Acts 14

Poro tí̵nɨ Banabaso tí̵nɨ Aikoniamɨ dánɨ egí̵í nánɨrɨnɨ.

1Awau' xámɨ egí̵ípa Aikoniamɨyo nɨre'mómáná Judayí̵yá rotu' aŋí̵yo nɨpáwiri nurɨríná píránɨŋí̵ reŋwɨpearɨŋagí̵i nánɨ ámá xwe' ayá wí, Judayí̵ tí̵nɨ Gɨrikɨyí̵ tí̵nɨ ámá gwí̵ apiau' dɨŋí̵ wɨkwí̵rogí̵awixɨnɨ. 2E nerɨ aiwɨ Judayí̵ arí̵á nɨwiro dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵ropa e'í̵áyí̵ Gɨrikɨyí̵ ámá Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyo sí̵mí̵ tí̵nɨ owípoyɨnɨrɨ sí̵mírírí̵ nɨwiro yarɨŋagí̵a nánɨ 3awau' e ayá wí nɨŋwearíná “Ámá tɨyí̵ wí mɨxí̵ nɨyeaipaxí̵ aí Ámɨnáo ananɨ yeamenɨŋoɨ.” nɨyaiwiri ayá igigí̵ bɨ mɨwiní̵ sa nɨra ugí̵isixɨnɨ. E yarí̵ná Ámɨnáo “Awau' neararɨgí̵ípɨ nepa rí̵a neararɨŋiɨ?” owipɨmóní̵poyɨnɨrɨ gí̵ dɨŋí̵yo dánɨ xe nurɨri emɨmí̵ tí̵nɨ ayá rɨwamónɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ owíwapɨyípiyɨnɨrɨ eŋí̵ sɨxí̵ nɨweámɨxa uŋɨnigɨnɨ. 4E nerɨ aí ámá aŋí̵ apimɨ ŋweagí̵áyí̵ dɨŋí̵ bɨ biau' nɨxɨrɨro wí Judayí̵, dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ kumɨxɨnɨro wí wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵íwau' tí̵nɨ kumɨxɨnɨro neróná re eŋɨnigɨnɨ. 5Gɨrikɨyí̵ wí tí̵nɨ Judayí̵ wí wigí̵ seáyɨ e nimónɨro umeŋweagí̵áyí̵ tí̵nɨ ayí̵ nɨwiápí̵nɨmearo “Awau'mɨ sɨpí nɨwikárɨrane sí̵ŋá tí̵nɨ opɨkianeyɨ.” nɨrɨnɨro yarí̵ná 6e owianeyɨnɨro yarɨgí̵ápɨ nánɨ awau' nɨjí̵á nimónɨri nánɨ Raikonia pɨropenɨsí̵yo aŋí̵ sɨmí̵ biau' xegí̵ yoí̵ Risɨtɨrapimɨ tí̵nɨ Debipimɨ tí̵nɨ nánɨ e'í̵ uri aŋí̵ mɨdɨmɨdánɨ ikwí̵rónɨŋí̵piamɨ enɨ nánɨ e'í̵ uri neri 7aŋí̵ ayo dánɨ xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ wáí̵ urɨmegí̵isixɨnɨ.

Poro tí̵nɨ Banabaso tí̵nɨ Risɨtɨrapimɨ dánɨ egí̵ípɨ nánɨrɨnɨ.

