Acts 16

Poro Timotiomɨ nɨwirɨmeámɨ uŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Poro aŋí̵ Debiyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ nɨre'morɨ ámɨ nurɨ Risɨtɨraɨ rɨnɨŋí̵pimɨ nɨre'morí̵ná wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Ámá Jisasomɨ xí̵darɨgí̵áyí̵ wo —O xegí̵ yoí̵ Timotiorɨnɨ. Xɨnáí Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋí̵ wírɨnɨ. Í Judayí̵ eŋagɨ aí omɨ xano Gɨrikɨyí̵rɨnɨ. 2Ámá Risɨtɨra ŋweáyí̵ tí̵nɨ Aikoniamɨ ŋweáyí̵ tí̵nɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro nánɨ xexí̵xexɨrí̵meá imónɨgí̵áyí̵ Timotio nánɨ “Ámá naŋí̵ worɨnɨ.” rarɨgí̵orɨnɨ. 3O nánɨ Poro “Yawawi tí̵nɨ nawínɨ oemeaneyɨ.” nɨwimónɨrɨ nánɨ omɨ nɨmearɨ iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó wákwiŋɨnigɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ e eŋɨnigɨnɨ. Judayí̵ arɨwámɨdánɨ ŋweagí̵áyí̵ ní̵nɨ o xegí̵ xano Gɨrikɨyí̵ eŋagɨ nánɨ xí̵o iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó mɨwákwínɨŋí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á e imónɨgí̵á eŋagɨ nánɨ Poro negí̵ Judayo wáí̵ urɨmearí̵ná omɨ arí̵á mɨwipa epí̵rɨxɨnɨrɨ iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó wákwiŋɨnigɨnɨ.

4Aŋí̵ apɨ apimɨ nurára nɨmu'roróná xwɨyí̵á wáí̵ wurɨmeaiarɨgí̵áwa tí̵nɨ Jerusaremɨyo Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyo wipeŋweagí̵áwa tí̵nɨ awa xwɨyí̵á nimɨxɨróná rɨnárɨgí̵á rɨpɨ, “Negí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵ rɨpimɨnɨ e'má Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro nánɨ negí̵ nɨrɨxí̵meá imónɨgí̵áyí̵ ogámí̵ mepaxí̵ imónɨnɨ. Apimɨnɨ nɨxí̵dɨróná apánɨrɨnɨ.” e rɨnárɨgí̵ápɨ nánɨ áwaŋí̵ nurára mu'roarɨŋagí̵a nánɨ 5aŋí̵ apɨ apimɨ ámá Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyí̵ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵ápɨ eŋí̵ neánɨro xaíwí̵ í̵á nɨxɨrɨro nánɨ sí̵á ayí̵ ayo ámá ámɨ wí Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro wínɨyí̵ tí̵nɨ kumɨxɨnagí̵árɨnɨ.

Poro Tɨrowasɨyo nɨŋwearí̵ná orɨŋá wɨnɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

6E nemowa pɨropenɨsí̵ biau' Pɨrigia tí̵nɨ Garesia tí̵nɨ rɨnɨŋí̵piau' tí̵ŋí̵mɨnɨ warí̵ná kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ xe Esia pɨropenɨsí̵yo nánɨ nuro ámá e ŋweagí̵áyo xwɨyí̵á yayí̵ winɨpaxí̵pɨ wáí̵ urɨme'í̵rɨxɨnɨrɨ sɨŋwí̵ mɨwɨní̵ urakiowárɨŋɨnigɨnɨ. 7Awa ámɨ wímɨnɨ nánɨ nɨkɨnɨmónɨro nuro rɨxa Maisia pɨropenɨsí̵yo nɨre'mómáná Bitinia pɨropenɨsí̵yo nánɨ owaneyɨnɨrɨ yarí̵ná ámɨ kwíyí̵ Jisasoyápɨ xe ou'poyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ mɨwɨní̵ urakiowárɨŋɨnigɨnɨ. 8Awa Maisia pɨropenɨsí̵yo nɨmu'roro aŋí̵ Tɨrowasɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ nánɨ nɨwero 9nɨre'mómáná sí̵á ayimɨ árí̵wɨyimɨ Poro sá weŋáná orɨŋá wɨní̵í̵yí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Ámá Masedonia pɨropenɨsí̵yo dáŋí̵ wo e'í̵ nɨrorɨ wauní̵ rɨxɨŋí̵ “Joxɨ Masedonia re nánɨ nɨbɨrɨ arɨrá neaiɨ.” urarɨŋagɨ orɨŋá e nɨwɨnɨrɨ nánɨ 10none (rí̵wamɨŋí̵ rɨpɨ eaŋáonɨ tí̵nɨ) re yaiwiŋwanigɨnɨ, “Gorɨxo rɨxa ámá ayo e dánɨ wáí̵ ourɨme'poyɨnɨrɨ sɨwá nɨneairɨ orɨŋá rí̵a neapárarɨnɨ?” nɨyaiwirane Masedonia tí̵ámɨnɨ nánɨ píyo wanɨre'wɨnɨrɨ pí̵á nerane'ná sɨpɨxí̵ wo e nánɨ umɨnɨrɨ yarɨŋagɨ wɨnɨŋwanigɨnɨ.

