Acts 20

Poro ámɨ Masedonia Pɨropenɨsí̵yo emerɨ Gɨrikɨyí̵ aŋí̵yo emerɨ eŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Ámá xwɨyí̵á rɨrowiámí̵ ninɨro sɨmɨmiákwí̵ yarɨgí̵á pí̵nɨ nɨwiárɨro kikií̵á yarí̵ná Poro ámá Jisasomɨ xí̵darɨgí̵áyo xí̵o tí̵ŋí̵ e nánɨ “Eɨnɨ.” nurɨrɨ rɨxa báná eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ nɨwirɨ yayí̵ nɨwiárɨmɨ Masedonia pɨropenɨsí̵yo nánɨ u'ɨmɨgɨnɨrɨ e dánɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ 2nurɨ pɨropenɨsí̵ apimɨ áwɨnɨmɨ nɨpurí̵ná ámá e ŋweagí̵á Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵rogí̵áyo eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ ayá wí nɨwie'ra nɨpurɨ Gɨrikɨyí̵ aŋí̵yo nɨre'morɨ 3e ŋweaŋáná emá wau' wo rɨxa nɨmu'rómáná eŋáná rɨxa Siria pɨropenɨsí̵yo nánɨ u'ɨmɨgɨnɨrɨ sɨpɨxí̵ womɨ pɨxemoánɨmɨnɨrɨ e'í̵yí̵ Judayí̵ wí o nánɨ mekaxí̵ rɨnarɨŋagí̵a nánɨ ámɨ dɨŋí̵ re yaiwiŋɨnigɨnɨ, “Ámɨ Masedonia pɨropenɨsí̵yo nionɨ bɨŋáimanɨ oumɨnɨ.” nɨyaiwirɨ imanɨ nurɨ 4ámá rowa enɨ o tí̵nɨ nawínɨ ugí̵awixɨnɨ. Wo Beria dáŋí̵ Pirosomɨ xewaxo Sopataorɨnɨ. Ámɨ wau' Tesaronaika dáŋí̵ Arisɨtakaso tí̵nɨ Sekadaso tí̵nɨ awau'rɨnɨ. Ámɨ wo Debi dáŋí̵ Gaiasorɨnɨ. Ámɨ wo Timotiorɨnɨ. Ámɨ wau' Esia pɨropenɨsí̵yo dáŋí̵ Tikikaso tí̵nɨ Tɨropimaso tí̵nɨ awau'rɨnɨ. 5Awa nionɨ tí̵nɨ Poromɨ tí̵nɨ xámɨ nɨyeamearo Tɨrowasɨ dánɨ yawawi nánɨ wenɨŋí̵ nero ŋweaŋáná 6Judayí̵ Gorɨxo mu'roŋí̵yi nánɨ dɨŋí̵ mopí̵rɨ nánɨ sí̵á bisí̵kerí̵á yisí̵ mayí̵ nimɨxɨro narɨgí̵áyí̵ rɨxa pwe'áná yawawi Piripai e dánɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurai sɨpɨxí̵ womɨ nɨpɨxemoánɨrai nɨŋwearai sí̵á rɨxa we' wu' yeamu'róáná awamɨ Tɨrowasɨyo nɨwímearai e ŋweaŋáná sí̵á we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' neamu'roŋɨnigɨnɨ.