8Awau' aŋí̵ yoí̵ Risɨtɨraɨ rɨnɨŋí̵pimɨ emearí̵ná ámá e dáŋí̵ wo —O xɨnáí agwí̵yo dánɨ sɨkwí̵ ikí̵ eŋí̵ xɨrɨŋorɨnɨ. Xegí̵ sɨkwí̵yo eŋí̵ bɨ meánɨŋagɨ nánɨ o bɨ onɨmiápɨ iru' nɨpí̵mɨxɨrɨ aŋí̵ yagomanɨ. O e'í̵ nɨŋwearɨ 9Poro urarɨŋí̵pɨ arí̵á wiarí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. Poro sɨŋwí̵ agwí̵ nɨwɨnárɨrí̵ná wɨní̵í̵yí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Xegí̵ sɨkwí̵ sɨpí eŋí̵yí̵ naŋí̵ wimɨxɨnɨ nánɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ 10ímí̵ tí̵nɨ nɨrɨrɨ “Nɨwiápí̵nɨmearɨ dɨxí̵ sɨkwí̵ tí̵nɨ píránɨŋí̵ e'í̵ roɨ.” uráná re eŋɨnigɨnɨ. U'rapí e'í̵ nɨroamorɨ aŋí̵ eŋɨnigɨnɨ. 11Poroyá maŋí̵yo dánɨ e'í̵ nɨroamorɨ aŋí̵ yarɨŋagɨ ámá e epí̵royí̵ egí̵áyí̵ sɨŋwí̵ apɨ nɨwɨnɨro xwɨyí̵á nɨmí̵eyoaro nɨrɨróná wigí̵ Raikoniayí̵ pí̵ne' tí̵nɨ re rɨgí̵awixɨnɨ, “Negí̵ ŋwí̵á aŋí̵namɨ ŋweagí̵áwa rɨxa ámá nimónɨro nene tí̵ŋí̵ e nánɨ riwau' weapí̵iɨ.” nɨrɨro 12“Banabaso, o negí̵ ŋwí̵áo Susoyɨ wí̵rɨnɨŋorɨnɨ.” rɨro Poro xwɨyí̵á yaŋí̵ umeaiarɨŋo eŋagɨ nánɨ “O negí̵ ŋwí̵áo Xemisoyɨ wí̵rɨnɨŋorɨnɨ.” rɨro neróná 13Susoyɨ wí̵rɨnɨŋo —O nánɨ aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwá aŋí̵ apimɨ ákɨŋáyo bí̵arɨwámɨ dánɨ umɨrɨyinɨŋorɨnɨ. Oyá apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋo urí̵á ɨwí̵ yeyí̵ inɨŋí̵ bɨ nɨmaxɨrɨmɨ burɨmákau' oxí̵ wo tí̵nɨ nɨme'ra nɨbɨrɨ ákɨŋá í̵wí e e'í̵ nɨrómáná ámá e epí̵royí̵ egí̵áyí̵ tí̵nɨ “Awau' nánɨ rɨdɨyowá owianeyɨ.” nɨwimónɨro e wianɨro yarí̵ná 14wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵íwau', Banabaso tí̵nɨ Poro tí̵nɨ ayí̵ “Awau' nánɨ e owianeyɨ.” rɨnarɨŋagí̵a arí̵á nɨwiri re egí̵isixɨnɨ. Ayí̵ “Nene wianɨrɨ yarɨŋwápɨ awau' aga mɨwímónarɨnɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ egí̵ iyí̵á naxeri ámá epí̵royí̵ egí̵e áwɨnɨmɨ aŋí̵nɨ nuri xwɨyí̵á ímí̵ tí̵nɨ nɨra nuri 15re urɨgí̵isixɨnɨ, “Ámá tɨyí̵ne', pí nánɨ e yeaianɨro yarɨŋoɨ? Yawawi enɨ seyí̵ne' imónɨgí̵ápa ámáwawirɨnɨ. Yawawi sa rɨpɨ nánɨ yarɨŋwiɨ. Seyí̵ne' segí̵ ŋwí̵ápɨ nɨxí̵dɨróná surí̵má yarɨgí̵ápɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ Gorɨxomɨ —Ŋwí̵á nepa dɨŋí̵ tí̵ŋo ayí̵ orɨnɨ. O aŋí̵na imɨxɨrɨ xwí̵á imɨxɨrɨ rawɨrawá imɨxɨrɨ nerɨ amɨpí ní̵nɨ ayo yarɨŋí̵pɨ imɨxɨŋorɨnɨ. Omɨ seyí̵ne' xí̵dɨpí̵rɨ nánɨ yawawi xwɨyí̵á yayí̵ seainɨpaxí̵ rɨpɨ wáí̵ seararɨŋwiɨ. 16Ámá gwí̵ wɨrí̵ wɨrí ní̵nɨ aga eŋíná dánɨ nɨŋweaxa bɨgí̵áyí̵ Gorɨxo wigí̵ sɨwí̵yo xe oxí̵dí̵poyɨnɨrɨ nɨwɨga nɨbɨrɨ aiwɨ 17xewanɨŋo imónɨŋí̵pɨ nánɨ yumí̵í mɨseainí̵ xegí̵ naŋí̵ nɨseaiirɨŋí̵pimɨ dánɨ sɨwánɨŋí̵ nɨseaiga bɨŋí̵rɨnɨ. Segí̵ omɨŋí̵ ná wearɨŋíná wení̵a nánɨ oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ iniá eae'napɨrɨ aiwá pí̵rɨpí̵rí̵ inɨrɨ yarí̵ná seyí̵ne' nɨnɨro yayí̵ niga warɨgí̵árɨnɨ. Ayɨnánɨ o e nɨseaiirɨŋí̵pimɨ dánɨ xewanɨŋo imónɨŋí̵pɨ nánɨ sɨwánɨŋí̵ nɨseaiga bɨŋí̵rɨnɨ.” 18Xwɨyí̵á e nurɨri aiwɨ ámá ayí̵ arí̵kí “Awagwí nánɨ xe rɨdɨyowá oe'poyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ neaní̵piyɨ.” urarɨŋagí̵a awau' anɨŋí̵ miní̵ pí̵rí̵ urakianɨri ne'í̵isáná eŋáná ayí̵ kikií̵á egí̵awixɨnɨ.