Ridiaí nɨkɨnɨmónɨrɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋí̵ nánɨrɨnɨ.

11E nemone sɨpɨxomɨ nɨpɨxemoánɨrane nɨŋwearane aŋí̵ Tɨrowasɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ dánɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurane pɨrɨŋwí̵ Samotɨresɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨmeámɨ nurane nɨmu'rorane sá weŋwáone wí̵ápɨ tí̵nɨ aŋí̵ Niaporisɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨmeámɨ nurane wiárí̵ nɨmu'rómáná 12e dánɨ aŋí̵ Piripaiyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ —Aŋí̵ Masedonia pɨropenɨsí̵yo ikwí̵rónɨŋí̵ seáyɨ e imónɨŋí̵yí̵, ayí̵ bɨ Piripairɨnɨ. Romɨyí̵ nɨbɨro aŋí̵ apimɨ dánɨ aŋí̵ nɨmɨrɨro ŋweagí̵ápɨrɨnɨ. Apimɨ none nɨre'mómáná sí̵á obaxí̵ wí e nɨŋwearane 13Sabarí̵áyo “Iniɨgí̵ wearɨŋu' tí̵ŋí̵ e ámá Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ wiarɨgí̵erɨnɨ.” nɨyaiwirane aŋí̵ apimɨ nánɨ ákɨŋá í̵wíyo nɨpeyearane iniɨgí̵ e wearɨŋí̵ u' tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨwerane e'í̵ nɨŋweámáná apɨxí̵ e awí neánɨro ŋweagí̵íwamɨ xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ urarí̵ná 14apɨxí̵ wí —Í xegí̵ yoí̵ Ridiaírɨnɨ. Aŋí̵ Taiatairaɨ rɨnɨŋí̵pimɨ dáŋírɨnɨ. Í rapɨrapí̵ ayí̵á rɨŋí̵ nɨgwí̵ xwe' roŋí̵pɨ nɨgwí̵ xenɨ nánɨ bí̵ yarɨŋírɨnɨ. Judayí̵ mimónɨŋí aí Gorɨxomɨ wáyí̵ nɨwirɨ nánɨ yayí̵ wiarɨŋí̵ wírɨnɨ. Í xwɨyí̵á Poro rarɨŋí̵pɨ arí̵á nɨwirɨ Gorɨxo í xwɨyí̵á apɨ dɨŋí̵ ɨkwí̵ropaxí̵ oimónɨrɨ xwioxí̵yo píránɨŋí̵ wimɨxáná í “Poro neararɨŋí̵pɨ neparɨnɨ.” nɨyaiwirɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋɨnigɨnɨ. 15Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ rɨxa wayí̵ nɨmearɨ ámá xegí̵ aŋiwámɨ í tí̵nɨ nawínɨ ŋweagí̵áyí̵ enɨ wayí̵ nɨmearo e nemáná í re nearɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' re nɨniaiwirónáyí̵, ‘Neparɨnɨ. Ámɨnáomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵róí̵ wírɨnɨ.’ nɨniaiwirónáyí̵, gí̵ aŋiwámɨ nánɨ nɨbɨro ananɨ sá wepí̵rɨre'oɨ?” Anɨŋí̵ miní̵ e nearayíagɨ nánɨ í tí̵nɨ uŋwanigɨnɨ.

