Acts 2

Kwíyí̵pɨ Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyo wímeaŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

1Sí̵á Pedikosɨyɨ rarɨgí̵áyi —Sí̵á ayi Judayí̵ aiwá omɨŋí̵ sɨŋí̵yo dánɨ míí̵ápɨ Gorɨxomɨ yayí̵ wianɨro nánɨ nɨmeáa nɨbɨro peaxí̵ tarɨgí̵áyirɨnɨ. Sí̵á ayi imónɨŋáná ámá Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ aŋí̵ wiwá axiwámɨ awí eánɨŋáná re eŋɨnigɨnɨ. 2Aŋí̵namɨ dánɨ rí̵wɨpí xwe'nɨŋí̵ ɨwí̵ nɨra weapí̵í̵yí̵ aŋí̵ ayí̵ ŋweagí̵iwámɨ niwámɨnɨ árí̵ó inárɨnɨŋɨnigɨnɨ. 3Árí̵ó inárɨnɨŋáná sɨŋwí̵ wɨní̵áyí̵ wɨnɨgí̵awixɨnɨ. Rí̵á ápiáwí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵ bɨ aípí̵naŋwí̵ ne'ra nurɨ womɨnɨ womɨnɨ nɨŋweaxa u'agɨ xɨxe sɨŋwí̵ ainenɨgí̵awixɨnɨ. 4Sɨŋwí̵ e ainenarí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. Ayo nɨyonɨ Gorɨxo kwíyí̵ xí̵oyápɨ ayá wí sɨxí̵ umímoŋɨnigɨnɨ. Sɨxí̵ umímóáná kwíyí̵pɨ wimɨxí̵í̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nero pí̵ne' xegí̵ wí wínɨyí̵ mɨrɨpaxí̵ imónɨgí̵áyí̵ aí ananɨ rɨpaxí̵ nimónɨro nɨra ugí̵awixɨnɨ.

5Judayí̵ wí —Ayí̵ aŋí̵ xwí̵á rɨrí nɨrímɨnɨ amɨ gɨmɨ ikwí̵rónɨŋí̵yo xɨrɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Gorɨxomɨ píránɨŋí̵ oxí̵daneyɨnɨro anɨŋí̵ miní̵ yarɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Ayí̵ nɨbɨmimáná Jerusaremɨ urí̵nɨgí̵íná rí̵wɨpí xwe'nɨŋí̵ ɨwí̵ nɨra weapɨŋí̵pɨ ínárɨnɨ. 6Ɨwí̵ nɨra weapáná ámá xwe' ayá wí epí̵royí̵ nero Jisasomɨ xí̵darɨgí̵áyí̵ wigí̵ aga pí̵ne' xɨxegí̵nɨ tí̵nɨ nɨra warɨŋagí̵a arí̵á nɨwiro nánɨ ududí̵ nero 7ayá nɨrɨwamónɨro dɨŋí̵ sí̵ŋá nɨweánɨro re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “Ámá aga pí̵ne' xɨxegí̵nɨ tí̵nɨ rarɨgí̵á rowa nowanɨ Gariri pɨropenɨsí̵yo dáŋí̵ menɨranɨ? 8Nowanɨ e dáŋowa eŋagɨ aiwɨ arɨge nero negí̵ aga pí̵ne' oníná dánɨ arí̵á nɨwia uŋwá xɨxegí̵nɨ tí̵nɨ neararí̵ná arí̵á nɨwia warɨŋwɨnɨ? 9Nene wiene Patiayí̵ rɨnɨŋwae'ne wiene Midiayí̵ rɨnɨŋwae'ne wiene Iramɨyí̵ rɨnɨŋwae'ne wiene Mesopotemia dáŋene wiene Judia dáŋene wiene Kapadosa dáŋene wiene Podasɨ dáŋene wiene Esia dáŋene 10wiene Pɨrigia dáŋene wiene Pabiria dáŋene wiene Isipɨ dáŋene wiene Sairini tí̵ŋí̵mɨnɨ Ribia pɨropenɨsí̵yo dáŋene wiene Romɨ dáŋene nene nɨbɨrane re urí̵nɨŋwae'ne —Wiene aga nepa Judayenerɨnɨ. Wiene Judayí̵ yarɨgí̵ápɨ nɨxí̵dɨrane nánɨ nawínɨ imónɨŋwae'nerɨnɨ. 11Ámɨ wiene Kɨritɨ dáŋene wiene Arebia dáŋenerɨnɨ. E e dáŋene aiwɨ nɨnenenɨ wine wine awa amɨpí Gorɨxo eŋíná eŋí̵ neánɨrɨ yagí̵yí̵ nánɨ nɨnearɨrí̵ná negí̵ aga pí̵ne' xɨxegí̵nɨyo dánɨ rarɨŋagí̵a arí̵á wiarɨŋwɨnɨ.” E nɨrɨga nuróná 12ududí̵ ne'ra nuro ududí̵ nikárɨnɨro nánɨ wí re nɨrɨga ugí̵awixɨnɨ, “Pí neaímeanɨ nánɨ rí̵a yarɨŋoɨ?” nɨrɨga warɨŋagí̵a aiwɨ 13wí rɨperɨrí̵ nɨwiro re nɨra ugí̵awixɨnɨ, “Awa wainí̵ sɨŋí̵pɨ xwe' nɨnɨmáná papɨkí̵ nero nánɨ rarɨŋoɨ.” nɨra ugí̵awixɨnɨ.

