Acts 13

Banabasomɨ tí̵nɨ Soromɨ tí̵nɨ wáí̵ urɨmepɨsí̵i nánɨ nɨrí̵pearo urowárɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

1Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á Adiokɨyo ŋweáyí̵ wigí̵ wa wí̵á rókiamoarɨgí̵á imónɨro wa ure'wapɨyarɨgí̵á imónɨro egí̵áwa rowarɨnɨ. Wo Banabasorɨnɨ. Ámɨ wo Simiono xegí̵ yoí̵ bɨ Naijeroyɨ wí̵rɨgí̵orɨnɨ. Ámɨ wo Sairini dáŋí̵ Rusiasorɨnɨ. Ámɨ wo Maneyeno —O gapɨmaní̵ Xeroto tí̵nɨ nemerí̵ná xwe' iwiaroŋorɨnɨ. Ámɨ wo Sororɨnɨ. 2Ayí̵ awí neánɨro Ámɨnáomɨ yayí̵ nɨwiro aiwá ŋwí̵á ŋweaŋáná kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Banabaso tí̵nɨ Soro tí̵nɨ nionɨ awau' e e'isixɨnɨrɨ we'yo í̵á umɨrárɨŋápɨ xɨxenɨ emepɨsí̵i nánɨ nurí̵pearo urowárí̵poyɨ.” uráná 3ayí̵ aiwá ŋwí̵á ŋwearo Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ wiro ne'í̵asáná awau'mɨ we' seáyɨ e nɨwikwiárɨmáná urowárɨgí̵awixɨnɨ.

Banabaso tí̵nɨ Soro tí̵nɨ pɨrɨŋwí̵ Saipɨrasɨpimɨ dánɨ wáí̵ urɨmegí̵í nánɨrɨnɨ.

4Awau'mɨ kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ urowárí̵agɨ nɨweri aŋí̵ yoí̵ Serusia rɨnɨŋí̵pimɨ dánɨ sɨpɨxí̵ womɨ nɨpɨxemoánɨri nɨŋweámáná pɨrɨŋwí̵ Saipɨrasɨ rɨnɨŋí̵yimɨ nánɨ nuri 5sɨpɨxo aŋí̵ yoí̵ Saramisɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ iwie'kí̵nɨmeááná awau' sɨpɨxí̵yo dánɨ nayoari Judayí̵yá rotu' aŋí̵ wí e wí e mɨrɨnɨŋí̵yo dánɨ Gorɨxoyá xwɨyí̵ápɨ wáí̵ nurɨmeríná Jonɨ Mako enɨ saŋí̵ nurápɨmerɨ 6rɨxa pɨrɨŋwí̵ miwí̵ mɨdánɨ dánɨ mɨdánɨ nánɨ wáí̵ nura neme'í̵isáná aŋí̵ yoí̵ Peposɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ nɨre'moro wɨnɨgí̵awixɨnɨ. Ámá ayáí̵ mí̵kí̵ ikiŋí̵ wo —O Judayí̵ worɨnɨ. Mimóní̵ wí̵á rókiamoarɨŋí̵ worɨnɨ. Xegí̵ yoí̵ Ba-Jisasoyɨ wí̵rɨgí̵orɨnɨ. 