Poromɨ tí̵nɨ Sairasomɨ tí̵nɨ gwí̵ aŋí̵yo ŋwɨrárɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

16E nemone sí̵á wɨyi Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ wiarɨgí̵e nánɨ warí̵ná apɨxí̵ wí —Í ámá wíyá xɨnáínɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ wiiarɨŋírɨnɨ. Imí̵ó xɨxe'roarɨŋí̵pimɨ dánɨ ámá sɨnɨ mají̵á imónɨgí̵ápɨ áwaŋí̵ ure'kweaarɨŋírɨnɨ. Ámá ímɨ xiáwowánɨŋí̵ imónɨgí̵áwa í ámáyo áwaŋí̵ ure'kweaarɨŋí̵pimɨ dánɨ nɨgwí̵ xwe' urápayarɨgí̵írɨnɨ. Í none tí̵nɨ óí̵yimɨ órórí̵ ninɨrane'ná 17í Poro tí̵nɨ none nu'mɨ nɨneaxí̵dɨrɨ arí̵kí rí̵aiwá re nɨra neaxí̵dɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá rowa Ŋwí̵á wíyo nɨmu'rorɨ aga seáyɨ e'mɨ imónɨŋomɨ xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áwarɨnɨ. Óí̵ Ŋwí̵á e imónɨŋo nene yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ inɨŋí̵yi nánɨ wáí̵ neararɨgí̵áwarɨnɨ.” nɨra neaxí̵dɨŋɨnigɨnɨ. 18Ámɨ ámɨ sí̵á ayá wíyo axí̵pɨ e nɨneaxí̵dɨrí̵ná e rayarɨŋagɨ nánɨ Poro rɨxa anɨŋí̵ bɨ onɨmiápɨ mɨwinɨpa yarɨŋagɨ nánɨ nɨkɨnɨmónɨrɨ imí̵ó ímɨ xɨxe'roarɨŋí̵pimɨ mɨxí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Jisasɨ Kiraisoyá eŋí̵ eánɨŋí̵yo dánɨ sekaxí̵ re rɨrarɨŋɨnɨ, ‘Apɨxí̵ rímɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ uɨ.’ rɨrarɨŋɨnɨ.” uráná re eŋɨnigɨnɨ. Sɨnɨ me' imí̵ó apɨ ímɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ uŋɨnigɨnɨ. 19Ímɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ u'áná xanowánɨŋí̵ imónɨgí̵áwa re nɨyaiwiro, “Óí̵ apɨxí̵ rí áwaŋí̵ re'kweaarɨŋí̵pimɨ dánɨ nɨgwí̵ meaayarɨŋwáyi rɨxa anɨpá imónɨgoɨ. Ámɨ bɨ sɨnɨ meapaxí̵ mimónɨnɨ.” nɨyaiwiro Poromɨ tí̵nɨ Sairasomɨ tí̵nɨ í̵á nɨxero makerí̵á imɨxarɨgí̵e nánɨ nírope'mɨ nuro gapɨmanowa sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨ xwɨrɨxí̵ oumeaneyɨnɨro nɨmeámɨ nuro 20awa tí̵ŋí̵ e nɨwárɨro re uxekwí̵mogí̵awixɨnɨ, “Ámá Judayí̵ rowau'yí̵ ámá negí̵ aŋí̵ rɨpimɨ ŋweagí̵áyo nearakiowárɨpaxí̵ yarɨŋagí̵i nánɨ nene píránɨŋí̵ mɨŋweapaxí̵ neaimónarɨnɨ. 21Sɨwí̵ nene Romɨyene imónɨŋagwɨ nánɨ gapɨmaní̵yí̵ne'yá sɨŋwí̵yo dánɨ ananɨ í̵á xɨrɨrane xí̵dɨrane epaxí̵ wí mimónɨŋí̵pɨ ámá rowau' wáí̵ neararɨŋiɨ.” uráná re eŋɨnigɨnɨ. 22Ámá e epí̵royí̵ egí̵áyí̵ enɨ nɨwiápí̵nɨmearo awau'mɨ mɨxí̵ wianɨro yarí̵ná gapɨmanowa egí̵ iyí̵á nupírɨro porisí̵ wamɨ sekaxí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Soxí̵ me'pe'poyɨ.” urí̵agí̵a 23iwaŋí̵ rɨpɨ rɨpɨ nɨme'peayimáná nɨme'ra nuro gwí̵ aŋí̵yo nɨwárɨróná gwí̵ aŋí̵yo awí mearoarɨŋomɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Joxɨ awau'mɨ e'í̵ mupaxí̵ imónɨŋí̵ ŋwɨrárarɨŋwápɨ nɨŋwɨrárɨmáná píránɨŋí̵ awí mearóɨrɨxɨnɨ.” 