Acts 19

Poro ámɨ Epesasɨyo nɨre'morɨ e dánɨ eŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Poro, Aporoso sɨnɨ aŋí̵ yoí̵ Korinɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ ŋweaŋáná, o dí̵wí̵nɨ eŋí̵mɨ áwɨnɨmɨ nɨpumáná ámɨ aŋí̵ yoí̵ Epesasɨyo nɨre'morɨ Jisasomɨ xí̵darɨgí̵á wíyo nɨwímearɨ 2yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵róáná kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ seaímeaŋoyí̵ne'ranɨ?” urí̵agɨ awa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Xwɨyí̵á re rɨnɨŋí̵pɨ, ‘Gorɨxoyá kwíyí̵ bɨ ŋweanɨ.’ rɨnɨŋí̵pɨ aí rɨnarɨŋagí̵a sɨnɨ arí̵á bɨ mɨwiŋwáonerɨnɨ.” urí̵agí̵a 3o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Wayí̵ nɨmearóná pí wayí̵ meagí̵oyí̵ne'rɨnɨ?” urí̵agɨ awa “Wayí̵ Jono umeaiagí̵pɨ axí̵pɨ meaŋwáonerɨnɨ.” urí̵agí̵a 4o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Wayí̵ Jono umeaiagí̵pɨ, ayí̵ ámá re oyaiwípoyɨnɨrɨ umeaiagí̵pɨrɨnɨ, ‘Ámá ayí̵ wigí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ rí̵wí̵mɨnɨ mamóí̵áyí̵rí̵anɨ?’ oyaiwípoyɨnɨrɨ umeaiagí̵pɨrɨnɨ. O ámáyo wayí̵ apɨ numeairí̵ná re uragí̵rɨnɨ, ‘Ámá nionɨyá rí̵wí̵yo bɨní̵omɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵róí̵rɨxɨnɨ.’ O e urago, ayí̵ Jisaso nánɨ uragí̵rɨnɨ.” urí̵agɨ 5awa Poro e urí̵í̵pɨ arí̵á nɨwiro wayí̵ ámá Ámɨná Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorí̵ná meaarɨgí̵ápɨ meagí̵awixɨnɨ. 6Wayí̵ apɨ meááná Poro we' seáyɨ e wikwiáráná re eŋɨnigɨnɨ. Kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ ámá awamɨ waínɨŋɨnigɨnɨ. Kwíyí̵pɨ waínáná awa xwɨyí̵á mí̵kí̵ apɨ apimɨ dánɨ ananɨ rɨro wí̵á rókiamoarɨgí̵ánɨŋí̵ rɨro egí̵awixɨnɨ. 7Ámá e egí̵áwa nowanɨ we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' awarɨnɨ.

8Poro aŋí̵ apimɨ nɨŋwearɨ Judayí̵yá rotu' aŋí̵yo nɨpáwirɨ ayá bɨ me' xwɨyí̵á nura nurɨ ámá ayí̵ re owipɨmónɨrɨ, “Ayí̵ ámá Gorɨxo xí̵o xegí̵ xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ umeŋweaní̵ápɨ nánɨ ámá ro neararɨŋí̵pɨ, ayí̵ neparɨnɨ.” owipɨmónɨrɨ nureŋwɨpe'a nurɨ ŋweaŋáná emá wau' wo rɨxa nɨmu'rómáná eŋáná 9Judayí̵ wí dɨŋí̵ wakɨsí̵ ninɨro Poro rarɨŋí̵pɨ pí̵rí̵ nɨwiaíkiro ámá obaxí̵ epí̵royí̵ egí̵á sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨ óí̵ Gorɨxo tí̵ŋí̵ e nánɨ inɨŋí̵yi nánɨ Jisasomɨ xí̵darɨgí̵áyi nánɨ ikayí̵wí̵ rarí̵ná o ayo pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurɨ ámá Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro nánɨ wiepɨsarɨŋí̵ wínɨŋí̵ imónɨgí̵áyo nɨwirɨmeámɨ xí̵o tí̵nɨ nawínɨ nuro sí̵á ayí̵ ayo aŋí̵ xwɨyí̵á re'wapí̵narɨgí̵á Tiranasoyáiwámɨ dánɨ nureŋwɨpe'a uŋɨnigɨnɨ. 10O e yarɨŋagɨ nánɨ ámá Judayí̵ranɨ, Gɨrikɨyí̵ranɨ, Esia pɨropenɨsí̵yo ŋweagí̵áyí̵ ní̵nɨ Poroyá maŋí̵yo dánɨ xwɨyí̵á Ámɨnáo nánɨpɨ arí̵á wiarí̵ná xwiogwí̵ wau' mu'roŋɨnigɨnɨ.