7O tí̵nɨ pɨropenɨsí̵ apimɨ dánɨ pɨrimiáo —O xegí̵ yoí̵ Sejiasɨ Porasorɨnɨ. Dɨŋí̵ neyírorɨ aumau'mí̵ inɨŋorɨnɨ. O tí̵nɨ nɨkumɨxɨnɨrɨ ŋweagí̵íorɨnɨ. O aŋí̵ apimɨ ŋweaŋagɨ Banabaso tí̵nɨ Soro tí̵nɨ sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨri wáí̵ urɨmearí̵ná pɨrimiáo xwɨyí̵á Gorɨxo nánɨ wáí̵ rarɨgí̵ípɨ arí̵á owimɨnɨrɨ awau'mɨ “Eɨnɨ.” urí̵agɨ aí 8ayáí̵ mí̵kí̵ ikiŋo —Gɨrikɨyí̵ wigí̵ pí̵ne' tí̵nɨ Erimiasoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. O pɨrimiáo Jisasomɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵ropa oenɨrɨ awau'mɨ xegí̵ dɨŋí̵yo dánɨ pí̵rí̵ rakímɨnɨrɨ e'agɨ aiwɨ 9Soro —O xegí̵ yoí̵ bɨ Poroyɨ urɨgí̵orɨnɨ. O kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ ayá wí sɨxí̵ wínɨŋagɨ nánɨ ayáí̵ mí̵kí̵ ikiŋomɨ rɨxa sɨŋwí̵ agwí̵ nɨwɨnárɨrɨ 10mɨxí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Oboyá niaíwí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵ roxɨnɨ, ámá we' rónɨŋí̵ yarɨgí̵á gɨyí̵ gɨyo pí̵rí̵ urakímɨnɨrɨ yarɨŋoxɨrɨnɨ. Arí̵kí yapí̵ wíwapɨyirɨ í̵wí̵ urápɨrɨ ne'ra warɨŋoxɨrɨnɨ. Ámɨnáo nánɨ nepaxɨŋí̵ rɨnɨŋí̵pɨ joxɨ anɨŋí̵ miní̵ yapí̵nɨ imorɨre'ɨnɨ?” nurɨrɨ 11re urɨŋɨnigɨnɨ, “Agwɨ nionɨ re rɨrarɨŋɨnɨ, ‘Ámɨnáo rɨxa dɨŋí̵ rɨkɨkayóagɨ nánɨ joxɨ sɨŋwí̵ nɨsupárɨrɨ sí̵á obaxí̵ wíyo sogwí̵ sɨŋwí̵ wɨnɨrí̵ámanɨ.’ rɨrarɨŋɨnɨ.” uráná re eŋɨnigɨnɨ. Agwí̵ wí̵ánɨŋí̵ u'rárɨrɨ sí̵á uyinárɨrɨ e'agɨ nánɨ “Ámá go go we'yo í̵á nɨnɨxɨrɨrɨ óí̵ sɨwá ninɨrí̵enɨŋoɨ?” nɨyaiwirɨ ámá nánɨ pí̵á emeŋɨnigɨnɨ. 12E e'agɨ pɨrimiáo sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋɨnigɨnɨ. E nerɨ Ámɨnáo nánɨ ure'wapɨyarɨgí̵ípɨ nánɨ ududí̵ nɨwiga uŋɨnigɨnɨ.

Banabaso tí̵nɨ Soro tí̵nɨ Pisidia pɨropenɨsí̵yo nánɨ nuri Adiokɨyo wáí̵ urɨmegí̵í nánɨrɨnɨ.

13Poro tí̵nɨ nɨkumɨxɨnɨrɨ emearɨgí̵íwau' tí̵nɨ Peposɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nuro sɨpɨxí̵ womɨ nɨpɨxemoánɨro nɨŋweámáná nuro Pabiria pɨropenɨsí̵yo aŋí̵ xegí̵ yoí̵ Pega rɨnɨŋí̵pimɨ iwie'kí̵nɨmeááná nayoaro e dánɨ Jonɨ Mako awau'mɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ ámɨ xegí̵ axí̵ Jerusaremɨ nánɨ u'agɨ aiwɨ 14Poro tí̵nɨ Banabaso tí̵nɨ awau' Pega nɨmu'rori Pisidia pɨropenɨsí̵yo