Pitao Jisaso nánɨ xwɨyí̵á urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

14E nɨra warí̵ná Pitao Jisasoyá wiepɨsagí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wo imónɨgí̵á wí̵a tí̵nɨ e'í̵ nɨrómáná eŋí̵ tí̵nɨ repɨyí̵ nerɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gí̵ Judia pɨropenɨsí̵yo dáŋí̵yí̵ne' tí̵nɨ ámá amɨ amɨ dánɨ nɨbɨro Jerusaremɨ urí̵nɨgí̵áyí̵ne' tí̵nɨ nionɨ repɨyí̵ seaiarí̵ná píránɨŋí̵ arí̵á ókiarí̵ nɨmónɨro none neaímeáí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á imóní̵poyɨ. 15Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Agwɨ sɨnɨ 9:00 a.m. ámá wainí̵ xwapí̵ mɨnɨpa yarɨgí̵íná imónɨŋagɨ nánɨ soyí̵ne' ámá nionɨ tí̵nɨ re rogí̵á rowa nánɨ yaiwiarɨgí̵ápɨ nepa papɨkí̵ nero mɨrarɨŋoɨ. 16Awa yarɨgí̵ápɨ, ayí̵ eŋíná wí̵á rókiamoagí̵ Joeroyɨ rɨnɨŋo nɨrɨrɨ eaagí̵ rɨpɨ, ayí̵ apɨrɨnɨ, 17‘Gorɨxo re rarɨnɨ, “Sí̵á yoparí̵yí̵ tí̵ŋíná kwíyí̵ nionɨyápɨ tí̵nɨ ámá ní̵nɨ wíyí̵ wíyonɨ ayá wí sɨxí̵ umímóáná segí̵ niaíwí̵ oxí̵ tí̵nɨ apɨxí̵ tí̵nɨ xwɨyí̵á nionɨyápɨ wí̵á urókiamoaro segí̵ íwí̵ sɨkɨŋí̵yí̵ íkwí̵kwí̵ yárɨro segí̵ xweyaŋí̵yí̵ orɨŋá wɨnɨro epí̵rí̵árɨnɨ. 18Íná ámá wíyá xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiarɨgí̵á oxowamɨ tí̵nɨ apɨxíwamɨ tí̵nɨ ayo aí gí̵ kwíyí̵pɨ tí̵nɨ sɨxí̵ umímóáná xwɨyí̵á nionɨ nánɨ wí̵á rókiamopí̵rí̵árɨnɨ. 19Nionɨyá dɨŋí̵ tí̵nɨ aŋí̵ pɨrí̵yo dánɨ ayá rɨwamónɨpaxí̵ imónɨŋí̵yí̵ inɨrɨ xwí̵á rɨrímɨ dánɨ ekɨyiŋí̵yí̵ inɨrɨ nerí̵ná re ení̵árɨnɨ. Xwí̵árímɨ ragí̵ purɨ rí̵á werɨ sɨŋwɨrí̵á awímɨŋí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵ tɨrɨ yarí̵ná 20aŋí̵ pɨrí̵yo sogwí̵ sí̵á yinɨrɨ emá ragí̵ rɨŋí̵ imónɨrɨ ení̵árɨnɨ. E nemáná eŋáná sí̵á Ámɨnáonɨ ámá nɨyonɨ mí ómómɨxɨmí̵ wimí̵a nánɨ seáyɨ e imónɨŋí̵yi parɨmoní̵árɨnɨ. 21Ayi sɨnɨ mɨparɨmopa eŋáná ámá dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵roro ‘Ámɨnáoxɨnɨ, yeáyí̵ neayimɨxemeaɨ.’ nɨrí̵á nɨyonɨ yeáyí̵ uyimɨxemeámí̵árɨnɨ.” Gorɨxo e rarɨnɨ.’ wí̵á rókiamoagí̵ Joero e nɨrɨrɨ eaagí̵pɨ ámá rowa yarí̵ná seyí̵ne' axí̵pɨ xɨxenɨ wɨnarɨŋoɨ.

22“Gí̵ Isɨrerɨyí̵ne', xwɨyí̵á nionɨ searɨmí̵ rɨpɨ enɨ arí̵á nípoyɨ. Nasaretɨ dáŋí̵ Jisaso nánɨ rarɨŋɨnɨ. O Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ emɨmí̵ tí̵nɨ ayá rɨwamónɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ amɨpí bɨ ámá mepaxí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ ne'ra uŋí̵pimɨ dánɨ Gorɨxo sɨwá re'nɨŋí̵ neaiŋí̵rɨnɨ, ‘O nionɨ nɨrí̵pearɨ urowáre'napɨŋáorɨnɨ.’ sɨwá e'nɨŋí̵ neaiŋí̵rɨnɨ. O seyí̵ne' tí̵nɨ nɨŋwearí̵ná ne'ra uŋí̵ apɨ nɨpɨnɨ nánɨ seyí̵ne' nɨjí̵á imónɨŋoɨ. 23Eŋíná Gorɨxo xewanɨŋo ‘Apɨ nerɨŋí̵pimɨ dánɨ ámáyo yeáyí̵ uyimɨxemeáɨmɨgɨnɨ.’ nɨyaiwiárɨrɨ ipɨmoárɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ segí̵ maŋí̵yo dánɨ omɨ ámá Gorɨxo nánɨ dɨŋí̵ wí mɨmoarɨgí̵áyí̵ yoxáí̵pámɨ eŋí̵ noro nɨyekwɨroárɨro pɨkigí̵awixɨnɨ. 24Omɨ pɨkigí̵á aiwɨ pɨyí̵pɨ omɨ anɨŋí̵ gwí̵nɨŋí̵ yinɨpaxí̵ meŋagɨ nánɨ Gorɨxo níkwearɨŋí̵pimɨ dánɨ sɨŋí̵ wimɨxáná ámɨ wiápí̵nɨmeaŋɨnigɨnɨ. 25Mɨxí̵ ináyí̵ Depito o nánɨ nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ re eaagí̵pɨ nionɨ seararɨŋápɨ tí̵nɨ xɨxenɨrɨnɨ, ‘Ámɨnáo nionɨ ŋweaŋae' íníná ŋweaŋagɨ wɨnarɨŋanigɨnɨ. O nionɨ tí̵ŋí̵ e aŋwɨ e nɨŋweaŋagɨ nánɨ óí̵ bɨ emí̵ámanɨ. 26Ayɨnánɨ gí̵ xwioxí̵yo dánɨ dɨŋí̵ nií̵á nɨninɨrɨ yayí̵ xwɨyí̵ánɨ rarɨŋɨnɨ. Apɨnɨ marí̵áɨ, gí̵ wará urí̵ epaxí̵ rɨrí “Niɨrínɨ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨmí̵a nánɨ nimɨxɨní̵áranɨ? Oyɨ, e nimɨxɨní̵árɨnɨ.” nɨyaiwirɨ dɨŋí̵ nɨsikwí̵morɨ ŋweaŋɨnɨ. 27Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Joxɨ dɨŋí̵ nionɨyá pɨyɨŋí̵ siwí tí̵ámɨnɨ, Xedisɨyɨ rɨnɨŋí̵ tí̵ámɨnɨ nɨnɨwárɨmɨ onunɨrɨ mɨnií erɨ ámá joxɨ anɨŋí̵ miní̵ rɨxí̵darɨŋaónɨ xwárɨpáyo dánɨ pɨyí̵ oenɨrɨ sɨŋwí̵ mɨnaní̵ erɨ erí̵a nánɨ dɨŋí̵ nɨsikwí̵morɨ ŋweaŋɨnɨ. 28Óí̵ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ íníná ŋweámí̵a nánɨyi joxɨ rɨxa sɨwá niŋí̵rɨnɨ. Joxɨ dɨŋí̵ nɨnɨkɨkayorí̵ná nionɨ tí̵nɨ nɨŋwearɨŋoxí̵nɨŋí̵ imónɨŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ nií̵á bɨ onɨmiápɨ mɨniní̵ aga xwe' ninɨnɨŋoɨ.’ Depito e ragí̵rɨnɨ. 29Gí̵ ámáyí̵ne' ‘Negí̵ arí̵o Depito nánɨ xwɨyí̵á bɨ oseareŋwɨpe'mɨnɨ.’ nimónarɨnɨ. O nɨpe'agɨ xwí̵á weyárɨgí̵o xwárɨpá sɨnɨ jí̵e rɨpɨnɨnɨ. 30Ayɨnánɨ eŋíná o wí̵á rókiamoarɨŋí̵ wo imónɨŋagɨ nánɨ re nɨyaiwirɨ ‘Gorɨxo sí̵ŋáyo dánɨ “Dɨxí̵ rárí̵awe'yí̵ wo mɨxí̵ ináyí̵ nimónɨrɨ joxɨ meŋweaarɨŋí̵pa axí̵pɨ meŋweaní̵árɨnɨ.” nɨrɨŋonɨrí̵anɨ?’ nɨyaiwirɨ nánɨ 31ná rí̵wí̵yo imónɨní̵ápɨ nánɨ nɨjí̵á nimónɨrɨ Kiraiso, arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáo xwárɨpáyo dánɨ wiápí̵nɨmeaní̵ápɨ nánɨ rɨŋí̵rɨnɨ. Xwɨyí̵á o rɨŋí̵ rɨpɨ ‘Joxɨ gí̵ dɨŋí̵ pɨyɨŋí̵ siwí tí̵ámɨnɨ nɨnɨwárɨmɨ onunɨrɨ mɨnií erɨ xwárɨpáyo dánɨ pɨyí̵ oenɨrɨ sɨŋwí̵ mɨnaní̵ erɨ erí̵árɨnɨ.’ rɨŋí̵pɨ, ayí̵ xí̵o nánɨ mɨrí̵ Kiraiso nánɨ rɨŋí̵rɨnɨ. 32Ámá Jisasoyɨ rɨnɨŋo Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ xwárɨpáyo dánɨ wiápí̵nɨmeaŋí̵pɨ nenenɨ neaímeaŋí̵ mí̵konerɨnɨ. 33Ayɨnánɨ o Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ xí̵o tí̵ámɨnɨ nɨpeyirɨ seáyɨ e o imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nimónɨrɨ we' náu'mɨnɨ nɨŋweámáná xano xí̵oyá kwíyí̵ ‘Nionɨ ámáyo wimí̵árɨnɨ.’ rárɨŋí̵pɨ wíagɨ o enɨ nene kwíyí̵pɨ sɨxí̵ neaímóagɨ nánɨ seyí̵ne' ududí̵ seainarɨŋí̵ rɨpɨ arí̵á neairo sɨŋwí̵ neanɨro yarɨŋoɨ. 34Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá aŋí̵namɨ nánɨ peyiŋo, ayí̵ Depitomanɨ. Xewanɨŋo re rɨŋí̵rɨnɨ, ‘Ámɨná Gorɨxo gí̵ Ámɨnáomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ gí̵ we' náu'mɨnɨ ŋweaɨ. 35Joxɨ mɨxí̵ sianɨro bí̵áyo xopɨrárí̵ rɨwiimí̵ae' nánɨ sɨŋwí̵ nanɨrɨ ŋweáɨrɨxɨnɨ.” omɨ Gorɨxo e urɨŋí̵rɨnɨ.’ Depito xewanɨŋo e rɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ ‘Aŋí̵namɨ nánɨ peyiŋo, ayí̵ omanɨ.’ yaiwipaxí̵rɨnɨ. 36Ayɨnánɨ gí̵ Isɨrerɨyí̵ ní̵nɨ aga nɨjí̵á rɨpɨ xɨxenɨ oimóní̵poyɨ. Jisaso, seyí̵ne' íkí̵áyo yekwɨroárɨgí̵o, o ayí̵ aŋí̵namɨ nánɨ peyiŋorɨnɨ. Gorɨxo o ámɨnáo oimónɨrɨ wimɨxɨrɨ ámá yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáo oimónɨrɨ wimɨxɨrɨ eŋí̵rɨnɨ.” Pitao e urɨŋɨnigɨnɨ.

37Pitao e urarí̵ná ayí̵ arí̵á nɨwiro íkí̵nɨŋí̵ sɨpí nɨwirɨ nánɨ Pitaomɨ tí̵nɨ wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵á wí̵amɨ tí̵nɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Nɨrɨxí̵meáoyí̵ne', nene arɨ yaní̵wɨnɨ?” urí̵agí̵a 38Pitao re urɨŋɨnigɨnɨ, “Segí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵áyí̵ rí̵wí̵mɨnɨ nɨmamoro ámá ní̵nɨ ‘Jisasɨ Kiraisomɨ dɨŋí̵ rí̵a wɨkwí̵roarɨŋoɨ?’ seaiaiwipí̵rɨ nánɨ wayí̵ meápoyɨ. E e'áná Gorɨxo segí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵áyí̵ yokwarɨmí̵ nɨseaiirɨ xí̵oyá kwíyí̵pɨ nɨseaiapɨnɨŋoɨ. 39Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Kwíyí̵ eŋíná dánɨ Gorɨxo ‘Ámáyo waínɨnɨ nánɨ urowáre'napɨmí̵árɨnɨ.’ rárɨŋí̵pɨ, ayí̵ re roŋwáonenɨ nánɨ rɨŋí̵manɨ. Seyí̵ne' tí̵nɨ segí̵ niaíwí̵ tí̵nɨ ámá ná jí̵amɨ aŋí̵ gɨmɨ ŋweagí̵áyo —Ámá Gorɨxo xí̵oyá oimóní̵poyɨnɨrɨ we'yo í̵á umɨrɨní̵á gɨyí̵ gɨyo —Ayo nɨyonɨ nánɨ Gorɨxo e rɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

40O xwɨyí̵á ámɨ ayá wí tí̵nɨ woákí̵kí̵ nɨwirɨ eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ nɨwia nurɨ re urayiŋɨnigɨnɨ, “Xeanɨŋí̵ ámá uyí̵nií̵ yarɨgí̵á tí̵yo wímeaní̵ápɨ nene enɨ neaímeanɨgɨnɨrɨ wáyí̵ nɨseainɨrɨ Gorɨxo yeáyí̵ oneayimɨxemeanɨrɨ kɨnɨmóní̵í̵rɨxɨnɨ.” urayiŋɨnigɨnɨ. 41Ayɨnánɨ ámá Pitao rarɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨkwí̵roro “Ayí̵ nepaxɨnɨ.” wiaiwíí̵áyí̵ wayí̵ nɨmearo nánɨ sí̵á ayimɨ Jisasomɨ xí̵darɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ ámá sɨŋí̵ ámɨ 3,000 kumɨxɨnárɨgí̵awixɨnɨ. 42Sɨŋí̵ kumɨxɨnárí̵áyí̵ anɨŋí̵ miní̵ rɨpɨ ne'ra ugí̵awixɨnɨ. Wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwa ure'wapɨyarí̵ná arí̵á wiayiro xɨxe arɨrá inayiro Jisaso peŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ wimonɨ nánɨ aiwá nawínɨ nayiro Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ wiayiro ne'ra wagí̵árɨnɨ.

Jisasomɨ uxí̵darɨgí̵áyí̵ egí̵ápɨ nánɨrɨnɨ.

43Wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwa Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ emɨmí̵ ayá wí ero ayá rɨwamónɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ ayá wí ero yarɨŋagí̵a nánɨ ámá ní̵nɨ wáyí̵ nero “Pí oe'poyɨnɨrɨ rí̵a neaíwapɨyarɨŋoɨ?” nɨyaiwiro e yarí̵ná 44Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ ní̵nɨ nɨkumɨxɨnɨro nawínɨ nemero amɨpí wigí̵ imónɨŋí̵pɨ aí tí̵nɨ rɨxa nawínɨ nɨxɨrɨro 45wigí̵ wo amɨpí bɨ nánɨ dí̵wí̵ ikeamóní̵agɨ nɨwɨnɨrí̵ná wigí̵ xwí̵áranɨ, amɨpíranɨ, nɨgwí̵ nánɨ bí̵ nero dí̵wí̵ ikeamóní̵omɨ arɨrá nɨwiro e ne'ra wagí̵árɨnɨ. 46Sí̵á ayí̵ ayo nawínɨ nemeróná aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ awí neánayiro wigí̵ wínɨyí̵ tí̵nɨ aiwá nɨnayiróná aiwá nɨnɨrɨ ninɨro wikí̵ tí̵nɨ bɨ onɨmiápɨ miní̵ aga yayí̵ seáyɨmɨ dánɨ ninɨro 47Gorɨxomɨ yayí̵ seáyɨ e numero e yarí̵ná ámá ní̵nɨ yayí̵ nɨwinɨrɨ “Ayí̵ naŋí̵ inarɨŋoɨ.” yaiwiagí̵árɨnɨ. E yarí̵ná Ámɨná Gorɨxo sí̵á ayí̵ ayo ámá xí̵omɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵róagí̵a nánɨ yeáyí̵ uyimɨxemeaarɨŋí̵yí̵ xámɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵rogí̵á wínɨyí̵ tí̵nɨ nawínɨ kumɨxagí̵rɨnɨ.

Copyright information for `AAK