Yutikaso pɨyomɨ Poro sɨŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

7Sade'yo nene aiwá nɨrane rosapá imɨxɨrane yanɨ nánɨ awí neánɨrane'ná Poro ámá e dáŋí̵ awí eání̵áyo xwɨyí̵á nurɨrí̵ná “Wí̵áríná rɨxa aŋí̵ u'ɨmɨgɨnɨ.” nɨyaiwirɨ nánɨ xwɨyí̵á anɨŋí̵ miní̵ xwí̵á nɨmirɨ nɨra nurɨ rɨxa árɨwegí̵ imónáná 8aŋí̵ awawá seáyɨ e ikwí̵rónɨŋí̵ nene awí neánɨmáná xwɨyí̵á arí̵á wiarɨŋwáwámɨ ramɨxí̵ obaxí̵ mɨxároárɨnɨŋagɨ aí 9íwí̵ sɨkɨŋí̵ wo —O xegí̵ yoí̵ Yutikasorɨnɨ. O pí̵pí̵wí̵yo nɨŋweámáná Poro anɨŋí̵ miní̵ xwɨyí̵á xwí̵á nɨmirɨ nura warí̵ná arí̵á nɨwirɨ sá nií̵así̵ nɨyayíɨsáná rɨxa sá dɨŋí̵ mamó nɨweárɨrɨ re eŋɨnigɨnɨ. Pákí̵kí̵ wí̵xau' wá ikwí̵rónɨŋí̵ seáyɨ e eŋowámɨ dánɨ pírɨmioaŋɨnigɨnɨ. Pírɨmioááná ámá nɨwepí̵nɨro nɨmearí̵ná xwí̵ámɨ pɨyí̵ weŋagɨ meáagí̵a aiwɨ 10Poro nɨwepí̵nɨrɨ íwí̵ sɨkɨŋomɨ seáyɨ e nupɨkákwínɨrɨ nɨmí̵kwɨyínɨmáná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Seyí̵ne' dɨŋí̵ sɨpí mɨseaipanɨ. Ámɨ sɨŋí̵ enɨŋoɨ.” nurɨmɨ 11ámɨ nɨpeyirɨ ayí̵ tí̵nɨ nawínɨ aiwá nɨkwɨrɨrɨ nɨnɨmáná ayí̵ tí̵nɨ xwɨyí̵á nɨrɨga nu'í̵asáná rɨxa wí̵á nóga warɨŋí̵ tí̵nɨ Poro pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ u'agɨ 12ayí̵ íwí̵ sɨkɨŋí̵ o ámɨ sɨŋí̵ e'agɨ nɨmeámɨ wigí̵ aŋí̵ e nánɨ nuro dɨŋí̵ wí̵á bɨ onɨmiápɨ mɨwónɨŋɨnigɨnɨ.

Poro Tɨrowasɨyo pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ Mairitasɨyo nánɨ uŋí̵ nánɨrɨnɨ.

13Poro “Awa aŋí̵ Asosɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ nánɨ sɨpɨxí̵yo warí̵ná nionɨ xwí̵áyo u'ɨmɨgɨnɨ.” nɨyaiwirɨ none sɨpɨxí̵ womɨ nɨpɨxemoánɨrane Asosɨyo nánɨ nurane xí̵o nánɨ wenɨŋí̵ nerɨ ŋweaní̵wá nánɨ óí̵ neaimoíí̵ eŋagɨ nánɨ none omɨ xámɨ numearane sɨpɨxomɨ nɨpɨxemoánɨrane Asosɨ nánɨ nurane nɨre'morane ŋweaŋáná 14Poro rɨxa xwí̵áyo nɨbɨrɨ aŋí̵ apimɨ neaímeááná o tí̵nɨ nerɨmeánɨmɨ sɨpɨxí̵yo nurane aŋí̵ Mitirini rɨnɨŋí̵pimɨ nɨre'morane 15e dánɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurane sɨpɨxomɨ sá weŋwáone pɨrɨŋwí̵ Kaiosɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ orɨwámɨ dánɨ nɨmu'rorane ámɨ sá weŋwáone pɨrɨŋwí̵ Semosɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ nɨre'morane Poro nionɨ Esia pɨropenɨsí̵yo nɨre'morɨ nɨŋwearí̵ná sí̵á ayá wí nɨmu'ronɨgɨnɨrɨ re yaiwiárɨŋɨnigɨnɨ, “None aŋí̵nɨ nurane'náyí̵, sí̵á Judayeneyá Pedikosɨyɨ rɨnɨŋí̵yi sɨnɨ mɨpwe'í̵mɨ eŋáná Jerusaremɨ re'moaní̵wárí̵anɨ? Ayɨnánɨ Epesasɨ mu'róɨmɨgɨnɨ.” yaiwiárɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ none Epesasɨ miwie'kí̵nɨmeá nɨmu'rorane ámɨ sɨpɨxomɨ sá weŋwáone aŋí̵ Mairitasɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ re'moŋwanigɨnɨ.