aŋí̵ xegí̵ yoí̵ Adiokɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ nɨre'mori Sabarí̵áyo Judayí̵yá rotu' aŋí̵yo nɨpáwiri e'í̵ ŋweaŋáná 15ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ bɨ í̵á roro wí̵á rókiamoagí̵áwa eagí̵ápimɨ bɨ í̵á roro nɨyárɨmáná rotu' aŋí̵ iwámɨ mewegí̵áwa ámá womɨ awau' e'í̵ ŋweagí̵íe nánɨ nurowárɨro re urɨgí̵awixɨnɨ, “Re ureɨ, ‘Negí̵ nɨrɨxí̵meá imónɨgí̵íwagwí, awagwí xwɨyí̵á eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ neaipaxí̵ bɨ eŋánáyí̵, ananɨ nearí̵piyɨ.’ ureɨ.” urowáráná o nurɨ awau'mɨ axí̵pɨ e uráná 16Poro nɨwiápí̵nɨmearɨ we' ówaŋí̵ nuyimáná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gí̵ Isɨrerɨyí̵ne' tí̵nɨ e'máyí̵ Gorɨxomɨ wáyí̵ nɨwiro nánɨ nene tí̵nɨ nawínɨ awí neánɨrane Gorɨxomɨ yayí̵ wiarɨŋwáyí̵ne' tí̵nɨ arí̵á nípoyɨ. 17Ŋwí̵á Isɨrereneyá arí̵owe'yí̵ uxí̵dagí̵o, o eŋíná negí̵ arí̵owamɨ neyírorɨ ayí̵ aŋí̵ mɨdáŋí̵yí̵ nimónɨro Isipɨyí̵ aŋí̵yo ŋweaŋáná oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ sayá nimóga numáná eŋáná o eŋí̵ sɨxí̵ neánɨrɨ emɨmí̵ nɨwíwapɨya uŋí̵pimɨ dánɨ aŋí̵ ayo dánɨ nɨwirɨmeámɨ bɨŋɨnigɨnɨ. 18Nɨwirɨmeámɨ báná ayí̵ ámá dɨŋí̵ meaŋe nemeróná xwiogwí̵ 40 pwearí̵ná o ayá nurɨmɨxɨrɨ we' í̵á numɨxeání̵ɨsáná 19Kenanɨyí̵ aŋí̵yo ámá gwí̵ wɨrí̵ wɨrí we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' apimɨ xwɨrí̵á nikɨxerɨ xwí̵á wigí̵ ŋweagí̵ápɨ nurápɨrɨ negí̵ arí̵owamɨ mɨnɨ wiŋɨnigɨnɨ. Apɨ nɨpɨnɨ yarí̵ná xwiogwí̵ 450 pweŋɨnigɨnɨ. 20Gorɨxo e nɨwiíɨsáná oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ ámá wa anɨwá nimónayiro wí̵á rókiamoagí̵ Samueroyɨ rɨnɨŋo tí̵ŋíná nánɨ nɨmeŋweága nɨbí̵asáná 21negí̵ arí̵owa Gorɨxomɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, ‘Mɨxí̵ ináyí̵ neameŋweanɨ nánɨ neaimónarɨnɨ.’ uráná o Kisomɨ xewaxo, Soromɨ —O xiáwo írɨŋo Bejɨmanoyáorɨnɨ. Omɨ mɨxí̵ ináyí̵ nánɨ urí̵peááná o numeŋwearí̵ná xwiogwí̵ ámɨ 40 pweŋɨnigɨnɨ. 