Poromɨ sí̵ŋá nearo tɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

19Judayí̵ wí Adiokɨ dánɨ bɨro Aikoniamɨ dánɨ bɨro nero ámá obaxí̵ e ŋweagí̵áyo dɨŋí̵ ukɨnɨmɨxáná “Poromɨ sɨpí e owikáraneyɨ.” wimónarɨŋí̵pɨ nɨxí̵dɨro re egí̵awixɨnɨ. Omɨ sí̵ŋá tí̵nɨ nearo “Rɨxa pɨyí̵rí̵anɨ?” nɨyaiwiro aŋí̵ apimɨ dánɨ nírope'mɨ nɨpeyearo e wárí̵agí̵a aí 20ámá Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro xí̵darɨgí̵áyí̵ pɨyo weŋe mɨdɨmɨdánɨ rówapáná re eŋɨnigɨnɨ. O ámɨ wiápí̵nɨmeaŋɨnigɨnɨ. Ámɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ aŋí̵ apimɨ nánɨ nurɨ sá weŋo wí̵ápɨ tí̵nɨ Banabaso tí̵nɨ aŋí̵ yoí̵ Debi rɨnɨŋí̵pimɨ nánɨ nuri 21aŋí̵ apimɨ dánɨ xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ wáí̵ nurɨmerí̵ná ámá obaxí̵ Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro ouxí̵dí̵poyɨnɨrɨ nɨwimɨxárɨmɨ ámɨ Risɨtɨra nánɨ nuri e enɨ nurára mu'rori Aikoniamɨ e enɨ nurára mu'rori Adiokɨ e enɨ nurára mu'rori neríná 22awau' xámɨ nura pu'áná Jisasomɨ uxí̵dɨgí̵áyí̵ eŋí̵ neánɨro omɨ pí̵nɨ mɨwiárí̵ anɨŋí̵ miní̵ xí̵dɨpí̵rí̵a nánɨ eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ nɨwie'ra nuri re urɨgí̵isixɨnɨ, “Xeanɨŋí̵ ayá wí nɨneaímeáa numáná eŋáná Gorɨxoyá xwioxí̵yo páwianí̵wárɨnɨ.” nurɨri 23ámá wa Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyo wipeŋweapí̵rí̵áwa aŋí̵ apɨ apimɨ nɨwurí̵peaária nɨweri xámɨ aiwá ŋwí̵á ŋwɨrárɨnɨri Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ wiri ne'í̵isáná Ámɨnáo, wigí̵ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵o píránɨŋí̵ oumenɨnɨrɨ we'yo nɨwimɨ ugí̵isixɨnɨ.

Poro tí̵nɨ Banabaso tí̵nɨ ámɨ egí̵ axí̵mɨnɨ ugí̵í nánɨrɨnɨ.

24E nemowau' Pisidia pɨropenɨsí̵yo áwɨnɨmɨ nɨpuri Pabiria pɨropenɨsí̵yo nɨre'mori 25aŋí̵ yoí̵ Pega rɨnɨŋí̵pimɨ xwɨyí̵á Gorɨxoyápɨ nurára nɨmu'rori aŋí̵ yoí̵ Ateria rɨnɨŋí̵pimɨ nánɨ nɨweri 26e dánɨ sɨpɨxí̵ womɨ nɨpɨxemoánɨri nɨŋweámáná nuri Adiokɨyo nánɨ nuri —E ayí̵ awau' rɨxa eme'í̵ípɨ wáí̵ emearí̵ná Gorɨxo wá wianí̵ápimɨ dánɨ e'í̵isixɨnɨrɨ omɨ we'yo nɨwiro wárɨgí̵erɨnɨ. E nánɨ nuri 27nɨre'mómáná Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyo awí neaárɨri amɨpí awau' nemeríná Gorɨxo eŋí̵pɨ nánɨ repɨyí̵ nɨwie'ra nuri Gorɨxo e'máyí̵ nɨkɨnɨmónɨro dɨŋí̵ onɨkwí̵rí̵poyɨnɨrɨ ówaŋí̵nɨŋí̵ wí̵kwiiŋí̵pɨ nánɨ repɨyí̵ nɨwiri 28e nemowau' Jisasomɨ uxí̵darɨgí̵á aŋí̵ apimɨ ŋweáyí̵ tí̵nɨ nawínɨ sí̵á ayá wí e ŋweagí̵isixɨnɨ.

Copyright information for `AAK