Sipaomɨ xewaxowa imí̵ó mɨxí̵ oumáɨnowáraneyɨnɨro egí̵á nánɨrɨnɨ.

11Poro Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ emɨmí̵ xegí̵ bɨ ámá sɨŋwí̵ mɨwɨnarɨgí̵á imónɨŋí̵pɨ yarɨŋagɨ nánɨ 12irɨkwí̵ranɨ, roarɨxí̵ranɨ, o kwí̵rɨnarɨŋí̵pɨ ámá nurápɨmɨ nuro ámá sɨmɨxí̵ yarɨgí̵áyí̵ tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨmeámɨ u'áná sɨmɨxí̵ ayí̵ pí̵nɨ wiárɨrɨ ámá imí̵ó dɨŋí̵ xɨxe'roarɨŋí̵yí̵ tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨmeámɨ u'áná imí̵ó pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ urɨ yagí̵rɨnɨ. 13Judayí̵ aŋí̵ wí e wí e nemero “Imí̵ó mɨxí̵ umáɨnɨpaxonerɨnɨ.” rɨnarɨgí̵áyí̵ wí re yagí̵árɨnɨ. “Imí̵ó ámá romɨ xɨxe'roarɨŋí̵yí̵ mɨxí̵ umáɨnowáraneyɨ.” nɨyaiwiro iwamí̵ó yoí̵ Jisasoyáyo dánɨ mɨxí̵ umáɨnowáranɨro neróná imí̵óyo re nura wagí̵árɨnɨ, “Nionɨ yoí̵ Poro wáí̵ neararɨŋo, Jisasoyɨ rɨnɨŋomɨ dánɨ rɨrarɨŋagɨ nánɨ ámá xɨxe'roarɨŋí̵ romɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ uɨ.” nura nuro nemerí̵ná 14Judayí̵yá apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ xwe' wo —Xegí̵ yoí̵ Sipaoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. Omɨ xewaxowa we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' imónɨgí̵áwa enɨ axí̵pɨ e yanɨro yarí̵ná 15imí̵ó awa urarɨgí̵o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ ananɨ Jisasomɨ mí ómɨxɨrɨ Poro nánɨ nɨjí̵á imónɨrɨ eŋagɨ aiwɨ soyí̵ne' goyí̵ne'rɨnɨ?” uráná re eŋɨnigɨnɨ. 16Ámá imí̵ó dɨŋí̵ xɨxe'roarɨŋo nɨmawirɨ nɨxeamomerɨ awamɨ xopɨrárí̵ wíáná rí̵nɨŋí̵ xaíwí̵ winí̵agí̵a aŋí̵ iwámɨ dánɨ e'í̵ nuróná aikí̵ urí̵rí̵áwa ugí̵awixɨnɨ. 17Aŋí̵ iwámɨ dánɨ e'í̵ nuróná aikí̵ urí̵rí̵áwa u'í̵áyí̵ nánɨ ámá Judayí̵ranɨ, Gɨrikɨyí̵ranɨ, Epesasɨ ŋweagí̵áyí̵ ní̵nɨ arí̵á nɨwiárɨro nánɨ wáyí̵ nikárɨnɨro Ámɨná Jisasoyá yoí̵ nɨrɨróná seáyɨ e numero 18Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkí̵róí̵áyí̵ obaxí̵ wí nɨbayiro wigí̵ yarɨgí̵ápɨ waropárí̵ wiro wí̵á urókiamónɨro nɨyayiro 19wigí̵yí̵ obaxí̵ wí ayáí̵ xɨxegí̵nɨ yarɨgí̵áyí̵ wigí̵ ikayí̵wí̵ sɨŋwí̵ wɨnaxí̵dí̵wanɨgɨnɨrɨ bɨkwí̵yo ŋwɨrárɨnɨŋí̵yí̵ nɨmeámɨ nɨbɨro ámá ní̵nɨyá sɨŋwí̵yo dánɨ rí̵á nikeaárɨmáná nɨgwí̵ bɨkwí̵ rí̵á ikeaárí̵ápɨ bí̵ neróná tarɨgí̵ápɨ í̵á nɨroróná ní̵nɨ K50,000 imónɨmɨnɨrɨ e'agɨ wɨnɨgí̵awixɨnɨ. 20Apɨ nɨpɨnɨ nimóga warí̵ná xwɨyí̵á Ámɨnáo nánɨpɨ surí̵má mimóní̵ wí e wí e sɨnɨ xwe' nɨrɨga emearɨŋagɨ nánɨ ámá ámɨ ámɨ ayá wí kumɨxɨnayigí̵awixɨnɨ.

Epesasɨ ŋweagí̵áyí̵ sɨmɨmiákwí̵ nero egí̵á nánɨrɨnɨ.

21Apɨ rɨxa nimónɨmáná eŋáná Poro Gorɨxoyá kwíyí̵pimɨ dánɨ re yaiwiŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ nurɨ Masedonia pɨropenɨsí̵yo áwɨnɨmɨ urɨ Gɨrikɨyí̵ aŋí̵yo áwɨnɨmɨ urɨ nɨyárɨmonɨ Jerusaremɨ nánɨ u'ɨmɨgɨnɨ.” E nɨyaiwirí̵ná re rɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ rɨxa Jerusaremɨyo nánɨ nurɨ nɨre'morí̵náyí̵ e dánɨ wí e nánɨ xámɨ mupaxí̵ nimónɨrɨ nurɨ aŋí̵ Romɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ sɨŋwí̵ wɨní̵ɨmɨgɨnɨ.” nɨrɨrɨ 22ámá xí̵omɨ seáyí̵ wiiarɨgí̵íwau'mɨ —Egí̵ yoí̵ Timotiomɨ tí̵nɨ Erasɨtasomɨ tí̵nɨ awau'mɨ Masedonia pɨropenɨsí̵yo nánɨ nurowárɨrɨ aí o sɨnɨ ámɨ bɨ tí̵nɨ Esia pɨropenɨsí̵yo ŋweaŋáná 23ámá wí nɨwiápí̵nɨmearo óí̵ Gorɨxomɨ xí̵darɨgí̵áyi nánɨ mɨxí̵ nɨrɨnowieánɨrí̵ná sɨmɨmiákwí̵ onɨmiápɨ megí̵awixɨnɨ. 24E egí̵íná ámá wo —Xegí̵ yoí̵ Demitɨriasorɨnɨ. O xegí̵ nɨgwí̵ omɨŋí̵ nerí̵ná amɨpí sí̵ŋá sirɨpá tí̵nɨ imɨxarɨgí̵ápɨ yarɨŋí̵yí̵ worɨnɨ. Esia pɨropenɨsí̵yo ŋweáyí̵ wigí̵ ŋwí̵á xwe'pɨ —Apɨ xegí̵ yoí̵ Atemisɨyɨ rɨnɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ wigí̵ aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ e'í̵ urárárɨŋí̵pí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ sirɨpá tí̵nɨ wigí̵ ŋwí̵á onɨmiá bia ananɨ nɨmeámɨ nuro wigí̵ aŋí̵ xɨxegí̵nɨyo tɨpí̵rí̵a nánɨ imɨxarɨgí̵áyí̵ worɨnɨ. Ámá omɨŋí̵ xí̵o yarɨŋí̵pa axí̵pɨ neróná nɨgwí̵ onɨmiá meaarɨgí̵ámanɨ. 25O ámá omɨŋí̵ xí̵o yarɨŋí̵pa axí̵pɨ yarɨgí̵áwamɨ tí̵nɨ ámá omɨŋí̵ xegí̵ bɨ onɨmiápɨ yarɨgí̵áwamɨ tí̵nɨ awí neaárɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gí̵ ámáoyí̵ne', soyí̵ne' nɨjí̵árɨnɨ. Omɨŋí̵ none yarɨŋwá rɨpɨ nánɨnɨ nɨgwí̵ wí mɨneamu'roarɨnɨnɨ. 26Ámá Poroyɨ rɨnɨŋo negí̵ aŋí̵ Epesasɨyonɨ marí̵áɨ, negí̵ Esia pɨropenɨsí̵yo nɨmɨnɨ enɨ yarɨŋí̵pimɨ soyí̵ne' sɨŋwí̵ wɨnɨro arí̵á wiro yarɨgí̵árɨnɨ. O ámá wigí̵ ŋwí̵á í̵á xɨrarɨgí̵á imónɨŋí̵pɨ rí̵wí̵ oumópoyɨnɨrɨ nerí̵ná re urarɨŋorɨnɨ, ‘Ŋwí̵á ámá we' tí̵nɨ imɨxarɨgí̵ápɨ nepaxɨŋí̵ mimónɨnɨ. Mimóní̵ ŋwí̵árɨnɨ.’ E urarɨŋagɨ nánɨ ámá obaxí̵ arí̵á nɨwiro ŋwí̵á nene imɨxarɨŋwápɨ rɨxa rí̵wí̵ umogí̵árɨnɨ. 27None o rarɨŋí̵pɨ xe orɨnɨrɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrane'náyí̵, nɨgwí̵ omɨŋí̵ none nerane nɨgwí̵ mɨneamu'roarɨŋí̵pɨ peayí̵ wianɨpaxí̵ imónɨní̵ápɨnɨ marí̵áɨ, rɨpɨ enɨ imónɨní̵árɨnɨ. Aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨŋwáiwá, negí̵ ŋwí̵á Atemisɨyɨ rɨnɨŋí̵pɨ nánɨ mɨrɨnɨŋiwá nánɨ enɨ peayí̵ nɨwianɨro ‘Sɨpírɨnɨ.’ rɨpaxí̵ imónɨrɨ ŋwí̵á apɨxí̵ imónɨŋí̵ í, ámá Esia pɨropenɨsí̵ tí̵yo ŋweagí̵á ní̵nɨ tí̵nɨ xwí̵á nɨmɨnɨ ŋweagí̵áyí̵ tí̵nɨ yayí̵ umearɨgí̵í enɨ surí̵má nimónɨrɨ xwí̵á iwerɨ ení̵árɨnɨ.” urí̵agɨ 28awa arí̵á nɨwiróná wikí̵ bɨ ayɨkwí̵ mɨwóní̵agɨ eŋí̵ tí̵nɨ rí̵aiwá re nɨra ugí̵awixɨnɨ, “Epesasɨ ŋweaŋwae'neyá ŋwí̵á Atemisɨpɨ, ayí̵ seáyɨ e imónɨŋí̵pɨrɨnɨ.” nɨra nuro 29aŋí̵ nɨpimɨnɨ rí̵aiwá rɨrowiámí̵ niga nurí̵ná ámá ní̵nɨ re egí̵awixɨnɨ. Wáí̵ ámá awí eánarɨgí̵e nánɨ nawínɨ xwamiání̵ ne'ra mí̵rí̵ nuro ámá Masedonia pɨropenɨsí̵yo dáŋí̵ Poro tí̵nɨ emearɨgí̵íwau' —Egí̵ yoí̵ rowau'mɨ Gaiasoyɨ rɨnɨŋomɨ tí̵nɨ Arisɨtakasoyɨ rɨnɨŋomɨ tí̵nɨrɨnɨ. —Awau'mɨ í̵á nɨxero nírope'mɨ u'áná 30Poro ámá wikí̵ tí̵nɨ awí eánárɨgí̵e pɨyí̵á xwɨyí̵á bɨ ourɨmɨnɨrɨ yarí̵ná ámá Jisasomɨ xí̵darɨgí̵áyí̵ xe ounɨrɨ sɨŋwí̵ mɨwɨnarí̵ná 31gapɨmaní̵ Esia pɨropenɨsí̵ ayo umeŋweagí̵á wa —Awa Poro tí̵nɨ nɨkumɨxɨnɨro emearɨgí̵áwarɨnɨ. Awa xwɨyí̵á Poro nánɨ nurowárɨróná re urayigí̵awixɨnɨ, “Arí̵kí ámá awí eánɨgí̵e nánɨ mupanɨ.” urarí̵ná 32ámá awí eánɨgí̵e dánɨ xwamiání̵ nero wa wigí̵ bɨ nánɨ rɨro wa wigí̵ bɨ nánɨ rɨro neróná arikikí̵ ninɨro nánɨ ámá nápɨ arí̵á kwíkwí̵kwíkwí̵ nero “Ayí̵ rɨpɨ nánɨ awí eání̵wae'nerí̵anɨ?” mɨyaiwipa nero 33wa Judayí̵ wigí̵ wo Arekɨsadaoyɨ rɨnɨŋo xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ oneaiinɨrɨ wáráná ámá e epí̵royí̵ egí̵áyí̵ wí “Ayí̵ o nánɨ awí eání̵wae'nerí̵anɨ?” yaiwiarí̵ná o re oyaiwípoyɨnɨrɨ, “Judayí̵ rí̵á apɨ neameárɨgí̵ámanɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ xwɨyí̵á ourɨmɨnɨrɨ nánɨ we' ówaŋí̵ uyimɨnɨrɨ e'í̵yí̵ re egí̵awixɨnɨ. 