22Gorɨxo omɨ surí̵má nimɨxɨrɨ ámɨ Depito xamɨŋo mɨxí̵ ináyí̵ nimónɨrɨ oumeŋweanɨrɨ imɨxɨŋo nánɨ woákí̵kí̵ nerɨ re nearɨŋɨnigɨnɨ, ‘Jesiomɨ xewaxo Depito ámá nionɨ dɨŋí̵ uŋwɨrárɨpaxí̵ wo imónɨŋagɨ wɨnɨŋáorɨnɨ. Nionɨ nimónarɨŋí̵ nɨpɨnɨ xɨxenɨ ení̵orɨnɨ.’ nearɨŋɨnigɨnɨ. 23O ‘Depitoyá í̵wiárí̵awe'yí̵ wo Isɨrerɨyo yeáyí̵ uyimɨxemeaní̵a nánɨ oimɨxɨmɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ negí̵ arí̵owamɨ sí̵mɨmaŋí̵yo dánɨ urɨŋí̵pa xɨxenɨ nerɨ ámá Jisasoyɨ rɨnɨŋo imɨxɨŋí̵rɨnɨ. 24O sɨnɨ ámáyo piaumɨmí̵ mɨwinɨŋáná Jono xámɨ Isɨrerɨyo nɨyonɨ wáí̵ nemerɨ ‘Segí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ rí̵wí̵mɨnɨ mamóáná wayí̵ seameaimí̵ɨnɨ.’ nurɨmerɨ 25rɨxa Gorɨxo e e'wɨnɨgɨnɨrɨ wimɨxɨyiŋí̵pɨ yoparí̵pɨ urɨmí̵ánɨrɨ nerí̵ná re rayiŋí̵rɨnɨ, ‘Seyí̵ne' nionɨ nánɨ “Gorɨnɨ.” yaiwiarɨŋoɨ? Seyí̵ne' wenɨŋí̵ nerɨ nɨŋweagí̵onɨmanɨ. E nerɨ aí arí̵á nípoyɨ. Ámá nionɨyá rí̵wí̵yo bɨní̵o nionɨ aga seáyɨ e nɨmu'roŋo eŋagɨ nánɨ xegí̵ sɨkwí̵ su' gwí̵ wíkweaipaxí̵ mimónɨŋɨnɨ.’ rayiŋí̵rɨnɨ.

26Gí̵ nɨrɨxí̵meá imónɨgí̵áyí̵ne', Ebɨrí̵amoyá í̵wiárí̵awe'yí̵ne' tí̵nɨ e'má Gorɨxomɨ wáyí̵ nɨwiro nánɨ ayí̵ tí̵nɨ re awí eánɨgí̵áyí̵ne' tí̵nɨ rɨpɨ osearɨmɨnɨ. Xwɨyí̵á ámáyo yeáyí̵ uyimɨxemeapaxo nánɨpɨ nɨnenenɨ arí̵á wianɨ nánɨ Gorɨxo rɨxa urowáre'napɨŋí̵rɨnɨ. 27Ámá Jerusaremɨ ŋweagí̵áyí̵ tí̵nɨ wigí̵ mebá nimónɨro umeŋweagí̵áwa tí̵nɨ omɨ ayí̵ orí̵anɨrɨ mí mɨwómɨxɨpa ero eŋíná dánɨ wí̵á rókiamoagí̵áwa o nánɨ nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ eagí̵ápɨ —Apɨ Sabarí̵á ayí̵ ayo dánɨ í̵á roarɨgí̵ápɨrɨnɨ. Apɨ mí̵kí̵ nánɨ dɨŋí̵ mɨmó surí̵má í̵á nɨroro nánɨ ‘Ayí̵ o nánɨ rí̵a rɨnɨnɨ?’ mɨyaiwipa ero ne'í̵asáná wí̵á rókiamoagí̵á awa nɨrɨro eagí̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ omɨ wikárɨgí̵awixɨnɨ. Wí̵á rókiamoagí̵á awa nɨrɨro eagí̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nɨwikárɨróná ‘Sɨpíoxɨrɨnɨ.’ nurɨro xwɨyí̵á umeárɨgí̵awixɨnɨ. 