̵dowárí̵ e'agí̵a e'máyí̵ aŋí̵mɨnɨ numiamoróná wí xwí̵á rawɨrawápámɨ eŋí̵pɨ xegí̵ yoí̵ Pinisia ŋwearo wí pɨrɨŋwí̵ Saipɨrasɨ rɨnɨŋí̵yimɨ ŋwearo wí aŋí̵ bɨ xegí̵ yoí̵ Adiokɨ ŋwearo neróná xwɨyí̵á Gorɨxoyápɨ e'máyo mure'wapɨyí wigí̵ Judayonɨ nure'wapɨya nuro aí 20wigí̵ wa pɨrɨŋwí̵ xegí̵ yoí̵ Saipɨrasɨ dánɨ xɨrɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ aŋí̵ yoí̵ Sairini dánɨ xɨrɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ Adiokɨ nɨre'moro wáí̵ nurɨmeróná e'máyo enɨ xwɨyí̵á Ámɨná Jisaso nánɨ yayí̵ winɨpaxí̵pɨ nura emegí̵awixɨnɨ. 21E yarí̵ná Ámɨná Gorɨxo dɨŋí̵ ukɨkayorɨ eŋí̵ sɨxí̵ weámɨxɨrɨ yarɨŋagɨ nánɨ ámá obaxí̵ wigí̵ ŋwí̵á nánɨ yarɨgí̵ápɨ arí̵á nikeamoro Ámɨnáo tí̵ámɨnɨ nɨkɨnɨmónɨro dɨŋí̵ wɨkwí̵rogí̵awixɨnɨ.

22Ámá Jerusaremɨ dánɨ Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyí̵ xwɨyí̵á rɨpɨ rɨnarɨŋagí̵a arí̵á nɨwiro “Adiokɨyo e'máyí̵ obaxí̵ Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋoɨ.” rɨnarɨŋagí̵a arí̵á nɨwiro nánɨ Banabasomɨ Adiokɨ nánɨ urowárí̵agí̵a 23o nurɨ aŋí̵ apimɨ nɨre'morɨ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Gorɨxo e'máyo wá nɨwianɨrɨ ayo wimɨxarɨŋí̵pɨ nɨwɨnɨrí̵ná dɨŋí̵ nií̵á nɨwinɨrɨ eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ nɨwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gorɨxomɨ wí rí̵wí̵ mumó anɨŋí̵ miní̵ ayá tí̵nɨ xí̵dí̵í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 24O ámá naŋí̵ yarɨŋo imónɨrɨ Gorɨxoyá kwíyí̵pɨ ayá wí sɨxí̵ wínɨrɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ ayá wí wɨkwí̵rorɨ yarɨŋo eŋagɨ nánɨ e urɨŋɨnigɨnɨ. Ámá obaxí̵ Ámɨnáomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵róí̵áyí̵ axí̵nɨŋí̵ nimónɨro nɨkumɨxɨga warɨŋagí̵a 25Banabaso Soro nánɨ pí̵á emɨnɨrɨ aŋí̵ yoí̵ Tasasɨ nánɨ nurɨ 26apimɨ ŋweaŋagɨ nɨwɨnɨrɨ nɨwirɨmeámɨ bí̵íwau' nawínɨ Adiokɨyo nɨŋwearíná ámá e dáŋí̵ Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ awí neánayiro obaxí̵ wíyo nure'wapɨya nuríná xwiogwí̵ wo awau'mɨ e mu'roŋɨnigɨnɨ. Adiokɨyo e íná dánɨ ámá wí ámá Jisasɨ Kiraisomɨ uxí̵darɨgí̵áyí̵ nánɨ yoí̵ Kirisɨtenɨyɨ iwamí̵ó wí̵rɨgí̵árɨnɨ.

27Íná wí̵á rókiamoarɨgí̵á wa Jerusaremɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ Adiokɨ nánɨ nɨweapɨro 28wigí̵ wo Agabasoyɨ rɨnɨŋo e'í̵ nɨrorɨ Gorɨxoyá kwíyí̵yo dánɨ wí̵á nurókiamorɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aiwá nánɨ xwí̵á tí̵yo nɨyonɨ aga dí̵wí̵ ayá wí ikeamónaní̵wárɨnɨ.” E urɨŋí̵pɨ Romɨyí̵ mɨxí̵ ináyí̵ Kɨrodiasoyɨ rɨnɨŋo meŋweaŋáná dí̵wí̵ apɨ ikeamóní̵agí̵a nánɨ 29Jisasomɨ xí̵darɨgí̵áyí̵ wonɨ wonɨ xɨxegí̵nɨ nɨwipaxí̵ imónɨŋí̵pa wigí̵ dɨŋí̵ re yaiwigí̵awixɨnɨ, “Negí̵ nɨrɨxí̵meá Judia pɨropenɨsí̵yo ŋweagí̵áyo arɨrá wianí̵wá nánɨ nɨgwí̵ apɨ apɨ nɨtɨrane wiowárí̵wanɨgɨnɨ.” nɨyaiwiro 30xɨxenɨ e nero nɨgwí̵ awí eáí̵ápɨ Banabaso tí̵nɨ Soro tí̵nɨ awau' nɨmeámɨ nuri Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á Jerusaremɨ ŋweagí̵áyo wipeŋweagí̵áwamɨ mɨnɨ wipɨsí̵i nánɨ wiowárɨgí̵awixɨnɨ.

Copyright information for `AAK