Poro Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á Epesasɨ ŋweáyo wipeŋweagí̵áwamɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

17Poro Mairitasɨyo nɨre'mómáná e dánɨ ámá Jisasoya sɨyikí̵ imónɨgí̵á Epesasɨyo ŋweagí̵áyo wipeŋweagí̵áwa nánɨ re urowárɨŋɨnigɨnɨ, “Awa obí̵poyɨ.” nurowárɨrɨ 18awa rɨxa o tí̵ŋí̵ e nánɨ báná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Sí̵á nionɨ segí̵ Esia pɨropenɨsí̵ tí̵yo iwamí̵ó re'moŋáyimɨ dánɨ pí̵nɨ nɨseawiárɨmɨ uŋáyi nánɨ seyí̵ne' tí̵nɨ nawínɨ nɨŋwearí̵ná pí pí eŋápɨ nánɨ soyí̵ne' nɨjí̵árɨnɨ. 19Seyí̵ne' tí̵nɨ nɨŋwearí̵ná Ámɨnáoyá xɨnáíní̵nɨŋí̵ nimónɨrɨ o nánɨ wáí̵ nɨwurɨmeirɨ nɨsearɨrí̵ná seáyɨ e mimónɨpa nerɨ ínɨmɨ nɨseaimónɨrɨ eŋárɨnɨ. Seyí̵ne' nánɨ dɨŋí̵ sɨpí niarɨŋagɨ nánɨ waíní̵ waíná ŋwí̵ nɨseaeaayirɨ eŋárɨnɨ. Judayí̵ nionɨ nánɨ mekaxí̵ nɨrɨnarɨŋagí̵a nánɨ xeanɨŋí̵ obaxí̵ nímeaŋí̵ aiwɨ 20nionɨ we' í̵á mɨmɨxeání̵ xwɨyí̵á seyí̵ne' arí̵á nɨwiro nɨxí̵dɨróná naŋí̵ seaimɨxɨpaxí̵pɨ wí yumí̵í mɨseaí nerɨ ámá obaxí̵ sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨranɨ, aŋí̵ xɨxegí̵yo ínɨmɨ dánɨranɨ, nɨseare'wapɨyirɨ eŋárɨnɨ. 21E nerí̵ná Judayí̵ne'ranɨ, Gɨrikɨyí̵ne'ranɨ, ayá nɨsearemorɨ re searayiŋárɨnɨ, ‘Segí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ rí̵wí̵mɨnɨ nɨmamoro Gorɨxo tí̵ámɨnɨ nɨkɨnɨmónɨrí̵ná negí̵ Ámɨná Jisasɨ Kiraisomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵rópoyɨ.’ searayiŋárɨnɨ.

22Arí̵á nípoyɨ. Agwɨ kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ o Jerusaremɨ nánɨ u'wɨnɨgɨnɨrɨ nɨkɨkayoŋagɨ nánɨ aŋí̵ apimɨ re'móáná pí pí nímeaní̵ápɨ nionɨ mají̵á aiwɨ, sa e nánɨ warɨŋɨnɨ. 23E re'móáná pí pí nímeaní̵ápɨ nionɨ mají̵á eŋagɨ aiwɨ aŋí̵ apɨ apimɨ mu'roarí̵ná Gorɨxoyá kwíyí̵pɨ ayá re nɨremoarɨŋí̵rɨnɨ, ‘E re'móáná gwí̵ rɨyiro xeanɨŋí̵ seaikárɨro epí̵rí̵árɨnɨ.’ 24Ayá e nɨremoarɨŋagɨ aiwɨ, nionɨ dɨŋí̵ mɨŋwɨrárɨnɨŋɨnɨ. Ayɨnánɨ mɨŋí̵ yí̵wí̵ nírɨmɨ e nánɨ ananɨ warɨŋɨnɨ. Sɨŋí̵ umí̵a nánɨ ‘Ayí̵ seáyɨ e imónɨŋí̵pɨrí̵anɨ?’ mɨyaiwí, pí pí nikárɨpí̵rí̵a aí gí̵ xámɨ ne'ra bɨŋápa sɨnɨ axí̵pɨ ne'ra nurɨ rɨpɨnɨ nerí̵náyí̵, ‘Ayí̵ seáyɨ e imónɨŋí̵pɨrí̵anɨ?’ nimónarɨnɨ. Ámɨná Jisaso re nɨyaiwirɨ sekaxí̵ nɨrɨŋí̵pɨ, ‘O Gorɨxo ámáyo wá wianɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ xwɨyí̵á yayí̵ winɨpaxí̵pɨ wáí̵ nɨrɨmeíwɨnɨgɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ sekaxí̵ nɨrɨŋí̵pɨ yoparí̵pɨ nɨpɨnɨ wáí̵ nurárɨmerí̵ná ‘Ayí̵ seáyɨ e imónɨŋí̵pɨrí̵anɨ?’ nimónarɨnɨ.