34Awa o Judayí̵ wo eŋagɨ sɨŋwí̵ mí nɨwómɨxɨro nánɨ nawínɨ axíná nɨrayiro ayá wí rí̵aiwá re nura ugí̵awixɨnɨ, “Epesasɨ ŋweaŋwae'neyá ŋwí̵á Atemisɨpɨ, ayí̵ seáyɨ e imónɨnɨ.” Anɨŋí̵ miní̵ e nɨra nuro nɨra nuro 35gapɨmanowayá payí̵ weaiarɨŋo nɨbɨrɨ ámá epí̵royí̵ egí̵áyo pí̵rí̵ wiaíkímí̵ nɨyárɨmáná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Epɨsasɨ ŋweagí̵oyí̵ne', ámá wo sɨnɨ mají̵á re rimónɨnɨ, ‘Epɨsasɨ ŋweagí̵áyí̵ aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwá wigí̵ ŋwí̵á xwe' Atemisíyɨ rɨnɨŋí̵pɨ nánɨ mɨrɨnɨŋiwá tí̵nɨ ŋwí̵á apɨ aŋí̵namɨ dánɨ pie'rónapɨŋí̵pɨ tí̵nɨ meŋweagí̵áyí̵rɨnɨ.’ Ámá wo sɨnɨ mají̵á e rimónɨnɨ? Oweoɨ. 36Nionɨ searí̵á apɨ ámá wo ‘Ayí̵ nepamanɨ.’ rɨpaxí̵ mimónɨŋagɨ nánɨ soyí̵ne' nɨyopɨyára oseaunɨ. U'rapí mikárɨnɨpa e'poyɨ. 37Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá soyí̵ne' í̵á nɨxemɨ bí̵á rowau' negí̵ aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨŋwáiwámɨ dánɨ amɨpí bɨ í̵wí̵ mɨmeapa eri negí̵ ŋwí̵á imónɨŋí nánɨ ikayí̵wí̵ aí bɨ mɨrɨpa eri e'í̵íwau'rɨnɨ. 38Xwɨrɨxí̵ nánɨ mimónɨpa nerɨ gapɨmanowa xwɨrɨxí̵ arí̵á wianɨro nánɨ mɨŋweapa reŋoɨ? Ayɨnánɨ Demitɨriaso tí̵nɨ omɨŋí̵ axí̵pɨ yarɨgí̵áwa o tí̵nɨ nawínɨ kumɨxɨnɨgí̵áwa tí̵nɨ ámá womɨ xwɨyí̵á oumearanɨro nerónáyí̵, xwɨyí̵á umeararɨgí̵e nánɨ rɨxa nuro e dánɨ xɨxe oxekwí̵moní̵poyɨ. 39Soyí̵ne' xwɨyí̵á sɨnɨ wí tí̵gí̵áyí̵ne' eŋánáyí̵, xwɨyí̵á nánɨ sí̵á awí eánarɨŋwáíná dánɨ rí̵í̵rɨxɨnɨ. 40Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Agwɨ none e'wapí̵ní̵wá rɨpɨ mí̵kí̵ mayí̵ eŋagɨ nánɨ gapɨmanowa ‘Píyo dánɨ awí neánɨro rɨrowiámí̵ ninɨro sɨmɨmiákwí̵ e'oɨ?’ nearáná ‘Xwɨyí̵á ananɨ urɨpaxí̵ imónaní̵wɨnɨ.’ rɨseaimónarɨnɨ? Oweoɨ, rɨxa gapɨmanowa xwɨyí̵á neamearɨpaxí̵ imónɨŋwɨnɨ.” 41Gapɨmanowayá payí̵ weaiarɨŋo e nurí̵ɨsáná ámá e awí eánɨgí̵áyo xɨxegí̵nɨ urowárapɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK