Acts 18

Poro Korinɨyo nɨŋwearí̵ná eŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

1Poro e nemɨ Atenɨsɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ aŋí̵ yoí̵ Korinɨ rɨnɨŋí̵pimɨ nánɨ nurɨ e 2nɨre'mómáná ámá Judayí̵ wo —Xegí̵ yoí̵ Akwiraoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. Xɨnáí Podasɨ pɨropenɨsí̵yo dánɨ xɨrɨŋorɨnɨ. Xiepí xegí̵ yoí̵ Pɨrisiraírɨnɨ. Romɨyí̵ mɨxí̵ ináyí̵ Kɨrodiaso Judayí̵ aŋí̵ apimɨ ŋweagí̵á nɨyonɨ sekaxí̵ re urɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ “Romɨ aŋí̵ rɨpimɨ dánɨ pí̵nɨ nɨneawiárɨmɨ u'í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ ayau' Itari pɨropenɨsí̵yo pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ Korinɨ nánɨ sɨŋí̵ bɨgí̵íyau'rɨnɨ. Ayau'mɨ Poro nɨwímearɨ 3nɨgwí̵ omɨŋí̵ o yarɨŋí̵pɨ ayau' enɨ yarɨgí̵í eŋagɨ nánɨ ayau' tí̵nɨ nawínɨ nɨŋwearo sení̵á aŋí̵ pákipí̵rí̵a nánɨ imɨmɨxɨmí̵ nero nɨŋwearóná 4Poro Sabarí̵á ayí̵ ayo Judayí̵yá rotu' aŋí̵yo nánɨ nurɨ ayí̵ tí̵nɨ Gɨrikɨyí̵ tí̵nɨ enɨ re owipɨmónɨrɨ, “Xwɨyí̵á Gorɨxoyápimɨ dánɨ Jisaso nánɨ neararɨŋí̵pɨ neparɨnɨ.” owipɨmónɨrɨ ayí̵ tí̵nɨ nawínɨ rotu' aŋí̵yo dánɨ xwɨyí̵á xɨmɨxɨmí̵ ninɨro rɨnayigí̵awixɨnɨ.