24Sekaxí̵ e uráná awau'mɨ gwí̵ aŋí̵yo nɨmeámɨ nɨpáwirɨ awawá ná ínɨmɨ ikwí̵rónɨŋí̵pimɨ nánɨ nɨmeámɨ nɨpáwirɨ e nɨŋwɨrárɨrí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. Egí̵ sɨkwí̵ íkí̵á wárá wɨnamɨ nɨwíxí̵morɨ wárá wɨna tí̵nɨ nɨwakɨrí̵wiárɨmáná rokimí̵ yárɨŋɨnigɨnɨ. 25E wikárí̵agí̵a aí rɨxa árɨwegí̵ imónɨŋáná Poro tí̵nɨ Sairaso tí̵nɨ Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ wiri yayí̵ umeanɨri nánɨ soŋí̵ rɨri yarɨŋagí̵i ámá gwí̵ aŋí̵yo ŋweagí̵áyí̵ arí̵á wiarí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. 26Poboní̵ xwí̵á aí tí̵nɨ yaiwiámí̵ me'áná gwí̵ aŋiwá nɨmɨrɨrí̵ná sí̵ŋá piárá xwí̵ámɨ eapɨnɨŋí̵yí̵ rɨwómɨnɨmɨnɨrɨ nerí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. Gwí̵ aŋí̵ ówaŋí̵ ní̵nɨ í̵kwínowirɨ sení̵á ámáyo yárɨnɨŋí̵yí̵ ní̵nɨ íkweánowirɨ eŋɨnigɨnɨ. 27Gwí̵ aŋiwámɨ awí mearoarɨŋo sá weŋe dánɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ wenɨŋí̵ e'í̵yí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Gwí̵ aŋí̵ ówaŋí̵ í̵kwínowiŋagɨ nɨwɨnɨrɨ “Gwí̵ ŋweagí̵á ní̵nɨyí̵ rɨxa e'í̵ u'í̵awixɨnɨ.” nɨyaiwirɨ ámá ayí̵ e'í̵ u'í̵á nánɨ gapɨmanowa nionɨ nɨpɨkipí̵rɨxɨnɨrɨ xegí̵ kirá nɨmɨxearɨ rɨxa pɨkínɨmɨnɨrɨ e'í̵yí̵ 28Poro eŋí̵ tí̵nɨ rí̵aiwá nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Jɨwanɨŋoxɨ mɨpɨkínɨpanɨ. Gwí̵ ŋweaŋwáone nɨnonenɨ sɨnɨ riwone ŋweaŋwɨnɨ.” urí̵agɨ 29o awí mearoarɨgí̵á wí̵amɨ “Uyí̵wí̵ nɨmɨxáromeae'napí̵poyɨ.” nura mí̵rí̵ nɨpáwirɨ wáyí̵ winí̵agɨ eŋí̵ óí̵ nikárɨga Poro tí̵nɨ Sairaso tí̵nɨ tí̵gí̵íe nɨpí̵kínɨmearɨ 30awau'mɨ nɨmɨxeámɨ nɨpeyearɨ bí̵arɨwámɨnɨ nɨrómáná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ápowagwí Gorɨxo yeáyí̵ nɨyimɨxemeanɨ nánɨ pí emí̵ɨnɨ?” urí̵agɨ 31awau' re urɨgí̵isixɨnɨ, “Ámɨná Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵róáná Gorɨxo yeáyí̵ nɨrɨyimɨxemearɨ ámá dɨxí̵ aŋiwámɨ joxɨ tí̵nɨ ŋweagí̵áyo enɨ yeáyí̵ uyimɨxemeanɨŋoɨ.” urɨgí̵isixɨnɨ. 32E nurɨri omɨ tí̵nɨ ámá xegí̵ aŋiwámɨ ŋweagí̵á nɨyonɨ tí̵nɨ xwɨyí̵á Ámɨnáo nánɨpɨ rɨrɨmí̵ wíáná 33sɨnɨ árɨwegí̵ imónɨŋagɨ aiwɨ o awau'mɨ “Eɨnɨ.” nurɨrɨ iwaŋí̵ me'pe'í̵áyo igí̵á nɨweámáná re eŋɨnigɨnɨ. Wayí̵ mearɨ ámá xegí̵ aŋiwámɨ ŋweagí̵áyí̵ enɨ wayí̵ mearo nemáná eŋáná 34o awau'mɨ xegí̵ aŋiwámɨ nɨmeáa nɨpáwirɨ aiwá nɨxerɨ mɨnɨ nɨwirí̵ná xí̵o tí̵nɨ ámá xegí̵ aŋiwámɨ ínɨmɨ ŋweagí̵áyí̵ tí̵nɨ “Rɨxa Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵rówae'nerí̵anɨ?” nɨyaiwiro nánɨ yayí̵ seáyɨmɨ dánɨ ne'ra ugí̵awixɨnɨ.

