Acts 17

Tesaronaika ŋweáyí̵ Poromɨ tí̵nɨ Sairasomɨ tí̵nɨ iwaŋí̵ weanɨro egí̵á nánɨrɨnɨ.

1E nemowa e dánɨ nuro aŋí̵ biau' Abiporisɨ tí̵nɨ Aporonia tí̵nɨ rɨnɨŋí̵piau'mɨ nɨmu'róa nuro aŋí̵ Tesaronaikaɨ rɨnɨŋí̵pimɨ —Aŋí̵ apimɨ Judayí̵ wigí̵ rotu' aŋí̵ wiwá mɨrɨnɨŋí̵pimɨrɨnɨ. Apimɨ nɨre'mómáná 2Poro xegí̵ íníná yarɨŋí̵pa e enɨ axí̵pɨ nerɨ Sabarí̵á wɨyau' wɨyimɨ Judayí̵ wigí̵ rotu' aŋí̵yo awí neánɨro ŋweaŋáná nɨwímearɨ Bɨkwí̵ Gorɨxoyáyo dánɨ nureŋwɨpe'a nurí̵ná 3ayí̵ re oyaiwípoyɨnɨrɨ urayiŋɨnigɨnɨ, “Bɨkwí̵yo dánɨ apɨ apɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ ámá yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáomɨ wa pɨkíáná rí̵nɨŋí̵ o nɨmearɨ xwárɨpáyo dánɨ wiápí̵nɨmeaŋí̵pɨ apimɨ wí nɨmu'ropaxí̵ mimónɨnɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ mí̵kí̵pɨ nánɨ ure'wapɨyirɨ mɨŋí̵ niróa urɨ nerí̵ná re urayiŋɨnigɨnɨ, “Ámá Jisasoyɨ rɨnɨŋí̵ ro, nionɨ wáí̵ seararɨŋáo, o ayí̵ ámá yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáorɨnɨ.” urayiŋɨnigɨnɨ. 4E nurɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ Judayí̵ wíyo dɨŋí̵ ukɨnɨmɨxí̵agɨ ayí̵ dɨŋí̵ “Neparɨnɨ.” nɨwipɨmónɨrɨ nánɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro Poro tí̵nɨ Sairaso tí̵nɨ nawínɨ nɨkumɨxɨnɨro Gɨrikɨyí̵ Gorɨxomɨ wáyí̵ nɨwiro nánɨ yayí̵ umearɨgí̵áyí̵ obaxí̵ tí̵nɨ aŋí̵ apimɨ seáyɨ e nimónɨro meŋweagí̵áwayá apɨxí̵ wíwa tí̵nɨ enɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro nánɨ awau'mɨ nɨkumɨxɨnayiro yarí̵ná 5Judayí̵ Jisasomɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵róí̵áwa awau'mɨ sɨpí dɨŋí̵ nɨwiaiwiro nánɨ nɨwiápí̵nɨmearo re egí̵awixɨnɨ. Makerí̵á imɨxarɨgí̵e dánɨ ámá sɨpíyí̵ wa Poromɨ tí̵nɨ Sairasomɨ tí̵nɨ wikí̵ nɨwónɨro mɨxí̵ wipí̵rɨ nánɨ sí̵mí̵ráxwɨró nɨwiemero ayí̵ rɨxa ɨkwɨkwierí̵ niga uro wikí̵ nɨwóga uro yarɨŋagí̵a nɨwɨnɨro nɨwirɨmeámɨ aŋí̵ apimɨ áwɨnɨmɨ nɨpuróná mɨxí̵nɨ ne'pí̵mɨxamóa nɨpuro Poro tí̵nɨ Sairaso tí̵nɨ aŋí̵ Jesonoyáiwámɨ rí̵a ŋweaŋiɨnɨro e nánɨ nuro awau'mɨ ámá negí̵ aŋí̵ rɨpimɨ ŋweagí̵áyí̵yá sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨ xwɨrɨxí̵ oumeaneyɨnɨro aŋí̵ iwámɨ pí̵rí̵ í̵kwieámí̵ ne'ra nɨpáwiro 6awau' nánɨ pí̵á nɨmegɨnɨro nánɨ Jesonomɨ tí̵nɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro nánɨ xexɨrí̵meá imónɨgí̵á wamɨ tí̵nɨ í̵á nɨxero aŋí̵ apimɨ dáŋí̵ gapɨmanowa tí̵ŋí̵ e nánɨ nírope'mɨ nuróná rí̵aiwá re nɨra ugí̵awixɨnɨ, “Ámá aŋí̵ xwí̵á nɨmɨnɨ ikwí̵rónɨŋí̵yo ŋweagí̵áyí̵ wigí̵ yarɨgí̵ápɨ me' pí̵nɨ owiárí̵poyɨnɨrɨ sɨpínɨ urekárarɨgí̵áwa rɨxa nene enɨ nɨnearekárɨro yarɨŋoɨ. 7Awa Jesono numímɨnɨrɨ xegí̵ aŋiwámɨ nánɨ nipemeámɨ uŋowarɨnɨ. Awa ŋwí̵ ikaxí̵ negí̵ mɨxí̵ ináyí̵ Sisao rɨŋí̵pɨ nɨwiaíkiro xegí̵ bɨ ne'ra nuro re rarɨgí̵áwarɨnɨ, ‘Segí̵ mɨxí̵ ináyí̵ Sisao, ayí̵ surí̵má mɨxí̵ ináyorɨnɨ. Wo omɨ seáyɨ e wimónɨŋo xegí̵ yoí̵ Jisasorɨnɨ.’ rarɨgí̵áwarɨnɨ.” rí̵aiwá e nɨra nuro 8ámá e epí̵royí̵ egí̵áyí̵ tí̵nɨ aŋí̵ apimɨ dáŋí̵ gapɨmanowa tí̵nɨ ayí̵ rí̵aiwá e rarɨŋagí̵a arí̵á nɨwiro sí̵mí̵ nírónɨro wikí̵ nɨwóga nɨwiápí̵nɨmearo 9gapɨmanowa xwɨrɨxí̵ nume'í̵asáná Jesonowa ámɨ axí̵pɨ bɨ mepa oe'poyɨnɨrɨ nɨgwí̵ bɨ nurápɨro wárɨgí̵awixɨnɨ.

Poro tí̵nɨ Sairaso tí̵nɨ Beriayo egí̵ípɨ nánɨrɨnɨ.

10Sí̵á ayimɨ árí̵wɨyimɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro nánɨ xexɨrí̵meá imónɨgí̵áyí̵ Poromɨ tí̵nɨ Sairasomɨ tí̵nɨ í̵á xɨrɨpí̵rɨxɨnɨrɨ rɨxa aŋí̵ Beriaɨ rɨnɨŋí̵pimɨ nánɨ e'í̵ urowárí̵agí̵a awau' nuri aŋí̵ apimɨ nɨre'moríná Judayí̵yá rotu' aŋí̵ e mɨrɨnɨŋiwámɨ nɨpáwiri xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ wáí̵ urɨgí̵isixɨnɨ. 11Judayí̵ Beria ŋweáyí̵ —Ayí̵ Judayí̵ Tesaronaika ŋweagí̵áyí̵ yapɨ mimónɨŋoɨ. Dɨŋí̵ píránɨŋí̵ eyíroarɨgí̵áyí̵ eŋagɨ nánɨ seáyɨ e wimónɨŋoɨ. Ayí̵ sí̵mí̵ nɨxeadí̵pe'nɨro “Xwɨyí̵á Poro neararɨŋí̵pɨ arí̵á owianeyɨ.” nɨwimónɨro sí̵á ayí̵ ayo re nɨyaiwiro, “O neararɨŋí̵pɨ, ayí̵ Bɨkwí̵yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ tí̵nɨ nepa xɨxenɨ rí̵a imónɨnɨ?” nɨyaiwiro Bɨkwí̵pɨ í̵á nɨróa uro pí̵á nɨme'ra uro neróná 12obaxí̵ wí Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roro Gɨrikɨyí̵ aŋí̵ apimɨ dáŋí̵ seáyɨ e imónɨgí̵áyí̵ wí oxí̵ tí̵nɨ apɨxí̵ tí̵nɨ enɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roro yarí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. 