5E ne'ra nurí̵ná Sairaso tí̵nɨ Timotio tí̵nɨ Masedonia pɨropenɨsí̵yo dánɨ nɨbɨri Poromɨ wímeááná o xegí̵ nɨgwí̵ omɨŋí̵ yarɨŋí̵pɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmáná Sabarí̵áyonɨ marí̵áɨ, sí̵á ayí̵ ayo Judayí̵ tí̵ŋí̵ e nánɨ nuayirɨ píránɨŋí̵ ure'wapɨyimɨnɨrɨ nerí̵ná woákí̵kí̵ re wiayiŋɨnigɨnɨ, “Ámá yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáo, ayí̵ Jisasorɨnɨ.” 6E urayarí̵ná ayí̵ rɨxa xɨxewiámí̵ nurɨro ikayí̵wí̵ uráná Poro xegí̵ iyí̵á nɨpírɨrɨ sikí̵ xe'nɨŋí̵pɨ pí̵rí̵ wiaíkímí̵ yárɨŋɨnigɨnɨ. Pí̵rí̵ wiaíkímí̵ nɨyárɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Seyí̵ne' aní̵nánáyí̵ sewanɨŋí̵yí̵ne' rí̵á meárɨní̵áyo dánɨ aní̵nɨpí̵rí̵árɨnɨ. Seyí̵ne' arí̵á mɨniarɨŋagí̵a nánɨ nionɨ wí nɨxí̵meapaxí̵manɨ. Agwɨ nionɨ seyí̵ne' pí̵nɨ nɨseawiárɨmɨ rɨxa e'máyo wáí̵ urɨmɨnɨrɨ riwonɨ warɨŋɨnɨ.” urárɨŋɨnigɨnɨ. 7E nurárɨmo pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurɨ aŋí̵ ámá woyá —O xegí̵ yoí̵ Titiasɨ Jasɨtasoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. Gorɨxo nánɨ wáyí̵ nɨwirɨ nánɨ yayí̵ umearɨŋí̵ worɨnɨ. Xegí̵ aŋí̵ Judayí̵yá rotu' aŋí̵yo dánɨ orɨwámɨ dánɨ mɨrɨnɨŋorɨnɨ. Oyá aŋiwámɨ nánɨ nurɨ e dánɨ xwɨyí̵á urarí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. 8Judayí̵ wo —Xegí̵ yoí̵ Kɨrisɨpasorɨnɨ. Judayí̵yá rotu' aŋí̵yo awí eánarɨgí̵áyo seáyɨ e umeŋweaŋorɨnɨ. O tí̵nɨ ámá o xegí̵ aŋiwámɨ wearɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ Poro urarɨŋí̵pɨ arí̵á nɨwiro Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro e'máyí̵ Korinɨ ŋweagí̵áyí̵ obaxí̵ enɨ arí̵á nɨwiro dɨŋí̵ wɨkwí̵roro wayí̵ mearo yarí̵ná 9sí̵á wɨyimɨ Ámɨnáo re eŋɨnigɨnɨ. Poromɨ orɨŋá nupárɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ wáyí̵ mɨsinɨpa oenɨ. Xwɨyí̵á nionɨ nánɨ joxɨ nura warɨŋí̵pɨ pí̵nɨ mɨwiárí̵ sɨnɨ anɨŋí̵ nura u'ɨrɨxɨnɨ. 10Ayí̵ rɨpɨ nánɨ rɨrarɨŋɨnɨ. Nionɨ joxɨ dɨŋí̵ rɨkɨkayoŋagɨ nánɨ ámá mɨxí̵ síí̵ápimɨ dánɨ wí rí̵nɨŋí̵ sinɨní̵ámanɨ. Ámá aŋí̵ rɨpimɨ nionɨ dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵rɨpí̵rí̵a nánɨ nɨgí̵ imónɨŋí̵yí̵ obaxí̵ eŋagɨ nánɨ rɨrarɨŋɨnɨ.” urí̵agɨ nánɨ 11o aŋí̵ apimɨ nɨŋwearɨ Gorɨxo nánɨ nure'wapɨya warí̵ná emá 18 mu'roŋɨnigɨnɨ.

12Judayí̵ Korinɨyo ŋweagí̵áyí̵, Romɨyí̵ wo xegí̵ yoí̵ Gario pɨrimiáo nimónɨrɨ Gɨrikɨyí̵ pɨropenɨsí̵ e meŋweaŋáná, Judayí̵ dɨŋí̵ axí̵pɨ tí̵nɨnɨ nimónɨro nɨwiápí̵nɨmearo Poromɨ xwɨyí̵á oumeáraneyɨnɨro wáí̵ pɨrimiá Gario xwɨrɨxí̵ umearɨŋe nánɨ nɨmeámɨ nuro 13Poromɨ nuxekwí̵moro re urɨgí̵awixɨnɨ, “Ámá ro ámá Gorɨxomɨ yayí̵ numeróná ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnɨŋí̵pimɨ nɨwiaíkiro xegí̵ bɨ nero e'í̵rɨxɨnɨrɨ dɨŋí̵ xeŋwí̵mɨnɨ ukɨnɨmɨxarɨŋorɨnɨ.” urí̵agí̵a aí 14Poro rɨxa maŋí̵ exoámɨnɨrɨ yarí̵ná pɨrimiá Gario Judayí̵ ayo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Poro í̵wí̵ e'í̵ sɨŋwɨrɨyí̵, rɨkɨkɨrí̵ó e'í̵ sɨŋwɨrɨyí̵, nionɨ re yaiwimɨnɨrɨ e'árɨnɨ, ‘Ámá rowa uxekwí̵moarɨgí̵ápɨ arí̵á nɨwirí̵ná, ayí̵ ananɨrɨnɨ.’ yaiwimɨnɨrɨ e'árɨnɨ. 15Soyí̵ne' uxekwí̵moarɨgí̵ápɨ, ayí̵ xwɨyí̵á tí̵nɨ yoí̵ tí̵nɨ segí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ dánɨ rɨnɨŋí̵pɨ nánɨ o tí̵nɨ mɨxí̵ rɨnarɨŋagí̵a nánɨ segí̵pɨ xwɨyí̵á nimɨxɨro eyírópoyɨ. Nionɨ ‘Xwɨyí̵á apɨ oseaeyíroimɨnɨ.’ mɨnimónarɨnɨ.” nurɨrɨ 16xwɨrɨxí̵ umearɨŋe dánɨ mɨxí̵dámí̵ wiowáraparí̵ná ámá wí re egí̵awixɨnɨ. 17Judayí̵ wigí̵ rotu' aŋí̵yo awí eánarɨgí̵áyo seáyɨ e umeŋweaŋomɨ —O xegí̵ yoí̵ Sotenisorɨnɨ. Omɨ í̵á nɨxero pɨrimiá Gario xwɨrɨxí̵ umearɨŋe mɨdánɨŋe iwaŋí̵ me'pearɨŋagí̵a aí o dɨŋí̵ sɨpí wí mɨwí kikií̵á eŋɨnigɨnɨ.

Poro ámɨ Siria pɨropenɨsí̵yo nánɨ nurɨ Adiokɨyo re'moŋí̵ nánɨrɨnɨ.

18Poro sɨnɨ sí̵á ayá wí e nɨŋweaŋɨsáná ámá e dáŋí̵ Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro nánɨ xexɨrí̵meá imónɨgí̵áyo yayí̵ nɨwiárɨmo Siria pɨropenɨsí̵yo nánɨ u'ɨmɨgɨnɨrɨ sɨpɨxí̵ womɨ nɨpɨxemoánɨrɨ Pɨrisiraí tí̵nɨ Akwirao tí̵nɨ enɨ nawínɨ nɨpɨxemoánɨri o tí̵nɨ nuro Poro Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ nánɨ ŋwí̵á ŋweaŋí̵pɨ nánɨ aŋí̵ xegí̵ yoí̵ Segɨria rɨnɨŋí̵pimɨ dánɨ dí̵á nɨrónɨrɨ 19rɨxa aŋí̵ Epesasɨ rɨnɨŋí̵pimɨ nɨre'moro Poro ayau'mɨ aŋí̵ apimɨ nɨwárɨmɨ Judayí̵yá rotu' aŋí̵ e mɨrɨnɨŋiwámɨ nánɨ nurɨ nɨpáwirɨ ayí̵ tí̵nɨ xwɨyí̵á nɨrɨnɨro 20ayí̵ “‘Joxɨ sɨnɨ bɨ tí̵nɨ nɨŋweámoxɨ u'ɨrɨxɨnɨ.’ neaimónarɨnɨ.” urí̵agí̵a aiwɨ o “Ananɨrɨnɨ.” mɨwimóní̵ 21yayí̵ nɨwiárɨmɨ nurí̵ná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gorɨxo nɨwimónɨrí̵náyí̵, nionɨ ananɨ ámɨ re seaíme'napɨmí̵árɨnɨ.” nurárɨmɨ nurɨ sɨpɨxí̵yo nɨpɨxemoánɨrɨ Epesasɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurɨ nurɨ nurɨ 22sɨpɨxo rɨxa aŋí̵ Sisaria rɨnɨŋí̵pimɨ iwie'kí̵nɨmeááná Poro nayoámɨnɨmeámɨ Jerusaremɨ nánɨ nɨyirɨ Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyo yayí̵ nɨwiára nɨmu'roairɨ aŋí̵ yoí̵ Adiokɨyo nɨre'morɨ 23e sí̵á wí nɨŋweaŋɨsáná pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurɨ xwí̵á yoí̵ Garesia rɨnɨrɨ Pɨrigia rɨnɨrɨ eŋe —Ayí̵ xí̵o xámɨ wáí̵ urɨmeŋerɨnɨ. E nɨpurí̵ná ámá Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyo xwɨyí̵á ámɨ bɨ tí̵nɨ nurɨrɨ eŋí̵ sɨxí̵ nɨweámɨxára mu'roŋɨnigɨnɨ.

Aporoso Epesasɨyo tí̵nɨ Korinɨyo tí̵nɨ dánɨ ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

24Judayí̵ wo —Xegí̵ yoí̵ Aporosorɨnɨ. Aŋí̵ yoí̵ Arekɨsadɨria dánɨ xɨrɨŋí̵ worɨnɨ. Xwɨyí̵á nɨrɨrí̵ná neŋwɨperɨ e'mí̵ saímí̵ rarɨŋorɨnɨ. Bɨkwí̵ Gorɨxoyáyo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ nɨpɨnɨ aumau'mí̵ inɨŋorɨnɨ. Óí̵ Ámɨnáomɨ xí̵dɨpaxí̵yi nánɨ píránɨŋí̵ ure'wapɨyigí̵o eŋagɨ nánɨ ámáyo Jisaso nánɨ urɨrɨ píránɨŋí̵ ure'wapɨyirɨ nerí̵ná sí̵mí̵ nɨxeadí̵pe'nɨrɨ ure'wapɨyarɨŋorɨnɨ. E nerɨ aí wayí̵ Jono umeaiagí̵pɨ nánɨnɨ nɨjí̵á imónɨŋorɨnɨ. O Epesasɨyo nɨre'morɨ 26Judayí̵yá rotu' aŋí̵yo iwamí̵ó nɨpáwirɨ ayá igigí̵ me' xwɨyí̵á Gorɨxo nánɨ urarɨŋagɨ aí Pɨrisiraí tí̵nɨ Akwirao tí̵nɨ o apɨnɨ nánɨ rarɨŋagɨ arí̵á nɨwiríná omɨ nɨwirɨmeámɨ nuri óí̵ Gorɨxomɨ xí̵dɨpaxí̵yi nánɨ bɨ, o sɨnɨ mají̵á eŋí̵pɨ nánɨ áwaŋí̵ nurɨri ámɨ bɨ tí̵nɨ píránɨŋí̵ ure'wapɨyigí̵isixɨnɨ.

27Aporoso “Nionɨ Gɨrikɨyí̵ pɨropenɨsí̵yo nánɨ u'ɨmɨgɨnɨ.” wimónáná ámá Epesasɨ dáŋí̵ Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro nánɨ xexɨrí̵meá imónɨgí̵áyí̵ omɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ numímowárɨro payí̵ bɨ nearo Gɨrikɨyí̵ pɨropenɨsí̵yo ŋweagí̵á Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ nánɨ rí̵wamɨŋí̵ re eagí̵awixɨnɨ, “Ámá ro seaímeááná yayí̵ tí̵nɨ nipemeámɨ u'í̵rɨxɨnɨ.” Rí̵wamɨŋí̵ e nearo wiowáráná o nurɨ e nɨre'mómáná ámá Gorɨxo wá wianarɨŋagɨ nánɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyo xegí̵ nure'wapɨyirɨŋí̵pimɨ dánɨ arɨrá nɨwirí̵ná arɨrá bɨ onɨmiápɨ mɨwiŋɨnigɨnɨ. 28Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. O ámá obaxí̵ sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨ Judayí̵ xeŋwí̵ nɨmoro rarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ xɨmɨxɨmí̵ ninɨro nɨrɨnɨróná o Bɨkwí̵ Gorɨxoyáyo dánɨ mɨŋí̵ nirorɨ “Ámá yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáo, ayí̵ Jisasorɨnɨ.” nurɨrí̵ná xwɨyí̵á mɨmu'ropaxí̵ imónɨŋí̵pɨ nurɨrɨ xórórí̵ bɨ onɨmiápɨ mɨwiŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK