Acts 12

Mɨxí̵ ináyí̵ Xeroto Jemisomɨ pɨkirɨ Pitaomɨ gwí̵ uyirɨ eŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Íná Judayí̵ mɨxí̵ ináyí̵ Xeroto Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyí̵ wíyo rɨkɨkɨrí̵ó wikárɨnɨ nánɨ í̵á nɨxɨrɨrɨ 2porisí̵ wamɨ uráná kirá tí̵nɨ Jonomɨ xɨráo Jemisomɨ pɨkigí̵awixɨnɨ. 3Jemisomɨ pɨkíagí̵a nánɨ Judayí̵ yayí̵ yarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ Xeroto sɨpí ámɨ bɨ nerɨ re eŋɨnigɨnɨ. Pitaomɨ enɨ í̵á xɨrɨŋɨnigɨnɨ. Sí̵á Pitaomɨ í̵á xɨrɨŋí̵yi tí̵ŋíná Judayí̵ Gorɨxo eŋíná mu'roŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ mopí̵rɨ nánɨ bisí̵kerí̵á yisí̵ mayí̵ u'rapí nimɨxɨro narɨgí̵íná omɨ Xeroto í̵á xɨrɨŋɨnigɨnɨ. 4Omɨ í̵á nɨxɨrɨmáná re yaiwiŋɨnigɨnɨ, “Sí̵á Aŋí̵najo Neamu'roagoɨ rɨnɨŋí̵ rɨpɨ rɨxa pwe'áná omɨ gwí̵ aŋí̵yo dánɨ nɨmɨxearɨ ámá ní̵nɨ sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨ xwɨrɨxí̵ numerɨ pɨkíɨmɨgɨnɨ.” nɨyaiwirɨ gwí̵ aŋí̵yo nɨŋwɨrárɨrí̵ná porisí̵ awí eánɨgí̵á biau' biau' xɨxegí̵nɨ wau' wau' awí mearoayipí̵rɨ nánɨ wárɨŋɨnigɨnɨ. 5E wáráná Pitaomɨ gwí̵ aŋí̵yo awí mearoarɨŋagí̵a aí Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyí̵ Gorɨxo omɨ arɨrá owinɨnɨrɨ anɨŋí̵ miní̵ arí̵á rí̵á we' yarɨŋí̵ nɨwie'ra ugí̵awixɨnɨ.

Aŋí̵nají̵ wo Pitaomɨ gwí̵ aŋí̵yo dánɨ mɨxeaŋí̵ nánɨrɨnɨ.

6Sí̵á Xeroto “Ayimɨ omɨ nɨmɨxearɨ ámá sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨ xwɨrɨxí̵ ume'ɨmɨgɨnɨ.” yaiwiŋí̵yi sɨnɨ wí̵á mónɨŋáná Pitao sení̵á wɨrí̵kau' nɨyárɨnɨmáná áwɨnɨmɨ sá weŋáná porisí̵ wau' mɨdɨmɨdánɨ ŋweari wa gwí̵ aŋí̵ ówaŋí̵ nɨyárɨmáná bí̵arɨwámɨ dánɨ awí roro eŋáná re eŋɨnigɨnɨ. 7Ámɨnáoyá aŋí̵nají̵ wo nɨrónapɨrɨ gwí̵ aŋí̵yo wí̵á ókiáráná Pitaomɨ miwí̵yo saiwiárí̵ wimɨnɨrɨ nánɨ ayɨŋwí̵ nu'rorɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ aŋí̵nɨ wiápí̵nɨmeaɨ.” uráná re eŋɨnigɨnɨ. Sení̵á arí̵kau' xegí̵ we'yo dánɨ íkweámioaŋɨnigɨnɨ. 8Sení̵á arí̵kau' íkweámioáagɨ aŋí̵najo ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Dɨxí̵ arerɨxí̵ yínɨrɨ sɨkwí̵ su' yínɨrɨ eɨ.” nurɨrɨ o rɨxa e e'áná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Dɨxí̵ iyí̵á nɨkí̵kɨyinɨmɨ nɨxí̵deɨ.” urí̵agɨ 9gwí̵ aŋí̵ awámɨ dánɨ omɨ nu'mɨ nɨpeyearɨ nu'mɨ nurí̵ná “Aŋí̵najo nirɨ xwɨyí̵á nɨrɨrɨ yarɨŋí̵pɨ, ayí̵ nepa rí̵a niarɨnɨ?” mɨyaiwí “Sa orɨŋá rí̵a wɨnɨŋɨnɨ?” nɨyaiwirɨ 10awau' porisí̵ xí̵o tí̵ŋí̵ aŋwɨ e awí rogí̵áwamɨ mu'rori jí̵amɨ awí rogí̵áwamɨ enɨ mu'rori nemáná ákɨŋá ówaŋí̵ ainɨxí̵ tí̵nɨ imɨxɨnɨŋí̵namɨ —Anamɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nɨpeyearí̵ná gwí̵ aŋí̵yo pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ rɨxa aŋí̵ apɨ ikwí̵rónɨŋí̵pimɨ emearɨgí̵ánarɨnɨ. Ana tí̵ŋí̵ e re'móáná re eŋɨnigɨnɨ. Xegí̵pɨ í̵kwímɨnɨŋɨnigɨnɨ. Xegí̵pɨ í̵kwímɨnáná nɨpeyeari óí̵ wɨyimɨ nuríná re eŋɨnigɨnɨ. Aŋí̵najo rɨxa pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ u'áná 11Pitao xegí̵ dɨŋí̵ í̵á nɨxɨrɨrɨ re rɨnɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáo nionɨ e'í̵ nɨmínɨmɨnɨrɨ nánɨ xegí̵ aŋí̵najo nurowáre'napɨrɨ Xeroto ‘Gí̵ eŋí̵ eánɨŋí̵yo dánɨ e wikárí̵ɨmɨgɨnɨ.’ yaiwiarɨŋí̵pɨ pí̵rí̵ urakirɨ gí̵ Judayí̵ ‘Xeroto omɨ e wikárí̵wɨnɨgɨnɨ.’ nɨyaiwiro dɨŋí̵ wikwí̵moarɨgí̵ápɨ pí̵rí̵ urakirɨ nerɨ gwí̵ aŋí̵yo dánɨ nɨmɨxeáonɨrí̵anɨ? Oyɨ, e níonɨrɨnɨ.” rɨnɨŋɨnigɨnɨ. 12Dɨŋí̵ e í̵á nɨxɨrɨmo aŋí̵ apɨxí̵ Mariaíyɨ rɨnɨŋí̵ wíyá —Ímɨ xewaxo Jonɨ Makorɨnɨ. Omɨ xɨnáí Mariaíyɨ rɨnɨŋíyá aŋí̵ iwámɨ nánɨ nurɨ ámá obaxí̵ aŋiwámɨ awí neánárɨmáná Gorɨxo xí̵omɨ arɨrá owinɨnɨrɨ nánɨ yarɨŋí̵ nɨwia warí̵ná nɨre'morɨ 13ákɨŋá í̵wí mí̵de dánɨ iwaŋí̵ nearɨ ikaxí̵ rɨmákíáná apɨxí̵ wí, aŋí̵ iwámɨ xɨnáínɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ wiiarɨŋí̵ wí —Í xegí̵ yoí̵ Rodaírɨnɨ. Í iwaŋí̵ neánɨrɨ ikaxí̵ rɨmákíní̵agɨ nánɨ gorí̵anɨrɨ sɨŋwí̵ owɨnɨmɨnɨrɨ nurɨ 14“Goxɨrɨnɨ?” nurɨrɨ Pitaoyá maŋí̵ umɨŋíní̵agɨ nánɨ dɨŋí̵ nií̵á wíagɨ re eŋɨnigɨnɨ. Xámɨ ówaŋí̵ mɨwí̵kwiomeá aŋí̵nɨ nurɨ ayá tí̵nɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Pitao ákɨŋá ówaŋí̵yo bí̵arɨwámɨnɨ dánɨ bɨraiwo ronɨ.” urí̵agɨ 15ámá ayí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Jíxɨ xaxá nerɨ rarɨŋɨnɨ.” urí̵agí̵a aí í axí̵pɨ arí̵kí ámɨ bɨ tí̵nɨ urarí̵ná ayí̵ re urayigí̵awixɨnɨ, “Pitaoyá aŋí̵najo rí̵a ronɨ?” urayarɨŋagí̵a aiwɨ 16Pitao sɨnɨ ówaŋí̵ iwaŋí̵ nearɨ ikaxí̵ rɨmákiarɨŋagɨ ayí̵ nuro ówaŋí̵ ní̵kwiro wɨnɨgí̵awixɨnɨ. Pitao riwo roŋagɨ nɨwɨnɨro dɨŋí̵ nɨyága u'agí̵a aí 17Pitao ayí̵ xwɨyí̵á mɨrɨpa oe'poyɨnɨrɨ we' ówaŋí̵ nuyimáná Ámɨnáo nɨwiirɨ gwí̵ aŋí̵yo dánɨ nɨmeámɨ nupeyearí̵ná e'í̵pɨ nánɨ repɨyí̵ nɨwie'ra nurɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Jemisomɨ tí̵nɨ negí̵ nɨrɨxí̵meá imónɨgí̵áyo tí̵nɨ nionɨ níí̵ apɨ nánɨ áwaŋí̵ urí̵í̵rɨxɨnɨ.” nurárɨmɨ nɨpeyearɨ mɨ nánɨ uŋɨnigɨnɨ.

18Rɨxa wí̵á ónáná porisí̵ Pitaomɨ awí mearoarɨgí̵áwa o mɨŋweaŋagɨ nɨwɨnɨro “Pitao arɨge nerɨ rí̵a uŋoɨ?” nɨrɨnɨro ayá ípí̵pí̵á nɨŋwɨrárɨga warí̵ná 19mɨxí̵ ináyí̵ Xeroto Pitao nánɨ pí̵á ne'ra nurɨ pí̵á nɨmegɨnárɨmáná porisí̵ awí mearogí̵á awamɨ yarɨŋí̵ imɨmí̵ nɨwiárɨmáná wí̵amɨ sekaxí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Awamɨ nɨmeámɨ nuro pɨkípoyɨ.” Sekaxí̵ e nurɨmo Judia pɨropenɨsí̵yo pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ aŋí̵ yoí̵ Sisaria nánɨ nɨwerɨ e urí̵nɨŋɨnigɨnɨ.

Mɨxí̵ ináyí̵ Xeroto peŋí̵ nánɨrɨnɨ.

20Xeroto ámá Taia ŋweáyo tí̵nɨ Saidonɨ ŋweáyo tí̵nɨ wikí̵ bɨ onɨmiápɨ mɨwóní̵ ayá wí wónarɨŋagɨ wigí̵ wí awí neánárɨmáná o ŋweaŋe nánɨ nɨbɨro xámɨ Xerotoyá gapɨmaní̵ seáyɨ e imónɨgí̵á wo tí̵nɨ —O xegí̵ yoí̵ Bɨrasɨtasorɨnɨ. O tí̵nɨ xámɨ Xeroto wikí̵ wónarɨŋí̵pɨ nánɨ xwɨyí̵á nimɨxɨro re urɨgí̵awixɨnɨ, “Joxɨ Xeroto wikí̵ neaónarɨŋí̵pɨ nánɨ omɨ xwɨyí̵á nɨneaurɨyirɨ pɨyí̵á neawí̵riɨ. Ámá dɨxí̵ mɨxí̵ ináyomɨ sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ wurí̵nɨgí̵áyo aiwá bí̵ yarɨŋwáone eŋagɨ nánɨ rɨrarɨŋwɨnɨ.” uráná o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' tí̵nɨ nawínɨ nɨrorane seaurɨyimí̵árɨnɨ.” urí̵agɨ awa wenɨŋí̵ nero ŋweaŋáná 21sí̵á Xeroto xwɨyí̵á imɨxɨní̵a nánɨ rárɨŋí̵yi parɨmóáná o mɨxí̵ ináyowa yínarɨgí̵ápɨ okiyí̵á ninɨmáná xegí̵ siá íkwiaŋwí̵ seáyɨ e imɨxɨnɨŋí̵namɨ nɨŋwearɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ wiarí̵ná 22ámá awí eánɨgí̵áyí̵ rí̵aiwá nɨrɨro re rayigí̵awixɨnɨ, “Xwɨyí̵á apɨ ámá woyá mɨrɨnarɨnɨnɨ. Apɨ aŋí̵namɨ dáŋí̵ ŋwí̵á imónɨŋí̵ woyánɨŋí̵ rɨnarɨnɨ.” rayarí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. 23Ayí̵ urarɨgí̵ápɨ nánɨ xewanɨŋo pí̵rí̵ nɨrakínɨrɨ “Gorɨxomɨnɨ seáyɨ e numerɨ rí̵poyɨ.” murɨpa e'agɨ nánɨ Gorɨxoyá aŋí̵nají̵ wo rí̵nɨŋí̵ wíáná agwí̵ ayɨŋwí̵ norí̵ná pɨyí̵ omoŋɨnigɨnɨ.

24E nerɨ aí xwɨyí̵á Ámɨnáoyá surí̵má mimóní̵ sɨnɨ nɨrɨga nurɨ nánɨ ámá obaxí̵ nɨkumɨxɨga ugí̵awixɨnɨ.

25Banabaso tí̵nɨ Soro tí̵nɨ awau'mɨ nɨgwí̵ rɨpɨ negí̵ nɨrɨxí̵meá imónɨgí̵á Jerusaremɨ ŋweagí̵áyo mɨnɨ wíisixɨnɨrɨ wiowárɨgí̵ápɨ rɨxa nɨyárɨmáná Jonɨ Makomɨ nɨwirɨmeámɨ Jerusaremɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ ámɨ Adiokɨ nánɨ yigí̵awixɨnɨ.

Copyright information for `AAK