28E nemowa nɨmeámɨ nuro omɨ xwɨyí̵á numearɨrɨ pɨkipaxí̵ imónɨŋí̵ bɨ nánɨ pí̵á nɨmegɨnɨrɨ aiwɨ gapɨmaní̵ Pairatomɨ ‘Pɨkoɨ.’ urɨgí̵awixɨnɨ. 29Omɨ nɨpɨkiróná wí̵á rókiamoagí̵áwa o nánɨ nɨrɨro eagí̵á nɨpɨnɨ xɨxenɨ nɨwimáná eŋáná wa yoxáí̵pámɨ dánɨ nɨyoámɨ nɨwepí̵nɨro xwárɨpáyo weyárí̵agí̵a aiwɨ re eŋɨnigɨnɨ. 30Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ xwárɨpáyo dánɨ ámɨ wiápí̵nɨmeaŋɨnigɨnɨ. 31Nɨwiápí̵nɨmeámáná sí̵á ayá wí ámá Gariri pɨropenɨsí̵yo dánɨ o tí̵nɨ nawínɨ Jerusaremɨ nánɨ bɨgí̵áyo sɨŋánɨ wimónayiŋɨnigɨnɨ. Ayɨnánɨ sɨŋánɨ wimónayiŋí̵yí̵ negí̵ Isɨrerɨyí̵ imónɨŋí̵yo áwaŋí̵ urɨmepí̵rɨ nánɨ imónɨgí̵áyí̵rɨnɨ. 32Yawawi enɨ xwɨyí̵á yayí̵ seainɨpaxí̵ rɨpɨ searanɨrai nɨyaiwimɨ barɨŋwiɨ. Gorɨxo negí̵ arí̵owamɨ sí̵mɨmaŋí̵yo dánɨ nurɨrí̵ná ‘Nɨseaiimí̵árɨnɨ.’ urɨŋí̵pɨ Jisaso xí̵oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ wiápí̵nɨmeaŋí̵pimɨ dánɨ awayá í̵wiárí̵awene rɨxa xɨxenɨ apɨ, xí̵o urɨŋí̵pɨ neaiiŋí̵rɨnɨ. Xwɨyí̵á Bɨkwí̵ Samɨyo soŋí̵ biau'yɨ rɨnɨŋí̵pimɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵ rɨpɨ, ‘Joxɨ Gorɨxonɨyá íwoxɨrɨnɨ. Agwɨ nionɨ simɨxáná imóní̵oxɨrɨnɨ.’ Xwɨyí̵á e nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ enɨ xɨxenɨ imónɨŋí̵rɨnɨ. 34Nene dɨŋí̵ re yaiwianí̵wá nánɨ ‘O Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ wiápí̵nɨmeáí̵yí̵ nánɨ ámɨ nɨperɨ wí pɨyí̵ epaxí̵ menɨnɨ.’ yaiwianí̵wá nánɨ Bɨkwí̵yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pa Gorɨxo re urɨŋí̵rɨnɨ, ‘Depitomɨ sí̵mɨmaŋí̵yo dánɨ nurɨrí̵ná “Ayá nɨrɨrɨmɨxɨrɨ píránɨŋí̵ siimí̵árɨnɨ.” urɨŋápɨ joxɨ enɨ axí̵pɨ nɨsiimí̵árɨnɨ.’ urɨŋí̵rɨnɨ. 35Ayɨnánɨ o nánɨ Bɨkwí̵ Samɨyo soŋí̵ ámɨ bimɨ Depito re rɨŋí̵rɨnɨ, ‘Gorɨxoxɨ ámá e wiíwɨnɨgɨnɨrɨ urɨŋí̵pɨ anɨŋí̵ miní̵ xí̵darɨŋo joxɨ xwárɨpáyo dánɨ xe pɨyí̵ oenɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnɨrí̵á menɨnɨ.’ rɨŋí̵rɨnɨ. 36Depito imónɨŋí̵pɨ nánɨ nene nɨjí̵árɨnɨ. O Gorɨxo e e'wɨnɨgɨnɨrɨ wimónarɨŋí̵pɨ ne'ra nu'ɨsáná pe'áná negí̵ arí̵owa xwí̵á weyárɨnɨŋí̵yo weyáráná pɨyí̵ eŋɨnigɨnɨ. 37E nerɨ aí ámá Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ wiápí̵nɨmeaŋo wí pɨyí̵ meŋɨnigɨnɨ. 38Ayɨnánɨ gí̵ nɨrɨxí̵meá imónɨgí̵áyí̵ne', yawawi seararɨgwí̵ípɨ nánɨ xɨxenɨ nɨjí̵á re imóní̵poyɨ. Jisaso eŋí̵pimɨ dánɨ Gorɨxo negí̵ í̵wí̵ yarɨŋwápɨ yokwarɨmí̵ neaiipaxí̵rɨnɨ. 39Í̵wí̵ yarɨŋwá ŋwí̵ ikaxí̵ Moseso nɨrɨrɨ eaŋí̵pɨ xí̵darɨŋwápimɨ dánɨ yokwarɨmí̵ neaiipaxí̵ mimónɨŋí̵pɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵rówá gene gene xegí̵ xewaxo neaiiŋí̵pimɨ dánɨ ananɨ yokwarɨmí̵ neaiirɨ gwí̵nɨŋí̵ neajinɨŋí̵pɨ neaíkweawárɨrɨ epaxí̵rɨnɨ. 40Ayɨnánɨ wí̵á rókiamoagí̵áwa nɨrɨro eagí̵á rɨpɨ xɨxenɨ seaimónɨnɨgɨnɨrɨ wáyí̵ nɨseainɨrɨ dɨŋí̵ móí̵rɨxɨnɨ, ‘Gorɨxo rɨŋí̵pimɨ ikayí̵wí̵ umeararɨgí̵áyí̵ne', xámɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨro ududí̵ nemáná aní̵ní̵í̵rɨxɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Nionɨ seyí̵ne' tí̵ŋíná yarɨŋápɨ ámá wa áwaŋí̵ searí̵agí̵a aiwɨ seyí̵ne' agwɨ aí ná rí̵wí̵yo aí bɨ “Neparɨnɨ.” yaiwipí̵rí̵a menɨnɨ.’ xwɨyí̵á apɨ wí̵á rókiamoagí̵áwa nɨrɨro eagí̵ápɨ xɨxenɨ seaimónɨnɨgɨnɨrɨ wáyí̵ nɨseainɨrɨ dɨŋí̵ móí̵rɨxɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

42Poro tí̵nɨ Banabaso tí̵nɨ e nura numowau' peyearí̵ná ámá arí̵á wíí̵áyí̵ rɨxɨŋí̵ re urayigí̵awixɨnɨ, “Awagwí ámɨ Sabarí̵á wí̵omɨ dánɨ xwɨyí̵á agwɨ neararɨgí̵ípɨ axí̵pɨ ananɨ neare'wapɨyipɨsí̵íranɨ?” urayigí̵awixɨnɨ. 43E nemáná rɨxa rotu' aŋí̵ tí̵ŋí̵ e pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ amɨ amɨ numiamoróná Judayí̵ obaxí̵ wí tí̵nɨ e'máyí̵ Gorɨxomɨ wáyí̵ nɨwiro nánɨ Judayí̵nɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ wí tí̵nɨ Poromɨ tí̵nɨ Banabasomɨ tí̵nɨ nu'mɨ warɨŋagí̵a awau' ámɨ nura nuríná eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ nɨwiri re urɨgí̵isixɨnɨ, “Seyí̵ne' Gorɨxo wá nɨneawianɨrɨ neaiiŋí̵pɨ í̵á nɨxɨrɨro ŋweáí̵rɨxɨnɨ.” urɨgí̵isixɨnɨ.

44Sabarí̵á wo rɨxa parɨmóáná ámá aŋí̵ apimɨ ŋweáyí̵ nápɨ xwɨyí̵á Gorɨxoyápɨ arí̵á wianɨro nánɨ awí eánɨgí̵á aí 45ámá ayá wí awau' rarɨgí̵ípɨ arí̵á wianɨro nánɨ epí̵royí̵ yarɨŋagí̵a Judayí̵ sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨro sɨpí dɨŋí̵ bɨ onɨmiápɨ mɨwiaiwí ayá wí nɨwiaiwiro nánɨ Poro ure'wapɨyarɨŋí̵pɨ pí̵rɨpí̵rí̵ ero ikayí̵wí̵ umearɨro egí̵awixɨnɨ. 46E yarɨŋagí̵a aí Poro tí̵nɨ Banabaso tí̵nɨ ayá igigí̵ bɨ mɨwiní̵ re urɨgí̵isixɨnɨ, “Yawawi aga xwɨyí̵á rɨpɨ yegí̵ Judayí̵ne' nɨseamu'rorai e'máyo xámɨ urɨpaxí̵ meŋagɨ nánɨ seyí̵ne' xámɨ seararɨŋwiɨ. E nerɨ aí xwɨyí̵á rɨpɨ arí̵á mɨyeaí aríkwí̵kwí̵ neróná seyí̵ne' áwaŋí̵ re'nɨŋí̵ nɨyearɨro yarɨŋoɨ, ‘Dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ meapaxí̵ imónɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ xɨxenɨ mimónɨŋwɨnɨ.’ Áwaŋí̵ e'nɨŋí̵ nɨyearɨro yarɨŋagí̵a nánɨ agwɨ yawawi seyí̵ne' pí̵nɨ nɨseawiárɨmɨ e'máyo ure'wapɨyanɨrai warɨŋwiɨ. 47Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Ámɨnáo sekaxí̵ nearɨŋí̵ rɨpɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵yo re eánɨnɨ, ‘Gorɨxonɨ joxɨ e'máyo uyí̵wí̵nɨŋí̵ wí̵á wókímɨxɨrí̵a nánɨ rɨŋwɨrárí̵árɨnɨ. Joxɨ nionɨ nánɨ urɨrí̵ápimɨ dánɨ ámá xwí̵á nɨrímɨnɨ gɨmɨ ŋweagí̵áyo yeáyí̵ uyimɨxemeámí̵a nánɨ e oimónɨrɨ rɨrowárí̵árɨnɨ.’ Gorɨxo e nɨnearɨrí̵ná yawawi nánɨ ení̵nɨŋí̵ rɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ e'máyo uranɨrai warɨŋwiɨ.” urɨgí̵isixɨnɨ. 48E urarɨŋagí̵i e'máyí̵ arí̵á nɨwiróná dɨŋí̵ nií̵á nɨwinɨrɨ xwɨyí̵á Ámɨnáoyápɨ naŋí̵ e rɨnarɨŋagɨ nánɨ re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “Apɨ seáyɨ e imónɨnɨ.” nɨrɨnɨro ámá Gorɨxo dɨŋí̵ eyíroárɨŋí̵yí̵ dɨŋí̵ wɨkwí̵rogí̵awixɨnɨ.

49Xwɨyí̵á Ámɨnáoyápɨ aŋí̵ apɨ tí̵ŋí̵ e nɨmɨnɨ rɨnárɨmearí̵ná 50Judayí̵ re egí̵awixɨnɨ. Apɨxí̵ seáyɨ e imónɨgí̵á ayí̵ tí̵nɨ rotu' ŋweaarɨgí̵iwámɨ tí̵nɨ aŋí̵ apimɨ seáyɨ e nimónɨro meŋweagí̵áwamɨ tí̵nɨ sí̵mírírí̵ wíagí̵a ayí̵ Poromɨ tí̵nɨ Banabasomɨ tí̵nɨ sɨpí nɨwikárɨro wigí̵ tí̵ŋí̵ e dánɨ mɨxí̵ xí̵dowárɨgí̵awixɨnɨ. 51Wigí̵ tí̵ŋí̵ e dánɨ mɨxí̵ xí̵dowárí̵agí̵a awau' “Nene sɨpínɨ wikárarɨŋwae'nerí̵anɨ?” oyaiwiní̵poyɨnɨrɨ egí̵ sɨkwí̵yo xwí̵á sikí̵ xe'nɨŋí̵pɨ pí̵rí̵ wiaíkímí̵ nɨyárɨmɨ aŋí̵ yoí̵ Aikoniamɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ nánɨ ugí̵isixɨnɨ. 52E nerɨ aí aŋí̵ apimɨ dánɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro uxí̵darɨgí̵áyí̵ yayí̵ bɨ onɨmiápɨ mɨwiní̵ yayí̵ seáyɨmɨ dánɨ niga uro kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ ayá wí sɨxí̵ wínɨŋí̵pimɨ dánɨ eŋí̵ neága uro ne'ra wagí̵árɨnɨ.

Copyright information for `AAK