13Judayí̵ Tesaronaika ŋweagí̵áyí̵ xwɨyí̵á rɨpɨ, “Beriayo enɨ Poro xwɨyí̵á Gorɨxoyá wáí̵ urarɨnɨ.” rɨnarɨŋagɨ arí̵á nɨwiro re egí̵awixɨnɨ. Aŋí̵ apimɨ nánɨ nuro ámá e dáŋí̵yí̵ Poromɨ mɨxí̵ owípoyɨnɨrɨ sí̵mí̵ráxwɨró wieme'áná ámá obaxí̵ rɨxa epí̵royí̵ nero wikí̵ nɨwóga wiápí̵nɨmeagí̵awixɨnɨ. 14Ámá obaxí̵ rɨxa epí̵royí̵ nero wikí̵ nɨwóga wiápí̵nɨmeaarɨŋagí̵a Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro nánɨ xexí̵xexɨrí̵meá imónɨgí̵áyí̵ sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨro re egí̵awixɨnɨ. Apaxí̵ me' Poromɨ rawɨrawá tí̵ŋí̵ e nánɨ e'í̵ urowárɨgí̵awixɨnɨ. Poromɨ rawɨrawá tí̵ŋí̵ e nánɨ e'í̵ nurowárɨro Sairaso tí̵nɨ Timotio tí̵nɨ sɨnɨ e ŋweaŋáná 15ámá Poromɨ e'í̵ nɨmíga u'í̵áyí̵ omɨ sí̵á obaxí̵yo nɨme'ra nu'í̵asáná aŋí̵ Atenɨsɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ nɨre'moro e dánɨ wárau'áná o ámɨ sekaxí̵ re urowárɨŋɨnigɨnɨ, “Sairaso tí̵nɨ Timotio tí̵nɨ nionɨ tí̵ŋí̵ e nánɨ bɨpaxí̵ imónɨŋánáyí̵, aŋí̵nɨ bí̵isixɨnɨ.” urowáráná omɨ e nɨwárɨmɨ ugí̵awixɨnɨ.

Poro Atenɨsɨ dánɨ wáí̵ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

16Poro Atenɨsɨ dánɨ awau' nánɨ wenɨŋí̵ nerɨ nɨŋwearí̵ná aŋí̵ apimɨ mimóní̵ ŋwí̵á imónɨŋí̵yí̵ —Ayí̵ xopaikɨgí̵ xɨxegí̵nɨ ámá imɨxɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Ayí̵ aga ayá wí amɨ amɨ nɨmɨnɨ e'í̵ nurárára unɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ nánɨ sí̵mí̵ nírónɨmɨ nemerí̵ná 17Judayí̵yá rotu' aŋí̵yo nɨpáwiayirɨ ayí̵ tí̵nɨ e'má Gorɨxo nánɨ dɨŋí̵ moarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ xwɨyí̵á rɨnɨro sí̵á ayí̵ ayo makerí̵á imɨxarɨgí̵e nánɨ nuayirɨ ámá o eme'íná e rówapɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ xwɨyí̵á rɨnɨro ne'ra nurí̵ná 18ámáyo ure'wapɨyarɨgí̵á Epikurianɨyɨ rɨnɨgí̵á wa tí̵nɨ Sɨtoikɨyɨ rɨnɨgí̵á wa tí̵nɨ Poro tí̵nɨ xɨmɨxɨmí̵ xwɨyí̵á rɨnɨgí̵awixɨnɨ. O wáí̵ nurɨrí̵ná Jisaso nánɨ urɨrɨ ámá xwárɨpáyo dánɨ wiápí̵nɨmeapí̵rí̵a nánɨ urɨrɨ yarɨŋagɨ nánɨ wa peayí̵ nɨwianɨro re rɨgí̵awixɨnɨ, “Ámá xwɨyí̵á rɨrowiárí̵ emearɨŋí̵ ro pí xwɨyí̵á nearɨmɨnɨrɨ rí̵a rarɨnɨ?” rɨro wa “O aŋí̵namɨ dáŋí̵ ŋwí̵á imónɨgí̵á ámá aŋí̵ mɨdáŋí̵yí̵yá nánɨ nearɨmɨnɨrɨ rí̵a rarɨnɨ?” rɨro nero 19omɨ nɨwirɨmeámɨ nuro —Ámá Atenɨsɨ dáŋí̵yí̵ tí̵nɨ ámá aŋí̵ mɨdáŋí̵ aŋí̵ apimɨ urí̵nɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ kikií̵á bɨ me' anɨŋí̵ miní̵ pí pí xwɨyí̵á sɨŋí̵ rɨní̵í̵pɨ arí̵á wiro áwaŋí̵ urɨro yanɨro nánɨnɨ yarɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Ayí̵ omɨ nɨwirɨmeámɨ nuro Ariopagasɨyɨ rɨnɨŋí̵pámɨ dánɨ xwɨyí̵á re'wapí̵narɨgí̵e nánɨ nɨwirɨmeámɨ nuro re urɨgí̵awixɨnɨ, “Xwɨyí̵á sɨŋí̵ joxɨ wáí̵ neararɨŋí̵pɨ nene píránɨŋí̵ arí̵á nɨsirane nɨjí̵á imónanɨ nánɨ áwaŋí̵ neareɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ rɨrarɨŋwɨnɨ. Xwɨyí̵á joxɨyá nɨnearí̵ná nene sɨnɨ arí̵á mɨwiarɨŋwápɨ rarɨŋagɨ nánɨ xwɨyí̵á mí̵kí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á imónanɨ nánɨ rɨrarɨŋwɨnɨ.” urí̵agí̵a 22Poro Ariopagasɨ tí̵ŋí̵ e dánɨ e'í̵ nɨrómáná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Atenɨsɨ dáŋí̵yí̵ne', segí̵ ŋwí̵á imónɨŋí̵pɨ nɨmeróná awayinɨ ayá tí̵nɨ we'yo umearɨŋagí̵a sɨŋwí̵ seanɨŋɨnɨ. 23Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Xámɨ nionɨ aŋí̵ rɨpimɨ nemerɨ segí̵ ŋwí̵á e'í̵ nurárára unɨŋí̵yo —Ayo seyí̵ne' yarɨŋí̵ nɨwiro seáyɨ e umearɨgí̵áyorɨnɨ. Ayo píránɨŋí̵ sɨŋwí̵ mí nómɨxa nurí̵ná wɨní̵anigɨnɨ. E'í̵ urárárɨnɨŋí̵ bimɨ rí̵wamɨŋí̵ rɨpɨ ‘Ŋwí̵á nene mají̵áo nánɨrɨnɨ.’ eánɨŋagɨ wɨní̵anigɨnɨ. Ayɨnánɨ ŋwí̵á seyí̵ne' mají̵á nimónɨro aiwɨ yarɨŋí̵ nɨwiro seáyɨ e umearɨgí̵o nánɨ áwaŋí̵ bɨ osearɨmɨnɨ. 24Ŋwí̵á xwí̵á rɨrí nɨrímɨnɨ imɨxɨrɨ amɨpí ní̵nɨ arímɨ eŋí̵yí̵ imɨxɨrɨ eŋo, o aŋí̵namɨ tí̵nɨ xwí̵árímɨ tí̵nɨ Ámɨnáo seáyɨ e wimónɨŋo eŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ re yaiwipaxí̵ mimónɨnɨ, ‘O aŋí̵ naŋwí̵ rɨdɨyowá yaní̵wá nánɨ negí̵ we' tí̵nɨ mɨrarɨŋwáyo ŋweaarɨŋí̵rɨnɨ.’ dɨŋí̵ e yaiwipaxí̵ wí mimónɨnɨ. 25Xewanɨŋo ámá nɨyonɨ wigí̵ dɨŋí̵pɨ sɨxí̵ umímorɨ sɨŋí̵ nimónɨro aŋí̵ upaxí̵ imónɨpí̵rɨ nánɨ wimɨxɨrɨ amɨpí ní̵nɨ ámá nɨpí̵rɨ nánɨranɨ, yínɨpí̵rɨ nánɨranɨ, wimɨxɨyirɨ yarɨŋo eŋagɨ nánɨ rɨpɨ enɨ yaiwipaxí̵ mimónɨnɨ, ‘O amɨpí wí nánɨ dí̵wí̵ ikeamónarɨŋagɨ nánɨ negí̵ we' tí̵nɨ arɨrá wipaxorɨnɨ.’ Dɨŋí̵ apɨ enɨ yaiwipaxí̵ wí mimónɨnɨ. 26Ŋwí̵á o xewanɨŋo re nɨyaiwirɨ, ‘Ámá gwí̵ arí̵ arí e e ŋweapí̵rí̵árɨnɨ. Gwí̵ arí̵ arí xií̵áíwa xɨrɨpí̵rí̵íná íná íná imónɨní̵árɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ anɨŋí̵nɨ neyíroárɨmáná ámá ná wonɨ imɨxɨŋí̵pimɨ dánɨ ámá gwí̵ wɨrí̵ wɨrí ní̵nɨ nimóga bɨŋwárɨnɨ. 27Ámá gwí̵ arí̵ arí ní̵nɨ xewanɨŋo nánɨ pí̵á ne'ra nuro ámɨrí̵nɨŋí̵ neróná sɨŋwí̵ wɨnɨmeapí̵rí̵a nánɨ xí̵o eŋí̵ apɨ e eŋí̵rɨnɨ. E nerɨ aí o nene xɨxegí̵nɨ ŋweaŋwá gene gene tí̵ŋí̵ e dánɨ ná jí̵amɨ mɨneaimónɨnɨ. 28Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Segí̵ sorɨxowa aí re rɨgí̵ápɨ, ‘Nene enɨ Ŋwí̵áo neaemeaŋenerɨnɨ.’ rɨgí̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nene eŋí̵ eánɨŋí̵ oyáyo dánɨ imónɨrane ŋwearane aŋí̵ emerane yarɨŋwɨnɨ. 29Nene Ŋwí̵á o neaemeaŋene imónɨŋagwɨ nánɨ dɨŋí̵ re mɨyaiwipa oyaneyɨ, ‘Nepa Ŋwí̵á imónɨŋo imónɨŋí̵pɨ, ayí̵ ámae'ne dɨŋí̵ nɨmorane we' tí̵nɨ xopaikɨgí̵ imónɨŋí̵ ŋwí̵á sí̵ŋáyo dánɨ imɨxarɨŋwápɨranɨ, sí̵ŋá gorí̵yo dánɨ imɨxarɨŋwápɨranɨ, sí̵ŋá sirɨpáyo dánɨ imɨxarɨŋwápɨranɨ, sa apí̵nɨŋí̵ rí̵a imónɨnɨ?’ mɨyaiwipa oyaneyɨ. 30Ayɨnánɨ Ŋwí̵á o —O Gorɨxorɨnɨ. O ámá xámɨ o nánɨ mají̵á nero wigí̵ ŋwí̵ápɨnɨ nɨme'ra bɨgí̵ápɨ nánɨ peá nɨmorɨ kikií̵á nɨwia nɨbɨrɨ aiwɨ agwɨ ámá amɨ gɨmɨ ŋweagí̵á nɨyonɨ re neararɨnɨ, ‘Segí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ nánɨ rí̵wí̵mɨnɨ nɨmamoro sanɨŋí̵ nimónɨro ŋweápoyɨ.’ neararɨnɨ. 31Ayí̵ rɨpɨ nánɨ e neararɨnɨ. O sí̵á wɨyimɨ ámá xwí̵á rɨrí nɨrímɨnɨ ŋweaŋwáyo xwɨyí̵á píránɨŋí̵ nɨneamearɨrí̵ná wonɨ wonɨ negí̵ yarɨŋwápɨ nánɨ yarɨŋí̵ imɨmí̵ neainí̵a nánɨ rɨxa rárɨŋí̵rɨnɨ. Nene xwɨyí̵á neamearɨní̵o enɨ rɨxa rí̵peárɨŋí̵rɨnɨ. Nene ‘Rí̵peárɨŋo, ayí̵ orí̵anɨ?’ yaiwianí̵wá nánɨ o pe'o ámɨ sɨŋí̵ nerɨ owiápí̵nɨmeanɨrɨ eŋí̵ sɨxí̵ weámɨxáná wiápí̵nɨmeaŋí̵rɨnɨ.” Poro e uráná re eŋɨnigɨnɨ. 32Ámá e awí eánɨgí̵áyí̵ Poro xwɨyí̵á “Xwárɨpáyo dánɨ wiápí̵nɨmeaŋí̵rɨnɨ.” rí̵agɨ arí̵á nɨwiróná wí rɨperɨrí̵ wigí̵awixɨnɨ. Wí “Xwɨyí̵á joxɨ neararɨŋí̵pɨ rí̵we'ná ámɨ bɨ tí̵nɨ arí̵á sianí̵wárɨnɨ.” urɨgí̵awixɨnɨ. 33E uráná Poro re'wapí̵narɨgí̵e dánɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ u'agɨ aí 34ámá wí —Oxí̵ wo xegí̵ yoí̵ Daionisiasoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. O Ariopagasɨ dánɨ re'wapí̵narɨgí̵áyí̵ worɨnɨ. Apɨxí̵ wí xegí̵ yoí̵ Damarisíyɨ rɨnɨŋírɨnɨ. Ámá ámɨ wí enɨ nawínɨrɨnɨ. Ayí̵ omɨ nɨkumɨxɨnɨro nu'mɨ nuro Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵rogí̵awixɨnɨ.

Copyright information for `AAK