25Arí̵á nípoyɨ. Nionɨ seyí̵ne' tí̵ŋí̵mɨ nemerɨ xwɨyí̵á ámá Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyo xegí̵ xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ umeŋweaní̵ápɨ nánɨ wáí̵ searɨmearɨŋáyí̵ne', nɨyí̵ne'nɨ ámɨ gí̵ sí̵mɨmaŋí̵ bɨ sɨŋwí̵ nanɨpí̵rí̵á meŋí̵pɨ nánɨ nionɨ nɨjí̵árɨnɨ. 26Ayɨnánɨ ayá re searemoarɨŋɨnɨ, ‘Eŋíná dánɨ Gorɨxo “Re e'ɨmɨgɨnɨ.” yaiwiárɨŋí̵pɨ nánɨ nionɨ áwaŋí̵ nɨsearɨrí̵ná we' í̵á mɨmɨxeání̵ nɨpɨnɨ xɨxenɨ searárɨŋá eŋagɨ nánɨ ámá nɨyí̵yá wo aní̵náná “Poro rí̵á nɨmeárɨŋoɨ.” rɨpaxí̵ imónɨní̵á menɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ. 28Ámá Jisasoyá imónɨgí̵á sewanɨŋoyí̵ne' umeŋweagí̵ápimɨ rɨkɨkɨrí̵ó wiarɨgí̵oyí̵ne' imónɨpí̵rɨxɨnɨrɨ wáyí̵ seainí̵wɨnɨgɨnɨ. Ámá Gorɨxoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á nɨyonɨ —Ayí̵ nánɨ yoxáí̵pámɨ dánɨ nupeirí̵ná xewanɨŋo gwí̵nɨŋí̵ roayíroárɨŋí̵yí̵rɨnɨ. Ayo nɨyonɨ numeŋwearí̵ná Gorɨxoyá kwíyí̵pɨ sipɨsipí̵ awí mearoarɨgí̵ápa axí̵pɨ awí umearóí̵rɨxɨnɨrɨ seaimɨxárɨŋoyí̵ne' xɨxenɨ píránɨŋí̵ umeŋweáí̵rɨxɨnɨ. 29Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Nionɨ rɨxa pí̵nɨ nɨseawiárɨmɨ u'áná ámá sí̵wí sayí̵ sipɨsipí̵ roarɨgí̵ápánɨŋí̵ nimónɨmɨ seyí̵ne' tí̵ámɨnɨ nɨbɨro ámá soyí̵ne' umeŋweagí̵áyo xe naŋí̵ oe'poyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ mɨwɨní̵ xwɨrí̵á seaikɨxeayipí̵rí̵árɨnɨ. 30Ayí̵ rɨpɨ nánɨ enɨ seararɨŋɨnɨ. Segí̵yí̵ wa enɨ nɨwiápí̵nɨmearo re nɨyaiwiro yapí̵ wíwapɨyipí̵rɨxɨnɨ, ‘Jisasomɨ xí̵darɨgí̵áyí̵ wigí̵ wínɨyo pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nionɨnɨ onɨxí̵dí̵poyɨ.’ nɨyaiwiro yapí̵ wíwapɨyipí̵rɨxɨnɨ. 31Ayɨnánɨ nionɨ seyí̵ne' tí̵nɨ nɨŋwearɨ xwiogwí̵ wau' wo nɨmu'roarí̵ná woxɨnɨ woxɨnɨ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí nɨseairɨ ŋwí̵ tí̵nɨ eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ searɨŋápɨ bɨ pí̵nɨ mɨwiárí̵ anɨŋí̵ miní̵ yayiŋápɨ nánɨ rí̵wí̵mɨnɨ mɨmamó sɨŋwí̵ tí̵nɨ anɨŋí̵ miní̵ e'í̵rɨxɨnɨ. 32Agwɨ nionɨ Gorɨxo seamení̵a nánɨ xegí̵ we'yo seawárɨrɨ soyí̵ne' xwɨyí̵á o ámá nɨyonɨ wá nɨwianɨrɨ eŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵ropí̵rɨ seawárɨrɨ yarɨŋɨnɨ. Xwɨyí̵á apɨ ananɨ sí̵kí̵kí̵ seaomɨxɨrɨ amɨpí naŋí̵ Gorɨxo ámá nionɨ gí̵ imónɨŋí̵yo wíɨmɨgɨnɨrɨ imónɨŋí̵pɨ meapaxí̵yí̵ne' seaimɨxɨrɨ epaxí̵ imónɨnɨ. 33Nionɨ seyí̵ne' tí̵nɨ nɨŋwearí̵ná segí̵ woyá sí̵ŋá gorí̵ranɨ, sí̵ŋá sirɨpáranɨ, rapɨrapí̵ranɨ, wí sɨŋwí̵ í̵wí̵ mɨwɨnɨŋárɨnɨ. 34Nionɨ seyí̵ne' tí̵nɨ nɨŋwearí̵ná eŋápɨ sewanɨŋoyí̵ne' nɨjí̵árɨnɨ. Amɨpí wí mɨsearápí̵ ‘Pí yínɨrɨ pí nɨrɨ emí̵ɨnɨ?’ nɨyaiwirɨ nerí̵ná we' gí̵ ru'mɨ dánɨ nɨgwí̵ omɨŋí̵ nerɨ nɨgwí̵ nɨmearɨ bí̵ nerí̵ná nionɨ gí̵ bí̵ erɨ ámá nionɨ tí̵nɨ ŋweaarɨgí̵áyo enɨ bí̵ wiirɨ eŋárɨnɨ. 35Amɨpí ní̵nɨ nionɨ eŋápɨ nerí̵ná rɨxa re seaíwapɨyiŋárɨnɨ. Ámá sɨpíyí̵ seáyí̵ nerɨ mɨnɨpaxí̵ imónɨŋí̵yo arɨrá wíí̵rɨxɨnɨ. Xwɨyí̵á Ámɨná Jisaso rɨŋí̵ rɨpɨ, ‘Yayí̵ mɨnɨ wiarɨŋo winarɨŋí̵pɨ yayí̵ uráparɨŋo winarɨŋí̵pimɨ seáyɨ e imónɨnɨ.’ xwɨyí̵á apɨ enɨ rí̵wí̵mɨnɨ mɨmamó dɨŋí̵ móí̵rɨxɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

36Poro xwɨyí̵á apɨ nɨpɨnɨ nurárɨmɨ xómɨŋí̵ nɨyɨkwirɨ awa tí̵nɨ Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ nɨwiro 37awa xwɨyí̵á Poro “Gí̵ sí̵mɨmaŋí̵ ámɨ bɨ sɨŋwí̵ nanɨpí̵rí̵ámanɨ.” urí̵í̵ eŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí nɨwirɨ ŋwí̵ nearo omɨ nɨmakí̵kɨyayiro kíyí̵ nɨmiau'nayiro xí̵omɨ nɨmeáa nuro sɨpɨxí̵ tí̵ŋí̵ e wárɨgí̵awixɨnɨ.

Copyright information for `AAK