35Gapɨmanowa wí̵ápɨ tí̵nɨ nɨwiápí̵nɨmearo porisí̵ wamɨ awí mearoarɨŋo tí̵ŋí̵ e nánɨ xwɨyí̵á yaŋí̵ re wiowárɨgí̵awixɨnɨ, “Omɨ ‘Ámá awau'mɨ wáreɨ.’ urí̵poyɨ.” wiowárí̵agí̵a awa nuro uráná 36o xwɨyí̵á apɨ Poromɨ áwaŋí̵ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gapɨmanowa nionɨ nánɨ xwɨyí̵á yaŋí̵ re wiowáre'napáoɨ, ‘Awau'mɨ owárɨnɨ.’ wiowáre'napí̵agí̵a nánɨ awagwí ananɨ ní̵wiapɨri kikií̵á ne'ra u'piyɨ.” urí̵agɨ aí 37Poro re urɨŋɨnigɨnɨ, “Yawawi Romɨyí̵wawi imónɨŋagwí̵i aí mí̵kí̵ wí meŋagɨ aí gapɨmanowa, xwɨrɨxí̵ nɨyeamero ámá obaxí̵ sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨ iwaŋí̵ yeame'pero gwí̵ aŋí̵yo yeaŋwɨrárɨro egí̵áwa ínɨmɨ nɨyeamɨxearo yeawáranɨro rɨrarɨŋoɨ? Oweoɨ, aga wí e yeaipaxí̵ mimónɨnɨ. Wiwanɨŋowa nɨbɨro ‘Í̵wiapí̵piyɨ.’ yearáná peyeaní̵wiɨ.” urí̵agɨ 38porisowa xwɨyí̵á Poro urí̵í̵pɨ ámɨ nɨmeáa nuro gapɨmanowamɨ repɨyí̵ nɨwiro “Awau' Romɨyí̵ wau'rɨnɨ.” urí̵agí̵a awa arí̵á nɨwiróná wáyí̵ nikárɨnɨro 39nuro awau'mɨ pɨyɨpɨyí̵ nurɨro gwí̵ aŋí̵yo dánɨ nɨmɨxearo nɨwárɨróná arí̵kí wauní̵ rɨxɨŋí̵ re urayigí̵awixɨnɨ, “Awagwí aŋí̵ rɨpimɨ pí̵nɨ nɨneawiárɨmɨ nurí̵ná ‘Ayí̵ naŋí̵rɨnɨ.’ neaimónarɨnɨ.” urayarɨŋagí̵a 40awau' gwí̵ aŋí̵yo dánɨ nɨpeyeari aŋí̵ apɨxí̵ Ridiaíyɨ rɨnɨŋíyáiwámɨ nánɨ nuri nɨpáwiri ámá Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro nánɨ egí̵ xexɨrí̵meá imónɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ e nawínɨ nerɨmeánɨro xwɨyí̵á ámɨ bɨ tí̵nɨ eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ nɨwiárɨmɨ ugí̵awixɨnɨ.

Copyright information for `AAK